Nariadenie vlády č. 238/1948 Zb.Nariadenie, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o Štátnom súde.

(v znení č. 5/1949 Zb.)

Čiastka 88/1948
Platnosť od 25.10.1948 do31.12.1952
Účinnosť od 01.02.1949 do31.12.1952
Zrušený 66/1952 Zb.

238

Vládne nariadenie

zo dňa 19. októbra 1948,

ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o Štátnom súde.

Vláda republiky Československej nariaďuje podľa zákona zo dňa 6. októbra 1948, č. 232 Sb., o Štátnom súde:


§ 1.

(1) Do konca mesiaca októbra každého roku predložia krajské národné výbory Ministerstvu spravodlivosti návrhy na vymenovanie sudcov z ľudu pre budúci kalendárny rok.

(2) Za sudcov z ľudu navrhne každý krajský národný výbor z osôb, bývajúcich v jeho obvode, vždy aspoň pätnásť, z toho tretinu z osôb práva znalých. Za osobu práva znalú sa považuje osoba, ktorá dokončila štúdium na právnickej fakulte niektorej tuzemskej univerzity úspešným zložením všetkých teoretických štátnych skúšok alebo dosiahnutím doktorátu práv.

(3) V lehote, uvedenej v odseku 1, predloží Ministerstvo národnej obrany vláde návrhy na vymenovanie sudcov z ľudu z vojenských osôb v činnej službe.

§ 2.

(1) Sudcovi z ľudu, ktorý vykonal svoju povinnosť, prislúcha, ak nebýva v mieste, kde Štátny súd zasadal, náhrada skutočne vzniklých cestovných výdavkov, a to v najvyššej sume, rovnajúcej sa cestovnému verejnými dopravnými prostriedkami s pravidelnými spojmi II. vozňovej triedy alebo II. lodnej triedy, ako aj náhrada za nocľah a stravu v najvyššej sume 100 Kčs denne.

(2) Okrem náhrady hotových výdavkov podľa odseku 1 prislúchajú sudcom z ľudu prezenčné platy, a to:

1. ak trvalo zasadnutie nanajvýš päť hodín, suma 60 Kčs,

2. ak trvalo zasadnutie dlhšie ako päť hodín, suma 100 Kčs za každý deň zasadnutia.

(3) Ak preukáže sudca z ľudu, že bol ukrátený na mzde (služobnom plate) o sumu vyššiu, než koľko robí prezenčný plat, má nárok na doplatok až do výšky preukázanej ušlej mzdy (služobného platu).

§ 4.

(1) Dokiaľ nezačnú pôsobiť krajské národné výbory (§ 43 zákona), predložia návrhy podľa § 1, ods. 1 zemské národné výbory a Povereníctvo vnútra.

(2) Za sudcu z ľudu navrhne každý zemský národný výbor a Povereníctvo vnútra z osôb, bývajúcich v ich obvode, vždy aspoň pätnásť z obvodu každého krajského súdu, z toho tretinu z osôb práva znalých.

(3) Návrhy na vymenovanie sudcov z ľudu na zvyšok kalendárneho roku 1948 predložia zemské národné výbory a Povereníctvo vnútra Ministerstvu spravodlivosti na jeho vyzvanie v lehote ním určenej.


§ 5.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister spravodlivosti v dohode s ministrami národnej obrany, vnútra a financií.


Zápotocký v. r.

Dr. Čepička v. r.