Zákon č. 84/1948 Zb.Zákon o závaznosti hospodářských a technických norem.

Čiastka 33/1948
Platnosť od 30.04.1948 do10.06.1951
Účinnosť od 30.04.1948 do10.06.1951
Zrušený 45/1951 Zb.

84

Zákon

ze dne 15. dubna 1948

o závaznosti hospodářských a technických norem.

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1

(1) Příslušné ministerstvo v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady, na Slovensku po slyšení příslušného pověřenectva, může stanoviti pro všechna nebo jednotlivá hospodářská odvětví vyhláškou v Úředním listě, uveřejněnou na Slovensku též v Úředním věstníku, závaznost hospodářských a technických norem, vydaných Československou společností normalisační, po případě Elektrotechnickým svazem československým, jimiž se jednotně určují zejména tvary, rozměry, druhy, jakost, třídění, označování, způsob provádění, provedení nebo technické, bezpečnostní, dodací, zkušební a přejímací podmínky pro materiál, výrobky, stavební prvky, stavby, podniková zařízení a plodiny.

(2) Materiál, výrobky, stavební prvky, stavby, podniková zařízení a plodiny, pro něž byla stanovena závaznost hospodářských a technických norem, se smějí, pokud nejde o výzkumné a pokusné práce, vyráběti, stavěti, zřizovati nebo uváděti do oběhu jen, vyhovují-li podmínkám stanoveným v těchto normách.

(3) Ve vyhlášce podle odstavce 1 může býti stanoven omezený rozsah závaznosti hospodářských a technických norem, zejména u předmětů určených pro vývoz, a přechodná doba, po jejímž uplynutí nastává všeobecná závaznost.

(4) Příslušné ministerstvo v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady, na Slovensku po slyšení příslušného pověřenectva, může odvolati závaznost hospodářských a technických norem vyhláškou v Úředním listě, uveřejněnou na Slovensku též v Úředním věstníku.

§ 2

(1) Příslušné ministerstvo v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady, na Slovensku po slyšení příslušného pověřenectva, může v jednotlivých případech povoliti výjimky z ustanovení vyhlášky vydané podle § 1.

(2) Oprávnění podle odstavce 1 může příslušné ministerstvo přenésti v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady ve svém oboru působnosti na jiné úřady nebo orgány.

§ 3

(1) Příslušné ministerstvo, na Slovensku zásadně prostřednictvím příslušného pověřenectva, dozírá na zachovávání ustanovení tohoto zákona a předpisů vydaných podle něho. Za tím účelem může žádati, aby mu osoby, jimž hospodářské a technické normy, prohlášené za závazné podle tohoto zákona, ukládají povinnosti, podávaly vysvětlení, a může svými orgány v rozsahu nezbytně nutném prováděti prohlídky provozních míst a zařízení, nahlédnouti do obchodních knih, technických výkresů, výrobních návodů a předpisů. U dopravních zařízení a podniků, jmenovitě u dopravních prostředků pro hromadnou dopravu, jakož i u jejich pomocných a vedlejších závodů, přísluší tato pravomoc ministerstvu dopravy, u zařízení československých pošt ministerstvu pošt.

(2) Oprávnění podle odstavce 1 může příslušné ministerstvo v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady přenésti ve svém oboru působnosti na jiné úřady nebo orgány.

(3) Při výkonu dozoru podle odstavce 1 jest šetřiti ustanovení §§ 8 až 10 ústavního zákona ze dne 9. dubna 1920, č. 293 Sb., o ochraně svobody osobní, domovní a tajemství listovního.

(4) Osoby, vykonávající dozor podle odstavce 1, jsou povinny - jak po dobu trvání služebního poměru nebo funkce, tak i po jejich skončení - zachovávati úplnou mlčenlivost o všech věcech, o kterých se dověděly při této činnosti, zejména o obchodních a výrobních tajemstvích.

§ 4

Jednání a opominutí, příčící se ustanovením tohoto zákona nebo předpisům vydaným podle něho, trestají, nejde-li o čin přísněji trestný, okresní národní výbory jako přestupek podle míry zavinění pokutou do 50.000 Kčs nebo vězením (uzamčením) do 6 měsíců nebo oběma těmito tresty. Byla-li uložena pokuta, budiž pro případ její nedobytnosti zároveň vyměřen náhradní trest vězení (uzamčení) podle míry zavinění do 6 měsíců. Uloží-li se oba tresty zároveň, nesmí trest na svobodě spolu s náhradním trestem za nedobytnou pokutu činiti více než 6 měsíců.

§ 5

Ustanovení zákona ze dne 13. května 1936, č. 131 Sb., o obraně státu, zůstávají nedotčena.

§ 6

Použivatelnost vládního nařízení ze dne 30. května 1942, č. 201 Sb., o závaznosti technických norem, obchodních a dodacích podmínek a předpisů o jakosti a označování, se zrušuje; nedotčena zůstává však použivatelnost vyhlášek, vydaných podle vládního nařízení č. 201/1942 Sb., jimiž technické normy byly prohlášeny za závazné.


§ 7

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou jej všichni členové vlády.


Dr. Beneš v. r.

Gottwald v. r.

Široký v. r.

Kopecký v. r.

Laušman v. r.

Fierlinger v. r.

Zápotocký v. r.

Ďuriš v. r.

Dr. Clementis v. r.

Krajčír v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.

Petr v. r.

Dr. Ševčík v. r.

Dr. Ing. Šlechta v. r.

Dr. Gregor v. r.

Dr. Neuman v. r.

Nosek v. r.

Erban v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Plojhar v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Dr. Čepička v. r.

Dr. Šrobár v. r.