Vyhláška č. 234/1948 Zb.Vyhláška o přenesení působnosti ministerstva zemědělství v některých věcech pozemkové reformy

Čiastka 86/1948
Platnosť od 22.10.1948 do24.07.1950
Účinnosť od 22.10.1948 do24.07.1950
Zrušený 98/1950 Zb.

OBSAH

234

VYHLÁŠKA

ministerstva zemědělství

ze dne 4. října 1948

o přenesení působnosti ministerstva zemědělství v některých věcech pozemkové reformy

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje podle § 14, odst. 2 zákona ze dne 11. července 1947, č. 142 Sb., o revisi první pozemkové reformy:


§ 1

Na Národní pozemkový fond při ministerstvu zemědělství, na Slovensku na pověřenectvo zemědělství a pozemkové reformy, se přenáší:

a) obstarání knihovního pořádku na veškeré půdě, na kterou se vztahují ustanovení zákona ze dne 16. dubna 1919, č. 215 Sb., o zabrání velkého majetku pozemkového, a předpisů jej provádějících (první pozemková reforma),

b) provádění předpisů o právních poměrech vztahujících se na půdu přidělenou podle zákona ze dne 30. ledna 1920, č. 81 Sb., kterým se vydávají po rozumu § 10 zákona záborového ustanovení o přídělu zabrané půdy a upravuje se právní poměr ku přidělené půdě (zákon přídělový), zákona ze dne 27. května 1931, č. 93 Sb., kterým se mění a doplňují předpisy o právním poměru k přidělené půdě (malý zákon přídělový), a podle zákona č. 142/1947 Sb. ve znění zákona ze dne 21. března 1948, č. 44 Sb.


§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ďuriš v. r.