Zákon č. 137/1948 Zb.Zákon o postátnění Československého rozhlasu.

(v znení č. 13/1952 Zb., 17/1964 Zb.)

Čiastka 49/1948
Platnosť od 04.06.1948
Účinnosť od 08.02.1964

OBSAH

137

Zákon

ze dne 28. dubna 1948

o postátnění Československého rozhlasu

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1

(1) Na československý stát přecházejí veškerá práva a závazky „Českého rozhlasu, společnosti s ručením omezeným se sídlem v Praze“ a „Slovenského rozhlasu, spoločnosti s ručením obmedzeným so sídlom v Bratislave“.

(2) Přechod knihovních práv podle odstavce 1 zapíší knihovní soudy na návrh ministerstva informací s odvoláním na tento zákon. Obdobně se provede vyznačení přechodu práv v úředních rejstřících a seznamech.

§ 2

(1) Společnosti, uvedené v § 1, odst. 1, zanikají bez likvidace a soudy na návrh ministerstva informací provedou výmaz v obchodním (firemním) rejstříku s odvoláním na tento zákon.

(2) Veškerá práva a povinnosti společníků ze společenského poměru k společnostem, uvedeným v § 1, odst. 1, zanikají. Dosavadním společníkům nepřísluší náhrada, v případech hodných zvláštního zřetele lze jim však poskytnouti náhradu, odpovídající jmenovité hodnotě jejich kmenových vkladů; o poskytnutí náhrady rozhodne ministerstvo informací v dohodě s ministerstvem financí.


§ 4

Tento zákon nabývá účinnosti prvního dne měsíce následujícího po dni vyhlášení; provede jej ministr informací v dohodě s ministry financí a národní obrany.


Dr. Beneš v. r.

Gottwald v. r.

Kopecký v. r.