Dohoda č. 148/1948 Zb.Dohoda o kulturních a osvětových stycích mezi republikou Československou a Lidovou republikou Bulharskou.

Čiastka 51/1948
Platnosť od 05.06.1948 do21.05.1965
Účinnosť od 05.06.1948 do21.05.1965
Zrušený 79/1965 Zb.
Redakčná poznámka

Smlouva nabyla podle článku 17 účinnosti dne 23. dubna 1948.

148

Dohoda

o kulturních a osvětových stycích mezi republikou Československou a Lidovou republikou Bulharskou.

JMÉNEM REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ!

Jménem

republiky Československé

a

Lidové republiky Bulharské

byla sjednána

tato dohoda:

Dohoda

o kulturních a osvětových stycích mezi republikou Československou a lidovou republikou Bulharskou.

Vláda republiky Československé a vláda Lidové republiky Bulharské, přejíce si uzavříti dohodu, která by v duchu praktické slovanské vzájemnosti v obou státech usnadňovala přátelskou spolupráci a vzájemné poznání na poli vědeckém, školském, osvětovém, uměleckém, tělovýchovném a odborovém, jmenovaly k tomu cíli plnomocníky, kteří se shodli o tomto:

Čl. 1

Každá smluvní strana se co nejvíce vynasnaží, aby zajistila na universitách i na jiných ústavech pro vyšší vzdělání zřízení profesorských stolic a lektorátů pro jazyk, literaturu, dějepis, zeměpis a nauky technické a hospodářské, příp. i jiné předměty, týkající se poznání druhé smluvní strany.

Čl. 2

Každá smluvní strana může zřizovati na území druhé smluvní strany kulturní ústavy pod podmínkou, že budou zachovány obecné zákonné předpisy o zřizování takových ústavů, platné na tomto území. Těmito ústavy se rozumějí badatelské a vědecké ústavy, školy, trvalé výstavy, knihovny a archivy, určené pro studie v oborech, kterých se týká tato dohoda.

Čl. 3

Smluvní strany budou podporovati výměnu učitelů vysokých škol všech stupňů a typů, výměnu osvětových pracovníků, novinářů, studentů, žáků a zástupců jiných povolání z oboru vědy, kultury a umění.

Čl. 4

Smluvní strany poskytnou příslušníkům obou států v rámci daných možností příležitost k studiu, odbornému vzdělání a praksi na učilištích všeho druhu.

Smluvní strany uzavřou zvláštní úmluvu o vzájemném uznání platnosti vysvědčení pro přijetí do vyšších učilišť, o uznání semestrů a let studia pro připuštění ke zkouškám a rovněž o uznání práva na akademické tituly.

Smluvní strany si budou sdělovat, podle kterých zásad budou uznávány diplomy, vydané vysokými školami druhé strany, pro výkon povolání.

Čl. 5

Smluvní strany budou poskytovati stipendia takovým způsobem, aby umožnily příslušníkům obou zemí studovati, odborně se školiti nebo badatelsky pracovati na území druhé smluvní strany, při čemž počet stipendistů se určí podle volného rozhodnutí smluvních stran.

Čl. 6

Smluvní strany budou usnadňovati spolupráci mezi učenými společnostmi, kulturními, osvětovými, tělovýchovnými a odborovými organisacemi svých zemí, jakož i mezi organisacemi mládeže a spolky při vzájemném provádění jejich kulturní činnosti.

Smluvní strany zajistí v tomto smyslu vědeckým a jiným pracovníkům druhé strany svobodu vědeckého bádání v knihovnách, archivech, museích, technických ústavech, v terénu atd., zachovávajíce všeobecně platné zákonné předpisy příslušné země.

Smluvní strany budou spolupracovati, aby odstranily neblahé důsledky protislovanské a fašistické propagandy ve vědě, kultuře a umění.

Čl. 7

Každá smluvní strana bude podporovati zřizování prázdninových kursů, domů odpočinku, táborů, letovisk atd. pro učitele vysokých škol a škol všech stupňů a typů, pro kulturní, osvětové, dělnické, odborové pracovníky, představitele mládeže a novináře, přicházející z území druhé smluvní strany.

Čl. 8

Smluvní strany budou podporovati, bude-li toho třeba, i hmotně, vzájemné návštěvy osob a skupin, aby se tak rozvíjela spolupráce vědecká, kulturní, osvětová, tisková, tělovýchovná a jiná.

Čl. 9

Smluvní strany budou podporovati součinnost mezi organisacemi mládeže, organisacemi odborovými a j. obou zemí tím, že budou vzájemně podněcovat exkurse poskytováním sníženého jízdného na železnicích a pod. a poskytováním jiných úlev.

Čl. 10

Smluvní strany si budou vzájemně pomáhat v úsilí o vzájemné poznání kultury a umění:

a) vydáváním a výměnou knih a časopisů, denního a periodického tisku a jiných publikací z oboru vědy, literatury a umění,

b) usnadňováním činnosti telegrafních agentur a zpravodajských služeb,

c) přednáškami,

d) výměnou učebných pomůcek,

e) koncerty,

f) výstavami,

g) divadelními představeními a výměnou divadelních her,

h) filmy, gramofonovými deskami a pod.,

i) zaváděním rozhlasových programů o dějinách, literatuře, umění, turistice a lidovém umění druhé strany,

j) spoluprací v oboru turistiky, sportu a rekreačních podniků,

k) zájezdy učenců, novinářů, publicistů, spisovatelů, umělců, hudebníků, dirigentů, režisérů a herců.

Každá ze smluvních stran bude pečovati o ochranu autorských práv, jakož i o to, aby byla vydávána hodnotná literární díla druhé smluvní strany v uměleckých překladech.

Čl. 11

Smluvní strany se zavazují, že při provádění této dohody nebudou požadovat vyšších veřejných dávek, daní, poplatků, školských poplatků, dávek za úřední výkon a pod., než jaké jsou povinny platit fysické nebo právní osoby domácí.

Čl. 12

K provádění této dohody bude zřízena stálá smíšená československo-bulharská komise, složená z předsedy a osmi členů. Tato komise bude rozdělena na dvě sekce, jednu se sídlem v Praze a druhou se sídlem v Sofii. Každá sekce bude složena ze čtyř členů. Členy bulharské sekce bude jmenovati bulharské ministerstvo informací a umění v dohodě s ministerstvem zahraničních věcí a kultu a ministerstvem národní osvěty, členy československé sekce bude jmenovati československé ministerstvo školství a osvěty v dohodě s československým ministerstvem zahraničních věcí a ministerstvem informací. Seznam jmenovaných členů bude předložen diplomatickou cestou druhé smluvní straně ke schválení.

Čl. 13

Plenum stálé smíšené komise se bude scházet nejméně jednou ročně střídavě v Československé republice a v Lidové republice Bulharské. Komisi bude předsedati devátý člen, kterého ustanoví ta smluvní strana, v jejímž státě se bude schůze konat.

Čl. 14

1. Jedním z prvních úkolů smíšené komise bude vypracování prováděcího protokolu této dohody. Tento protokol bude považován, až jej schválí smluvní strany, za nedílnou součást této dohody. Schválení smluvními stranami bude oznámeno výměnou not. Smíšená komise bude pak sledovati, jaké jsou výsledky dohody, a bude navrhovati smluvním stranám všechny změny, které uzná za nutné.

2. Každá sekce stálé smíšené komise může v dohodě s druhou sekcí navrhovati změny prováděcího protokolu.

3. Změny prováděcího protokolu nabudou účinnosti, až je schválí obě smluvní strany. Takové schválení bude oznámeno výměnou not.

Čl. 15

Každý spor o provádění nebo o výkladu této dohody bude vyřešen diplomatickou cestou, nedohodne-li se stálá smíšená komise.

Čl. 16

Ustanovení této dohody se nijak netýkají účinnosti zákonů a předpisů smluvních stran, vztahujících se na cizince, pokud běží o právo na vstup do země, pobyt v ní atd.

Čl. 17

Tato dohoda podléhá ratifikaci. Výměna ratifikačních listin se provede v Praze.

Dohoda vstoupí v účinnost dnem výměny ratifikačních listin.

Čl. 18

Tato dohoda zůstane v účinnosti po dobu pěti let. Nevypoví-li ji žádná ze smluvních stran nejméně šest měsíců před uplynutím této lhůty, zůstane pak v účinnosti do uplynutí šesti měsíců ode dne, kdy jedna ze smluvních stran oznámí, že ji vypovídá.

Na svědectví tohoto podepsaní zplnomocněnci podepsali tuto dohodu a připojili své pečetě.

Vyhotoveno v dvojím prvopise v Sofii dne 20. června 1947 v jazyce českém a bulharském, při čemž obě znění jsou autentická.

V Sofii dne 20. června 1947.

Za Československou republiku:
Dr. V. Clementis
státní tajemník ministerstva zahraničních věcí.
L. S.

Za Lidovou republiku Bulharskou:
Kazasov
ministr informací a umění.
L. S.

Prozkoumavše tuto dohodu, schvalujeme a potvrzujeme ji.

Tomu na svědomí jsme tento list podepsali a k němu pečeť republiky Československé přitisknouti dali.

Na hradě Pražském dne 31. prosince léta tisícího devítistého čtyřicátého sedmého.

President republiky Československé:

Dr. EDVARD BENEŠ v. r.

Ministr zahraničních věcí:

JAN MASARYK v. r.

Vyhlašuje se s tím, že ratifikační listiny byly vyměněny v Praze dne 23. dubna 1948 a že smlouva nabyla podle článku 17. téhož dne účinnosti.

Dr. Clementis v. r.