Vyhláška č. 212/1948 Zb.Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost Zvláštní protokol ze dne 24. března 1948, jímž se mění čl. XXIV Všeobecné dohody o clech a obchodu, vyhlášené ve Sbírce zákonů a nařízení pod č. 59/1948.

(v znení č. 175/1949 Zb.)

Čiastka 74/1948
Platnosť od 07.08.1948
Účinnosť od 23.07.1949
Redakčná poznámka

Podle usnesení vlády republiky Československé ze dne 25. května 1948 a se souhlasem presidenta republiky uvádí se v prozatímní platnost s účinností od 1. června 1948 Zvláštní protokol, jímž se mění čl. XXIV Všeobecné dohody o clech a obchodu, vyhlášené ve Sbírce zákonů ...

212

VLÁDNÍ VYHLÁŠKA

ze dne 23. června 1948,

kterou se uvádí v prozatímní platnost Zvláštní protokol ze dne 24. března 1948, jímž se mění čl. XXIV Všeobecné dohody o clech a obchodu, vyhlášené ve Sbírce zákonů a nařízení pod č. 59/1948.

Podle § 1 zákona ze dne 4. července 1923, č. 158 Sb., o prozatímní úpravě obchodních styků s cizinou, a podle čl. VII zákona ze dne 22. června 1926, č. 109 Sb., jímž se částečně mění zákon o celním sazebníku pro československé celní území a celní sazebník a vydávají ustanovení o úpravě obchodních styků s cizinou, vyhlašuji:


Podle usnesení vlády republiky Československé ze dne 25. května 1948 a se souhlasem presidenta republiky uvádí se v prozatímní platnost s účinností od 1. června 1948 Zvláštní protokol, jímž se mění čl. XXIV Všeobecné dohody o clech a obchodu, vyhlášené ve Sbírce zákonů a nařízení pod č. 59/1948.

Podľa usnesenia vlády Československej republiky zo dňa 15. februára 1949 a so súhlasom prezidenta republiky uvádzajú sa do dočasnej platnosti s účinnosťou od 1. januára 1949 Protokoly zo dňa 14. septembra 1948, ktorými sa pozmeňujú časť II a čl. XXVI a časť I a čl. XXIX Všeobecnej dohody o clách a obchode, vyhlásenej vo Sbierke zákonov pod č. 59/1948, v znení Protokolov zo dňa 24. marca 1948, vyhlásených v Sbierke zákonov pod č. 211/1948, 212/1948 a 216/1948.

V příloze této vládní vyhlášky se uveřejňuje v původním znění anglickém a francouzském a v českém překladu text zmíněného protokolu.

Zápotocký v. r.

(Překlad.)

Zvláštní protokol

vztahující se k článku XXIV Všeobecné dohody o clech a obchodu.

Vlády království Belgického, Kanady, republiky Kuby, republiky Francouzské, velkovévodství Lucemburského, království Nizozemského, Spojeného království Velké Britannie a Severního Irska a Spojených států amerických, které prozatímně provádějí Všeobecnou dohodu podle Protokolu o prozatímním uvedení v účinnost.

schválivše změnu článku XXIV Všeobecné dohody o clech a obchodu, která byla sepsána na první schůzi smluvních stran této Dohody a která zní takto:

„I. Článek XXIV Všeobecné dohody o clech a obchodu bude zníti takto:

„Čl. XXIV

Územní aplikace - Pohraniční styk - Celní unie a oblasti svobodného obchodu.

1. Ustanovení této Dohody budou uvedena v účinnost pro mateřská celní území smluvních stran a pro jiná celní území, za která tato Dohoda byla přijata podle článku XXVI nebo byla uvedena v účinnost podle článku XXXIII nebo ve smyslu Protokolu o prozatímním uvedení v účinnost. S každým takovýmto celním územím se bude, výlučně pro účely územního uvedení v účinnost této Dohody, nakládati tak, jako by bylo smluvní stranou; s výhradou, že ustanovení tohoto odstavce nebudou vykládána tak jako by zakládala práva a závazky mezi dvěma nebo více celními územími, za která tato Dohoda byla přijata podle článku XXXIII nebo ve smyslu ustanovení Protokolu o prozatímním uvedení v účinnost jednou smluvní stranou.

2. Pro účely této Dohody se bude za celní území považovati každé území, pro které platí zvláštní cla nebo jiné úpravy obchodu, týkající se podstatné části obchodu takového území s jinými územími.

3. Ustanovení této Dohody nebudou vykládána tak, aby znemožňovala

(a) výhody poskytnuté některou smluvní stranou sousedním státům k usnadnění pohraničního styku;

(b) výhody poskytnuté obchodu se Svobodným územím terstským, zeměmi hraničícími s tímto územím, s výhradou, že takovéto výhody nejsou v rozporu s mírovými smlouvami, které vznikly z druhé světové války.

4. Smluvní strany uznávají, že je žádoucí, aby se zvýšila volnost obchodu dobrovolnými ujednáními sjednanými za účelem vzájemného doplňování hospodářství zemí, které jsou stranami takovýchto dohod. Uznávají také, že účelem celní unie aneb oblasti svobodného obchodu má býti usnadnění obchodování mezi stranami a nikoliv tvoření přehrad pro obchod zúčastněných smluvních stran s ostatními smluvními stranami.

5. Proto ustanovení této Dohody nemají znemožňovati utvoření celní unie nebo oblasti svobodného obchodu aneb sjednání prozatímní dohody nutné k utvoření celní unie nebo oblasti svobodného obchodu mezi územími smluvních stran; s výhradou že:

(a) pokud se týče celní unie nebo prozatímní dohody směřující k utvoření celní unie, cla a jiné úpravy obchodu uložené při ustanovení se takové unie nebo na základě takové prozatímní dohody, nebudou, pokud jde o obchod se smluvními stranami, jež nejsou účastny takové unie nebo dohody, v celku vyšší nebo více omezující než byly ve svých důsledcích cla a úpravy obchodu, platné v územích, z nichž se celní unie skládá, před utvořením takové unie, resp. před sjednáním takové prozatímní dohody;

(b) Pokud se týče oblasti svobodného obchodu, nebo prozatímní dohody směřující k utvoření oblasti svobodného obchodu, cla a jiné úpravy obchodu jsoucí v účinnosti v některém z území, z nichž se oblast svobodného obchodu skládá a platná při utvoření takové oblasti svobodného obchodu nebo při sjednání takové prozatímní dohody o obchodování smluvních stran, které nejsou zahrnuty do takové oblasti, nebo které nejsou stranami takové dohody, nebudou vyšší nebo více omezující, než odpovídající cla a jiné úpravy obchodu, které platí v územích, z nichž se oblast svobodného obchodu skládá, před utvořením této oblasti svobodného obchodu, resp. prozatímní dohody, a

(c) každá prozatímní dohoda, o níž se mluví v pododstavcích (a) a (b) bude obsahovati plán a časový program pro utvoření takové celní unie nebo takové oblasti svobodného obchodu v přiměřené lhůtě.

6. Jestliže při plnění požadavků pododstavce 5 (a), smluvní strana navrhne zvýšiti některou celní sazbu v rozporu s ustanoveními článku II, použije se postupu stanoveného v článku XXVIII. Při úpravě kompensačního urovnání budiž náležitě vzata v úvahu kompensace, která již byla poskytnuta snížením odpovídajících cel provedeným jinými členy unie.

„7.

(a) Každá smluvní strana, jež se rozhodne vstoupiti do celní unie nebo do oblasti svobodného obchodu aneb sjednati prozatímní dohodu směřující k utvoření takové unie nebo oblasti, oznámí to bezodkladně smluvním stranám a poskytne jim veškeré informace o chystané unii aneb oblasti, jež jim umožní dáti smluvním stranám zprávy o doporučení, které považují za účelné.

(b) Jestliže po prostudování plánů a časového programu stanovených v prozatímní dohodě citované v odstavci 5 při poradě se stranami této dohody a berouce náležitě v úvahu zprávu poskytnutou ve smyslu ustanovení pododstavce (a) smluvní stranY zjistí, že taková dohoda pravděpodobně nepovede k utvoření celní unie nebo oblasti svobodného obchodu v době zamýšlené stranami dohody anebo, že doba není přiměřená, smluvní strany učiní doporučení těmto stranám. Strany nebudou udržovat, případně ani neuvedou v účinnost takovou dohodu, nejsou-li ochotny ji pozměniti ve smyslu těchto doporučení.

(c) Každá podstatná změna v plánu nebo v časovém programu citovaných v odstavci 5 (c) bude oznámena smluvním stranám, které mohou požádat příslušné smluvní strany, aby se s nimi poradily, kdyby změna pravděpodobně ohrozila nebo podstatně oddálila utvoření celní unie nebo oblasti svobodného obchodu.

8. Pro účely této Dohody:

a) Za celní unii se bude považovati nahrazení dvou nebo více celních území jedním celním územím tak, že

(i) cla a jiné úpravy obchod omezující (vyjímaje, kde je to nutné, ty, které jsou přípustné podle článků XI, XII, XIII, XIV, XV a XX) se zrušují v podstatě pro veškerý obchod mezi zeměmi, z nichž se unie skládá nebo alespoň v podstatě pro veškerý obchod s výrobky pocházejícími z těchto území, a

(ii) v souhlase s ustanoveními odstavce 9, podstatně stejná cla a stejné úpravy obchodu jsou používány každým členem unie při úpravě obchodu s územími mimo unii;

(b) za oblast svobodného obchodu se bude považovati skupina dvou nebo více celních území, v kterých cla a jiné omezující úpravy obchodu (vyjímaje, kde je to nutné, ty, které jsou přípustny podle článků XI, XII, XIII, XIV, XV a XX) jsou odstraněny v podstatě pro veškerý obchod mezi členskými územími se zbožím pocházejícím z těchto území.

9. Preference citované v odstavci 2 článku I nebudou dotčeny vytvořením celní unie nebo oblasti svobodného obchodu, avšak mohou býti odstraněny anebo přizpůsobeny jednáním se smluvními stranami, jejichž se týkají. Tento postup jednání s dotčenými smluvními stranami bude zachován obzvláště jde-li o odstranění preferencí, které se požaduje ve smyslu ustanovení odstavce 8 (a) (i) a odstavce 8 (b).

10. Smluvní strany mohou dvoutřetinovou většinou schváliti návrhy, které se plně nesrovnávají s požadavky odstavců 5 až 9 včetně, s výhradou, že takovéto návrhy směřují k vytvoření celní unie nebo oblasti svobodného obchodu ve smyslu tohoto článku.

11. Berouce v úvahu vyjímečné okolnosti, které vznikly z ustavení Indie a Pakistanu jako nezávislých států, a uznávajíce, že oba tyto státy dlouho tvořily hospodářskou jednotu, smluvní strany souhlasí s tím, že ustanovení této Dohody nebrání těmto dvěma zemím, aby uzavřely zvláštní dohody o vzájemném obchodu, dokud si své vzájemné obchodní vztahy neupraví.

12. Každá smluvní strana učiní všechna vhodná opatření, jež budou v její moci, aby zajistila, že ustanovení této Dohody budou zachována krajskými a místními orgány a úřady na jejím území."

„II. Vysvětlivky k článku XXIV v příloze I Všeobecné dohody o clech a obchodu budou zníti takto:

„k článku XXIV

„Odstavec 5.

Rozumí se, že ustanovení článku I vyžadují, aby, v případě že zboží, které bylo dovezeno do území některého z členů celní unie nebo oblasti svobodného obchodu s preferenční celní sazbou, a bude znova vyvezeno do území jiného člena takové unie nebo oblasti, tento člen vybral clo rovnající se rozdílu mezi clem již zaplaceným a sazbou země požívající doložky nejvyšších výhod.

„Odstavec 11.

Až budou uzavřeny definitivní obchodní dohody mezi Indií a Pakistanem, budou se moci opatření obou zemí, zavedená k provedení těchto dohod, odchylovati od určitých ustanovení této Dohody, avšak nesmějí příčiti jejím cílům.“

Berouce na vědomí, že ve smyslu článku XXX Všeobecné dohody o clech a obchodu výše uvedená změna, nabude účinnosti vůči těm smluvním stranám, které ji přijmou, jakmile bude přijata dvěma třetinami smluvních stran.

Usnášejí se, že uloží před 1. červnem 1948 listiny o přijetí výše uvedené změny u generálního tajemníka Spojených národů.

Originál tohoto Protokolu bude uložen u generálního tajemníka Spojených národů, jenž je pověřen, aby jej zaregistroval.

Čemuž na svědomí přísluší zástupci, náležitě k tomu oprávnění, podepsali tento protokol.

Dáno v Havaně, v jediném vyhotovení, v jazyce anglickém a francouzském, při čemž obě znění jsou autentická, dne dvacátého čtvrtého března 1948.

Za království belgické: M. SUETENS

Za Kanadu: L. D. WILGRESS

Za republiku Kubu: GUSTAVO GUTÍERREZ

Za republiku Československou: Z. AUGENTHALER

Za republiku Francouzskou: JEA ROAER

Za velkovévodství Lucemburské: J. WOULBROUN

Za království Nizozemské: A. B. SPEEKENBRINK

Za spojené království Velké Britanie a Severního Irska:
STEPHEN L. HOLMES

Za spojené státy americké: JOHN W. EVANS