Zákon č. 53/1948 Zb.Zákon, kterým se vyvlastňují nemovitosti zapsané ve vložce č. 2423 pozemkové knihy pro katastrální území Královské Vinohrady.

Čiastka 23/1948
Platnosť od 15.04.1948
Účinnosť od 15.04.1948

OBSAH

53

ZÁKON

ze dne 17. března 1948,

kterým se vyvlastňují nemovitosti zapsané ve vložce č. 2423 pozemkové knihy pro katastrální území Královské Vinohrady.

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1

Vlastnické právo k nemovitostem, zapsaným ve vložce č. 2423 pozemkové knihy pro katastrální území Královské Vinohrady, přechází na československý stát.

§ 2

(1) Pokud není v odstavci 2 ustanoveno jinak, nabývá československý stát vlastnictví k nemovitostem uvedeným v § 1 bez náhrady.

(2) Bylo-li by přechodem vlastnického práva k nemovitostem uvedeným v § 1 ohroženo splnění závazků dosavadního vlastníka těchto nemovitostí, poskytne mu československý stát příspěvek potřebný pro splnění těchto závazků.

(3) Služebnosti zapsané ve vložce č. 2423 pozemkové knihy pro katastrální území Královské Vinohrady pod pol. C 1 zůstávají přechodem vlastnického práva nedotčeny.

§ 3

Knihovní soud provede vklad vlastnického práva k nemovitostem uvedeným v § 1 pro československý stát z úřední povinnosti s odvoláním na tento zákon.


§ 4

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou jej ministři techniky, financí a spravedlnosti.


Dr. Beneš v. r.

Zápotocký v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Dr. Čepička v. r.

Dr. Ing. Šlechta v. r.