307.

Zákon

zo dňa 21. decembra 1948

o niektorých opatreniach v odbore priamych daní.

Národné shromaždenie republiky Československej usnieslo sa na tomto zákone:


§ 1.

Osobitné ustanovenie o daňovej povinnosti v pohraničnom území.

(1) Minister financií upraví vhodným spôsobom podľa zásad zákona zo dňa 15. júna 1927, č. 76 Sb., o priamych daniach, v znení predpisov ho meniacich a doplňujúcich (ďalej len „zákon o priamych daniach“), daňovú povinnosť daňovníkov v pohraničnom území za kalendárne roky 1943 až 1945 v prípadoch, v ktorých z akéhokoľvek dôvodu sa nemohla určiť táto povinnosť podľa ustanovenia dielu III, ods. 1 dekrétu prezidenta republiky zo dňa 13. októbra 1945, č. 97 Sb., ktorým sa menia a doplňujú ustanovenia o osobitnej dani zárobkovej, ako aj za kalendárny rok 1943 a na daňové roky 1944 a 1945 v prípadoch, keď daňová povinnosť daňovníkov v pohraničnom území nemohla sa určiť z akéhokoľvek dôvodu podľa ustanovení čl. 11, ods. 2 a 3 dekrétu prezidenta republiky zo dňa 13. októbra 1945, č. 99 Sb., o úprave priamych daní za kalendárne roky 1942 až 1944 a o úprave poplatkov a daní obchodových.

(2) Použitie fondov a rezerv, ktoré utvorili daňovníci v pohraničnom území v čase neslobody, nemá vplyv na základ priamych daní, a to bez rozdielu, či boly fondy a rezervy zdanené alebo nie.

§ 2.

Daňové záväzky náležiace ku konfiškovanému majetku.

(1) Minister financií môže vybrať od Národného pozemkového fondu (na Slovensku od Povereníctva pôdohospodárstva a pozemkovej reformy - Slovenského pozemkového fondu) a od Fondu národnej obnovy bez ďalšieho vyrubovania priame dane, pripadajúce na dôchodky či výťažky konfiškovaných majetkov, uvedených v odseku 2, alebo na tento majetok sám, jednotnou sumou, zahrnujúcou všetky tieto dane za celý čas až do dňa rozhodného pre prídel (začlenenie, likvidáciu) alebo až do prevzatia (prechodu) týchto majetkov. Túto jednotnú sumu určí minister financií po dohode s ministrami pôdohospodárstva a vnútra. Pritom sa pri priamych daniach, predpísaných na daňový rok 1946, považuje za daňovú povinnosť, pripadajúcu na čas pred konfiškáciou v krajinách Českej a Moravskosliezskej jedna polovica, na Slovensku jedna štvrtina, a na čas po konfiškácii v krajinách Českej a Moravskosliezskej jedna polovica, na Slovensku tri štvrtiny.

(2) Konfiškovanými majetkami sa rozumejú majetky, konfiškované dekrétom prezidenta republiky zo dňa 21. júna 1945, č. 12 Sb., o konfiškácii a urýchlenom rozdelení pôdohospodárskeho majetku Nemcov, Maďarov, ako aj zradcov a nepriateľov českého a slovenského národa, dekrétom prezidenta republiky zo dňa 25. októbra 1945, č. 108 Sb., o konfiškácii nepriateľského majetku a Fondoch národnej obnovy, a nariadením predsedníctva Slovenskej národnej rady zo dňa 27. februára 1945, č. 4 Sb.n. SNR, po prípade nariadením Slovenskej národnej rady zo dňa 23. augusta 1945, č. 104 Sb.n. SNR, o konfiškácii a urýchlenom rozdelení pôdohospodárskeho majetku Nemcov, Maďarov, ako aj zradcov a nepriateľov slovenského národa, v znení nariadenia Slovenskej národnej rady zo dňa 14. mája 1946, č. 64 Sb.n. SNR, a zo dňa 19. decembra 1947, č. 89 Sb.n. SNR.

Fondy podľa § 2 vládneho nariadenia zo dňa 16. novembra 1939, č. 7 Sb. z roku 1940, o prechodných opatreniach pri dani dôchodkovej, všeobecnej a osobitnej dani zárobkovej.

§ 3.

(1) Fondy, utvorené v obchodných obdobiach 1939 (1939/1940) až 1942 (1942/1943) ako odčitateľná položka podľa § 2, ods. 1 vl. nar. č. 7/1940 Sb., sa dodatočne zdania, ak a nakoľko neboly v deň vyhlásenia tohto zákona už právoplatne zdanené a nakoľko sa nepoužily do konca obchodného obdobia 1946 (1946/1947):

a) k 50% mimoriadnym odpisom (§ 1 vl. nar. č. 7/1940 Sb.) investícií, zadovážených do konca obchodného obdobia 1942 (1942/1943) a

b) okrem toho u daňovníkov dane dôchodkovej a všeobecnej dane zárobkovej k 10% mimoriadnym odpisom (§ 10, ods. 2 zákona o priamych daniach) investícií, zadovážených po obchodnom období 1942 (1942/1943), avšak najneskoršie do konca obchodného obdobia 1946 (1946/1947).

(2) Dodatočné zdanenie fondov podľa odseku 1 sa vykoná samostatnými platobnými rozkazmi na daň dôchodkovú a všeobecnú zárobkovú alebo na osobitnú daň zárobkovú na daňový rok 1944 bez ohľadu na to, či povinnosť k niektorej z týchto daní zanikla pred 31. decembrom 1943 (bilančným dňom obchodného obdobia (1942/1943), a to pre všetky úložky naraz podľa ich bilančného úhrnu, vykázaného v účtovnej závierke za obchodné obdobie 1942 (1942/1943). Tento bilančný úhrn sa upraví

a) zvýšením o prídely fondu z čistého zisku obchodného obdobia 1942 (1942/1943),

b) snížením o sumy fondu, použité na mimoriadne odpisy, uvedené v odseku 1, písm. a) a b), a vykonané v obchodných obdobiach 1943 (1943/1944) až 1946 (1946/1947),

c) snížením o sumu všeobecnej dane zárobkovej, pripadajúcej na takto určený základ dane dôchodkovej a všeobecnej dane zárobkovej po odpočítaní tejto dane. Platby na túto všeobecnú zárobkovú daň nie sú odčitateľné podľa § 15, č. 1, písm. e) zákona o priamych daniach.

(3) Pre základ dane dôchodkovej spoločníkov (podielnikov) spoločností (sdružení osôb) sa rozdelí bilančný úhrn úložiek, uvedený v odseku 2, podľa pomeru podielov spoločníkov na výťažku spoločností (sdružení osôb) za obchodné obdobie, v ktorom úložka do fondu sa zriadila. Súčet týchto pomerných súm tvorí základ spoločníkovej dane dôchodkovej na daňový rok 1944 podľa odseku 2.

(4) Ak zanikla povinnosť daňovníka k dani dôchodkovej jeho úmrtím pred 31. decembrom 1943 (bilančným dňom obchodného obdobia 1942/1943), vyrubí sa dôchodková daň podľa odseku 2 pozostalosti bez rozdielu, či pozostalosť sa už odovzdala alebo nie.

(5) Pri zdanení fondov podľa predchádzajúcich odsekov, berú sa do úvahy u daňovníkov dane dôchodkovej a všeobecnej dane zárobkovej pomery, rozhodné pre zdanenie podľa stavu, ktorý tu bol koncom obchodného roku 1943 (1942/1943), po prípade, ak zanikla daňová povinnosť skorej, podľa stavu pri jej zániku.

(6) Zdanenie fondov podľa odsekov 1 až 4 nepodlieha premlčaniu podľa § 277 zákona o priamych daniach.

(7) Daňovník je povinný oznámiť príslušnej daňovej správe nekolkovaným podaním do 30 dní odo dňa vyhlásenia tohto zákona výšku súm, zvyšujúcich a snižujúcich základ dane podľa odseku 2, vety druhej.

(8) Daň, vyrubená podľa odsekov 2 až 4, je splatná do 30 dní odo dňa doručenia platobného rozkazu.

§ 4.

Daň z fondov, uvedených v § 3, sa vyrubí:

1. U daňovníkov dane dôchodkovej sadzbou podľa § 18 zákona o priamych daniach, v znení zákona zo dňa 20. decembra 1945, č. 161 Sb., ktorým sa menia niektoré ustanovenia o dani dôchodkovej.

2. U daňovníkov všeobecnej dane zárobkovej sadzbami podľa § 57 zákona o priamych daniach, platnými na daňový rok 1944. Miesto prirážok sväzkov ľudovej správy sa vyberie k dani náhradná prirážka 800%. Deľba dane sa nevykoná; o predpise dane platí ustanovenie § 8.

3. U daňovníkov osobitnej dane zárobkovej, ktorí zásadne podliehali na daňové roky, pre ktoré sa úložky do fondov uznaly za odčitateľnú položku,

a) sadzbe podľa § 83, ods. 1 zákona o priamych daniach sadzbou 45%,

b) sadzbe podľa § 83, ods. 5 zákona o priamych daniach sadzbou 35%,

c) sadzbe podľa § 83, ods. 6 zákona o priamych daniach sadzbou 40% úhrnnej výšky nezdanených fondov, zistenej podľa § 3, ods. 2.

K týmto daňovým sadzbám sa nevyberajú žiadne prirážky.

§ 5.

Vzájomné poisťovne.

(1) Pri vzájomných poisťovacích spoločnostiach, ktorým sa vyrubila v krajinách Českej a Moravskosliezskej na daňový rok 1942 a na Slovensku na daňový rok 1945 osobitná daň zárobková sadzbami podľa § 83, ods. 7 zákona o priamych daniach, robí osobitná daň zárobková na každý z daňových rokov 1946 a 1947 v krajinách Českej a Moravskosliezskej 150% úhrnného predpisu osobitnej dane zárobkovej s prirážkami na daňový rok 1942, na Slovensku 150% úhrnného predpisu osobitnej dane zárobkovej s prirážkami na daňový rok 1945.

(2) Osobitná daň zárobková podľa odseku 1 je splatná, nakoľko nebola celkom uhradená štvrťročnými splátkami, najneskoršie do 30 dní odo dňa vyhlásenia tohto zákona.

§ 6.

Odmeny národných správcov.

(1) Odmeny národných (dočasných) správcov sú odčitateľné od základu dane dôchodkovej, všeobecnej dane zárobkovej a osobitnej dane zárobkovej spravovanej majetkovej podstaty do ich úradne určenej výšky.

(2) Odmeny národných (dočasných) správcov nepodliehajú dani z tantiém podľa § 183 zákona o priamych daniach.

§ 7.

Cenové rozdiely.

(1) Sumy, odvedené daňovníkmi dane dôchodkovej, všeobecnej dane zárobkovej alebo osobitnej dane zárobkovej podľa príslušných predpisov alebo podľa úradných príkazov, vydaných na podklade zákonného ustanovenia ako cenové rozdiely štátnej správe alebo do osobitných, na to zriadených fondov, sú odčitateľnou položkou pri zisťovaní základu týchto daní.

(2) Sumy, prijaté z prostriedkov, vybraných podľa odseku 1, sú u príjemcu súčiastkou daní podrobeného dôchodku a výťažku na príslušný daňový rok.

§ 8.

Zrušenie deľby všeobecnej dane zárobkovej.

(1) Všeobecná daň zárobková sa predpíše celá v daňovej obci daňovníkovho bydliska (sídla).

(2) U spoločenských podnikov, ktorých spoločníci bývajú v rôznych daňových obciach v obvode toho istého vyrubovacieho úradu, predpíše sa celá všeobecná zárobková daň v daňovej obci, ktorú určí vyrubovací úrad. Ak však bola určená príslušnosť vyrubovacieho úradu podľa ustanovenia § 249, ods. 1, písm. b), vety druhej zákona o priamych daniach, predpíše sa celá všeobecná daň zárobková v daňovej obci, v ktorej má bydlisko spoločník, podľa ktorého sa príslušnosť určila.

§ 9.

Rozpočtová deľba zárobkových daní.

(1) U daňovníkov, ktorí majú bydlisko alebo sídlo v krajinách Českej a Moravskosliezskej, a ktorí mali v obchodnom období pre zdanenie rozhodnom jednu alebo viac prevodzovní toho istého podniku tiež na území Slovenska, a u daňovníkov, ktorí majú bydlisko alebo sídlo na Slovensku a ktorí mali v obchodnom období pre zdanenie rozhodnom jednu alebo viac prevodzovní toho istého podniku tiež v krajinách Českej a Moravskosliezskej, delí sa vyrubená všeobecná alebo osobitná daň zárobková spôsobom v ďalších odsekoch uvedeným.

(2) Pri baniach, továrňach alebo iných výrobných podnikoch sa určí pre výrobu 60% suma vyrubenej dane a pre obchodnú činnosť 40% suma dane. Suma dane, pripadajúca na výrobu, sa rozdelí v pomere služobných platov a miezd zamestnancov, počítajúc v to ich tantiémy, ktoré sa v rozhodnom obchodnom období vydaly úhrnom jednak v prevodzovniach v krajinách Českej a Moravskosliezskej, jednak v prevodzovniach na Slovensku. Suma dane, pripadajúcej na obchodnú činnosť, sa rozdelí podľa hrubej tržby, docielenej úhrnom jednak v prevodzovniach v krajinách Českej a Moravskosliezskej, jednak v prevodzovniach na Slovensku.

(3) V obchodných podnikoch sa rozdelí vyrubená daň podľa pomeru hrubej tržby, docielenej jednak v prevodzovniach v krajinách Českej a Moravskosliezskej, jednak v prevodzovniach na Slovensku. Rovnakým spôsobom sa rozdelí daň v podnikoch železničných, plavebných a leteckých. Ak sa nemôže hrubá tržba, pripadajúca na prevádzku podnikov jednak v krajinách Českej a Moravskosliezskej, jednak na Slovensku určiť číselne podľa prevodzovní, rozvrhne sa hrubá tržba podľa pomeru kilometrovej diaľky tratí, prebiehajúcich týmito územiami.

(4) V bankových a ostatných peňažných (úverných) podnikoch sa rozdelí vyrubená daň v pomere služobných platov a miezd zamestnancov, počítajúc v to ich tantiémy, ktoré sa v rozhodnom obchodnom období vydaly úhrnom jednak v prevodzovniach v krajinách Českej a Moravskosliezskej, jednak v prevodzovniach na Slovensku.

(5) V poisťovacích podnikoch sa rozdelí vyrubená daň podľa pomeru ročných rýdzich prémií (po srážke nahradených prémií - bonus), docielených úhrnom jednak v prevodzovniach v krajinách Českej a Moravskosliezskej, jednak v prevodzovniach na Slovensku.

(6) Ak prevodzuje daňovník podniky, pre ktoré platia podľa odsekov 2 až 5 rôzne zásady deľby dane, rozvrhne sa úhrn dane, predpísanej daňovníkovi na každý druh týchto podnikov podľa pomeru rýdzeho výťažku, v nich docieleného; ak sa nemôže rýdzi výťažok vyšetriť alebo ak nie je rýdzi výťažok základom dane, podľa pomeru základného kapitálu, v nich užívaného (§ 83, odst. 10 zákona o priamych daniach), alebo kapitálu v podniku trvale na zisk uloženého (§ 57, ods. 7 cit. zák.), a ak nie je ani to možné, podľa ich vzájomného hospodárskeho významu.

(7) Deľba dane sa vykoná tým spôsobom, že sa časť dane, pripadajúcej úhrnom na prevodzovne v území, na ktorom má daňovník bydlisko alebo sídlo, predpíše celá na daňovom úrade, príslušnom podľa § 8 tohto zákona alebo podľa § 84 zákona o priamych daniach a časť dane, pripadajúcej na prevodzovne v druhom území, sa predpíše celá na daňovom úrade, v ktorého obvode leží obec, v ktorej je prevodzovňa. Ak mal podnik na tomto druhom území viacej prevodzovní, predpíše sa celá na ne pripadajúca časť dane na daňovom úrade, v ktorého obvode leží jedna z týchto prevodzovní; tento daňový úrad určí daňová správa na návrh daňovníkov.

§ 10.

Daň domová.

(1) Ak bola budova, podrobená dani domovej, zničená vojnovými udalosťami, odpíše sa na daňovníkovu žiadosť z domovej dane, predpísanej na daňový rok, v ktorom bola budova zničená, časť, pripadajúca na čas odo dňa zničenia budovy do konca tohto roku. Na budúci daňový rok sa domová daň už nepredpíše. Žiadosť sa môže podať do 30 dní odo dňa vyhlásenia zákona na príslušnom vyrubovacom úrade.

(2) Všetky dočasné oslobodenia budov, patriacich k majetku, uvedenému v § 2, odst. 2, od dane domovej sa zrušujú počínajúc daňovým rokom 1948.

§ 11.

Nedoplatky priamych daní z času daňovníkovej perzekúcie.

(1) Zaplatenie nedoplatkov na priamych daniach (všeobecnej dane zárobkovej, osobitnej dane zárobkovej, dane rentovej, domovej, pozemkovej a dôchodkovej), ktoré sa vyrubily z výťažkov, požitkov či dôchodkov podniku alebo iného majetku za čas, v ktorom ani daňovník, ani jeho dedičia nemohli pod tlakom okupácie alebo národnej, rasovej alebo politickej perzekúcie obstarávať osobne ani prostredníctvom svojich zástupcov správu podniku alebo iného majetku, možno od daňovníka alebo jeho dedičov požadovať len do výšky, o ktorú sa za čas, v ktorý správu neobstarávali, zvýšila hodnota podniku alebo iného majetku, pričom sa prihliadne na náhradu škody alebo ušlého zisku.

(2) Ustanovenie odseku 1 platí obdobne tiež pre daň z obratu.


Účinnosť a vykonanie.

§ 12.

Podľa ustanovenia § 6 sa postupuje už pri vyrubení daní na daňový rok 1946, podľa ustanovenia § 7 pri vyrubení daní na daňový rok 1947 s výnimkou zárobkových a hospodárskych spoločenstiev v odbore výživy, pri ktorých sa postupuje podľa § 7 už pri vyrubení daní na daňový rok 1946, podľa ustanovenia § 8 pri vyrubení dane na daňový rok 1947 a podľa ustanovenia § 9 pri všeobecnej dani zárobkovej na daňový rok 1947 a pri osobitnej dani zárobkovej na daňový rok 1946.

§ 13.

Tento zákon nadobúda účinnosť, pokiaľ z jednotlivých jeho ustanovení nevyplýva inak, dňom vyhlásenia; vykoná ho minister financií.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Dr. Dolanský v. r.