Zákon č. 83/1948 Zb.Zákon o zřízení fondu pro zmírnění škod způsobených mimořádným suchem v roce 1947 v oboru zemědělství a výživy.

(v znení č. 116/1949 Zb.)

Čiastka 33/1948
Platnosť od 30.04.1948 do31.12.1950
Účinnosť od 09.06.1949 do31.12.1950
Zrušený 29/1951 Zb.

83

Zákon

ze dne 7. dubna 1948

o zřízení fondu pro zmírnění škod způsobených mimořádným suchem v roce 1947 v oboru zemědělství a výživy.

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1

Při ministerstvu financí zřizuje se fond pro zmírnění škod způsobených mimořádným suchem v roce 1947 v oboru zemědělství a výživy (v dalším jen „Fond“). Spravuje jej ministr financí. Fond je veden účetně odděleně od ostatního státního hospodářství. Jeho účetní závěrka obsahující zvláštní závěrku pro země české a zvláštní závěrku pro Slovensko se připojí jako příloha ke státnímu závěrečnému účtu.

§ 2

Do Fondu plynou příjmy

a) podle zákona ze dne 31. října 1947, č. 185 Sb., o mimořádné jednorázové dávce a o mimořádné dávce z nadměrných přírůstků na majetku, pokud výnos dávek neplyne do Likvidačního fondu měnového,

b) podle zákona ze dne 31. října 1947, č. 200 Sb., o dani z předmětů zbytné potřeby (přepychová daň),

c) z jiných opatření stanovených zvláštními předpisy.

§ 3

(1) Z Fondu se platí:

1. mimořádné příplatky

a) k výkupním cenám těchto rostlinných výrobků ze sklizně 1947: obilí (včetně uznaného osiva), luštěnin, olejnin (včetně semen), kukuřice (včetně osiva), brambor (včetně uznané sadby), pozdní zeleniny, suchých lusků kořenné papriky, řepy cukrovky a zelené čekanky;

b) k výkupním cenám hovězího a vepřového dobytka, jakož i mléka a selského másla dodaných v hospodářském roce 1947/48;

c) k úhradě nákladů spojených se zlevněním spotřebitelských cen konserv ze selat a masa ze selat určeného pro přímou spotřebu ve stavu syrovém neb uzeném;

2. dopravní výdaje spojené s mimořádnou přepravou objemných krmiv drahou neb motorovými vozidly;

3. výdaje spojené s mimořádnými opatřeními na hubení mandelinky bramborové;

4. rozdíly mezi cenami dovezených osiv a sadeb bramborových, chlebového obilí, krmiv, olejnin (surovin pro výrobu jedlých tuků), zeleniny a brambor ze sklizně 1947, masa, sádla a jatečného dobytka a jejich cenami tuzemskými;

5. podpory zemědělcům, kteří pro mimořádné sucho nemohli odvésti na předepsaný kontingent žádné obilí neb odvedli jen nepatrné množství, až do úhrnné částky 500,000.000 Kčs podle směrnic stanovených vládou;

6. částečné odškodnění do výše 12,000.000 Kčs těm zemědělcům, kteří buď vůbec nemohli odvésti žádnou kukuřici na předepsaný kontingent nebo odvedli v poměru k dodávkám v normálních letech jen nepatrné množství;

7. závazky ze záruky převzaté ministrem financí za úvěry na krytí ztrát a škod z prodeje hovězího dobytka rolníkům na úvěr a na krytí ztrát a škod vzniklých zemědělským družstvům při výkupu, přemísťování a prodeji selat a vepřů rolníkům na úvěr. Uspokojování těchto závazků provádí se podle obsahu záručních listin;

8. ztráty až do výše 30,000.000 Kčs vzniklé uhynutím, nemocí a úrazy dobytka buď při jeho přemísťování aneb z jiných příčin způsobených suchem, pokud tyto ztráty nejsou kryty pojištěním.

(2) Vláda stanoví usnesením výši mimořádných příplatků k výkupním cenám rostlinných a živočišných výrobků a ostatních plnění uvedených v odstavci 1, jakož i podmínky, za kterých se všechna tato plnění poskytují, a upraví způsob jejich poskytování. Podrobné směrnice vydá podle potřeby příslušný člen vlády, neb orgán jím pověřený.

(3) Dodávají-li se zemědělcům plodiny na podkladě jejich vlastních dodávek plodin, za něž byl vyplacen mimořádný příplatek k výkupním cenám, může příslušný ministr, po případě v mezích své působnosti nejvyšší úřad cenový, v dohodě se zúčastněnými členy vlády stanoviti, že se dodávka uskuteční jen, vrátí-li zemědělci zcela neb zčásti vyplacený mimořádný příplatek. Orgány, které provádějí dodávky plodin, uvedené v předcházející větě, vyberou příslušné částky vrácených mimořádných příplatků a odvedou je Fondu.

§ 4

Vláda může stanoviti, že se mimořádné příplatky poskytují též k výkupním cenám jiných rostlinných a živočišných výrobků než těch, které jsou uvedeny v § 3, odst. 1, č. 1.

§ 5

(1) Ministr financí může Fondu poskytnouti zálohy z hotovosti státní pokladny, po případě opatřiti mu prostředky potřebné ke splnění jeho úkolů stanovených v § 3 úvěrovými operacemi.

(2) Prostředky poskytnuté podle odstavce 1 vrátí Fond státní pokladně, a to s příslušnými úroky.

§ 6

(1) Plnění z Fondu nutno požadovati do konce roku 1948 s výjimkou plnění podle § 3, odst. 1, č. 1, 2 a 6, o které nutno požádati nejdéle do konce července 1948.

(2) Po ukončení činnosti Fondu se odvede jeho zůstatek do státní pokladny.


§ 7

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení, pokud však před jeho účinností byla činěna opatření odpovídající jeho ustanovením, považují se tato opatření za účiněná podle něho; provedou jej ministři financí, zemědělství a výživy v dohodě se zúčastněnými členy vlády.

V odbore štátnej správy sa predmet pôsobnosti prislúchajúci ústrednému úradu „Poukazovanie finančných a cenových intervenčných súm podľa smerníc Ministerstva výživy" prenáša na krajské národné výbory.


Dr. Beneš v. r.

Gottwald v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Ďuriš v. r.

Ing. Jankovcová v. r.