Nariadenie vlády č. 304/1948 Zb.Vládne nariadenie o odmenách členov národných výborov.

Čiastka 106/1948
Platnosť od 30.12.1948
Účinnosť od 30.12.1948

304.

Vládne nariadenie

zo dňa 21. decembra 1948

o odmenách členov národných výborov.

Vláda republiky Československej nariaďuje podľa § 12, ods. 2 zákona zo dňa 7. októbra 1948, č. 235 Sb., o úprave niektorých pomerov členov národných výborov a ich složiek:


§ 1.

Úhrn odmien za výkon funkcií, ktoré možno poskytnúť predsedovi národného výboru a ostatným jeho členom, ktorí vedú samostatne práce národného výboru, smie robiť ročne najviacej sumu, ktorá je určená v § 2 pre velikostnú skupinu, do ktorej príslušný národný výbor náleží. Pre to sa národné výbory zaraďujú do 10 velikostných skupín.

§ 2.

Velikostné skupiny národných výborov a najvyššie sumy úhrnu odmien sa určujú takto:

Vo velikostnej
skupine
do ktorej náležiasmie úhrn odmien
za výkon funkcií
(§ 1) robiť
ročne najviacej
Imiestne národné výbory obcí do 600 obyvateľov12.000.— Kčs
IImiestne národné výbory obcí nad 600 do 1.000 obyvateľov18.000.— Kčs
IIImiestne národné výbory obcí nad 1.000 do 3.000 obyvateľov36 000.— Kčs
IVmiestne národné výbory obcí nad 3.000 do 5.000 obyvateľov54 000.— Kčs
Vmiestne národné výbory obcí nad 5.000 do 10.000 obyvateľov120.000.— Kčs
VImiestne národné výbory obcí nad 10.000 obyvateľov210.000.— Kčs
VIIokresné národné výbory, ústredné (miestne) národné výbory
miest (obcí) : KOšice, Liberec, Olomouc, Opava
a Vysoké Tatry a obvodné rady hlavného mesta Prahy
460.000.— Kčs
VIIIústredné (miestne) národné výbory miest :
Brno, Ostrava, Plzeň a Bratislava
1, 400.000.— Kčs
IXkrajské národné výbory1,800.000.— Kčs
Xkrajský národný výbor hlavného mesta Prahy2,000.000.— Kčs

§ 3.

V najvyšších sumách úhrnu odmien za výkon funkcií, určených vo velikostných skupinách VII a VIII pre ústredné (miestne) národné výbory, vykonávajúce tiež pôsobnosť okresných národných výborov, sú zahrnuté aj odmeny funkcionárov obvodných rád.

§ 4.

(1) Návrh na poskytnutie odmeny a na určenie jej výšky podáva rada národného výboru, o ktorého člena ide.

(2) Návrh sa môže týkať vždy len všetkých členov národného výboru, ktorí majú nárok na poskytnutie odmeny za výkon funkcie; musí obsahovať všetky okolnosti, osvetľujúce význam jednotlivých funkcií a rozsah prác s nimi spojených v ich vzájomnej súvislosti, a návrh na úhradu.

(3) Pri určení výšky odmeny treba uvážiť rozsah prác, spojených s výkonom funkcie a jej význam. Význam funkcie treba zpravidla posudzovať podľa miery zodpovednosti, ktorá je s ňou spojená, podľa dôležitosti vykonávanej práce a pod. Pri posudzovaní rozsahu funkcie treba najmä prihliadnuť na iniciatívnosť referenta, na čas, ktorý musí svojej práci venovať, a na veľkosť referátu čo do počtu pridelených zamestnancov. Podrobnejšie smernice vydá Ministerstvo vnútra po dohode s Ministerstvom financií.

(4) Pri určení výšky odmeny sa neberie zreteľ na doterajší zárobok člena národného výboru, ani na to, či vedľa odmeny za výkon funkcie má ešte iný príjem.

(5) Ak znemožňuje rozsah funkcie členovi národného výboru vykonávať jeho pravidelné zamestnanie, má byť odmena určená tak, aby zaistila výživu jeho i osôb, o ktoré je povinný podľa zákona sa starať.

§ 5.

(1) Orgán, ktorý rozhoduje o nároku na odmenu a určí jej výšku, má postupovať úsporne a má dbať, aby nebola prekročená horná hranica úhrnu odmien.

(2) Ak vyžadujú to nevyhnutne osobitné pomery, môže Ministerstvo vnútra po dohode s Ministerstvom financií výnimočne povoliť na návrh orgánu, ktorý rozhoduje o výške odmien, aby jednotlivý národný výbor bol zaradený do najbližšej vyššej velikostnej skupiny.


§ 6.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister vnútra po dohode s ministrom financií.


Zápotocký v. r.

Nosek v. r.