Nariadenie č. 223/1948 Zb.Nariadenie o začatí činnosti Investičnej banky

Čiastka 82/1948
Platnosť od 29.09.1948 do31.12.1989
Účinnosť od 01.10.1948 do31.12.1989
Zrušený 158/1989 Zb.

OBSAH

223

Nariadenie ministra financií

zo dňa 23. septembra 1948

o začatí činnosti Investičnej banky

Minister financií nariaďuje podľa § 13, ods. 1 a § 14, ods. 2 zákona zo dňa 20. júla 1948, č. 183 Sb., o Investičnej banke:


§ 1

Investičná banka, zriadená zákonom č. 183/1948 Sb., začne činnosť dňom 1. októbra 1948.

§ 2

Ustanovenia § 7 a § 14, ods. 2 zákona zo dňa 14. marca 1934, č. 49 Sb., o zriadení Československého reeskontného a lombardného ústavu, vo znení predpisov ho meniacich a doplňujúcich, a §§ 3 až 6, 8 až 10 a 12 zákona zo dňa 25. novembra 1941, č. 257 Sl. z., o rozšírení pôsobnosti Slovenskej hypotečnej a komunálnej banky, pokiaľ sa vzťahujú na povinné vklady peňažných a poisťovacích ústavov u uvedených ústavov, zostávajú platnými, po prípade používateľnými do 31. decembra 1948.


§ 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. októbra 1948.


Zápotocký v. r.

Dr. Dolanský v. r.