Zákon č. 204/1948 Zb.Zákon, kterým se mění zákon o volbách do Národního shromáždění

Čiastka 72/1948
Platnosť od 06.08.1948 do01.06.1954
Účinnosť od 06.08.1948 do01.06.1954
Zrušený 27/1954 Zb.

OBSAH

204.

Zákon

ze dne 19. července 1948,

kterým se mění zákon o volbách do Národního shromáždění.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1

Ustanovení § 44, odst. 1 zákona ze dne 16. dubna 1948, č. 75 Sb., o volbách do Národního shromáždění, se mění a zní:

(1) Uprázdní-li se mandát, nastupuje náhradník téže volební skupiny podle pořadí, v jakém byl uveden na kandidátní listině téhož volebního kraje, v kterém byl kandidován poslanec, jehož mandát se uprázdnil. Tohoto pořadí se může náhradník pro tento případ vzdáti. Není-li náhradníka nebo vzdá-li se svého pořadí i poslední náhradník na uvedené kandidátní listině, nastupuje náhradník téže volební skupiny podle pořadí, v jakém byl uveden na kandidátní listině pro druhé skrutinium, pakli se pro tento případ tohoto pořadí nevzdá. Nelze-li ani takto obsaditi uprázdněný mandát, nastupuje náhradník téže volební skupiny podle pořadí, v jakém byl uveden na kandidátní listině jiného volebního kraje, a to postupně, počínajíc prvním volebním krajem v téže volební oblasti (§ 1); ustanovení druhé věty platí obdobně.“


§ 2

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr vnitra v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Nosek v. r.