Nariadenie č. 215/1948 Zb.Nařízení o omezení stavební činnosti mimo dvouletý hospodářský plán.

Čiastka 76/1948
Platnosť od 15.08.1948 do31.05.1950
Účinnosť od 15.08.1948 do31.05.1950
Zrušený 280/1949 Zb.

215

Nařízení ministra techniky

ze dne 13. srpna 1948

o omezení stavební činnosti mimo dvouletý hospodářský plán.

Ministr techniky v dohodě s ministry průmyslu a sociální péče nařizuje podle § 2, odst. 3 a § 15, odst. 1, písm. b), c) a d) zákona ze dne 7. března 1947, č. 42 Sb., o některých opatřeních ve stavebnictví souvisících s dvouletým hospodářským plánem, ve znění zákona ze dne 19. července 1948, č. 177 Sb.:


§ 1

Zastavuje se vydávání stavebních povolení pro veškeré stavby, které nejsou zařazeny do dvouletého plánu na rok 1948, s výjimkou vydávání stavebních povolení pro

a) stavby povolené podle § 2, odst. 3, věty první nebo druhé zák. č. 42/1947 Sb. ve znění zákona č. 177/1948 Sb. a

b) nezbytné udržovací práce podle § 2, odst. 4 téhož zákona.

§ 2

(1) Zastavuje se provádění veškerých stavebních prací u těch staveb, které byly povoleny před účinností tohoto nařízení jako stavby z místních zdrojů podle § 2, odst. 1 zák. č. 42/1947 Sb., a s nimiž nebylo dosud začato.

(2) Pokud se stavbami uvedenými v odstavci 1 bylo již začato, vyšetří stavební úřad ihned v každém jednotlivém případě, zda s hledisek hospodářských, bezpečnostních, sociálních nebo zdravotních lze je dokončit. Při tom přihlíží též k tomu, zda by stavebniny potřebné pro dokončení stavby, jakož i potřebné pracovní síly nebyly odňaty plnění úkolů stanovených dvouletým plánem; u pracovních sil tak učiní podle vyjádření okresního úřadu ochrany práce. Podle výsledku šetření může stavební úřad zakázat pokračování ve stavbě a zároveň nařídit stavebníku, aby provedl potřebná zabezpečovací opatření.

§ 3

Stavby prováděné bez stavebního povolení stavební úřad zastaví podle stavebních předpisů, uloží stavebníku potřebná zabezpečovací opatření a zavede trestní řízení, po případě dá k němu podnět.

§ 4

(1) Kdo má ve vlastnictví nebo držbě stavebniny, instalační hmoty nebo předměty (hladké nebo svařované trubky závitovité, armatury, umyvadla, vany a pod.), anebo nezabudované (pomocné) dřevo, je povinen je přihlásit u stavebního úřadu do 31. srpna 1948, a to na předepsaném tiskopise, který lze koupit u stavebního úřadu. Není třeba hlásit stavebniny, hmoty nebo předměty:

a) pokud byly přiděleny pro stavby, které jsou zařazeny do dvouletého plánu na rok 1948,

b) pokud byly přiděleny pro stavby povolené podle § 2, odst. 3, věty první nebo druhé zák. č. 42/1947 Sb. ve znění zákona č. 177/1948 Sb.,

c) pokud byly přiděleny pro udržovací práce,

d) které jsou ve vlastnictví nebo držbě osob, jež je vyrobily buď za účelem zcizení nebo pro vlastní potřebu, nebo

e) které jsou u podniků živnostenských, jimž byly přiděleny k účelům výrobním nebo obchodním.

(2) Stavebnin, hmot a předmětů, na něž se vztahuje povinnost hlášení podle odstavce 1, se použije pro stavby podle dvouletého plánu. O jejich použití rozhodne stavební úřad, který může též jejich vlastníku (držiteli) uložit, aby je přenechal jiné osobě, při čemž určí náhradu za ně ve shodě s cenovými předpisy a s přihlédnutím k výdajům, které byly spojeny s jejich dopravou.

(3) Pokud neučiní stavební úřad opatření podle odstavce 2, může vlastník (držitel) se stavebninami, hmotami a předměty nakládati jen s předchozím souhlasem tohoto úřadu. Nerozhodl-li úřad u páleného vápna a cementu do 15 dnů poté, kdy byl požádán o souhlas, má se zato, že byl souhlas dán.

§ 5

V době do 30. listopadu 1948 se zastavuje provádění stavebních prací spojených s opravami nebo udržováním fasád s výjimkou prací

a) s nimiž bylo již začato, nebo

b) nutných z důvodů bezpečnostních.

§ 6

(1) Na zemské národní výbory v Praze a v Brně, na exposituru moravskoslezského zemského národního výboru v Ostravě a na ústřední národní výbor hlavního města Prahy se přenáší působnost povolovati výjimky podle § 2, odst. 3 zák. č. 42/1947 Sb. ve znění zákona č. 177/1948 Sb., a to pro stavby a stavební úpravy

a) k účelům výhradně bytovým,

b) k provozu zemědělství a

c) pro malé živnostenské provozovny.

(2) Pro ostatní stavby a stavební úpravy povoluje výjimky ministerstvo techniky.

(3) Pro vyřizování žádostí o povolení výjimek podle odstavce 1 platí pokyny vydané ministerstvem techniky.

§ 7

Toto nařízení neplatí pro stavby k účelům vojenským nebo k účelům obrany státu, pro stavby na železničním pozemku, souvisící s provozem drah, a pro stavby telekomunikačních vedení.


§ 8

Zrušuje se vyhláška ministra techniky ze dne 3. května 1947, č. 462 Ú. l. I, kterou se vydávají směrnice k provedení předpisů o stavební činnosti mimo dvouletý hospodářský plán.

§ 9

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Zápotocký v. r.

Dr. Ing. Šlechta v. r.