Zákon č. 325/1948 Zb.Zákon o predĺžení niektorých zmenkoprávnych lehôt.

Čiastka 110/1948
Platnosť od 31.12.1948
Účinnosť od 01.01.1949

OBSAH

325.

Zákon

zo dňa 22. decembra 1948

o predĺžení niektorých zmenkoprávnych lehôt.

Národné shromaždenie republiky Československej usnieslo sa na tomto zákone:


§ 1.

(1) Lehoty na uplatnenie nárokov zo zmeniek znejúcich na pengö a vystavených do 26. júna 1945 na časti územia Slovenska, ktorá bola dočasne okupovaná maďarským štátom, sa predlžujú do 31. decembra 1949.

(2) Čas predĺženia podľa odseku 1 sa nezapočítava do doby premlčacej ani do lehoty, v ktorej treba uplatniť nárok zo zmenky, alebo urobiť opatrenie na zachovanie práv zo zmenky.


§ 2.

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1949; vykoná ho minister spravodlivosti po dohode s ministrom financií.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Dr. Čepička v. r.