Zákon č. 85/1948 Zb.Zákon, jímž se na přechodnou dobu vylučuje přeložení do zálohy (propuštění ze svazku československé branné moci) některých kategorií důstojníků z povolání.

Čiastka 33/1948
Platnosť od 30.04.1948
Účinnosť od 30.04.1948

OBSAH

85

Zákon

ze dne 7. dubna 1948,

jímž se na přechodnou dobu vylučuje přeložení do zálohy (propuštění ze svazku československé branné moci) některých kategorií důstojníků z povolání.

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1

Přeložení do zálohy (propuštění ze svazku československé branné moci) podle § 25, odst. 1 branného zákona republiky Československé ze dne 19. března 1920, čís. 193 Sb., ve znění předpisů jej měnících a doplňujících, jakož i propuštění z další činné služby podle § 139, odst. 5 branných předpisů, je do 31. prosince 1952 vyloučeno u důstojníků

a) zdravotnictva, lékárnictva a veterinářů,

b) ženijního vojska, spojovacího vojska, technické zbrojní služby, technické zbrojní služby letectva a zeměpisné služby, pokud jsou ustanoveni na služebních místech (jsou čekateli na služební místa) ve služebních kategoriích důstojníků zbraní pro vyšší úkony nebo důstojníků služeb pro vyšší úkony.


§ 2

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr národní obrany.


Dr. Beneš v. r.

Gottwald v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.