Nariadenie vlády č. 195/1948 Zb.Nařízení, kterým se provádějí ustanovení školského zákona o školách mateřských.

(v znení č. 122/1951 Zb.)

Čiastka 69/1948
Platnosť od 04.08.1948 do06.05.1953
Účinnosť od 01.01.1952 do06.05.1953
Zrušený 31/1953 Zb.

195

Vládní nařízení

ze dne 26. července 1948,

kterým se provádějí ustanovení školského zákona o školách mateřských.

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 10, odst. 2 a § 12 zákona ze dne 21. dubna 1948, č. 95 Sb., o základní úpravě jednotného školství (školského zákona):


§ 1.

(1) Budování mateřského školství se děje tak, aby potřeba mateřských škol byla podle hospodářských možností postupně a podle naléhavosti stejnoměrně uspokojována.

(2) Směrnice o budování mateřského školství vydá ministerstvo školství a osvěty v dohodě s ministerstvy vnitra, financí, techniky, sociální péče a zdravotnictví.

§ 2.

(1) Mateřská škola se zpravidla zřídí v obci nebo v závodě, přihlásí-li se nejméně 20 dětí z jejího předpokládaného obvodu, po případě v závodě. Obvod se stanoví tak, aby jej tvořilo území obce nebo její část, a aby děti v něm bydlící mohly docházeti do mateřské školy snadno a bez nebezpečenství. Výjimečně mohou tvořiti obvod mateřské školy také území dvou nebo více obcí nebo jejich částí.

(2) Mateřskou školu zřizuje a její obvod stanoví a mění zemský školní úřad podle směrnic, uvedených v § 1, odst. 2, na návrh okresního školního úřadu, který vyslechne nositele věcného nákladu na mateřskou školu, okresní péči o mládež a příslušnou složku jednotné odborové organisace a provede potřebné šetření za účasti svého pedagogického, technického a zdravotního znalce.

§ 3.

(1) Chodí-li do mateřské školy více než 30 dětí, ve školních létech 1948/49 až 1950/51 více než 40 dětí, zřídí krajský národní výbor podle možnosti další třídu.

(2) Třídy se zřizují zpravidla od počátku školního roku.

§ 4.

(1) Pro děti, jejichž rodiče jsou zaměstnáni po celý den, nebo u nichž by dvojí denní docházka pro vzdálenost domova od školní budovy, neschůdnost cesty nebo dopravní poměry mohla způsobiti újmu na zdraví, může býti zavedena v mateřské škole nebo v její třídě nepřetržitá celodenní péče.

(2) Nepřetržitá celodenní péče trvá zpravidla deset hodin. Ředitel mateřské školy upraví se schválením okresního školního úřadu počátek a konec nepřetržité celodenní péče tak, aby odpovídal pracovní době většiny zaměstnaných matek.

(3) Nepřetržitou celodenní péči lze zavésti jen tehdy, může-li se dětem poskytnouti stravování a možnost nejméně dvouhodinového odpoledního spánku.

§ 5.

(1) Okresní národní výbor může zrušiti mateřskou školu nebo její třídu, klesne-li počet zapsaných dětí pod 15, dochází-li pravidelně do školy méně než 10 dětí nebo přestalo-li umístění, zařízení a vybavení nebo udržování a provoz mateřské školy nebo třídy vyhovovat požadavkům výchovným, zdravotním nebo bezpečnostním.

(2) Okresní národní výbor může zrušiti mateřskou školu i tehdy, lze-li obvod mateřské školy sloučiti s obvodem jiné mateřské školy nebo jiných mateřských škol, po případě pojmouti závod do obvodu jiné mateřské školy.

§ 6.

(1) O přijímání dětí do mateřské školy rozhoduje ředitel školy.

(2) Do mateřské školy lze přijmouti jen tělesně a duševně zdravé děti ve věku od tří do šesti let, které se k docházce přihlásí, a to zpravidla děti bydlící v obvodu mateřské školy, po případě děti, jejichž rodiče jsou zaměstnáni v závodě. Děti, které nebydlí v obvodu mateřské školy, po případě děti, jejichž rodiče nejsou zaměstnáni v závodě, lze přijmouti po dohodě s nositelem věcného nákladu na školu, je-li dostatek místa.

(3) Nelze-li přijmout všechny přihlášené děti, přijímají se především děti, u nichž je to zvlášť žádoucí z důvodů zdravotních nebo sociálních, zejména děti, o něž nepečuje matka, děti matek zaměstnaných mimo domácnost, děti ze zdravotně nebo mravně nevyhovujícího prostředí a děti z rodin s větším počtem dětí. O tom, u kterých dětí je přijetí zvláště žádoucí z důvodů zdravotních nebo sociálních, vyžádá si ředitel posudek okresního národního výboru (ústavu národního zdraví, okresní péče o mládež).

(4) Děti se zpravidla přijímají na počátku školního roku.

§ 7.

(1) Je-li mateřská škola způsobilá, aby mimo děti, které se k docházce přihlásily dobrovolně, poskytovala výchovnou péči všem dětem od pěti let, může zemský školní úřad na návrh okresního školního úřadu prohlásiti docházku do mateřské školy za povinnou pro všechny děti od pěti let, které bydlí v jejím obvodu. Okresní školní úřad může takový návrh učiniti na žádost místního národního výboru, jenž předem vyslechne ředitele mateřské školy, a na podkladě posudků okresní péče o mládež a ústavu národního zdraví o vhodnosti tohoto opatření, které si vyžádá.

(2) Povinnou docházku lze stanoviti jen na začátku školního roku.

(3) Zjistí-li zemský školní úřad, že mateřská škola, u níž docházka byla prohlášena za povinnou, není již způsobilá k účelu uvedenému v odstavci 1, zruší povinnou docházku.

(4) Rozhodnutí zemského školního úřadu, kterým se docházka do mateřské školy prohlašuje za povinnou, nebo kterým se tato povinnost ruší, vyhlásí se v obci způsobem v místě obvyklým.

§ 8.

Děti, které školní lékař uzná za nezpůsobilé, nejsou povinny docházet do mateřské školy. Byla-li docházka do mateřské školy prohlášena za povinnou pro děti od pěti let, provádí se na začátku školního roku vyšetřování zdravotního stavu všech dětí ve věku od pěti do šesti let bydlících v obvodě školy.

§ 9.

Místní národní výbor obce, jejíž území je v obvodu mateřské školy, dodá řediteli této školy každého roku vždy do 15. dubna seznam dětí bydlících v jejím obvodu, které před začátkem následujícího školního roku dovrší třetí až pátý rok věku, a to i když docházka do mateřské školy nebyla prohlášena za povinnou.


§ 10.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. září 1948; provede je ministr školství a osvěty v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Zápotocký v. r.

Dr. Nejedlý v. r.