Vyhláška č. 288/1948 Zb.Vyhláška ministra dopravy o vyhlásení vedľajších (miestnych) železníc Sliezskych zemských železníc za drobné železnice.

Čiastka 104/1948
Platnosť od 30.12.1948
Účinnosť od 30.12.1948

288.

Vyhláška ministra dopravy

zo dňa 26. novembra 1948

o vyhlásení vedľajších (miestnych) železníc Sliezskych zemských železníc za drobné železnice.

Podľa § 5, ods. 5 zákona zo dňa 20. mája 1937, č. 86 Sb., o železniciach (železničného zákona) vyhlasujem:


Ministerstvo dopravy ako železničný správny úrad, ktorý si vyžiadal predtým usnesenie vlády Československej republiky, vyhlasuje podľa § 5, ods. 4 železničného zákona, že vedľajšie (miestne) železnice Sliezskej zemskej železnice náležia s účinnosťou od 5. mája 1945 do skupiny drobných železníc.


Petr v. r.