Vyhláška č. 146/1948 Zb.Vyhláška, kterou se vyhlašuje znění zákona o umístění a jiném zaopatření zaměstnanců na zkonfiskovaném zemědělském majetku a jejich rodinných příslušníků, upravené pro účely zákona o nové pozemkové reformě.

Čiastka 50/1948
Platnosť od 05.06.1948 do31.12.1965
Účinnosť od 14.04.1948 do31.12.1965
Zrušený 65/1965 Zb.

OBSAH

146

Vyhláška ministra zemědělství

ze dne 12. května 1948,

kterou se vyhlašuje znění zákona o umístění a jiném zaopatření zaměstnanců na zkonfiskovaném zemědělském majetku a jejich rodinných příslušníků, upravené pro účely zákona o nové pozemkové reformě.


Podle § 20, odst. 2 zákona ze dne 21. března 1948, č. 46 Sb., o nové pozemkové reformě (trvalé úpravě vlastnictví k zemědělské a lesní půdě), vyhlašuji v příloze zákon ze dne 30. ledna 1947, č. 16 Sb., o umístění a jiném zaopatření zaměstnanců na zkonfiskovaném zemědělském majetku a jejich rodinných příslušníků, ve znění upraveném pro účely zákona č. 46/1948 Sb.


Ďuriš v. r.


Příloha vyhlášky č. 146/1948 Sb.

Zákon

ze dne 30. ledna 1947, č. 16 Sb.,

o umístění a jiném zaopatření zaměstnanců na zkonfiskovaném zemědělském majetku a jejich rodinných příslušníků ve znění upraveném podle § 20, odst. 1 zákona ze dne 21. března 1948, č. 46 Sb., o nové pozemkové reformě (trvalé úpravě vlastnictví k zemědělské a lesní půdě).

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

Část I.

§ 1.

(1) Zaměstnanci, kteří budou v den, kterým bude vykoupena půda podle zákona č. 46/1948 Sb., zaměstnáni na této půdě, a u nichž budou splněny další podmínky podle § 2, budou přijati, požádají-li o to, do pracovního (služebního) poměru československým státem (státním podnikem, Národním pozemkovým fondem při ministerstvu zemědělství - dále jen Národní pozemkový fond - na Slovensku pověřenectvem zemědělství a pozemkové reformy), okresy, obcemi nebo družstvy, a to v počtu, který jest úměrný potřebě správy a hospodaření na půdě spravované Národním pozemkovým fondem, na Slovensku pověřenectvem zemědělství a pozemkové reformy, po případě na půdě převzaté nebo přidělené (§§ 12 a 16 zák. č. 46/1948 Sb.).

(2) Tito zaměstnanci budou přijati v přednostním pořadí přede všemi jinými uchazeči na místa odpovídající jejich předběžnému vzdělání a jejich schopnostem za mzdových (platových) a jiných pracovních podmínek, stanovených předpisy platnými pro úpravu pracovního (služebního) poměru u příslušného zaměstnavatele.

(3) Zaměstnanci na vykoupené půdě (odstavec 1), kteří sice nesplňují podmínky stanovené v § 2, odst. 1, písm. a) a b), mají však předepsanou odbornou způsobilost pro vykonávání služby, kterou dosud zastávají, mohou býti v mezích potřeby stanovené v odstavci 1, požádají-li o to, dále zaměstnáváni ve službách subjektů tam uvedených, mohou-li býti upotřebeni vedle zaměstnanců, kteří budou přijati podle odstavce 2.

§ 2.

(1) Zaměstnanci podle § 1, odst. 1 a 2 se rozumějí jen ti zaměstnanci, kteří

a) jsou starší 18 let,

b) jsou ke dni, kterým bude půda vykoupena podle zákona č. 46/1948 Sb., zaměstnáni na této půdě v hlavním zaměstnání alespoň dva roky,

c) zůstanou i po tomto dni na uvedené půdě a budou vykonávati práce nebo služby pro některý ze subjektů uvedených v § 1, odst. 1.

(2) Přerušení zaměstnání pro prokázanou nemoc nebo úraz nebo pro úřední přikázání do jiného zaměstnání nepřerušuje lhůtu stanovenou v odstavci 1, písm. b).

§ 3.

(1) Uchazeči, kteří nebudou umístěni podle § 1, budou včleněni do práce (§ 1 vládního nařízení ze dne 4. června 1945, č. 13 Sb., o zatímní výstavbě úřadů ochrany práce, a § 3, odst. 1, písm. b) nařízení Slovenské národní rady ze dne 27. listopadu 1945, č. 142 Sb. n. SNR, o zřízení okresních úřadů ochrany práce a zemského úřadu ochrany práce) příslušným zemským úřadem ochrany práce na podkladě seznamů, které mu předloží subjekty uvedené v § 1, odst. 1 prostřednictvím Národního pozemkového fondu, na Slovensku prostřednictvím pověřenectva zemědělství a pozemkové reformy.

(2) Osobám, které budou v řízení podle odstavce 1 včleněny do práce mimo své dosavadní bydliště, poskytne Národní pozemkový fond, na Slovensku pověřenectvo zemědělství a pozemkové reformy, na žádost náhradu prokázaných nutných stěhovacích výloh, nejvýše však částkou 6.000 Kčs.

§ 4.

Zaměstnanci, kteří nepožádají o přijetí podle § 1, dále zaměstnanci, kteří sice žádost o přijetí podají, nebudou však přijati, jakož i jiní než v § 1, odst. 1 a 3 uvedení zaměstnanci na vykoupené půdě mohou, pokud vyhovují stanoveným podmínkám, požádati o příděl půdy podle

a) zákona č. 46/1948 Sb.,

b) dekretu presidenta republiky ze dne 21. června 1945, č. 12 Sb., o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenského národa, nebo

c) nařízení Slovenské národní rady ze dne 23. srpna 1945, č. 104 Sb. n. SNR, o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel slovenského národa, ve znění nařízení Slovenské národní rady ze dne 14. května 1946, č. 64 Sb. n. SNR, a ze dne 19. prosince 1947, č. 89 Sb. n. SNR.
Při tom mají tito zaměstnanci přednostní právo na příděl jako skupiny osob s přednostním právem uvedené v § 16, odst. 5 zák. č. 46/1948 Sb., v § 7, odst. 6 dekretu č. 12/1945 Sb. nebo v § 12 nař. č. 104/1945 Sb. n. SNR.

§ 5.

(1) Zaměstnancům uvedeným v § 2, kteří nebudou přijati podle § 1, odst. 1, ani neobdrží příděl podle § 4, a kteří nebudou moci býti úřadem ochrany práce včleněni do práce (§ 3) pro pokročilé stáří nebo z jiného důvodu snížení pracovní schopnosti, přiznají nositelé veřejnoprávního pojištění starobní nebo invalidní důchod počínajíc dnem, kterým se v důsledku provádění výkupu podle zákona č. 46/1948 Sb. skončí pracovní poměr zaměstnance na vykoupené půdě, jako kdyby k uvedenému dni byly splněny podmínky předepsané pro přiznání tohoto důchodu.

(2) Důchody poskytnuté podle odstavce 1 za dobu ode dne jejich přiznání až do doby, kdy by u zaměstnance byly splněny jinak platné podmínky pro vznik nároků na vyplácení starobního (invalidního) důchodu, nahradí nositeli pojištění Národní pozemkový fond, na Slovensku pověřenectvo zemědělství a pozemkové reformy.

Část II.

§ 6.

(1) Bývalým zaměstnancům na vykoupené půdě, po případě jejich rodinným příslušníkům, kteří prokáží, že dostávali z důvodu jejich zaměstnání přede dnem 14. dubna 1948 od dřívějšího zaměstnavatele nebo z fondů vydržovaných dřívějším zaměstnavatelem pravidelné příspěvky (požitky), na př. pensijní, starobní, úrazové, nadlepšovací, dary z milosti a pod., bude tyto příspěvky (požitky), pokud dotčené poměry nejsou nebo nebudou upraveny zvláštními předpisy, nadále poskytovati prostřednictvím Fondu pro zaopatření zaměstnanců velkostatků (§ 73 náhradového zákona ze dne 8. dubna 1920, č. 329 Sb., ve znění zákona ze dne 13. července 1922, č. 220 Sb.) Národní pozemkový fond, na Slovensku pověřenectvo zemědělství a pozemkové reformy, budou-li splněny podmínky uvedené v § 7, odst. 1 a 2. Naturální požitky, pokud nebudou moci býti dále poskytovány, přemění Národní pozemkový fond, na Slovensku pověřenectvo zemědělství a pozemkové reformy, podle platných cenových předpisů na požitky peněžité, které bude vypláceti. Záležel-li naturální požitek v užívání bytu, platí i tu ustanovení § 3, odst. 2 přiměřeně.

(2) Ustanovením odstavce 1 není dotčena smluvní nebo jinak založená povinnost třetích osob poskytovati tamže uvedené příspěvky, nebo vydržovati zaměstnanecké fondy. Nároky, plynoucí z plnění těchto závazků bývalým zaměstnancům, přecházejí na československý stát (Národní pozemkový fond, na Slovensku na pověřenectvo zemědělství a pozemkové reformy), pokud sám příspěvky vyplatil.

§ 7.

(1) Podmínkou poskytování příspěvků podle § 6, odst. 1 je, že příspěvky nebyly dřívějším plátcem v důsledku výkupu dále poskytovány nebo nemohou býti poskytovány z příslušného fondu proto, že jej dřívější vlastník nebo jiný uživatel vykoupené půdy není povinen dále vydržovati nebo jej ve skutečnosti nevydržuje.

(2) Příspěvky se poskytují jen osobám, které nemají jiný příjem nebo jiné jmění postačující k vlastnímu zaopatření a k zaopatření osob, o které jest jim podle zákona pečovati. Osobám, jejichž jiný příjem nedostačuje zcela k uvedenému zaopatření, se poskytne pouze doplňující příspěvek. Má-li příjemce vedle příspěvku podle § 6, odst. 1 jiný příjem, nesmí úhrn poskytovaného příspěvku spolu s jiným příjmem činiti více než 4.000 Kčs měsíčně.

Část III.

§ 8.

(1) Umístění a jiné zaopatření podle tohoto zákona se poskytuje na žádost, kterou jest podati do 60 dnů ode dne, kterým bude půda podle zákona č. 46/1948 Sb. vykoupena. Žádost o umístění jest podati u subjektu (§ 1, odst. 1), pro nějž žadatel v době podání žádosti pracuje, po případě u jeho služebny, a je v ní uvésti všechny okolnosti, rozhodné pro přijetí a pro stanovení mzdy (platu). Žádosti o přednostní příděl půdy, jakož i o zaopatření podle §§ 5 a 6 jest podati u Národního pozemkového fondu, na Slovensku u pověřenectva zemědělství a pozemkové reformy. Podáním žádosti o některý ze stanovených způsobů umístění nebo zaopatření v uvedené lhůtě se zachovává nárok na kterékoliv jiné umístění nebo zaopatření podle tohoto zákona. Ministerstvo zemědělství může v případech hodných zvláštního zřetele prominouti zmeškání lhůty.

(2) Osoby, které nepodají žádost ve lhůtě stanovené v odstavci 1, pozbývají, nebude-li jim zmeškání lhůty prominuto, nárok na zaopatření podle tohoto zákona.

§ 9.

Ustanovení tohoto zákona neplatí:

a) v zemích České a Moravskoslezské pro osoby uvedené v § 1, odst. 1, písm. a) a b) dekretu č. 12/1945 Sb., pokud nejde o osoby, pro něž platí ustanovení § 1, odst. 2 téhož dekretu,

b) na Slovensku pro osoby uvedené v § 1, odst. 1, písm. a) až c) nařízení č. 104/1945 Sb. n. SNR, ve znění nařízení č. 64/1946 Sb. n. SNR a č. 89/1947 Sb. n. SNR, pokud nejde o osoby, pro něž platí ustanovení § 1, odst. 4 téhož nařízení.

§ 10.

(1) Zaměstnanci, kteří se cítí dotčeni tím, že nebylo vyhověno jejich žádosti podle ustanovení § 1, odst. 1 a 3 a podle § 6, odst. 1 mohou si stěžovati ke stížnostní komisi, která se zřizuje při ministerstvu zemědělství. Stížnost je podati u komise do 15 dnů ode dne, kdy bylo zaměstnanci doručeno vyrozumění o tom, že se žádosti nevyhovuje; nebylo-li o žádosti rozhodnuto do tří měsíců ode dne, kdy byla podána, jest stížnost podati do 15 dnů po uplynutí této lhůty.

(2) Do komise vysílají po jednom zástupci ministerstva zemědělství, sociální péče, vnitra a financí, Národní pozemkový fond nebo pověřenectvo zemědělství a pozemkové reformy, jde-li o stížnosti zaměstnanců na půdě ležící na Slovensku, a dále Ústřední rada odborů. Předsedou komise je zástupce ministerstva zemědělství, jeho zástupcem zástupce ministerstva sociální péče.

(3) Komise je způsobilá se usnášeti, jsou-li přítomni mimo předsedu nebo jeho zástupce alespoň čtyři členové komise. Komise rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů; při rovnosti hlasů platí za rozhodnutí mínění, ke kterému se přikloní předsedající. Rozhodnutí komise je konečné.

(4) Pro řízení před komisí platí jinak přiměřeně ustanovení vládního nařízení ze dne 13. ledna 1928, č. 8 Sb., o řízení ve věcech náležejících do působnosti politických úřadů (správním řízení).

§ 11.

Podání podle § 3, odst. 2, § 8, odst. 1 a § 10, odst. 1 a jejich přílohy jsou osvobozeny od poplatků.

§ 12.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 14. dubna 1948; provedou jej ministři zemědělství a sociální péče v dohodě se zúčastněnými ministry.