Nariadenie č. 285/1948 Zb.Nariadenie ministra financií, ktorým sa vydáva sadzobník všeobecnej dane.

Čiastka 103/1948
Platnosť od 28.12.1948
Účinnosť od 01.04.1949

285.

Nariadenie ministra financií

zo dňa 24. decembra 1948,

ktorým sa vydáva sadzobník všeobecnej dane.

Minister financií nariaďuje podľa § 37, ods. 1, písm. a) zákona zo dňa 21. decembra 1948, č. 283 Sb., o všeobecnej dani:


§ 1.

Vydávam sadzobník všeobecnej dane podľa prílohy tohto nariadenia, ktorá je jeho súčiastkou.


§ 2.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1949.


Zápotocký v. r.

Dr. Dolanský v. r.


Príloha nariadenia č. 285/1948 Sb.

SADZOBNÍK VŠEOBECNEJ DANE

DIEL A

SADZOBNÍKA VŠEOBECNEJ DANE

(pre zdanenie tovaru v podnikoch verejných, poverených alebo v iných podnikoch v tomto diele výslovne uvedených.)

Všeobecné vysvetlivky k dielu „A“ sadzobníka.

1. Daňovníkom podľa tohto dielu sadzobníka je buď výrobný (priemyslový a pôdohospodársky) verejný podnik (národný, štátny alebo komunálny) alebo výrobný, súkromný či družstevný podnik, ktorý bol poverený podľa § 3, ods. 2, písm. b) zák. (ďalej „výrobný podnik"), alebo obchodný podnik, ktorý je v tomto diele sadzobníka výslovne uvedený ako daňovník.

2. Pri tovare, pri ktorom je v tomto diele sadzobníka uvedený obchodný podnik ako daňovník, je aj výrobný podnik daňovníkom, hoci nie je v tomto diele sadzobníka výslovne ako daňovník menovaný. To však platí len v týchto prípadoch:

a) ak vyskladňuje tovar do daňove voľného obehu,

b) ak použije tovar pre účely uvedené v § 5, ods. 1, č. 1, písm. b) zák.,

c) ak vezme tovar z podniku pre vlastnú spotrebu alebo pre spotrebu svojich zamestnancov.

3. Obdobne pri pôdohospodárskych výrobkoch (pol. 13 až 18, pol. 21, č. 1 a č. 2, pol. 26, č. 1 a č. 2, pol. 28, pol. 29, pol. 34 až 36, pol. 39, pol. 41, pol. 43, č. 1, pol. 44, č. 1, pol. 45, pol. 50, pol. 55, č. 1, pol. 60, pol. 64, č. 1 a pol. 72 tohto dielu sadzobníka) je daňovníkom len štátny, národný či komunálny podnik, ktorý ich vyrobil i keď nie je v tomto diele sadzobníka menovaný:

a) ak dáva pôdohospodárske výrobky do daňove voľného obehu ináč než prostredníctvom oprávneného vykupovača,

b) ak použije ich na účely, uvedené v § 5, ods. 1, č. 1, písm. b) zák.,

c) ak vezme pôdohospodárske výrobky z podniku pre vlastnú spotrebu alebo pre spotrebu svojich zamestnancov.

4. Pri dovoze je daňovníkom podnik určený alebo zriadený pre prevodzovanie zahraničného obchodu alebo iný dovozca (poplatník colnej pohľadávky) bez ohľadu na to, či je v tomto diele sadzobníka uvedený ako daňovník alebo nie.

5. V prípadoch, keď výrobný podnik vyskladňuje pre obchodný podnik tovar, pre ktorý je tento obchodný podnik určený za daňovníka, ide o vyskladnenie do daňove viazaného obehu bez platenia dane. To isté platí, ak vyskladňuje podnik určený alebo zriadený pre prevodzovanie zahraničného obchodu tovar pre takýto obchodný podnik.

6. V stĺpci označenom „Sadzba" sa vyčíslujú sadzby dane pri všetkom tovare. V stĺpci označenom „Sľava" sa vyčísluje tá suma, ktorá sa ako sľava poskytuje pre prídel na body, poukážky, šeky a pod. Napokon v stĺpci označenom „Snížená sadzba" sa vyčísluje sadzba po odpočítaní sľavy pre prípady, keď sa sľava poskytuje.

Čísla uvedené v stĺpcoch „Sadzba" a „Snížená sadzba" znamenajú percento dane, pokiaľ v sadzobníku nie je ustanovené inak (napr. v Kčs za jednotku váhy, miery a pod.). V stĺpci označenom „Sľava" je uvedené číslo, o ktoré sa snižuje sadzba dane.

Daň sa vypočíta:

a) percentom z ceny, ktorú vyrábateľ účtuje alebo by účtoval prvému odbytovému stupňu, vynímajúc prípady, v ktorých sadzobník uvádza ako základ dane inú cenu,

b) násobením množstva (váhy, miery, kusu a pod.) tovaru podliehajúceho dani sadzbou uvedenou v Kčs za jednotku.

7. Pokiaľ v tomto diele sadzobníka je ako daňovník uvedený obchodný podnik alebo iná osoba než vyrábateľ, vyberie tento daňovník daň a odvedie ju, pokiaľ v tomto diele sadzobníka nie je ustanovené inak, sadzbou uvedenou v sadzobníku, a to zo svojej nákupnej ceny, zmenšenej o výdavky za prepravné obaly v obchode obvyklé a o výdavky za prepravu, pokiaľ ich dodávateľ osobitne účtoval.

8. Pre zaraďovanie tovaru je v prvom rade smerodajné zaradenie v tomto diele sadzobníka, aj keby tovar colným zaradením patril do sadzobného čísla colného sadzobníka, ktoré nie je výslovne uvedené pri príslušnej položke sadzobníka všeobecnej dane. To isté platí aj o číslach plánovacích skupín. Tovar, uvedený v poznámkach za sadzobným číslom colného sadzobníka, sa zaraďuje ako tovar sadzobných čísiel, ku ktorým poznámka patrí.

9. Predmety, složené z viacerých rôznych hmôt, patriacich do rôznych položiek tohto dielu sadzobníka, pokiaľ pre ich zaradenie nestačí vysvetlivka č. 8, 11 a 12, sa zaraďujú:

a) podľa súčiastky, ktorá je rozhodná pre funkciu predmetu,

b) podľa hmoty, ktorá pri predmete prevláda, ak nie je možné predmet zaradiť podľa písm. a),

c) podľa tej súčiastky predmetu, na ktorú pripadá v tomto diele sadzobníka najvyššia sadzba, ak nie je možné jasne rozhodnúť, ktorá hmota prevláda a ak nie je možné zaradenie podľa písm. a) alebo b).

10. Podľa zásad, uvedených v č. 9. sa zaraďujú i súpravy, složené z rozličných predmetov, ktoré sú dodávané ako celok.

11. Pri zaraďovaní predmetov neprizerá sa na spojenie s obyčajnými, jemnými alebo veľmi jemnými hmotami, ktoré sú prípadne rozhodné pre colné zaradenie, avšak s týmito výnimkami:

a) ak ide o predmety, spojené so striebrom alebo ním vystrojené a ak nepodlieha striebro puncovej povinnosti, alebo ak ide ďalej o predmety postriebrené, zvyšuje sa percento dane, uvedené v príslušnej položke tohto dielu sadzobníka o 5 (päť) bodov,

b) ak ide o predmety, spojené so zlatom alebo s kovmi skupiny platiny alebo nimi vystrojené a ak nie sú tieto drahé kovy puncované alebo ak ide o predmety pozlatené a konečne ak ide o predmety spojené s drahokamami, zvyšuje sa percento dane, uvedené v príslušnej položke tohto dielu sadzobníka o 15 (pätnásť) bodov,

c) ak ide o sliatinu drahých kovov s inými kovmi (železom alebo kovmi obyčajnými) a o predmety vyrobené z týchto sliatin a ak je rýdzosť sliatin nižšia, než je uvedené v II. pripomienke k pol. 850 tohto dielu sadzobníka, zdaňujú sa tieto sliatiny a predmety z nich vyrobené bez ohľadu na prímesok drahých kovov, avšak percento dane, uvedené v príslušnej položke tohto dielu sadzobníka sa zvyšuje pri smesiach obsahujúcich:

aa) striebro o 7 (sedem) bodov,

bb) zlato a sliatina kovov skupiny platiny o 20 (dvadsať) bodov. V prípade, že sliatiny obsahujú okrem striebra ešte iný drahý kov, je prirážka v každom prípade 20 (dvadsať) bodov:

d) ak ide o predmety spojené alebo vystrojené slonovinou, korytnačinou, perleťou, jantárom - všetko pravými - ďalej spojené alebo vystrojené prírodným hodvábom, čipkami, pštrosími, rajčími, volavčími alebo kolibríkovými perami, a napokon spojené alebo vystrojené polodrahokamami, zvyšuje sa percento dane, uvedené v príslušnej položke tohto dielu sadzobníka, o 5 (päť) bodov.

12. Zásady, uvedené v č. 11 sa nepoužijú v tých prípadoch, kde je už v tomto diele sadzobníka uvedená sadzba pre predmety z drahých kovov alebo s drahými kovmi, drahokamami alebo polodrahokamami spojené alebo nimi vystrojené, prípadne spojené alebo vystrojené prírodným hodvábom, čipkami, pštrosími, rajčími, volavčími alebo kolibríkovými perami.

13. Za spojenie alebo vystrojenie drahými kovmi sa nepovažuje samotné zdobenie farbami z drahých kovov.

14. Pri zaraďovaní tovaru sa neprihliada k obalom.

15. Rozhodovanie o tom, čo sa podľa tohto dielu sadzobníka pokladá za galanterný tovar, prislúcha Ministerstvu financií.

16. Umelé sladidlá, soľ, výbušniny, tabak a tabakové výrobky, ako aj lieh, pokiaľ je predmetom Československého monopolu liehového, nie sú v tomto diele sadzobníka uvedené a platia pre ne doterajšie predpisy o štátnych finančných monopoloch.

I. Potraviny (rastliny vynímajúc drevo; zvieratá; výrobky potravinárskeho priemyslu).

Pol.Číslo colného sadz.Číslo plán. skup.Predmet daneSadzbaSľavaSnížená sadzbaDaňovník
1. Koloniálny tovar, koreniny a južné ovocie.
115440Kakaové boby a šupiny3--„Centrokomise", akc. spol.
Pripomienka: Kakaové boby a šupiny pražené a mleté zdaňujú sa buď ako kakaová hmota pol. 94, alebo ako kakaový prášok pol. 95.
22
ex 131
ex 132
3437
5441
Kakaové boby (káva), tiež šupiny, odpadky a blany kávové včítane kávy, zbavenej kofeinu:
1. surová alebo pražená13--„Centrokomise", akc. spol., alebo pražiareň
2. kávové náhradky obsahujúce kávu, ako aj umelá káva, kávová tresť a pod., tiež tuhá, v prášku alebo tekutá, aj v nádobách vzduchotesne uzavretých13--vyrábateľ
Pripomienky:
I. Vyrábateľom sa rozumie podnik, ktorý praží surovú kávu.
II. Kávové náhradky (kávoviny) neobsahujúce žiadnu pravú kávu viď pol. 93.
33
ex 62
5923
5929
Čaj, maté a náhradky čaju, tiež upravené pre drobný predaj, aj v nádobách vzduchotesne uzavretých:
1. čaj13--„Centrokomise", akc. spol.
2. ostatné13--„Centrokomise", akc. spol., prípadne vyrábateľ
Pripomienka:
Čaje liečivé viď pol. 945.
4ex 4
5 až 7
ex 8
3470
5993
Koloniálne koreniny, na pr. badyán, bobkové listy, currie-powder, hrebíček, kardamom, muškátový kvet, muškátové orechy vylúpané aj nevylúpané, nové korenie, piepor, šafran, vanilka, ďumbier, všetko mleté i nemleté
1. voľne sypané9--„Centrokomise", akc. spol., prípadne vyrábateľ
2. balené12--„Centrokomise", akc. spol., prípadne vyrábateľ
Pripomienky:
I. Vyrábateľom rozumie sa podnik, ktorý koreniny upravuje napr. mletím, balením.
II. Vanilkový, vanilinový a škoricový cukor viď pol. 100.
5ex 4
ex 44
51
ex 62
ex 131
ex 132
3470
5993Iné koreniny, napr. aníz, dymián sušený, fenikel sušený, jalovec sušený, rasca, koriander, majoránka sušená, paprika sušená, všetko mleté i nemleté:
1. sušené paprikové lusky1--vyrábateľ prípadne vykupovač
2. paprika mletá a majoránka sušená
a) voľne sypaná6--vyrábateľ prípadne vykupovač
b) balená pre drobný predaj10--vyrábateľ prípadne vykupovač
3. aníz, fenikel, rasca, koriander
a) voľne sypaný2--vyrábateľ prípadne vykupovač
b) balený pre drobný predaj3--vyrábateľ prípadne vykupovač
4. ostatné
a) voľne sypané9--vyrábateľ prípadne vykupovač
b) balené pre drobný predaj12--vyrábateľ prípadne vykupovač
Pripomienky:
I. Vyrábateľom rozumie sa podnik, ktorý koreniny upravuje napr. mletím, balením.
II. Ak ide o povinný sber alebo odvod tuzemskej koreniny (napr. rasce alebo majoránky), počíta sa daň z výkupnej ceny a platí ju vykupovač.
III. Paprika čerstvá viď pol. 29.
69 až 18
ex 37
ex 39
ex 130
ex 131
ex 132
5432
5433
5434
5436

Južné ovocie, čerstvé i sušené, suché alebo nezrelé, napr ananásy, banány, citróny, datle, figy, grape-fruity, gaštany jedlé, mandle, olivy, orechy kokosové, oriešky podzemnicové, pamaranče, svätojánsky chlieb a pod.; kôra pomarančová a citrónová, z cedrátových plodov alebo šupín curacao, tiež mletá alebo v slanej vode naložená; vínne bobule a hrozno sušené, korintky:
1. citróny a pomaranče4--„Centrokomise", akc. spol., prípadne „Koospol", akc. spol.
2. ostatné4--„Centrokomise", akc. spol., prípadne „Koospol", akc. spol.
Pripomienka:
Kôry sladené viď pol. 98.
Mandlové otruby a pokrutiny viď pol. 42.
Mandlové otruby navoňané viď pol. 950.
Nejedlé gaštany viď pol. 905.
Olivy, orechy kokosové a oriešky podzemnicové určené na výrobu tukov viď pol. 32.
Orechy kokosové ako surovina tokárska a rezbárska viď pol. 208.
Vínne hrozno čerstvé viď pol. 24.
Vínna brečka viď pol. 25.
2. Cukor.
7193000
3005
3007
Cukore repový a všetok cukor rovnakého chemického složenia (sacharóza, cukor javorový, palmový, trstinový), ako aj cukor invertný v každom stupni čistoty s výnimkou melasy:
1. na osobitné povolenie na výrobu predmetov, ktoré nie sú potravinami (napr. pre účely textilné, koželužné), na kŕmenie zvierat (s výnimkou včiel) a na výrobu liehu100 Kčs/100 kg--vyrábateľ (cukrovar)
2. ostatné600 Kčs/100 kg--vyrábateľ (cukrovar)
Pripomienky:
I. Cukrom repovým rozumie sa každé sladidlo, získané spracovaním repy alebo jej produktov, po prípade spracovaním zvyškov skoršieho spracovania repy, pokiaľ je spôsobilé na ľudské požívanie, či už samotné alebo smiešané s inými látkami alebo pokiaľ sa z neho vyrábajú na ľudské požívanie spôsobilé výrobky. Cukrom rozumie sa aj repná múčka s výnimkou repovej múčky, ktorá sa spracuje na kávové náhradky, ak dôjde k úplnému zkaramelizovaniu cukru.
II. Surový cukor dodaný do rafinerie cukru na ďalšie spracovanie nepodlieha dani.
III. Umelý med viď pol. 65. Vanilka, škorica a iné koreniny uvedené v pol. 4, smiešané s cukrom, zdaňujú sa ako aromatický cukor pol. 100.
8ex 213050Melasa1--vyrábateľ (cukrovar)
Pripomienky:
I. Za melasu treba považovať len tmavo zfarbené a odporne chutnajúce zvyšky z výroby repového cukru, ktoré obsahujú na 100 % sušiny (Ballingové stupne, Bg0), menej než 74 % cukru všetkého druhu (t. j., ktoré vykazujú kvocient čistoty menej než 74) a ktoré majú viac než 8 % popola.
II. Dodávky melasy z cukrovarov smluvným dodávateľom cukrovky a čakanky nepodliehajú dani.
9ex 21
ex 652
ex 653
3052
3054
Repné rezky vylúhované a saturačný kal:
1. repné rezky vylúhované:
a) lisované1--vyrábateľ (cukrovar)
b) sušené alebo melasované2--vyrábateľ (cukrovar)
2. saturačný kal1--vyrábateľ (cukrovar)
Pripomienky:
I. Dodávky lisovaných rezkov a saturačného kalu z cukrovarov smluvným dodávateľom cukrovky a čakanky nepodliehajú dani.
II. Repa cukrová a nevylúhované repné rezky čerstvé alebo sušené viď pol. 27.
10ex 203145Cukor škrobový v každom stupni čistoty:
1. na osobitné povolenie na výrobu predmetov, ktoré nie sú potravinami (napr. na účely textilné)10--vyrábateľ
2. ostatné14--vyrábateľ
Pripomienka:
Dextrín obsahujúci menej než 30 % redukčnej substancie, vypočítanej ako dextróza a vzťahujúcej sa na sušinu, viď pol. 944.
11ex 20
ex 131
ex 132
3470Cukro sladový (maltóza) a sladové výťažky v každom stupni čistoty, tiež mletý slad (sladová múka):
1. denaturovaný 2 % kuchynskej soli pre pekárske účely, ako aj benzolom, toluelom alebo kyselinou mravčou pre textilné účely10--vyrábateľ
2. ostatné14--vyrábateľ
Pripomienka:
Dextrín obsahujúci menej než 30 % redukčnej substancie, vypočítanej ako dextróza a vzťahujúcej sa na sušinu viď pol. 944.
12ex 203459
3470
Ostatné druhy cukrov, inde neuvedené a osobitne nezaradené, napr. cukor mliečny (laktóza), ovocný (fruktóza), ako aj kulér (karamel):
1. kulér11--vyrábateľ
2. cukor mliečny (laktóza)6--vyrábateľ
3. ostatné300 Kčs/100 kg--vyrábateľ
3. Obilie, strukoviny, ryža a výrobky z nich.
13ex 235400
5401
Pšenica, špalda, súraž, vynímajúc osivo1--„Výsadní obilní společnost", akc. spol., na Slovensku „Obilná spoločnosť pre Slovensko", úč. spol.
14ex 245401Raž, vynímajúc osivo1--„Výsadní obilní společnost", akc. spol., na Slovensku „Obilná spoločnosť pre Slovensko", úč. spol.
15ex 255402Jačmeň, vynímajúc osivo1--„Výsadní obilní společnost", akc. spol., na Slovensku „Obilná spoločnosť pre Slovensko", úč. spol.
16ex 265403Ovos, vynímajúc osivo1--„Výsadní obilní společnost", akc. spol., na Slovensku „Obilná spoločnosť pre Slovensko", úč. spol.
17ex 275405Kukurica, vynímajúc osivo1--„Výsadní obilní společnost", akc. spol., na Slovensku „Obilná spoločnosť pre Slovensko", úč. spol.
Pripomienka:
Nezrelé palice (klasy) kukuričné, čerstvé viď pol. 29.
18ex 28
ex 29
5405
5406
Pohánka a proso, vynímajúc osivo1--„Výsadní obilní společnost", akc. spol., na Slovensku „Obilná spoločnosť pre Slovensko", úč. spol.
Pripomienky k položkám 13 až 18:
I. Vykupovačom je podnik, ktorý podľa predpisov o plánovanom hospodárstve je výlučne oprávnený vykupovať od pestovateľov (chovateľov).
II. Obilie za zelena a obilná slama viď pol. 41.
Otruby a prosné omelky viď pol. 42.
Pražené obilie viď kávoviny pol. 93.
Strychnínové obilie viď pol. 971.
19ex 23 až ex 295400 až 5406Osivo uznaných druhov obilia pol. 13 až 18, a to:
1. pôvodné osivo, uznaný presev, uznané krajové odrody2--šľachtiteľský podnik
2. povolené obchodné osivo1--„Výsadní obilní společnost", akc. spol., na Slovensku „Obilná spoločnosť pre Slovensko", úč. spol.
Pripomienka:
Rozdeľovačom je podnik, ktorý je podľa predpisov o plánovanom hospodárstve výlučne poverený predávať obchodné osivo pestovateľom.
20303200Slad, tiež sladová krupica ako aj slad pražený a farbivý8--vyrábateľ
Pripomienka:
Sladová káva viď pol. 93.
Sladové víno viď pol. 80.
Sladový kvet viď pol. 42.
Sladový výťažok a sladová múka viď pol. 11.
21ex 29
31
32
ex 33
ex 131
ex 132
541Strukoviny, zrelé, nelúpané i lúpané:
1. jedlé, napr. hrach, šošovica, fazuľa3--„Výsadní obilní společnost", akc. spol., na Slovensku „Obilná spoločnosť pre Slovensko", úč. spol.
2. kŕmne, napr. cirok, konský bôb, lupina, peluška, ľadník3--„Výsadní obilní společnost", akc. spol., na Slovensku „Obilná spoločnosť pre Slovensko", úč. spol.
3. mleté alebo inak po mlynárensky upravené, bez ohľadu na spôsob balenia4--vyrábateľ
4. osivo uznaných druhov strukovín, a to:
a) pôvodné osivo, uznaný presev, uznané krajové odrody2--šľachtiteľský podnik
b) povolené obchodné osivo1--„Výsadní obilní společnost", akc. spol., na Slovensku „Obilná spoločnosť pre Slovensko", úč. spol.
Pripomienky:
I. Rozdeľovačom je podnik, ktorý je podľa predpisov o plánovanom hospodárstve výlučne poverený predávať obchodné osivo pestovateľom.
II. Strukoviny čerstvé jedlé viď pol. 29. kŕmne viď pol. 41.
22ex 33
ex 131
ex 132
ex 614
3300 až 3303
3309
Mlynské výrobky z obilia, napr. múka, krúpy, krúpky, krupica, perličky, jáhly, ovsené vločky, semolina, šrot, bez ohľadu na spôsob balenia, a lepek:
1. žitná múka4--vyrábateľ
2. ostatné4--vyrábateľ
Pripomienky:
I. Vyrábateľom sa rozumie podnik, ktorý obilie upravuje, napr. mlyn, lúpáreň, krúpareň.
II. Otruby, prosné omelky, šupiny a pod. odpadky viď pol. 42.
23ex 33
34
ex 131
ex 132
5407
3309
Ryža, nelúpaná i lúpaná, tiež leštená, zlomková, ako i mlynské výrobky z ryže, bez ohľadu na spôsob balenia4--„Centrokomise", akc. spol., prípadne vyrábateľ
Pripomienka:
Odpadky, pluchy a plevy z leštenej ryže, ako aj iné múčne odpadky ryžové viď pol. 42.
Ryžový škrob viď pol. 943.
4. Ovocie, zelenina, rastliny ostatné; časti rastlín; výrobky a odpadky z nich.
24ex 35
36
ex 37
38
ex 39
ex 62
ex 131
ex 132
5432 až 5434
5436
Ovocie, vynímajúc južné:
1. čerstvé
a) pestované v záhradách, v sadoch a v stromoradiach, napr. egreš, broskyne, vínne hrozno, hrušky, jablká, záhradné jahody, marhule, ríbezle, Prunus insititia, slivky, čerešne, višne, ako aj lieskové oriešky a vlašské orechy tiež vylúpané4--výkupné miesto
b) v prírode divoko rastúce, napr. borievky, brusnice, lesné jahody, maliny, ostružiny, šípky, trnky4--výkupné miesto
2. sušené, tiež lisované, rozkrájané, na prach rozmrvené alebo inak rozdrobené včítane sušených šupín a vonkajšieho oplodia dužnatého ovocia, bez ohľadu na spôsob balenia16--vyrábateľ
Pripomienky:
Výkupným miestom je tu nielen podnik, ktorý je podľa predpisov o plánovanom hospodárstve oprávnený výlučne vykupovať ovocie od pestovateľov, ale každý podnik, ktorý nakupuje od pestovateľov.
25ex 35
ex 39
ex 108
ex 130
ex 131
ex 132
3420Iné polovýrobky a výrobky z ovocia a plodov, uvedených v pol. 6 a 24, tiež v nádobách vzduchotesne uzavretých:
1. polovýrobky, napr. driene, pulpy, sukusy, koncentráty, vínna brečka, nezahustené, bez prísad; výlisky16--vyrábateľ
2. výrobky, napr. polievané (glazúrované) ovocie, jamy, kompoty, pomazánky kašovitej konzistencie, cukrované (kandované) ovocie, marmelády, lekváre, pektín, rosoly, tiež mrazené ovocie
a) jamy18--vyrábateľ
b) marmelády18--vyrábateľ
c) lekváre18--vyrábateľ
d) ostatné16--vyrábateľ
Pripomienka:
Hroznový a ovocný mušt, ovocné vína viď pol. 80.
Ovocné šťavy viď pol. 87.
26ex 40
ex 44
ex 131
ex 132
ex 613
3130
5907
Zemiaky a výrobky z nich:
1. ranné a poloranné3--výkupný rozdeľovač
2. neskoré
a) priemyslové a kŕmne1--výkupný rozdeľovač
b) ostatné2--výkupný rozdeľovač
3. sadivo pôvodné, uznané presadené i povolené obchodné2--šľachtiteľský podnik, prípadne rozdeľovač
4. zemiakové vločky
a) na kŕmne účely a na priemyslové spracovanie3--vyrábateľ
b) ostatné13--vyrábateľ
5. zemiaková múka válcová7--vyrábateľ
Pripomienky:
I. Výkupným rozdeľovačom je tu nielen podnik, ktorý je podľa predpisov o plánovanom hospodárstve oprávnený výlučne vykupovať zemiaky od pestovateľov, ale každý podnik, ktorý nakupuje od pestovateľov.
II. Rozdeľovačom je podnik, ktorý je podľa predpisov o plánovanom hospodárstve výlučne poverený predávať obchodné sadivo pestovateľom.
III. Zemiakový škrob a škrobová múčka zemiaková viď pol. 943.
27ex 40
ex 44
ex 136
5900Repa cukrová i polocukrová, tiež rozrezaná (nevylúhované repné rezky) alebo sušená, cukrová trstina
1. sušená1--vyrábateľ
2. čerstvánepodlieha
Pripomienka:
Repná múčka viď pol. 7.
28ex 405900Kŕmna repa (burgyňa)2--vykupovač
Pripomienka:
Vykupovačom je podnik, ktorý podľa predpisov o plánovanom hospodárstve je oprávnený výlučne vykupovať kŕmnu repu od pestovateľov.
2941
42
ex 43
5430
5902
5908
5920
Zelenina a iné rastliny pre kuchynskú potrebu, čerstvé5--výkupné miesto
Pripomienka:
Výkupným miestom je podnik, ktorý podľa predpisov o plánovanom hospodárstve je oprávnený výlučne vykupovať zeleninu od pestovateľov.
30ex 44
ex 129
ex 131
ex 132
3425Polovýrobky a výrobky zo zeleniny a rastlín pre kuchynskú potrebu položky 29:
1. zelenina sušená tiež lisovaná, rozkrájaná, mletá, na prach rozmrvená alebo inak rozdrobená16--vyrábateľ
2. solená alebo naložená v sladnej vode, v horčici alebo v octe, tiež kvasená (silážovaná)
a) kyslá kapusta56--vyrábateľ
b) uhorky16--vyrábateľ
c) ostatné, na pr. cvikla, hrach, fazuľa, mrkva, kaleráb, zeler, paradajky16--vyrábateľ
3. výrobky zo zeleniny a rastlín pre kuchynskú potrebu, napr. paradajkový pretlak, kečup, konzervy, kompoty (na pr. dyňový, reveňový) všetko tiež v nádobách vzduchotesne uzavretých, tiež mrazená zelenina16--vyrábateľ
Pripomienka:
Sušený dymian a sušený majorán viď pol. 5.
Zeleninové šťavy viď pol. 87.
31ex 43
ex 44
ex 129
ex 131
ex 132
3426
5990
Huby jedlé:
1. čerstvé3--vykupovač
2. sušené, tiež lisované, rozkrájané, mleté na prach rozmrvené alebo inak upravené16--vyrábateľ
3. naložené v soli, horčici, octe alebo iným spôsobom, hubový výťažok a pod., tiež vo vzduchotesných nádobách uzavreté16--vyrábateľ
Pripomienky:
I. Vykupovačom je podnik, ktorý je podľa predpisov o plánovacom hospodárstve výlučne oprávnený vykupovať huby od sberačov.
II. Huby nejedlé viď pol. 44.
Huby rohovité viď pol. 67.
32ex 45
ex 46
ex 47
ex 48
5420 až 5429
5499
Semená olejnaté, napr. horčičné, ľanové, makové, repkové, repisové, slnečnicové, sójové, ďalej orechy kokosové, kopra, ako aj semená bavlníkové, krotonové, ricínové, sezamové, jadrá ovocné, spôsobilé na tlačenie oleja (napr. jadrá breskyňové, marhuľové, slivkové), jadra palmové, oriešky podzemnicové vynímajúc osivo:
1. určené na výrobu tukov a olejov2--„Vysadní obilní společnosť", akc. spol., na Slovensku „Obilná spoločnosť pre Slovensko", úč. spol.
2. ostatné2--„Vysadní obilní společnosť", akc. spol., na Slovensku „Obilná spoločnosť pre Slovensko", úč. spol.
Pripomienky:
I. Vykupovačom je tu podnik, ktorý je podľa predpisov o plánovanom hospodárstve výlučne oprávnený vykupovať olejnaté semená od pestovateľov.
II. Rozdeľovačom je podnik, ktorý je podľa predpisov o plánovanom hospodárstve vylučne poverený predávať obchodné osivo pestovateľom.
33ex 45
ex 46
ex 47
ex 48
542Uznané osivo olejnatých plodín, a to:
1. pôvodné osivo, uznaný presev, uznané krajové druhy2--šľachtiteľský podnik, prípadne „Vysadní obilní společnosť", akc. spol., na Slovensku „Obilná spoločnosť pre Slovensko", úč. spol.
2. povolené obchodné osivo1--
3449
50
5499Semená ďatelinové a trávne3--vykupovač
Pripomienka:
Vykupovačom je tu podnik, ktorý je podľa predpisov o plánovanom hospodárstve výlučne oprávnený vykupovať ďatelinové a trávne semená od pestovateľov.
35ex 525499Semená a jadrá stromov a krov inde osobitne nemenované ani inak nezaradené:
1. stromov a krov ovocných1--rozdeľovač
2. na zalesňovanie1--rozdeľovač
3. ostatné1--rozdeľovač
Pripomienka:
Rozdeľovačom je podnik, ktorý je podľa predpisov o plánovanom hospodárstve výlučne poverený predávať obchodné osivo pestovateľom.
36ex 48
ex 52
53
5499Semená ostatné inde nemenované ani inde nezaradené, ako aj všetky semená upravené pre drobný predaj:
1. semeno repné a rascové2--rozdeľovač
2. semená zeleniny3--rozdeľovač
3. semená kvetinové5--rozdeľovač
4. iné5--rozdeľovač
Pripomienky:
I. Dodávka repného semena cukrovarom pestovateľovi cukrovky nepodlieha dani.
II. Rozdeľovačom je podnik, ktorý je podľa predpisov o plánovanom hospodárstve výlučne poverený predávať obchodné semená pestovateľom.
III. Južné ovocie viď pol. 6.
Orechy slúžiace na výrobu tokársku viď pol. 208.
Semená a plody na farbenie a trieslovanie viď pol. 905.
3754
55
ex 261
ex 281
5913
5939
5995
5999
Okrasné kvetiny, lístie a traviny, rezané, čerstvé alebo sušené, jednotlivé alebo do sväzkov sviazané či upravené vo vencoch, kyticiach, girlandách, vázach, keramických miskách, ornamentoch pri dekoráciach miestností, verejných priestranstiev a pod., rezaná zeleň, napr. asparagus, brečtan, buxus, myrta; lesná zeleň, napr. strieborný smrek, cypriš, tuja; všetko včítane vedľajších pomôcok, ktoré s nimi tvoria nedeliteľný celok, ako dróty, manžety, košíky, jardiniéry, stuhy, prípadne tiež napustené alebo inak pripravené, aby boly trvanlivé18--pestovateľ
Pripomienky:
I. U pestovateľa vyberá sa daň len vtedy, ak ide o pôdohospodársky majetok, na ktorom hospodária štátne alebo národné podniky alebo komunálne podniky sväzkov ľudovej správy, a to len v tom prípade, ak tieto podniky použijú vo svojom podniku okrasných kvetín alebo ak ich spotrebujú pre svojich zamestnancov alebo ak ich odbavujú inak než prostredníctvom vykupovača.
II. Vianočné stromky viď pol. 200.
38565999Živé rastliny, tiež v hrncoch, košoch, črepníkoch a pod., nádobách alebo obaloch všetkého druhu:
1. rastliny a dreviny (kroviny okrasné alebo skleníkové, napr. azalka, begónia, cyklamen, fuxia, hortenzia, chryzantéma, klinček, konvalinka, kapradina, lipa izbová, mečík, myrta, pelargónia, petúnia, nezábudka, prvosienka, plesnivec, ruža, tulipán, ďalej trvanlivé a okrasné trávy18--pestovateľ
2. stromy a kry pestované v školkách, vínna réva a jej kríženci 1--pestovateľ
3. kvetinové bulvy, cibule, hluzy, odenky a odnože 7--pestovateľ
4. priesady zeleninové 1--pestovateľ
5. ostatné18--pestovateľ
Pripomienka:
U pestovateľa vyberá sa daň len vtedy, ak ide o pôdohospodársky majetok, na ktorom hospodária štátne alebo národné podniky alebo komunálne podniky sväzkov ľudovej správy, a to len v tom prípade, ak tieto podniky použijú vo svojom podniku živých rastlín alebo ak ich spotrebujú pre svojich zamestnancov, alebo ak ich odbavujú inak než prostredníctvom vykupovača.
3957
ex 62
5901Koreň čakankový, čerstvý alebo sušený nepražený, tiež krájaný 1--vykupovač
Pripomienky:
I. Vykupovačom je tu podnik, ktorý je podľa predpisov o plánovanom hospodárstve oprávnený výlučne vykupovať koreň čakankový od pestovateľov.
II. Koreň čakankový, pražený, viď pol. 93.
4059
60
5443Chmeľ a chmeľová múčka (lupin)1--Družstvo pěstitelů chmele v Žatci
41ex 61
ex 62
5912
5013
5919
Krmoviny čerstvé a sušené, stelivo2--„Výsadní obilní spoločenosť", akc. spol., na Slovensku „Obilná spoločnosť pre Slvoensko", úč. spol.
42ex 62
ex 653
654
3120
3146
3202
3220
335
3446
3479
Otruby, ryžové odpadky, sladový kvet, tuhé zvyšky po výrobe mastných olejov (pokrutiny), tiež mleté; výpalky, zdrtky, sušené mláto všetkého druhu; krmivá z rastlín, osobitne nemenované, ako i kŕmne smesy bielkovinné, melasové i minerálne:
1. otruby a ryžové odpadky3--vyrábateľ
2. ostatné8--vyrábateľ
Pripomienka:
Kŕmne vápno v pôvodnom balení, viď pol. 948.
Repné rezky vylúhované viď pol. 9.
4358
ex 61
5911
5913
Morská tráva, esparto, piassava a podobné traviny na vypchávanie, pletenie, na kefy a metly; lyko, rafia; rákosie, súkenícka štetka; šedivníkové korene; všetko tiež farebné:
1. rákos3--vykupovač
2. ostatné8--vykupovač, prípadne dovozca
44ex 625492
5499
5922
5929 až 5932
5994
Rastliny a ich časti, používané v lekárstve a v priemysle, ako i ostatné rastliny a ich časti, osobitne nemenované a inde nezaradené:
1. čerstvé4--vykupovač
2. sušené alebo upravené, na prach rozomleté alebo inak rozmrvené, tiež farbené, vynímajúc drevenú múčku:
a) repková slama, prázdne sušené makovic2--vykupovač
b) ostatné10--vyrábateľ
Pripomienky:
Agar-agar viď pol. 938. Balené liečivé rastliny viď pol. 945 a 948.
Drevená múčka viď pol. 212.
Rastlinné želatiny viď pol. 938.
Semená viď pol. 32-36.
Šťava zo sladkého koreňa viď pol. 900.
Tabak (rastlina), ktorý je predmetom monopolu, viď čís. 16 všeobecných vysvetliviek k tomuto dielu sadzobníka.
5. Dobytok, hydina, zverina, ryby a iné zvieratá; výrobky a odpadky z nich.
4563 až 725000 až 5005Rožný statok (býci, voly, kravy, mladý hovädzí dobytok, byvoly, teľatá), ošípané, ovčí dobytok (barani, škopce, ovce, jahňatá), kozí dobytok (kozy, capy, kozľatá), mezky, muly, osly, kone včítane zriebät pre iné než bitúnkové účely1--vykupovač
46ex 1175100
5101
5102
5103
5104
5110
5112
Čerstvé mäso pochádzajúce zo zabitých zvierat, uvedených v pol. 45 a vykúpených (zpeňažených) v živom stave:
1. mäso hovädzie, teľacie, škopové (jahňacie), kozie (kozľacie)1.50 Kčs za 1 kg--Osoba (podnik), vykupujúca (zpeňažujúca) bitúnkové zviera prostredníctvom peňažného ústavu, povereného preplatením bitúnkových zvierat (platobňa)
2. Mäso bravčové1.80 Kčs za 1 kg--
3. Mäso konské (žriebäcie), z mezkov, mulov a oslov1.10 Kčs za 1 kg--
Pripomienky:
I. Základom dane je živá váha zvieraťa, zistená a potvrdená pred jeho zabitím vážiacim orgánom na verejnom bitúnku; k prirážke na lačnosť, alebo k srážke na prekŕmenosť zvieraťa sa nehľadí.
II. Ak na podklade zdravotnej prehliadky mäsa je viac než polovica váhy mäsa vyťaženého zo zabitého zvieraťa uznaná ako mäso buď nepožívateľné či menej hodnotné alebo podmienečne požívateľné, vyberie sa daň sadzbou a spôsobom, uvedeným v položke 47, a to len z mäsa spôsobilého na ľudské požívanie.
III. Mäsom rozumia sa všetky časti zvieraťa po jeho zabití, ktoré sú spôsobilé na ľudské požívanie, včítane tuku, vnútorností a vrastených kostí.
47ex 1175100
5101
5102
5103
5104
5110
5112
3460
Čerstvé mäso pochádzajúce zo zabití zvierat, uvedených v pol. 45 a vykúpených (zpeňažených) v mŕtvom stave alebo dané do predaja do núteného výseku alebo dovezené z colnej cudziny:
1. mäso hovädzie, teľacie, škopové (jahňacie), kozie (kozľacie)3 Kčs za 1 kg--Osoba (podnik, správa nuteného výseku), vykupujúca (zpeňažujúca) mäso z bitúnkového zvieraťa prostredníctvom peňažného ústavu, povereného preplatením bitúnkových zvierat (platobňa), prípadne dovozca
2. mäso bravčové2.30 Kčs za 1 kg--
3. mäso konské (žriebäcie), z mezkov, mulov a oslov2.20 Kčs za 1 kg--
Pripomienky:
I. Základom dane je váha všetkého mäsa vyťaženého zo zabitého zvieraťa, zistená a potvrdená buď vážiacim orgánom alebo iným úradným orgánom na to určeným (napr. prehliadačom mäsa). Pri mäse podmienečne požívateľom danom do predaja na nútený výsek, ktoré možno uviesť do voľného obehu len po úprave predpísanej zdravotnými predpismi buď jeho varením, alebo dusením, je základom dane úradne zistená a potvrdená váha mäsa pred jeho úpravou, snížená o 30 %.
II. Pri zabitých zvieratách, ktoré sa vykupujú alebo z colnej cudziny dovážajú v koži alebo nezbavené vnútorností, je základom dane váha zabitého zvieraťa v koži alebo nezbaveného vnútorností po srážke jednej desatiny.
III. Pri mäse daného do predaja na nutný výsek snižujú sa sadzby o 50 %, pokiaľ daň nebola už vybraná plnou sadzbou podľa pol. 46 alebo 47.
IV. Pri dovoze z colnej cudziny posudzuje sa mäso zmrazené alebo nasolené ako mäso čerstvé. Pripomienka III. pri pol. 46 platí i tu.
V. Do tejto položky nepatrí tuk zo zvierat, uvedených v pol. 45, pokiaľ z neho bola daň vybraná už podľa pol. 73, alebo 74.
Spoločná pripomienka k položkám 46 a 47:
Daň z čerstvého mäsa sa vyberá bez zreteľa na osobu (podnik), na ktorej účet je zviera vykupované (zpeňažované) a zabité.
48ex 117
ex 118
ex 128
ex 131
ex 132
3460Mäsové a údenárske výrobky, mäsové 28 konzervy, vyrobené z mäsa zvierat, uvedených v pol. 45:
1. dovezené z colnej cudziny:
a) z mäsa hovädzieho, teľacieho, bravčového, škopového (jahňacieho), kozieho (kozľacieho)3.40 Kčs za 1 kg--dovozca (vyrábateľ)
b) z mäsa konského (žriebäcieho), z mezkov, mulov a oslov 3 Kčs za 1 kg--dovozca (vyrábateľ)
2. vyrobené vo verejných alebo poverených podnikoch [§ 3, ods. 2, písm. a) a b) zákona]:
a) z mäsa hovädzieho, teľacieho, bravčového, škopového, (jahňacieho), kozieho, (kozľacieho)0.40 Kčs za 1 kg --vyrábateľ
b) z mäsa konského (žriebäcieho) z mezkov, mulov a oslov 0.20 Kčs za 1 kg vyrábateľ
Pripomienka:
I. Do tejto položky patrí mäso upravené, t. j. mäso údené, sušené (dehydrované), naložené, varené, korenené, v rôsole, v omáčke, plnené, zapravané, dusené alebo inak pripravované, ďalej všetky druhy mäsových výrobkov (napr. jaternice, jelitká, pečeňový salám, paštéta, aspik, huspenina, tlačenka) a všetky druhy údenárskych výrobkov (napr. vuršty, párky, salámy) a mäsové konzervy, t. j. mäso lebo mäsové a údenárske výrobky, uzavreté vzduchotesne do nádob všetkých druhov (napr. do plechoviek, pohárov, fliaš).
II. Do tejto položky nepatrí tuk zo zvierat uvedených v pol. 45, pokiaľ je z neho vybraná daň podľa položky 73 alebo 74, a mäsové výťažky a šťavy (napr. Liebigov mäsový výťažok, bovril), ktoré patria do položky 49.
49ex 131
ex 132
3470Polievkové prípravky:
1. tekuté:
a) mäsové výťažky (napr. Liebigov, bovril)18--vyrábateľ
b) ostatné (napr. omáčky a polievkové korenie tekuté)18--vyrábateľ
2. pevné:
a) hovädzie kocky18--vyrábateľ
b) ostatné (napr. tablety kutlové, gulášové, hrachové)18--vyrábateľ
5073
ex 117
5051Všetka hydina napr. holuby domáce, husi, kačice, kapúny, kohúty, moriaky, morky, kurence, perličky, sliepky:
1. živá2--výkrmňa, na Slovensku „Nupod"
2. mŕtva, vypitvaná, ošklbaná, bez končatín, na menšie časti rozdelená, špikovaná, vnútornosti, všetko surové2--výkrmňa, na Slovensku „Nupod"
51ex 745050Domáce králiky, živé i zabiténepodliehajú
52ex 74
ex 117
5053
5054
Zverina úžitková, srstnatá a pernatá:
1. živá11--poľovný hospodár
2. mŕtva, tiež zbavená vnútorností, špikovaná alebo na menšie časti rozdelená, vnútornosti, všetko surové11--poľovný hospodár
Pripomienka:
Poľovným hospodárom sa rozumie vlastník poľovky, ktorý chce vykonávať poľovnícke právo sám, árendátor poľovky ako i osoba, ktorá bola vlastníkom alebo árendátorom poľovky (spoločenstevnej aj vlastnej, poverená výkonom práva poľovky.
53ex 74
ex 79
ex 87
5053
5054
Zverina úžitková, srstnatá a pernatá, živá a na zazverovanie, vajcia zveriny pernatej na zazverovanienepodlieha
54ex 117
ex 18
ex 128
ex 131
ex 132
3461Výrobky z hydiny a zveriny včítane domácich králikov, z ich častí avnútorností, varené, zavárané, sušené, dehydrované, naložené v octe alebo inak upravené, údené, tiež pomiešané s iným mäsom, všetko tiež v nádobách vzduchotesne uzavretých:
1. výrobky z hydiny a domácich králikov4--vyrábateľ
2. ostatné11--vyrábateľ
Pripomienka:
Vyrábateľom rozumie sa podnik, ktorý hydinu, zverinu konzervuje alebo upravuje, napr. konzerváreň.
55ex 75
ex 87
5055Ryby sladkovodné a morské, živé a mŕtve, čerstvé, tiež mrazené, včítane ikier a časti rýb:
1. ryby sladkovodné, ikry a násada sladkovodných rýb na chov a ako i násada úhorov2--rozdeľovač
2. morské5--rozdeľovač
Pripomienka:
Rozdeľovačom rozumie sa podnik, ktorý ryby nakupuje od chovateľov, aby ich ďalej predával.
56120
121
122
ex 128
ex 131
ex 132
3462Ryby (sladkovodné i morské) nasolené, údené, marinované, naložené v rôsole, v oleji alebo inak pripravované a výrobky z nich, tiež v nádobách vzduchotesne uzavretých:
1. ryby len nasolené alebo sušené 8--vyrábateľ
2. ryby inak upravené:
a) údené 10--vyrábateľ
b) marinované alebo inak upravené 14--vyrábateľ
3. rybie konzervy:
a) ryby v oleji 12--vyrábateľ
b) ostatné 12--vyrábateľ
571233462Kaviár a kaviárové náhradky, tiež v nádobách vzduchotesne uzavretých100--„Koospol", akc. spol., prípadne vyrábateľ
Pripomienky:
I. Kaviárom rozumia sa ikry vyzy (belice) a jesetera hviezdnatého, čistené, t. j. zbavené prilipnutých čiastok rybích vnútorností, obvykle nasolené a prípadne ešte ďalej pripravené (korenené, sušené, alebo farbené).
II. Kaviárovými náhradkami sú ikry blomcov, hlaváčov šedivých, plotíc, sleďov, tresiek a iných rýb, ktoré majú vzhľadom i chuťou napodobniť alebo nahradiť pravý kaviár. Takouto náhradkou je i botargo (boutargue) z ikier rýb Stredozemského mora, najmä z candáta a jesena morského. Kaviárové náhradky musia byť tiež čistené a sú prípadne i ďalej pripravené (farbené, korenené, sušené a pod.).
III. Ikry sleďa majú sa pokladať za náhradku len vtedy, ak sú čistené, prípadne inak pripravené. Nečistené ikry vôbec patria však do pol. 55.
58ex 75
76
ex 128
ex 131
ex 132
3469
5059
Korýše, mäkkýše a jedlé žaby, napr. humry, langusty, kraby, raky sladkovodné i morské, ustrice, škeble, slimáky pozemné, morské pavúky, korytnačky, všetko čerstvé alebo varené, údené, solené alebo inak upravené; výrobky z nich; všetko tiež v nádobách vzduchotesne uzavretých:
1. slimáky pozemné30--vykupovač, prípadne vyrábateľ
2. ostatné100--vykupovač, prípadne vyrábateľ
59ex 77
ex 80
ex 281
5059Iné zvieratá osobitne nemenované a inde nezaradenénepodliehajú
6. Výrobky a odpadky živočíšne.
60783450
5200
Mlieko živočíšne:
1. sladké a kyslé, plnotučné alebo sbierané, srvátka, žinčica, mlieko sadnuté, cmar 2--mliekáreň
2. smetana 2--mliekáreň
Pripomienka:
Mlieko sadnuté, z ktorého bola vylúčená väčšia časť srvátky, viď pol. 63.
61ex 127
ex 131
ex 132
3450
3451
3459
Výrobky z mlieka živočíšneho, okrem syrov, syrčekov, tyčiniek a tvarohu, ďalej mlieko a cmar upravené, všetko tiež v nádobách vzduchotesne uzavretých:
1. tekuté, tiež s prísadou iných hmôt (cukru, jamu, kakaového prášku, marmelády, peptónu) alebo kvasené (kumys, jogurt) alebo nasýtené kysličníkom uhličitým 2--vyrábateľ
2. zahustené (kondenzované) alebo sušené 2--vyrábateľ
Pripomienka:
I. Vyrábateľom rozumie sa podnik, ktorý mlieko anebo cmar upravuje, napr. sušením, zahusťovaním, kvasením alebo z neho pripravuje pridaním iných hmôt mliečne výrobky.
II. Kazeín viď pol. 942.
62ex 131
ex 132
554Mlieko mandlové a iné rastlinné mlieko, spôsobilé na ľudské požívanie 16--vyrábateľ
Pripomienka:
Mandlové mlieko a iné rastlinné mlieko nespôsobilé na ľudské požívanie viď pol. 910.
63119
ex 131
ex 132
3453
3454
Syry a tvaroh:
1. syry všetkého druhu bez ohľadu na obal
a) syry o obsahu tuku v sušine najviac 20 %, syrčeky alebo tyčinky2--vyrábateľ
b) ostatné 2--vyrábateľ
2. tvaroh 2--vyrábateľ
Pripomienka:
Vyrábateľom rozumie sa napr. mliekáreň, syráreň.
64ex 79
ex 131
ex 132
3464
5203
Vajcia hydiny a iné vtáčie vajcia, spôsobilé na ľudské požívanie, žĺtok a bielok:
1. vajcia v škrupinách, tiež mrazené alebo konzervované:
a) slepačie 150 Kčs/100 kg --„Obvodová sběrna vajec", na Slovensku „Nupod"
b) ostatnej hydiny (kačacie, morčie, perličie)150 Kčs/100 kg--„Obvodová sběrna vajec", na Slovensku „Nupod"
c) iné200 Kčs/100 kg--„Obvodová sběrna vajec", na Slovensku „Nupod"
2. žĺtok a bielok:
a) tekutý 180 Kčs/100 kg --vyrábateľ
b) sušený alebo inak konzervovaný 7--vyrábateľ
3. vajcové náhradky 14--vyrábateľ
Pripomienky:
I. Sberňa je podnik, ktorý je výlučne oprávnený vykupovať od chovateľov.
II. Kraslice viď pol. 70.
65ex 80
ex 131
0572
3470
5206
Včelí med, prírodný i umelý:
1. Včelí med, čistený, alebo nečistený, plásty medu, všetko tiež v nádobách vzduchotesne uzavretých180 Kčs/100 kg--„Obvodová sběrna medu a vosku", na Slovensku „Včelárske družstvo" v Bratislave
2. med umelý a medové náhradky 10--vyrábateľ
Pripomienka:
Úle so živými včelami tiež s medom v plástoch a voštinami viď pol. 59.
66ex 31
94
ex 652
074
5293
556
Vosk živočíšny a rastlinný (napr. čínsky, japonský, karnaubový, lupkový, myrtový, palmový), prírodný i pripravovaný (napr. bielený alebo farbený), v tabuľkách alebo guliach, tiež smiešaný s inými látkami (napr. záhradnícky, voskový tmel, umelé plásty, medzisteny, voštinové výtlačky), zvyšky po lisovaní vosku:
1. živočíšny, prírodný3--„Obvodová sběrna medu a vosku", na Slovensku „Včelárske družstvo" v Bratislave
2. ostatný12--vyrábateľ
Pripomienka:
Vosk lyžiarsky viď pol. 954.
Vosk pečatný viď pol. 965.
Voskové sviečky viď pol. 952.
67820680
5059
Špongie rohovité (na umývanie i konské) v prírodnom stave, tiež upravené11--vyrábateľ (dovozca)
Pripomienka:
Špongie gumové viď pol. 455.
68855135Perie výslovne nemenované a inde nezaradené; perá ozdobné, neupravené:
1. perie, tiež driapané alebo páperie:
a) perie surové, tiež perá 2--vykupovač
b) zpracované 11--vyrábateľ
2. perá ozdobné, neupravené:
a) kolibričie, marabie, pštrosie a rajčie 35--dovozca (vyrábateľ)
b) ostatné12--vykupovač
Pripomienka:
Ozdobné perá upravené viď pol. 324.
Vtáčie kožky viď pol. 551.
Umelá kožušina z peria viď pol. 325.
69ex 77
ex 87
ex 342
5059Zvieratá (napr. vtáci, savci, plazy, hmyz a pod.), vypchané alebo inak preparované (napr. v liehu)12--vyrábateľ
70ex 77
86
ex 87
ex 108
ex 117
ex 342
ex 344
ex 622
0726
5101
5103
519
Živočíšne výrobky výslovne nemenované a inde nezaradené:
1. mechúry, črevá a žalúdky hovädzie, bravčové, škopové, konské, z mezkov, mulov, oslov, všetko čerstvé, solené alebo sušené:
a) z bitúnku1--„Sběrné suroviny", národný podnik, na Slovensku „Sber", národný podnik, prípadne dovozca
b) ostatné2--
2. blany zlatotepecké, črevové hadice7--vyrábateľ
3. ostatné 7--„Sběrné suroviny", národný podnik, na Slovensku „Sber", národný podnik, prípadne vyrábateľ
Pripomienka:
Črevové struny viď pol. 768.
Vyzina viď pol. 939.
71ex 117
ex 652
0680
5104
5109
Múčka kostná, krvná, mäsová i rybia, kŕmna múčka živočíšna osobitne nemenovaná a inde nezaradená 5--vyrábateľ
Pripomienky:
I. Vyrábateľom sa rozumie napr. kafileria, bitúnok.
II. Krv na ľudské požívanie viď pol. 46.
Krvné plazma viď pol. 942.
Múčka kostná hnojivá viď pol. 940.
7. Tuky, mastné kyseliny a mastné oleje.
7288
ex 131
3452Maslo zvieracie, prírodné, čerstvé alebo solené či prepúšťané, tiež v nádobách vzduchotesne uzavretých 2--vyrábateľ (mliekáreň)
Pripomienka:
Kakaové maslo viď pol. 94.
73ex 89
ex 131
5110Sadlo bravčové a hydinové, tiež v nádobách vzduchotesne uzavretých:
1. sadlo surové a solená slanina 4--vykupovač
2. sadlo vyškvarené a slanina údená, tiež paprikovaná 5--vykupovač
3. sadlo hydinové 400 Kčs/100 kg --vykupovač
Pripomienka:
Daň z bravčového sadla je zpravidla obsiahnutá v dani z čerstvého mäsa pol. 46 a 47 a daň z hydinového sadla v dani z hydiny pol. 50.
Vedľa týchto prípadov platí sa daň priamo z bravčového sadla, odvádzaného povinne pri domácich zakálačkách ošípaných do sberne, a to sadzbou 120 Kčs za 100 kg.
74ex 90
92
3444
5112
Loj zvierací (napr. hovädzí, kozí, škopový), jedlý, tavený, tiež lisovaný, premier jus, oleomargarín 3,40 Kčs/1 kg --dovozca (vyrábateľ)
Pripomienky:
I. Daň z tuzemského jedlého loja sa platí v dani z čerstvého mäsa pol. 46 a 47.
II. Daň z premier jus a oleomargarínu sa platí zpravidla až v dani z umelých jedlých tukov pol. 76.
75ex 89
ex 90
91
ex 93
ex 101
102
ex 103
104
105
ex 106
ex 131
3444
5114
5119
Jedlé mastné oleje a ostatné jedlé tuky prírodné: všetko tiež čistené alebo stužené či navzájom smiešané včítane zvyškov jedlých tukov a rastlinných olejov, napr. bavlníkový stearín, tiež špik z kostí, oleostearín, škvarky, všetko tiež v nádobách vzduchotesne uzavretých 4--dovozca (vyrábateľ)
76ex 903345Umelé jedlé tuky, napr. margarín stolný, čajový, prepúšťaný; umelé sadlo4--vyrábateľ
77ex 93
95
97
ex 99
ex 101
ex 103
ex 106
0600 až 0605
0609
0731
Tuky technické, nespôsobilé na ľudské požívanie; skazené alebo denaturované tuky, uvedené v pol. 72 až 76; iné tuky, napr. olej drevný, čínsky alebo japonský, olej kostný, paznechtový, ricínový, turnantový; mastné kyseliny, napr. kyselina olejová, palmitová, stearová, oleín, palmitín, stearín; degras, lanolín, vorvanina; iné tuky výslovne nemenované a inde nezaradené8--sberňa, prípadne vyrábateľ
Pripomienky:
I. Ak vznikne pochybnosť, či ide o technické tuky pol. 77 alebo o jedlé tuky pol. 72 až 76, je vyrábateľ (dovozca) povinný predložiť úradu, rozhodujúcemu o zaradení tovaru, tri vzorky tovaru po 200 g.
II. Cerezín viď pol. 921.
Glycerín viď pol. 929.
Kolomaž a mazadlá minerálne viď pol. 923.
Lanolín na účely kozmetické viď pol. 951.
Lanolín na účely liečebné viď pol. 949.
Parafín viď pol. 921.
8. Nápoje.
781073210Pivo:
1. výčapné240 Kčs/hl--vyrábateľ (pivovar)
2. ležiak 290 Kčs/hl --vyrábateľ (pivovar)
3. špeciálne 315 Kčs/hl --vyrábateľ (pivovar)
4. plzenský prazdroj:
a) výčapný 270 Kčs/hl --vyrábateľ (pivovar)
b) ležiak 320 Kčs/hl --vyrábateľ (pivovar)
c) špeciálne 345 Kčs/hl --vyrábateľ (pivovar)
Pripomienka:
Za pivo výčapné považuje sa pivo, ktoré sa predáva ako pivo výčapné a odpovedá mladinke najviac 10o S meraných pri 14o R; za ležiak pokladá sa pivo, ktoré sa predáva pod týmto označením alebo odpovedá mladinke silnejšej ako 10o S, najviac však do 12o S; pivom špeciálnym je pivo, ktoré sa predáva pod týmto označením alebo odpovedá mladinke vyššej ako 12o S. Pritom neprizerá sa na odchýlky, presahujúce uvedené hranice najviac o 0,50o S.
79ex 1083100
3101
3103
Lieh (alkohol etylnatý), liehové destiláty a ostatné liehoviny:
1. lieh produkčný, vyrobený z ovocia, ovocného muštu, vína, vínneho muštu, vínnych kalov, bobúľ, korienkov, topinambúr a iných povolených surovín:
a) voľné destiláty pre pestovateľov, vyrobené v pestovateľských alebo živnostenskýc produkčných liehovaroch 100 Kčs za 1 hektolitrový stupeň --podnikateľ pestovateľského alebo živnostenského liehovaru pri vyskladnení voľného destilátu pestovateľovi
b) viazané destiláty pestovateľské, vyrobené v pestovateľských alebo živnostenskýc liehovaroch, ovocné destiláty, vyrobené v poľnohospodárskych konzumných alebo živnostenských produkčných liehovaroch 33--podnikateľ živnosten. produkčného liehovaru alebo zušľachťovacej výrobne alebo výrobne liehovín
2. liehoviny, vyrobené miešaním monopolného liehu s prísadami alebo inými zušľachťovacími manipuláciami (destiláciou); destiláty rezané monopolným liehom 33--vyrábateľ liehovín
3. dovezené destiláty a liehoviny33--národný podnik veľkoobchodný
Pripomienky:
I. Vyskladnenie viazaných pestovateľských destilátov alebo viazaných destilátov z poľnohospodárskych liehovarov do živnostenského liehovaru, prípadne do inej zušľachťovacej výrobne alebo výrobne liehovín, ako aj vyskladnenie destilátov zo živnostenského liehovaru do zušľachťovacej výrobne alebo výrobne liehovín a tiež aj zo zušľachťovacej výrobne do výrobne liehovín je daňove viazaným obehom.
II. Podľa pol. 79, písm. b) zdaňujú sa i vína s obsahom alkoholu nad 22,5 obj. %.
III. Lieh na výrobu octu: všeobecnú daň z octu odvádza čs. monopol liehový zo zvlášť zvýšenej predajnej ceny liehu na výrobu octu.
IV. O ostatnom liehu, ako je uvedené v pol. 79, platia doterajšie predpisy čl. XX zák. č. 30 z r. 1946 Sb.
V. Všeobecná daň z liehu na čistenie, kúrenie, varenie, osvetľovanie a na účely živnostenské, denaturovaného všeobecným denaturačným prostriedkom, je započítaná do predajnej ceny a odvádza ju československý monopol liehový.
VI. Lieh na výrobu francovky viď pol. 951. Lieh na výrobu kozmetického tovaru a voňaviek viď pol. 950. Lieh na výrobu liečiv a farmaceutických prípravkov viď pol. 945-948.
Liehové laky viď pol. 937.
Ovocné šťavy s obsahom alkoholu do 0.75 obj. % viď pol. 87.
Prídymok viď pol. 930.
80ex 108
ex 109
ex 130
ex 630
3420
0572
3423
3425
3483
Víno s obsahom alkoholu od 0,75 do 22,5 % obj.:
1. víno a mušt z hrozna 40 Kčs 1 liter --vykupovač, prípadne rozdeľovač
2. víno ovocné a sladové 12,50 Kčs 1 liter --vyrábateľ
3. víno mediciálne 3 Kčs 1 liter --vyrábateľ
4. víno ostatné 40 Kčs 1 liter vyrábateľ
Pripomienky:
I. Víno a mušt z hrozna alebo iného ovocia vlastnej úrody v najvyššom ročnom množstve 300 litrov ako aj víno a mušt z hrozna alebo víno z iného ovocia, ak nepochádza z vlastnej úrody, v najvyššom ročnom množstve 50 litrov pre spotrebu vo vlastnej domácnosti nepodliehajú dani.
II. Víno matolínové a kvasnicové, vyrobené zo surovín vlastnej úrody, v najvyššom ročnom množstve 30 % vyrobeného množstva muštu nepodlieha dani.
III. Ovocné a zeleninové šťavy, ovocný mušt a umelé šťavy viď pol. 87.
811103423Víno šumivé250 Kčs 1 liter--vyrábateľ
Pripomienka:
Šumivým vínom je víno akéhokoľvek druhu, obsahujúce viac ako 1 obj. % alkoholu a vyrobené kvasením vo fľašiach (sekt), nasýtením (impregnovaním) kyselinou hličitou alebo iným spôsobom. Pri otvorení fľaše šumivého vína prchá kyselina uhličitá.
82111
ex 131
ex 132
ex 619
0520
0555
3480
Kyselina octová a okyseľujúce prípravky:
1. kvasná, vyrobená:
a) z liehu, odobraného za sníženú cenu25 Kčs 1 kg --vyrábateľ
b) z iných látok ako z liehu, napr. ocot ovocný, sladový, vínny, ako aj octy upravené, napr. ocot bylinný, estragonový, zverinový25 Kčs 1 kg --vyrábateľ
2. chemická, vyrobená suchou destiláciou dreva alebo z produktov tejto destilácie, vyskladnená z výrobišťa:
a) v medziach vyskladňovacieho oprávnenia25 Kčs 1 kg --vyrábateľ
b) nad vyskladňovacie oprávnenie75 Kčs 1 kg--vyrábateľ
3. chemická, vyrobená iným spôsobom ako suchou destiláciou dreva alebo z produktov tejto destilácie 75 Kčs 1 kg --vyrábateľ
4. okyseľujúce prípravky 75 Kčs 1 kg --vyrábateľ
Pripomienky:
I. Daň sa platí za 1 kg bezvodej kyseliny octovej.
II. Kvasný ocot, vyrobený z liehu za sníženú cenu, nepodlieha dani, pokiaľ bola daň zaplatená v cene liehu. Viď pripomienku III. k položke 79.
III. Vyskladňovacie oprávnenie podľa č. 2 určí každoročne Ministerstvo financií na čas od 1. októbra bežného roku do 30. septembra nasledujúceho roku podľa celkového množstva liehu, uvoľneného na výrobu octu tak, aby bola krytá tuzemská spotreba octu na 80 % kyselinou octovou, vyrobenou z uvoľneného liehu a na 20 % kyselinou octovou, získanou suchou destiláciou dreva; pritom treba postupovať tak, aby na každých 100 hl0 liehu, uvoľneného k výrobe octu, pripadlo 19,12 kg chemickej kyseliny octovej.
IV. Upravené octy sú kvasné octy, pripravené vyluhovaním aromatických bylín (drog), korenia, ovocia alebo ovocných výliskov kvasným octom.
V. Kysliace prípravky sú tekuté alebo tuhé látky, obsahujúce ako kysliace látky organické kyseliny alebo ich kyslé soli, ľudskému zdraviu neškodné, ako kyselinu citrónovú, mliečnu, vínnu, poprípade tiež adipovú, glukónovú, jablčnú alebo i vo smesiach medzi sebou alebo s kyselinou octovou. O základe dane viď pripomienku I. k tejto položke.
VI. Oxymel (med s octom) viď pol. 945 a 949.
Surový ocot drevný viď pol. 929.
83ex 1130570
3486
Minerálne vody, prírodné alebo umelé15--plniareň pri prírodných minerálnych vodách, vyrábateľ pri umelých minerálnych vodách
Pripomienky:
I. Minerálne vody sú vody, v ktorých býva rozpustené väčšie množstvo pevných súčiastok a plynov ako vo vode obyčajnej a ktoré sa zpravidla vyznačujú zvláštnou chuťou, vôňou a farbou a mávajú tiež účinky na ľudské ústroje.
II. Minerálne vody, nalievané do otvorených nádob v kúpeľoch a klimatických miestach priamo pri prameňoch kúpeľným hosťom, nepodliehajú dani.
84ex 1123486Sódové vody8--vyrábateľ
Pripomienka:
Sódová voda je voda nasýtená pod tlakom kysličníkom uhličitým.
85ex 150036Ľad umelý alebo prírodný5--vyrábateľ
86ex 1123486Limonády prírodné i umelé8--vyrábateľ
87ex 108
ex 109
ex 130
ex 131
3420Ovocné a zeleninové šťavy (syrupy), nezahustené i zahustené, s obsahom alkoholu do 0,75 obj. %, tiež v nádobách vzduchotesne uzavretých:
1. prírodné18--vyrábateľ
2. umelé40--vyrábateľ
Pripomienky:
I. Tovar, uvedený v pol. 87, s obsahom liehu nad 0,75 obj. %, zaraďuje sa do pol. 80.
II. Ovocné šťavy v prášku viď pol. 99.
Šťava kolocierová a iné šťavy (syrupy) z liečivých rastlín viď pol. 945.
9. Potraviny inde nemenované ani inde nezaradené.
88ex 1133400
3403
Chlieb kvasený i nekvasený, šrotové chleby4--vyrábateľ
89ex 113
ex 114
3403Pečivo obyčajné pekárske, tiež mleté alebo rozstrúhané (strúhanka) alebo krájané (krájanka do knedlí):
1. bulky a žemle7--vyrábateľ
2. strúhanka19--vyrábateľ
3. ostatné8--vyrábateľ
90ex 114
ex 127
ex 131
ex 132
3403
5416 až 3418
Pečivo jemné s prísadou cukru alebo bez prísady cukru, trvanlivé pečivo, oblátky, cukrárske výrobky, všetko tiež v nádobách vzduchotesne uzavretých:
1. trvanlivé pečivo13--vyrábateľ
2. ostatné13--vyrábateľ
91116
ex131
3406Cestoviny bez ohľadu na spôsob balenia46--vyrábateľ
92115
131
132
3140Ságo a ságové náhradky, tapioka, arrowroot a ostatné druhy tropických škrobov10--„Centrokomise", akc. spol.
93124
ex 131
ex 132
3435Kávoviny, tiež pražená čakanka, kávovinová smes, obilná káva, kávová prísada, cigória, figovka12--vyrábateľ
Pripomienka:
Kávové náhradky, obsahujúce pravú kávu viď pol. 2.
94125
ex 127
3410Kakaové maslo a kakaová mota5--vyrábateľ
Pripomienka:
Kakaové bôby viď pol. 1.
95126
ex 127
3411Kakaový prášok, tiež smiešaný s cukrom; výživné prípravky, obsahujúce kakao; kakaové potraviny; nápoje bez alkoholu, obsahujúce kakao; všetko tiež v nádobách vzduchotesne uzavretých16--vyrábateľ
Pripomienka:
Detské výživné múčky viď pol. 103.
Mlieko s prísadou kakaového prášku viď pol. 61.
Pečivo s prísadou kakaového prášku viď pol. 90.
96ex 1273412Čokoláda v prášku, tehlách, tabuľkách alebo zlomkoch, tiež ľadová alebo plnená inými hmotami; výživné prípravky alebo nápoje bez alkoholu, obsahujúce čokoládu; náhradky čokolády; všetko tiež v nádobách vzduchotesne uzavretých16--vyrábateľ
Pripomienka:
Mlieko s prísadou čokolády viď pol. 61.
97ex 1273413Čokoládové cukrovinky, napr. bonbóny, dezerty, dražé, figúrky (veľkonočné vajíčka), likérové bonbóny, všetko tiež v nádobách vzduchotesne uzavretých16--vyrábateľ
Pripomienka:
Pečivo s prísadou čokolády viď pol. 90.
98ex 130
ex 131
ex 132
3414
3415
Cukrovinky bez kakaa, napr. bonbóny, dražé, dropsy, fondany, fourré, karamelky, sladené kôry, všetko v nádobách vzduchotesne uzavretých16--vyrábateľ
Pripomienka:
Ovocie kandované viď pol. 25.
99ex 132
ex 630
3419Šumivé bonbóny a prášky; ovocné šťavy v prášku16--vyrábateľ
100ex 8
ex 131
ex 132
ex 599
ex 622
3470Prášky do pečiva:
1. kypriace21--vyrábateľ
2. aromatický cukor, napr. škoricový, vanilkový, vanilinový16--vyrábateľ
3. prášky pudingové a ostatné prášky do pečiva, napr. perníkové20--vyrábateľ
4. hmoty do pečiva šetriace tuk a hmoty pre krášlenie cesta12--vyrábateľ
Pripomienka:
Farbivá používané v potravinárstve viď pol. 935.
Kulér viď pol. 12.
101ex 109
ex 131
ex 132
615
616
ex 630
655
311
3216
Droždie (kvasnice):
1. droždie na ľudské požívanie a na kysnutie cesta:
a) tekuté i lisované20 Kčs 1 kg--vyrábateľ
b) sušené60 Kčs 1 kg--vyrábateľ
2. droždie lisované alebo sušené, určené na použitie v lekárstve alebo v nepotravinárskom priemysle alebo na kŕmenie dobytka 5 Kčs 1 kg--vyrábateľ
Pripomienka:
Droždím sa rozumejú nielen kvasnice liehovarské, vyrobené v droždiarňach, ale i všetky iné kvasnice, najmä pivné a vínne, pokiaľ sú nejakým spôsobom, napr. prepieraním, sladením a pod. uspôsobené na to, aby nahradzovaly v spotrebe liehovarské kvasnice.
102ex 131
ex 132
3470Horčica pripravená, obyčajná alebo kremžská, tiež v nádobách vzduchotesne uzavretých16--vyrábateľ
103ex 131
ex 132
3416Detské výživné múčky (napr. Nestlé), sterilizovaná a diastázovaná detská krupička, všetko tiež v nádobách vzduchotesne uzavretých:
1. detská krupička5--vyrábateľ
2. ostatné9--vyrábateľ
104ex 131
ex 132
30 až 34Potraviny osobitne nemenované a inde nezaradené, všetko tiež v nádobách vzduchotesne uzavretých 20--vyrábateľ
Pripomienka:
Tabakové výrobky, ktoré sú predmetom monopolu viď č. 16 všeobecných vysvetliviek k tomuto dielu sadzobníka.

II. Uhlie a nerasty.

Pol.Číslo colného sadz.Číslo plán. skup.Predmet daneSadzbaSľavaSnížená sadzbaDaňovník
1. Uhlie a rašelina.
150ex 1350100 až 0105
0108
0110
0112
Uhlie každého druhu a triedenie a všetko pevné palivo umele z neho vyrobené:
1. uhlie kamenné a antracit:Vyrábateľ alebo dovozca prostredníctvom „Československých dolů", národný podnik (Ústredná predajňa uhlia); pri plynárenskom koksu priamo vyrábateľ.
a) pre domáce kúrenie 10--
b) pre ostatnú potrebu 3,75--
2. uhlie hnedé, lignit a pod.
a) pre domáce kúrenie 13,50 --
b) pre ostatnú potrebu4,75 --
3. koks hnedouhoľný:
a) pre domáce pri kúrenie 9--
b) pre ostatnú potrebu 3--
4. koks plynárenský:
a) pre domáce kúrenie 3,25 --
b) pre ostatnú potrebu 3--
5. koks koksárenský:
a) pre domáce kúrenie
b) pre ostatnú potrebu
Pripomienky:
I. Z uhlia na výrobu briket alebo bulet sa vyberá daň až z vyrobených briket alebo bulet.
II. Z uhlia na výrobu koksu sa vyberá daň ako z uhlia tak aj z vyrobeného koksu; dani z koksu však nepodlieha vlastná spotreba koksu u vyrábateľa (s vylúčením deputátov a darov) a v hutných koksárňach tiež vlastný odber nimi vyrobeného koksu.
151ex 1350555Uhlie drevené10--vyrábateľ
152ex 1350106Rašelina, surová i sušená alebo inak upravovaná (napr. rašelinová drvina), ako i palivo (napr. rašelinový koks), stelivo, hnojivo a pod. z rašeliny10--vyrábateľ
Pripomienka:
Podpaľovače z rašeliny viď pol. 971.
2. Nerasty a zeminy.
153ex 142
ex 150
ex 391
2030
2031
2040
2050
2061
2058
2059
Prírodný kameň surový alebo zhruba opracovaný:
1. výrobky lomárske:Prodejna průmyslu kamene v Prahe II, pokiaľ ide o výrobky podnikov verejných a poverených, predávaných jej prostredníctvom, inak vyrábateľ.
a) kameň dlažobný, kameň mozaikový, štrk, drvina, lámané hraničníky, cestné obruby, chodníkové obruby, cestné stĺpy, patníky, medzníky4,5--
b) kameň lomový 5--
c) bloky surové:
aa) z alabastru, mramoru, onyxového mramoru, hadca 24--
bb) zo žuly, syenitu a podobných tvrdých kameňov20--
cc) z kameňov ostatných 14--
2. piesok [riečny, kopaný, drvený, formový (slievárenský) brúsny, sklársky, normový a i.] 10--vyrábateľ (verejný alebo podnik, prevádzajúci piesočník)
3. vápenec mletý:
a) mikromletý 15--vyrábateľ
b) ostatný 10--vyrábateľ
4. azbest, burel, živec, pazúrek, kazivec, magnezit, pemza, bauxit, dolomit, slieda, kremeň, kremenec, láva:
a) surové 12--vyrábateľ
b) mleté, plavené alebo pálené 14--vyrábateľ
Pripomienka:
Kamene jemnejšie opracované viď pol. 650.
Platne kamenné viď pol. 650.
Surové drahokamy a polodrahokamy (prírodné i umelé) viď pol. 857.
Tovar azbestový viď pol. 970.
154ex 145
ex 144
ex 603
012
013
014
Rudy včítane výpalkov železného kyzu, tiež upravené, leštenec antimónový (surma)7--vyrábateľ
155ex 145
ex 626
2059Sadra:
prírodná (sadrovec, sadrový kameň, anhydrit, prepálená sadra) i mletá, pálená tiež farbená 16--vyrábateľ
Pripomienka:
Smesy sadry s kamencom a inými soľami viď pol. 654.
Tovar zo sadry viď pol. 655.
Sadra umele srážaná (annalín) viď pol. 924.
Sadra na hnojenie viď pol. 941.
Sadra zubolekárska viď pol. 946.
156ex 146
ex 626
2058
2059
Biela krieda, ťaživec (baryt):
prírodné i umelé, tiež plavené, tiež farbené 16--vyrábateľ
Pripomienka:
Barytové farby viď pol. 934.
Krieda a ťaživec umele srážané viď pol. 926.
Krieda na písanie a kresliarska viď pol. 961.
1571472058
2072
Šmirgel:
prírodný i umelý, tiež zrnitý, mletý, plavený 17
z brutto spotrebiteľskej ceny uvedenej v cenníku
--vyrábateľ
Pripomienka:
Šmirgel upravený pre drobný predaj viď pol. 971.
Šmirglový papier viď pol. 409.
Šmirglové plátno viď pol. 658.
1581492059Zeminy a kamene umele farbené16--vyrábateľ
Pripomienka:
Farebné hlinky viď pol. 934.
Sadra farbená viď pol. 155.
Krieda a ťaživec farbené viď pol. 156.
Guľôčky na ihranie viď pol. 1010.
159ex 150
ex 656
036
0172
2041
2052
2053
2055
2058
2059
Inde neuvedené zeminy a látky nerastné, prírodné, pálené, mleté alebo plavené, črepy z tehál a z tovaru z kameniny, porcelánu a z iných keramických hmôt:
1. vápno:
a) pálené, kusové i mleté 7--vyrábateľ
b) hasené (hydrát)11--vyrábateľ
c) vápenné malty a omietky 14--vyrábateľ
2. kaolín:
a) kaolínový piesok 10--vyrábateľ
b) surový, plavený, koloidný, pálený 18--vyrábateľ
3. voda prírodná sladká ---
4. črepy10--„Sběrné suroviny", nár. podnik v Prahe, „Sber", nár. podnik v Bratislave, prípadne vyrábateľ
5. hliny, ily a lupky, surové, pálené, mleté alebo plavené 16--vyrábateľ
6. tuha
a) v prípadoch § 5, ods. 1, č. 1 písm. b) zák. 4,5--vyrábateľ
b) ostatná 22--vyrábateľ
7. ostatné (bahno, cementy prirodzené, mastek, kremienka, hlinka rozsievková, tehlová múčka atď.); surové, pálené, mleté alebo plavené (tiež mramor mletý, mramor pálený)vyrábateľ
Pripomienka:
Vápno hydraulické viď pol. 654.
Vápno dusíkaté a na hnojenie viď pol. 941.
Vápno chlórové viď pol. 924.
Vápno plynárenské viď pol. 926.
Vápno kŕmne viď pol. 948, 949.
Nerastné fosfáty viď pol. 941.
Emaily a glazúry viď pol. 927.
Vápno na čistenie upravené pre drobný predaj viď pol. 971.
Voda minerálna viď pol. 83.
Voda destilovaná viď pol. 924.
Ľad viď pol. 85.
O morskej vode platia predpisy soľného monopolu.

III. Drevo, suroviny tokárske, rezbárske a výrobky z nich.

Pol.Číslo colného sadz.Číslo plán. skup.Predmet daneSadzbaSľavaSnížená sadzbaDaňovník
I. Drevo.
200ex 133
ex 134
2290 až 2296
5304
5359
Palivové drevo, počítajúc v to hoblovačky a piliny, tiež brikety z nich, tiež kôra mimo kôry trieslovej, raždie, otiepky (fašiny), chrastie (klestie), vylúhované trieslo a trieslové tehly, drobný palivový odpad, palivové kolá, odrezky a drevené odpadky, tankové drevo:
1. pre domáce vyrábateľ kúrenie4--vyrábateľ (podnik štátne lesy, piliarsky národný podnik a pod.)
2. pre ostatnú spotrebu4--
Pripomienky:
I. Sem patria tiež vianočné stromky.
II. Ministerstvo financií vymedzí pojem „pre domáce kúrenie".
III. Trieslová kôra (trieslo koželužské, nevylúhované) viď pol. 905.
Drevené uhlie viď pol. 151.
201ex 1335305Prútie košikárske, napr. vŕbové, tiež olúpané alebo štiepané20--vyrábateľ (verejný alebo poverený podnik ťažiaci prútie)
202ex 134
ex 347
2205
5300 až 5303
5310
5313
5319
Drevo stavebné a úžitkové, guľaté, neimpregnované:
1. banské drevo 2--vyrábateľ (štátne alebo komunálne podniky a pod.)
2. telegrafné a telefonné tyče a stĺpy 10--
3. guľatina na lúpanie a dýhové výrezy, guľatina piliarska, drevo brusné, drevo na výrobu celulózy 25--
4. rovnané drevo úžitkové 20--
5. ostatné úžitkové drevo (tyče, tyčky, oja a pod.)20--
203ex 134
ex 347
ex 356
ex 357
2200
2201
2202
2209
Ihličnaté a listnaté rezivo, tiež opracované (hobľované, drážkované alebo čapované, tiež morené alebo farbené), neimpregnované:
1. podvaly, merné drevo a lyžiny:
a) z mäkkého dreva 5--vyrábateľ
b) z tvrdého dreva 5--vyrábateľ
2. banské krajové drevo 2--vyrábateľ
3. ostatné rezivo:
a) z mäkkého dreva 23--vyrábateľ
b) z tvrdého dreva25--vyrábateľ
Pripomienky:
I. Podvalmi podľa č. 1 tejto položky a v pol. 204 rozumejú sa priečne podvaly, ďalej podvaly pre vlečky a úzkorozchodné železnice, merným drevom potom podvaly výhybkové, mostnice a hranené drevá, o ktorých (podvaloch a merných drevách) daňovník predloží osvedčenie orgánu ustanoveného Ministerstvom dopravy, že sú vyrobené pre československé železnice, ďalej podvaly priemyslové a podvaly bagrové.
II. Banským krajovým drevom sa rozumejú jednak dosky, ktoré sú vo vrchnej ložnej ploche po celej dĺžke aspoň pílou dotknuté v hrúbkach 18, 20, 24 a 26 mm, v najmenšej dĺžke 1,20 m a najmenšej šírke širšej ložnej plochy 10 cm, jednak jednostranne oblé alebo iba čiastočne pílou dotknuté kusy v dĺžke od 1 m do 4 m a v najmenšej šírke ložnej plochy 8 cm.
III. Moreným rezivom sa rozumie tiež rezivo parené, t. j. konzervované pôsobením vodnej pary v osobitných parákoch. Ak rezivo bolo parené iba preto, aby sa dalo ohýbať, neprizerá sa pri zaraďovaní na toto parenie.
204ex 134
ex 347
ex 356
ex 357
2220 až 2224
2229
Impregnované drevo guľaté a impregnované rezivo:
1. impregnované podvaly a merné drevo, impregnované banské drevo:
a) z mäkkého dreva 6--vyrábateľ
b) z tvrdého dreva 6--vyrábateľ
2. impregnované stĺpy a telegrafné i telefonné tyče 8--vyrábateľ
3. ostatná impregnovaná guľatina a impregnované rezivo 15--vyrábateľ
Pripomienky:
I. Za impregnované sa považuje drevo natreté asfaltom alebo dechtom alebo napúšťané olejom alebo inými látkami (ortuťnatými soľami, chloridom cinknatým a pod.).
II. Rezivo iba parené (morené) viď pripomienku III k pol. 203.
205ex 1345350Korok v hrubých kusoch35--dovozca (vyrábateľ)
206ex 134
ex 363
364
ex 365
2273
5350
Korková drvina, korková múčka, korkové odpadky, korok v kockách, doskách a kotúčoch, korkové tehly35--vyrábateľ (dovozca)
Pripomienka:
Asfaltokorkové izolácie viď pol. 236.
2. Suroviny tokárske, rezbárske a kefárske.
207ex 1365910
5911
Trstina obyčajná (španielska trstina), surová, neštiepaná; palice a vzácnejšie trstiny, surové 35--vyrábateľ
Pripomienka:
Trstina cukrová viď pol. 27.
2081375427
5436
Orechy kokosové, kokvilové a škrupiny kokosových orechov; orechy arekové a kamenné35--dovozca (vyrábateľ)
Pripomienky:
I. Sem patria orechy kokosové a podobné orechy palmové, hodiace sa za látky tokárske a rezbárske (a nehodiace sa teda na ľudské požívanie alebo na výrobu olejov), ako i škrupiny týchto orechov; všetky tieto predmety, tiež štiepané alebo rezané, ďalej však neopracované.
II. Orechy kokosové a podobné orechy a ich jadrá, hodiace sa na ľudské požívanie alebo na výrobu olejov viď pol. 6. Kopra viď pol. 32.
209ex 84
138
ex 652
5120 až 5123
5129
5133
5134
Rohy, rohové kotúče, špičky rohov, paznechty, hnáty, kopytá, kosti, všetko prírodné alebo iba štiepané, narovnané alebo rozrezané, žíne a štetiny surové i upravené (vyvarené, farbené, morené a pod.) 25--„Sběrné suroviny", nár. podnik, „Sber", nár. podnik, prípadne vyrábateľ (verejný podnik vykupujúci a speňažujúci bitúnkové zviera a pod.)
Pripomienka:
Kosti odtučnené viď pol. 940.
210ex 139
ex 140
ex 361
5121
5124
515
550
Jantár (tiež jantárová hmota), gagát, slonovina a iné zvieracie zuby, korytnačina, morská pena, perleť a iné škrupiny lastúrové, kostice, všetko prírodné alebo štiepané, narovnané alebo rozrezané, tiež na ďalšie spracovanie upravené35--dovozca (vyrábateľ)
Pripomienky:
Koraly pravé i nepravé viď pol. 859.
Koraly sklené viď pol. 607.
Koraly z kovu viď pol. 716.
Koraly z dreva viď pol. 234.
Koraly z iných hmôt rezbárskych viď pol. 235.
211ex 141
ex 347
2235 až 2237
550
556
559
1. Celuloid v doskách, prútoch, lebo trúbkach, tiež leštený i podložený, ďalej však nespracovaný; umelé suroviny rezbárske a tokárske výslovne nemenované, ďalej neopracované35--vyrábateľ
2. Drevovláknové dosky, drevodrvinové dosky, lisované drevo a podobné výrobky20--vyrábateľ
Pripomienky:
I. Medzi umelé suroviny tokárske a rezbárske patrí napr. galalit (mliečny kameň), cornit (umelý roh), parkesin, vegetalín, xylonit a pod.
II. Celuloid a umelé suroviny tokárske a rezbárske na ďalšie spracovanie upravené viď pol. 235. Umelé sklo viď pol. 600.
3. Drevená múčka. Tovar drevený. Tovar zo surovín tokárskych a rezbárskych.
212ex 622270Drevená (drevitá) múčka30--vyrábateľ
Pripomienka:
Piliny viď pol. 200.
213ex 3482279Drevený drót, špajdla a podobné výrobky, všetko surové, morené alebo farbené25--vyrábateľ
Pripomienka:
Zápalky viď pol. 975.
214ex 3482271Drevená vlna:
1. surová 15--vyrábateľ
2. morená alebo farbená15--vyrábateľ
Pripomienka:
Hobľovačky viď pol. 200.
215349
ex 356
ex 357
2278Obuvnícke potreby z dreva [podpätky, kopytá, kolíčky (nity) a pod.] 15--„Řemeslnické potřeby", národný podnik veľkoobchodný, prípadne vyrábateľ
Pripomienka:
Sem patria tiež stužkovité úzke drevené prúžky, ktorých podlhovastá hrana je odrezaná na spôsob klínu, štiepajú sa z nich drevené nity (ktoré sa užívajú na strojné pribíjanie podrážok).
216350
ex 356
ex 357
ex 360
2203
2204
Vlysy, obruby, priečky a výplne, ako aj parkety20--vyrábateľ
217351
ex 366
2230 až 2232Dýhy a preglejky (doskyz glejovaných dýh) 25--vyrábateľ
Pripomienka:
Sem patrí tiež drevená mozaika glejovaná z rôznofarebných drvených kociek, ako aj dýhy z takej mozaiky rezané s umelou kresbou (tieto dýhy bývajú na jednej strane polepené papierom alebo tkaninou).
218ex 352
353
ex 356 až ex 360
ex 362
2274Drevené lišty a rámy, pokiaľ nejde o predmety patriace do pol. 221 alebo pol. 23515--vyrábateľ
219ex 356
ex 357
ex 358
ex 359
2271Drevené obaly:
1. z mäkkého dreva12--vyrábateľ
2. z tvrdého dreva12--vyrábateľ
Pripomienky:
I. Daň platí vyrábateľ obalu i v tom prípade, ak obal vlastnej výroby použije ako obal pre iné výrobky vlastnej výroby (napr. vyrábateľ obuvi, ktorý má vlastnú debnáreň) - viď všeobecnú vysvetlivku č. 2, písm. b).
II. K dreveným obalom podľa tejto položky patria: debnové prierezy, debnové diely a súpravy a hotové debny a debnenia, sudovina, hotové sudy, škopky, kade, bečky a ostatné podobné drevené obaly.
220ex 356 až ex 360221Drevené stavby, súčiastky drevených stavieb a tesárske výrobky:
1. z mäkkého dreva 9--vyrábateľ
2. z tvrdého dreva, ako aj dýhované 9--vyrábateľ
Pripomienka:
Sem patria drevené chaty, drevené obytné domky, drevené stavby pre spoločné obývanie, pre školské účely a pod., drevené priemyslové stavby (haly, hangáry, chladiace veže a pod.), drevené poľnohospodárske stavby úžitkové (krmníky, búdy na ošípané, kôlne a stodoly a pod.), stavebné drevené súčiastky (nosníky, väzníky, ostatné diely pre stavby), mostné konštrukcie a ostatné tesárske výrobky.
221ex 352
ex 356 až ex 360
2246
2274
2279
1. Stolárske výrobky pre stavby (okná každého druhu, dvere, vstavané skrine)9--vyrábateľ
2. Drevené lišty a rámy pre stavby, rolety a samotoče, svinovacie okenice, okenné rolety a ostatné výrobky stavebného stolárstva, vynímajúc výrobky uvedené v pol. 21815--vyrábateľ
222ex 356 až ex 3622240Nábytok bytový nečalúnený:
1. súpravy pre kuchyne a spálne 12--vyrábateľ
2. súpravy pre obývacie izby, predizby, haly a ostatné bytové miestnosti12--vyrábateľ
3. jednotlivé kusy nábytku:
a) z mäkkého dreva nedýhované 12--vyrábateľ
b) z tvrdého dreva, ako aj dýhované 12--vyrábateľ
Pripomienka:
Bytovým nábytkom sa tu rozumejú nábytkové súpravy alebo jednotlivé nábytkové kusy zhotovené ako bytové zariadenia; patria sem najmä bytové súpravy pre kuchyňu, spálne, jedálne, obývacie izby, detské izby, predizby, komory a pod., z jednotlivých kusov potom postele, skrine, príborníky, stoly (tiež písacie stoly), detské zariadenia, sedačky, stoličky, detské stoličky, umyvacie stoly, stolky, lavice, hojdacie stoličky, podstavce, konzoly, vešiaky, predizbové stoly, ochranné stienky ku kachliam, tyče na záclony, hladiace dosky a pod.
223ex 360
ex 362
2241Nábytok bytový, čalúnený 20--vyrábateľ
Pripomienka:
Sem patria jednotlivé kusy čalúneného nábytku ako ležadlá, pohovky, lavice, sedačky, stoličky, polokreslá, kreslá, klubovky, gauče a pod., ktoré sú vypchaté a opatrené povlakom z textílií každého druhu, tiež z voskovaného plátna a koženého plátna, z kože a pod. vynímajúc hladiace dosky.
224ex 281
ex 282
ex 356 až ex 362
2241 až 2245Nábytok kancelársky a nábytok pre školy a detské opatrovne, nábytok pre miestnosti s verejným určením, tiež záhradný nepletený i pletený okrem predmetov patriacich do pol. 22512--vyrábateľ
Pripomienky:
I. Sem patria kancelárske písacie stoly skrinkové, kancelárske stoly ostatné, kancelárske stolky, kancelárske kreslá, kancelárske skrine a ostatný kancelársky nábytok, školské lavice, školské stoličky a sedačky, školské tabule, školské stoly a katedry, školské skrine a vitríny, police a regále a ostatné školské zariadenia (napr. pódiá a pod.), stoličky, kreslá, lavice, stoly, skrine, obloženie stien a podobné zariadenia pre divadlá a ich javiská, pre prednáškové a koncertné siene, pre chrámy a sbory cirkevné, pre nemocnice, verejné liečebné a ošetrovacie ústavy, vojenské, internátne a táborové ubikácie a pod.
II. Ak je niektorý nábytkový kus tejto položky čalúnený (viď k tomu pripomienku k pol. 223), zvyšuje sa pri ňom percento dane na 20 %.
225ex 356 až ex 362 2241
2244
Nábytok a zariadenie pre obchodné, hotelové, kaviarenské a hostinské miestnosti, vojenské zátišia a pre iné živnostenské miestnosti a podniky:
1. z mäkkého dreva nedýhované 10--vyrábateľ
2. z tvrdého dreva, ako i dýhované 10--vyrábateľ
Pripomienky:
I. Sem patria tiež gulečníky s príslušenstvom, gulečníkové tága, kolky, gule a pod., roleta (žalúzia) z drevených tyčí, stany a prístrešia na spôsob stanov, ako aj veľké dáždniky z látok s kostrami, tyčami a pod., drevené potreby a zariadenia pre kolotoče, cirkusy a podobné ambulantné podniky z dreva alebo zo španielskej trstiny.
II. Ak niektorý nábytkový kus tejto položky je čalúnený (viď k tomu pripomienku k pol. 223), zvyšuje sa pri ňom percento dane na 18 %.
226ex 281
ex 282
ex 356 až ex 362
2245Nábytok záhradný nepletený i pletený, pokiaľ nepatrí do pol. 22412--vyrábateľ
Pripomienka:
Sem patria tiež reštauračné záhradné zariadenia, ležadlá a pod.
Pripomienka k položkám 222 až 226:
Predmety, použitie ktorých by pripúšťalo zaradenie do dvoch alebo viacej týchto položiek (napr. jednotlivé stoličky), alebo by vznikla inak pochybnosť, do ktorej z týchto položiek majú byť zaradené, zaradia sa do položky s vyššou, pokiaľ sa týka s najvyššou sadzbou.
227ex 356 až ex 360
ex 362
2247Rakvy:
1. z mäkkého dreva17--vyrábateľ
2. z tvrdého dreva17--vyrábateľ
228ex 356 až ex 360
ex 362
2249Ostatné stolárske výrobky (okrem výrobkov uvedených v položkách 221 až 227):
1. skrine pre rozhlasové prijímače alebo gramofony a stolky na šijacie stroje vyrábateľ
2. pareniskové okná vyrábateľ
3. klozetové sedadlá, klozetové nádrže, ostatné stolárske výrobky vyrábateľ
Pripomienka:
Ak vyrábateľ keramickej klozetovej misy spojí klozetové sedadlo cudzej výroby, ktoré nadobudol bez dane, s keramickou klozetovou misou vlastnej výroby, je povinný zaplatiť daň z tejto misy sadzbou ustanovenou pri pol. 662.
229ex 347
ex 356 až ex 362
ex 536
ex 574
ex 577
ex 650
2260
2279
Rôzny drevený tovar prevážne z dreva (tiež z korku) ako aj z iných surovín tokárskych a rezbárskych, a to:
1. priemyslové a živnostenské potreby, napr. metre a meradlá, drevené modely, bábky (figuríny) do výkladných skríň, tlačiarenské formy, potreby pre banský priemysel, pre drevársku výrobu, súčiastky textilných strojov a podobné textilné potreby, trstina prirezaná, priostrená na brdá, drevené sudové zátky a pípy, lubový tovar, dosky pre elektromery, škatule na náradie, nosidlá na pivo a sódové vody a pod., vynímajúc predmety patriace do pol. 215, 228 a 23212--vyrábateľ
2. Hospodárske a poľnohospodárske náradie a potreby:
a) Súčiastky hospodárskych vozov a ostatný kolársky tovar, voznice (lejty)9--vyrábateľ
b) Rebríky, rúčky, násady a tyče, drevené súčiastky strojov, kolieska, furíky, cepy, vidly, hrable a pohrabovačky, drevené lopaty, kyjanice, kliny, kosiská, úle, liahne, sádky, pasce na myši, brezové metly a podobné výrobky16--vyrábateľ
3. Kancelárske, technické, písacie a školské potreby (napr. perečníky, držadlá, púzdra na perá, plnivé perá, patentné ceruzky, lineáre, trojuholníky, rysovacie dosky, nástroje na kreslenie, osušovacie kolísky, držadlá na perá, škatule na korešpondenciu, kalamáre, drevené učebné pomôcky a podobné výrobky)vyrábateľ
4. Domáce a kuchynské potreby a náradie (napr. dbanky, džbery, kuchynské dosky na cesto, pracie valchy, dieže a diežky, drevené lyžice, vidličky, habarky, kruhadlá, kufry, truhly, vyšívacie rámy, kolovraty, cukrenky, slánky, koreničky, šparátka, kolíky na bielizeň, ramienka na šaty a podobné výrobky)vyrábateľ
Pripomienka:
Kufry papierové viď pol. 411.
Kufry z kože a voskovaného plátna viď pol. 503.
Poťahové vozidlá viď pol. 800, 801.
Ceruzky viď pol. 961.
Úle so včelami viď pol. 59.
230ex 355 až ex 3622279Športové potreby a telocvičné náradie 16--vyrábateľ
Pripomienka:
Sem patria najmä tenisové rakety, lyže, športové sane, oštepy, kužely, kone, kozy, môstky, telocvičné rebríky, šplhacie tyče a pod.
231ex 356 až ex 3622275Fajčiarske potreby z dreva a z umelých hmôt (fajky, tabatierky, cigaretové a cigarové špičky, stojany na fajky a na cigary a ostatné fajčiarske potreby)22--vyrábateľ
232ex 3612262
2266
Tovar elektrotechnický a elektroizolačný a nábytkové kovanie z iných surovín tokárskych alebo rezbárskych než z dreva20--vyrábateľ
233ex 356 až ex 3622264
2269
Gombičky točené alebo krúžené z dreva, z rohu, perlete alebo z iných surovín tokárskych alebo rezbárskych21--vyrábateľ
234ex 354
ex 356 až ex 362
ex 542
2264
2269
2279
1. Lyžiarske palice18--vyrábateľ
2. Ostatné palice, rybárske prúty drevené alebo trstinové, ako aj lustre, svietidlá i s elektrickým zariadením, galanterný tovar, všetko z dreva, tiež aj z korku a iných surovín tokárskych alebo rezbárskych vynímajúc tovar, patriaci do pol. 23124--vyrábateľ
Pripomienky:
I. Sem patria tiež hrebeňe, ihlice, spony a ozdoby do vlasov z dreva, z rohu, celuloidu a iných surovín tokárskych a rezbárskych.
II. Lustre a svietidlá sklené viď pol. 603. Lustre a svietidlá kovové viď pol. 758. Lustre a svietidlá z kameňa a keramických hmôt viď pol. 659, 661, 662 a 664.
235ex 3612269
2279
Ostatný výslovne nemenovaný tovar z iných surovín tokárskych a rezbárskych než z dreva 20--vyrábateľ
Pripomienka:
Neosvetlené filmy kinematografické a fotografické viď pol. 958.
236ex 362
ex 365
ex 366
2273Výrobky z korku:
1. korkové zátky22--vyrábateľ
2. korkové a asfaltokorkové izolácie15--vyrábateľ
3. korkové podošvy a ostatné výrobky z korku20--vyrábateľ
Pripomienka:
Korkové dýhy viď pol. 217. Korkové klobúky (tiež prilbice) viď pol. 328.
4. Tovar kefársky a rešetársky.
237275
276
2276Kefárske a štetkárske výrobky23--vyrábateľ
238277
278
1070Tovar rešetársky20--vyrábateľ
5. Tovar zo slamy, trstiny, lyka, lubov a podobných hmôt, nemenovaný v iných skupinách.
2392795910Trstina obyčajná (španielska trstina), upravená 20--vyrábateľ
Pripomienka:
Trstina obyčajná/ surová viď pol. 207.
240280
ex 281
2277Pokrývky na dlážku a rohožky (pokrývky na vozy a podobné veci), nefarbené alebo farbené22--vyrábateľ
241ex 281
ex 282
2277Pletený tovar výslovne nemenovaný a tovar košikársky, vynímajúc tovar, ktorý patrí do pol. 226 a 24022--vyrábateľ
Pripomienka:
Slamené úle so včelami viď pol. 59. Klobúky zo slamy, lyka, drevených lubov viď pol. 328.
6. Tovar tejto skupiny, výslovne nemenovaný.
2422209
2229
2239
2279
2295
Tovar drevený a tovar zo surovín tokárskych a rezbárskych výslovne v pol. 200 až 241 nemenovaný alebo nepatriaci do okruhu predmetov v nich menovaných, tiež spojený s inými hmotami, vynímajúc tovar, patriaci do skupiny XVI. „Hračky"
1. z mäkkého dreva25--vyrábateľ
2. z tvrdého dreva alebo dýhovaný, ako aj zo surovín tokárskych a rezbárskych, zo slamy, trstiny, lyka, lubov a podobných hmôt25--vyrábateľ
Pripomienky k položkám 200 až 242:
I. Pokiaľ sa v uvedených položkách hovorí o mäkkom a tvrdom dreve, treba tu rozumieť:
a) mäkkým drevom drevo bôrové, brezové, jalovcové, jedľové, gaštana konského, limbové, lipové, modrínové, jelšové, smrekové, topoľové (najmä osikové), vejmutkové, vŕbové;
b) tvrdým drevom drevo agátové, bazové, brslenkové, brekové, brestovcové, bukové, cesmínové, citrónnikové, cyprišové, čilimníkové, dubové, drezovcové, drieňové, dráčové, hrabové, hlohové, hruškové, jabloňové, jasenové, javorové, jarabinové, brestové, gaštana jedlého, kosodrevinové, lieskové, mahalebkové, marhuľové, morušové, mukové, olivové, orechové (europské), ostroyové, platánové, pomarančové, rešetliakové, čremchové, svätojánskeho chleba, šípkové, slivkové, tisové, čerešňové, vavrínové, višňové, brečtanové.
II. Umelé drevo, t. j. drevo vyrobené z pilín (z drevenej múčky), živičnatých driev, ktoré boly jemne na prášok rozomleté, potom smiešané s rozličnými rastlinnými a minerálnymi látkami a pojidlami a silným hydraulickým tlakom stlačené (napr. drevovláknové dosky, drevodrvivé dosky, lisované drevo) sa považuje za tvrdé drevo.
III. Tovar drevený sostavený z rôznych druhov driev (tvrdého i mäkkého) podlieha vždy sadzbe dane ustanovenej pre tvrdé drevo (pre tovar z tvrdého dreva), bez zreteľa na to, či výrobok obsahuje tohto dreva (tvrdého) mnoho.

IV. Tovar textilný a konfekčný.

Všeobecné pripomienky:

(1) Pod označením „Textilia" sa rozumie národný podnik veľkoobchodný, zriadený vyhláškou ministra vnútorného obchodu zo dňa 30. júla 1948, č. 1842 Ú. l. I.

(2) Pod označením „Vesna" sa rozumie národný podnik veľkoobchodný, zriadený vyhláškou ministra vnútorného obchodu.

(3) Pod označením „Oděvní průmysl" sa rozumie národný podnik priemyslový, zriadený vyhláškou ministra priemyslu zo dňa 7. marca 1946, č. 1111 Ú. l. I.

(4) Pod označením „Odeva" sa rozumie národný podnik priemyslový, zriadený vyhláškou ministra priemyslu zo dňa 28. júla 1948, č. 2017 Ú. l. I.

(5) Pri tovaroch, pre ktoré sú národné podniky Textilia a Vesna určené za daňovníkov, platí pre tieto podniky ustanovenie zákona o všeobecnej dani týkajúce sa vyrábateľa, s odchýlkou, že základom dane je u nich cena nákupná. Rozumie sa ňou cena, za ktorú národný podnik Textilia alebo Vesna nadobudol tovar od dodavateľa, zmenšená o náklady za prepravné obaly v obchode obvyklé a o výdavky za prepravu, pokiaľ ich dodavateľ osobitne účtoval. Ustanovenia § 9, ods. 2 až 7 zákona o všeobecnej dani ostávajú nedotknuté.

(6) Ustanovenie odseku 5 platí tiež pre národné podniky Oděvní průmysl a Odeva, pokiaľ tovar, pri ktorom sú určené za daňovníkov, nakupujú a ďalej scudzujú v nezmenenom stave.

(7) Na vyskladnenie alebo dovoz tovaru pre národné podniky Textilia a Vesna sa vzťahujú obdobne ustanovenia § 6, ods. 1, č. 1, 2 a 4 zákona o všeobecnej dani, ak ide o tovar, pri ktorom sú tieto podniky určené za daňovníkov. To isté platí, ak nakupujú národné podniky Oděvní průmysl a Odeva tovar, pri ktorom sú určené za daňovníkov, pre jeho ďalšie scudzenie v nezmenenom stave.

Pol.Číslo colného sadz.Číslo plán. skup.Predmet daneSadzbaSľavaSnížená sadzbaDaňovník
1. Prvovýrobky (tiež priadza a nite).
300ex 84
180
202
220
240
ex 244
ex 286
0615
2400
2401
2405
2417
5130
5131
5132
5138
5139
Pradivá rastlinné, tiež konopná plsť nepremokavá (splstená konopná kúdeľ napustená alebo natrená asfaltom alebo dechtom), vlna surová, praná, česaná, farbená, bielená alebo mletá, umelý hodváb, umelá striž, hodvábne zámotky (kokóny), ako aj odpadky všetkých týchto pradív, tiež trhané pradivá30--a) pri ľane a konopiach vypestovaných v tuzemsku; vykupovač poverený výkupom od pestovateľa;
b) pri vlne získanej tuzemským chovom zvierat; podnikateľ, ktorý vykúpil vlnu od chovateľa zvieraťa;
c) pri hodvábnych zámotkoch (kokónoch) získaných tuzemským chovom priadok; podnikateľ, ktorý vykúpil zámotky (kokóny) od chovateľa priadky;
d) v ostatných prípadoch vyrábateľ
Pripomienky:
I. Pradivami rastlinnými sa rozumejú:
a) bavlna (tiež kapok) surová, mykaná, bielená, farbená, mletá, tiež trhaná bavlna;
b) ľan, konope, juta a iné pradivá, rastlinné (tiež kúdeľ), surové, močené (rosené), trené, česané, bielené, farbené, tiež tieto pradivá trhané.
II. Vlnou sa rozumie ovčia vlna a všetky chlpy (srsť) zvieracie, napr. chlpy angorskej kozy, vlna mohairová, taftik, srsť ťavy, vikune, lamy, uanaka, chlpy zajačie, králičie, bobrie, opičie, chlpy krysy pižmovej, chlpy konské, ošípaných, psie atď., tiež vlasy, vlna trhaná a vlnené česance.
III. Žíne viď pol. 209. Výrobky zo žíní sa však posudzujú rovnako ako výrobky z vlny.
301ex 181
ex 203
221
ex 241
ex 630
2402
2403
Vata:
a) na liečebné účely15--vyrábateľ
b) iná25--Textilia, Vesna, Oděvní průmysl, Odeva, prípadne vyrábateľ
302ex 181
ex 203
2402Nite upravené na ex 203 čistenie strojov atď. 20--vyrábateľ
Pripomienka:
Nite šijacie viď pol. 304.
303182
ex 220
ex 225
240Bavlnená predpriadza surová, bielená, farbená, potlačená30--vyrábateľ
304183 až 188
204
205
206
ex 219
222 až 227
242
243
245
246
241
242
Priadza (tiež nite):
a) z prírodného hodvábu, tiež prírodný hodváb smotaný alebo niťovaný (filovaný) i skaný800600200Textilia, Vesna, Oděvní průmysl, Odeva, prípadne vyrábateľ
b) iná:
1. priadza na viazanie snopov (samoviazačský motúz), tiež povriesla s kolíčkami 15--
2. ostatná80072080
Pripomienka:
(1) Prírodným hodvábom sa rozumie hodváb priadky morušovej (hodvábnika), priadky dubovej (hodváb tusah, tussový) a iných priadok, vlákna kyjovky podobné hodvábu (hodváb bissový, lastúrový) a hodváb odpadkový (floretový, chappový).
(2) Na pomiešanie s umelou strižou sa nehľadí.
2. Tkaniny (látky).
Všeobecné pripomienky:
(1) Tkaninami sa rozumejú tiež aksamiety a tovar tkaný na spôsob aksamietu (s rozrezaným alebo nerozrezaným flórom), gázy, tkané krepy a flóry, batisty (kmenty), linony a iné riedke tkaniny.
(2) Prestieradlá, prikrývky (flanelové, cestovné, hrubé), prehozy, plienky, plienkové zábaly, obrusy, obrúsky, uteráky, osušky, utierky, prachovky, handry na umývanie, šátky, šály a vreckovky sa posudzujú ako tkaniny a platia teda pre ne sadzby stanovené pre príslušné tkaniny.
(3) Gumované tkaniny viď pol. 457.
305ex 189 a ex 193
ex 229
ex 230
ex 234
ex 248
ex 250
ex 251
ex 256
ex 257
ex 630
243Bavlnené tkaniny (tiež pomiešané s umelou strižou) a tkaniny z umelej striže:
1. kord-zamat (manchester)1.400 1.350 50Textilia, Vesna, Oděvní průmysl, Odeva, prípadne vyrábateľ
2. dušester, velveton, duvetín a fustian 1.400 1.350 50
3. cajgové tkaniny 400 34060
4. látky na plášte do dažďa 700 65050
5. dámske šatovky letné (molina, kartóny, delény)80073070
6. dámske šatovky zimné (flanely a barchety)800 730 70
7. zásteroviny 900 830 70
8. županové tkaniny 900 830 70
9. zamaty 1.200
10. tkaniny na šatky na hlavu 1.1001.050 50
11. tkaniny na kroje 500
12. flanelové vložky do zavinovačiek (kalmuk)300 270 30
13. bielizňová a povlaková véba50
14. tkaniny na osušky a žínky (tetra)500 440 60
15. bielizňový šifón 900 830 70
16. bielizňové flanely 1.100 1.050 50
17. pánske košeľoviny ľahké 1.100 1.050 50
18. pánske košeľoviny flanelové 1.000 950 50
19. pánske spodkoviny 1.100 1.050 50
20. tkaniny na nočnú bielizeň (pyžama) letné (popelíny, zefíry, oxfordy a iné)1.250 1.150 100
21. tkaniny na nočnú bielizeň (pyžama) zimné (flanely, barchety)1.350 1.300 50
22. tkaniny na dámsku a detskú bielizeň 1.100 1.030 70
23. šnurovačkové látky 600 550 50
24. tkaniny na vreckovky1.550 1.470 80
25. podšívky (kabátové, plášťové, raglánové, rukávové, vreckové)1.000 950 50
26. vložkové látky odevné, vložkové látky do košieľ 1.050 1.000 50
27. vložkové látky do kravát 950 900 50
28. tkaniny na obrusy a obrúsky 70
29. sypkoviny 80
30. povlakové tkaniny (kanafas, damašek)1.000 920 80
31. tkaniny na uteráky a utierky 70
32. tkaniny frotté (na osušky, uteráky, žínky a i.) 850 790 60
33. tkaniny na prachovky 250
34. tkaniny na handry na umývanie 125
35. nábytkové látky 620
36. dekoračné látky 700
37. záclonové látky 900 810 90
38. tkaniny na flanelové prikrývky 700 630 70
39. tkaniny na cestovné prikrývky 800 710 90
40. tkaniny na hrubé prikrývky 600 550 50
41. tkaniny na iné šatky a šály 500 430 70
42. látky na prešívané prikrývky 700 650 50
43. tkaniny na zástavy 900
44. pikír na kožušníctvo 1.100
45. krajčírsky kanafas 1.300 1.220 80
46. tkaniny na potítka 500
47. glot na pracovné plášte 1.000 950 50
48. iné tkaniny než uvedené pod č. 1 až 47 (kepr a molino na pracovné obleky, štruks, hrubé tkaniny na pracovné zástery, lienkový mul atď., tiež potlačené bavlnené molino so značkou „Lido" a tkaniny pre technickú a špeciálnu potrebu)25
306ex 189 až ex 193
ex 207
ex 208
ex 209
ex 210
ex 213
ex 229
ex 230
ex 234
ex 239
ex 256
ex 257
245Ľanové tkaniny (tiež pomiešané s umelou strižou):
1. látka na vystužovanie 1.300 1.210 90Textilia, Vesna, Oděvní průmysl, Odeva, prípadne vyrábateľ
2. košeľoviny 1.100 1.020 80
3. prestieradlové tkaniny 1.100 1.020 80
4. tkaniny na uteráky a utierky 700 650 50
5. tkaniny na obrusy a obrúsky 900 840 60
6. dekoračné a nábytkové látky 500
7. matracové tkaniny 700
8. slamníkové tkaniny 300
9. chránidlá na koberce 1.000
10. krajčírsky kanafas 1.400 1.310 90
11. šatovky 800 730 70
12. iné tkaniny než uvedené pod č. 1 až 11 (kepr na pracovné odevy, plienkový mul atď., tiež tkaniny pre technickú a špeciálnu potrebu) 25
307ex 189 až ex 193
ex 201
ex 207
ex 208
ex 209
ex 210
ex 213
216
217
ex 229
ex 230
ex 234
ex 239
ex 256
ex 257
246Tkaniny konopné, jutové alebo z iných pradív rastlinných než z bavlny alebo z ľanu (tiež pomiešané s umelou strižou) a tkaniny papierové:
1. jutové15--Textilia, Vesna, Oděvní průmysl, Odeva, prípadne vyrábateľ
2. ostatné20--
308ex 228
ex 229
ex 230
ex 234
ex 256
ex 257
248Vlnené tkaniny (tiež pomiešané s umelou strižou):
1. dámske šatovky 1.400 1.320 80Textilia, Vesna, Oděvní průmysl, Odeva, prípadne vyrábateľ
2. pánske oblekové látky 1.700 1.620 80
3. dámske kostymové látky 2.000 1.920 80
4. čiapkové látky 350
5. tkaniny na pánske svrchníky a prevlečníky 1.800 1.700 100
6. tkaniny na dámske letné plášte 2.100 2.020 80
7. tkaniny na pánske zimníky 1.800 1.720 80
8. tkaniny na dámske zimné plášte 2.800 2.720 80
9. vložkové látky 2.100 2.020 80
10. nábytkové a dekoračné látky 350
11. tkaniny na šály a šatky 1.000 920 80
12. tkaniny na prikrývky a hune 900 820 80
13. iné tkaniny než uvedené pod č. 1 až 12 (tiež tkaniny pre technické a špeciálne účely)
Pripomienky:
I. za vlnené tkaniny sa považujú tkaniny, ktoré obsahujú viac než 3 % vlny česanej alebo trhanej.
II. K vlneným tkaninám patria tiež vlnené hune, hrubé súkno (na haleny), súkenné okraje, šály a tkaniny na spôsob šálov.
309ex 248
ex 250
ex 251
ex 255
ex 256
ex 257
244Tkaniny umelohodvábne (tiež pomiešané s umelou strižou)
1. látky na pánsku bielizeň 1.400 1.320 80Textilia, Vesna, Oděvní průmysl, Odeva, prípadne vyrábateľ
2. látky na dámsku bielizeň 1.400 1.320 80
3. šnurovačkové látky 1.000 940 60
4. dámske šatovky 1.400 1.300 100
5. krojové brokáty 650 --
6. látky na šatky a šály 1.300 1.220 80
7. kravatové látky 600 510 90
8. tkaniny na plášte do dažďa 1.000 --
9. pánske podšívky kabátové a plášťové 1.400 1.310 90
10. pánske podšívky rukávové 1.600 1.510 90
11. dámske podšívky1.650 1.560 90
12. látky na prešívané prikrývky 1.100 1.020 80
13. iné tkaniny než uvedené pod č. 1 až 12 (tiež tkaniny pre technickú a špeciálnu potrebu)25--
310ex 248
ex 250
ex 251
ex 255
ex 256
ex 257
244Tkaniny z prírodného hodvábu (tiež pomiešané s umelou strižou):
1. látky na pásnku bielizeň1.4001.220180Textilia, Vesna, Oděvní průmysl, Odeva, prípadne vyrábateľ
2. látky na dámsku bielizeň1.4001.220180
3. šnurovačkové látky1.000840160
4. dámske šatovky1.4001.200200
5. krojové brokáty650--
6. látky na šatky a šály1.3001.120180
7. kravatové látky600410190
8. tkaniny na plášte do dážďa1.000--
9. pánske podšívky kabátové a plášťové1.4001.210190
10. pánske podšívky rukávové 1.600 1.410 190
11. dámske podšívky 1.650 1.460 190
12. látky na prešívané prikrývky 1.100 920 180
13. iné tkaniny než uvedené pod č. 1 až 12 (tiež tkaniny pre technickú a špeciálnu potrebu):
a) gázy a tkaniny na vzdušné výšivky (základ na leptanie)25--
b) ostatné 125--
Pripomienka:
Za tkaniny z prírodného hodvábu sa považujú tkaniny úplne z prírodného hodvábu a tkaniny, pri ktorých osnova alebo útok sú z prírodného hodvábu.
3. Stávkový a pletený tovar:
311ex 200
ex 233
ex 247
ex 252
ex 255
ex 258
ex 274
250Pančuchy, podkolienky a ponožky:
a) pánske:Textilia, Vesna, Oděvní průmysl, Odeva, prípadne vyrábateľ
1. z prírodného hodvábu 32523590
2. ostatné 32528540
b) dámske:
1. perlonky a silonky 80071090
2. kotónové 50041090
3. ostatné 32528540
c) detské:
1. z prírodného hodvábu 25016090
2. ostatné 25021040
Pripomienka:
Pančuchy gumové viď pol. 456.
312ex 200
ex 233
ex 247
ex 252
ex 255
ex 258
ex 274
250
253
Stávková bielizeň:
a) pánska a dámska:Textilia, Vesna, Oděvní průmysl, Odeva, prípadne vyrábateľ
1. z prírodného hodvábu800660140
2. ostatné80076040
b) detská:
1. z prírodného hodvábu650510140
2. ostatné65061040
Pripomienka:
Bielizeň šitá z látok stávkových viď pol. 332.
313ex 200
ex 233
ex 247
ex 252
ex 255
ex 258
ex 274
250Stávkový a pletený tovar výslovne nemenovaný (t. j. nemenovaný v pol. 311 a 312):
a) pánsky:Textilia, Vesna, Oděvní průmysl, Odeva, prípadne vyrábateľ
1. z prírodného hodvábu400260140
2. iný40036040
b) dámsky:
1. z prírodného hodvábu500360140
2. iný50046040
c) pre chlapcov a dievčatá od 6 do 14 rokov:
1. z prírodného hodvábu325185140
2. iný32528540
d) pre chlapcov a dievčatá od 1 do 6 rokov:
1. z prírodného hodvábu20060140
2. iný20016040
e) dojčenský:
1. z prírodného hodvábu20060140
2. iný20016040
f) ostatný:
1. z prírodného hodvábu500360140
2. iný50046040
Pripomienka:
Tovar šitý z látok stávkových alebo pletených viď pol. 332.
4. Rôzny textilný tovar.
314ex 193
ex 194
ex 198
ex 212
ex 213
ex 214
ex 230
ex 231
ex 235
ex 236
ex 253
ex 259
2470
2477
Tovar stuhový (i aksamietové stuhy), tiež vyšívaný:
a) z prírodného hodvábu (vynímajúc stuhy padákové alebo izolačné)500320180Textilia, Vesna, Oděvní průmysl, Odeva, prípadne vyrábateľ
b) bavlnený 50044060
c) ostatný (tiež padákové alebo izolačné stuhy z prírodného hodvábu)50042080
Pripomienky:
Pružný tovar stuhový viď pol. 456.
Pásky do písacích, počítacích a pod. strojov viď pol. 963.
315195
ex 196
197
211
ex 234
ex 248
ex 255
2474Tyl a sieťovité látky, tkané na spôsob tylu, ďalej čipky, tiež vzdušné vyšívanie (leptaný tovar):
a) z prírodného hodvábu500320180Textilia, Vesna, Oděvní průmysl, Odeva, prípadne vyrábateľ
b) vlnený500380120
c) ostatný50043070
316ex 1962474Záclony (stóry, vitrážky a podobné veci) a nábytkové sieťky, zhotovené na spôsob bobinetu alebo čipiek, odmerane tkané, všetko bavlnené90081090Textilia, Vesna, Oděvní průmysl, Odeva, prípadne vyrábateľ
317ex 198
ex 212
ex 235
ex 236
ex 247
ex 255
2474Výšivky (tiež aplikácie) na tkaninách:
a) z prírodného hodvábu500320180Textilia, Vesna, Oděvní průmysl, Odeva, prípadne vyrábateľ
b) vlnených500380120
c) ostatných50043070
318199
215
232
ex 254
ex 260
2426
2472
2550
Tovar prámikársky a gombičkársky:
a) tovar prámikársky:Textilia, Vesna, Oděvní průmysl, Odeva, prípadne vyrábateľ
1. z prírodného hodvábu500320180
2. bavlnený50044060
3. ostatný50042080
b) tovar gombičkársky:
1. z prírodného hodvábu125--
2. ostatný25--
Pripomienky:
Leonský tovar z obyčajných kovov viď pol. 727.
Leonský tovar z drahých kovov viď pol. 852.
Gombičky drevené a z rezbárskych hmôt viď pol. 233.
Gombičky sklenené viď pol. 607.
Gombičky kamenné viď pol. 659.
Gombičky z obyčajných kovov viď pol. 716.
Gombičky z drahých kovov viď pol. 853 až 855.
319218
237
249Koberce (tiež behúny):
a) vlnené200--Textilia, Vesna, Oděvní průmysl, Odeva, prípadne vyrábateľ
b) ostatné170--
3202382404
2486
Plsť a plstený tovar (okrem kobercov na dlážku)28--vyrábateľ
321ex 201
ex 219
ex 239
ex 241
ex 245
ex 246
ex 253
ex 254
ex 259
ex 260
2402
2427
2428
Technické potreby a tovar povraznícky:
a) povrazy menšieho priemeru ako 5 mm a motúzy25--vyrábateľ
b) iné20--vyrábateľ
Pripomienky:
I. Technickými potrebami sa rozumejú: vysúšacia plsť tkaná, tiež zdrásnená, hnacie remene, popruhy a knôty, hadice tkané alebo pletené, tkalcovské nitenky, laná, lodné laná, povrazy priemeru aspoň 5 mm, tiež bielené, dechtom napustené, hrubé siete, dná k sitám, hrubé mriežky, povrazy a laná zo žíní a podobné potreby technické výslovne nemenované (upchávky, leštiace kotúče a pod.), plachetky na lisovanie a filtrovanie, ak váži štvorcový meter viac ako 500 gramov. Plachetky na lisovanie a filtrovanie o váhe 500 gramov alebo nižšej patria do pol. 308.
II. Motúz z bavlny, umelého hodvábu alebo umelého hodvábu pomiešaného s rastlinnými pradivami, menšieho priemeru ako 1 mm sa posudzuje ako priadza (pol. 304).
III. Žiarové pančušky viď pol. 926.
Hadice gumové viď pol. 453.
Hadice azbestové viď pol. 970.
322ex 2492447Hodvábne mlynské plátenká25--vyrábateľ
5. Tovar konfekčný.
323ex 261
ex 262
2550Umelé kvetiny a ich súčiastky z látok textilných45--Textilia, Vesna, prípadne vyrábateľ
Pripomienky:
I. Na podradné súčiastky z iných látok ako textilných (blizny, pestíky) sa nehľadí.
II. Umelé kvetiny z papiera viď pol. 414.
Umelé kvetiny voskované viď pol. 953.
3242632553Perá ozdobné upravené a práce z týchto pier50--Textilia, Vesna, prípadne vyrábateľ
Pripomienka:
Perá ozdobné neupravené viď pol. 68.
3252642553
2561
Umelá kožušina z peria75--Textilia, Vesna, prípadne vyrábateľ
3262652554Práce vlásenkárske a iné práce z vlasov25--Textilia, Vesna, prípadne vyrábateľ
3272662540Klobúkové polotovary (šišaky, kapelíny), srstené i vlnené:
a) dámske65--vyrábateľ
b) ostatné45--vyrábateľ
328267
268
2541Klobúky každého druhu (tiež fezy), nespojené s kožušinami:
a) dámske65--vyrábateľ Odeva
b) ostatné45--vyrábateľ Odeva
Pripomienky:
I. Sem patria tiež klobúky zo slamy, lyka, drevených lubov, korku, gumy alebo z iných surovín, ako aj čapice, čiapky a podobné pokrývky na hlavy, tiež fezy (turecké čapice) so strapcom alebo bez neho.
II. Klobúky spojené s kožušinami viď pol. 552 a 553.
3292712279Vejáre60--Textilia, Vesna, prípadne vyrábateľ
3302722552Dáždniky a slnečníky30--vyrábateľ
Pripomienka:
Dáždniky záhradné, reštauračné a pod. viď pol. 225.
3312732472Nášivky zo šnúr, bíz, ženiliek a podobných prámikov, aj ďalej konfekcionované (nie však čipkami alebo výšivkami):
a) z prírodného hodvábu 500320180Textilia, Vesna, Oděvní průmysl, Odeva, prípadne vyrábateľ
b) bavlnené 50044060Textilia, Vesna, Oděvní průmysl, Odeva, prípadne vyrábateľ
c) ostatné 50042080Textilia, Vesna, Oděvní průmysl, Odeva, prípadne vyrábateľ
332ex 274252Šatstvo, bielizeň, tovar výstrojný a iné veci šité z látok, výslovne nemenované, nespojené s kožušinami:
A. Svrchné šatstvo (ťažká konfekcia):
1. pánske obleky s obsahom vlny:Textilia, Vesna, Oděvní průmysl, Odeva, prípadne vyrábateľ
a) najviac 50 %45039060
b) viac ako 50 %60054060
2. pánske svrchníky s obsahom vlny:
a) najviac 50 %45039060
b) viac ako 50 %60054060
3. pánske zimníky s obsahom vlny:
a) najviac 50 %45039060
b) viac ako 50 %60054060
4. mládenecké obleky s obsahom vlny:
a) najviac 50 %30024060
b) viac ako 50 %45039060
5. obleky chlapčenské (do 5 rokov) s obsahom vlny:
a) najviac 50 %30024060
b) viac ako 50 %45039060
6. obleky chlapčenské (od 6 do 12 rokov) s obsahom vlny:
a) najviac 50 %30024060
b) viac ako 50 %45039060
7. obleky chlapčenské (od 6 do 12 rokov) s pumpkami, obsahujúce:
a) najviac 50 %30024060
b) viac ako 50 %45039060
8. zimníčky chlapčenské (do 5 rokov) s obsahom vlny:
a) najviac 50 %30024060
b) viac ako 50 %45039060
9. zimníčky chlapčenské (od 6 rokov) s obsahom vlny:
a) najviac 50 %30024060
b) viac ako 50 %45039060
10. svrchníčky chlapčenské (od 6 do 12 rokov) s obsahom vlny:
a) najviac 50 %30024060
b) viac ako 50 %45039060
11. dámske šaty s obsahom vlny:
a) najviac 50 %45039060
b) viac ako 50 %60054060
12. dámske šaty hodvábne45039060
13. dámske šaty bavlnené (barchetové, flanelové)45039060
14. dámske letné plášte s obsahom vlny:
a) najviac 50 %45039060
b) viac ako 50 %60054060
15. dámske plášte zimné s obsahom vlny:
a) najviac 50 %45039060
b) viac ako 50 %60054060
16. dámske kostymy s obsahom vlny:
a) najviac 50 %45039060
b) viac ako 50 %60054060
17. šaty dievčenské (od 6 rokov) s obsahom vlny:
a) najviac 50 %30024060
b) viac ako 50 %45039060
18. šaty dievčenské (do 5 rokov) s obsahom vlny:
a) najviac 50 %30024060
b) viac ako 50 %45039060
19. šaty dievčenské (od 6 rokov) iné ako vlnené30024060
20. šaty dievčenské (do 5 rokov) iné ako vlnené30024060
21. balónové plášte:
a) z látok bavlnených nepomiešaných s inými pradivami60054060
b) ostatné45039060
22. pracovné odevy, rovnošaty, ďalej šaty (tiež zástery) z potlačeného bavlneného molína opatrené značkou „JPO"20--
23. ostatné svrchné šatstvo45039060
B. Spodné šatstvo, bielizeň, tovar výstrojný a iné veci šité z látok:
1. pánska a dámska bielizeň šitá z látok stávkových:Textilia, Vesna, Oděvní průmysl, Odeva, prípadne vyrábateľ
a) z prírodného hodvábu800660140
b) ostatné80076040
2. detská bielizeň šitá z látok stávkových:
a) z prírodného hodvábu650510140
b) ostatné65061040
3. pánske košele s dlhými rukávmi z látok:
a) z prírodného hodvábu800675125
b) bavlnených80075050
c) iných65057575
4. pánske košele s krátkymi rukávmi z látok:
a) z prírodného hodvábu800675125
b) bavlnených80075050
c) iných65057575
5. košele chlapčenské (do 14 rokov) s dlhými rukávmi z látok:
a) z prírodného hodvábu650525125
b) bavlnených65060050
c) iných50042575
6. košele chlapčenské (do 14 rokov) s krátkymi rukávmi z látok:
a) z prírodného hodvábu650525125
b) bavlnených65060050
c) iných50042575
7. pánske spodky dlhé z látok:
a) z prírodného hodvábu800675125
b) bavlnených80075050
c) iných65075775
8. pánske spodky krátke z látok:
a) z prírodného hodvábu800675125
b) bavlnených80075050
c) iných65057525
9. pánske nočné košele z látok:
a) z prírodného hodvábu800675125
b) bavlnených80075050
c) iných65057575
10. pánske pyžamy z látok:
a) z prírodného hodvábu800675125
b) bavlnených800700100
c) iných65057575
11. dámske denné košele z látok:
a) z prírodného hodvábu800675125
b) bavlnených80072575
c) iných80072575
12. dámske kombiné z látok:
a) z prírodného hodvábu800675125
b) bavlnených80072575
c) iných80072575
13. dámske nohavičky z látok:
a) z prírodného hodvábu800675125
b) bavlnených80072575
c) iných80072575
14. dámske súpravy z látok:
a) z prírodného hodvábu800675125
b) bavlnených80072575
c) iných80072575
15. dámske nočné košele z látok:
a) z prírodného hodvábu800675125
b) bavlnených80072575
c) iných80072575
16. dámske nočné kabátiky z látok:
a) z prírodného hodvábu800675125
b) bavlnených80072575
c) iných80072575
17. podprsenky z látok:
a) z prírodného hodvábu800675125
b) bavlnených80072575
c) iných80072575
18. šatové zástery (plášte) z látok:
a) z prírodného hodvábu800675125
b) bavlnených80072575
c) iných80072575
19. zástery na plecnice z látok:
a) z prírodného hodvábu800675125
b) bavlnených80072575
c) iných80072575
20. zástery (iné ako uvedené pod č. 18 a 19) z látok:
a) z prírodného hodvábu800675125
b) bavlnených80072575
c) iných80072575
21. súpravy pre slnenie z látok:
a) z prírodného hodvábu800675125
b) bavlnených80072575
c) iných80072575
22. denné košele dievčenské (do 14 rokov) z látok:
a) z prírodného hodvábu650525125
b) bavlnených65057575
c) iných50042575
23. nočné košele dievčenské (do 14 rokov) z látok:
a) z prírodného hodvábu650525125
b) bavlnených65057575
c) iných50042575
24. nočné pyžamy dievčenské (do 14 rokov) z látok:
a) z prírodného hodvábu650525125
b) bavlnených65057575
c) iných50042575
25. nočné košele chlapčenské (do 14 rokov) z látok:
a) z prírodného hodvábu650525125
b) bavlnených65060050
c) iných50042575
26. nočné pyžamy chlapčenské (do 14 rokov) z látok:
a) z prírodného hodvábu650525125
b) bavlnených65057575
c) iných50042575
27. chlapčenské zástery z látok:
a) z prírodného hodvábu650525125
b) bavlnených65057575
c) iných50012575
28. zástery dievčenské (do 14 rokov) z látok:
a) z prírodného hodvábu650525125
b) bavlnených65057575
c) iných50042575
29. detské zástery z průmysl, látok:
a) z prírodného hodvábu650525125
b) bavlnených65057575
c) iných50042575
30. nohavičky do hry z látok:
a) z prírodného hodvábu650525125
b) bavlnených65057575
c) iných50042575
31. viazanky (kravaty) z látok:
a) z prírodného hodvábu350--
b) bavlnených200--
c) iných200--
32. motýlky z látok:
a) z prírodného hodvábu350--
b) bavlnených200--
c) iných200--
33. záclony, stóry a závesy:Textilia, Vesna, prípadne vyrábateľ
a) z prírodného hodvábu900750150
b) ostatné90081090
34. povlaky na podušky, prípadne povlaky na periny, vyrábateľ povlaky na plumeau (posteľové nánožníky), kapne, sypky (plnené alebo bez náplne)100092080
35. prešívané alebo páperové prikrývky a spacie vrecia:
a) z látok z prírodného hodvábu1100920180
b) z látok umelohodvábnych1100102080
c) z látok iných70065050
36. vrecia (vynímajúc spacie vrecia):
a) z tkanín jutových15--
b) z tkanín iných20--
37. matrace (tiež plnené)700--
38. slamníky a klinové podhlavníky, oboje tiež plnené300--
39. bandáže a ortopedické potreby25--vyrábateľ
40. ostatná konfekcia (plissé, závoje, rýšky, čelenky, čepčeky atď.) z látok:Textilia, Vesna, Oděvní průmysl, Odeva, prípadne vyrábateľ
a) z prírodného hodvábu650525125
b) bavlnených65057575
c) iných50042575
Pripomienky:
I. Sem patrí tiež šatstvo a iný tovar šitý z látok stávkových alebo pletených.
II. Jednotlivé časti odevov (nohavice, vesty, saká, sukne a pod.) sa posudzujú rovnako ako odevy a platia pre ne rovnaké sadzby.
III. Prestieradlá, prikrývky (flanelové, cestovné, hrubé), prehozy, plienky, plienkové zábaly, obrusy, obrúsky, uteráky, osušky, utierky, prachovky, handry na umývanie, šatky, šály a vreckovky sa posudzujú ako tkaniny a platia teda pre ne sadzby ustanovené pre príslušné tkaniny (pol. 305 až 310).
IV. Šatstvo spojené s kožušinami viď pol. 552 a 553.
Gumované odevy viď pol. 457.
Igelitové plášte viď pol. 967.
6. Voskované plátno a tovar z neho.
3333212439
2456
Voskované plátno, hrubé, nepotlačené, plátno asfaltované25--vyrábateľ
3343222439
2456
Vozové plachty a iné prikrývky z hrubých látok, chemicky preparované v tkanine alebo v priadzi alebo natrené olejom, dechtom alebo tukovou smesou alebo týmito napustené25--vyrábateľ
3353242439
2456
Knihárske plátno25--vyrábateľ
336ex 3252439
2445
2456
Voskované plátno výslovne nemenované, tiež voskovaný mušelín a voskovaná dykyta:
a) voskovaný mušelín a voskovaná dykyta 35--vyrábateľ
b) ostatné 25--vyrábateľ
Pripomienka:
Umelá koža viď pol. 966.
337ex 326
327
2439
2445
2456
Tovar z voskovaného plátna, voskovaného mušelínu a voskovanej dykyty, okrem tovaru sedlárskeho, remenárskeho a brašnárskeho:
a) z voskovaného mušelínu alebo z voskovanej dykyty40--vyrábateľ
b) ostatný 30--vyrábateľ
Pripomienka:
Tovar sedlársky a remenársky viď pol. 502.
Tovar brašnársky viď pol. 503.

V. Papier a papierový tovar.

Pol.Číslo colného sadz.Číslo plán. skup.Predmet daneSadzbaSľavaSnížená sadzbaDaňovník
1. Papierovina.
400ex 284230
231
Papierovina v stave pevnom alebo tekutom či kašovitom, bielená alebo nebielená, vyrobená z handier, z dreva, slamy alebo z iných látok 9--„NARPA", národný podnik veľkoobchodný v Prahe, prípadne vyrábateľ
Pripomienka:
Filtračná hmota patrí do pol. 404.
2. Lepenka.
401ex 2852330
2331
2340
2350
Obyčajná lepenka naberaná, kaučukovaná či kašírovaná, tiež v hmote farbená, ďalej neupravená (napr. surová lepenka z handier, slamená lepenka, filtračná lepenka, patentná lepenka a pod.)14--„NARPA", národný podnik veľkoobchodný v Prahe, prípadne vyrábateľ
Ostatná lepenka:
402ex 285
ex 286
ex 289
ex 297
ex 401
0610
2322
2330
2331
2340
2350
1. lisovaná (napr. tzv. tvrdá lepenka podošvicová, lepenka železná, vulkanfiber, stabilit, parkezín atď.), bridličná, lesklá a kamenná 15--„NARPA", národný podnik veľkoobchodný v Prahe, prípadne vyrábateľ
2. jemné kartóny, potom všetky kartóny natrené alebo vzorkované farbami, tiež s vylisovanými vzormi, ďalej lepenka podložená alebo preložená plátnom a iná výslovne nemenovaná 16--„NARPA", národný podnik veľkoobchodný v Prahe, prípadne vyrábateľ
3. pokrývky na podlahu z lepenky nazvanej napr. congoleum, balatum, stragule, vocoleum, linol a pod.20--„NARPA", národný podnik veľkoobchodný v Prahe, prípadne vyrábateľ
Pripomienka:
Lepenka dechtová viď pol. 969.
Lepenka azbestová viď pol. 970.
3. Papier.
Papier na balenie:
403287
ex 289
291
ex 296
ex 297
ex 300
0616
2323
2340
1. obyčajný tiež slepovaný, nehladený i hladený tiež v papierovine farbený alebo dechtovaný 15--„NARPA", národný podnik veľkoobchodný v Prahe, prípadne vyrábateľ
2. pergamenový papier, celofán, papier parafínovaný, voskovaný, cerezínovaný a ďalej papier na balenie ihiel 17--„NARPA", národný podnik veľkoobchodný v Prahe, prípadne vyrábateľ
3. vlnitý, tiež nalepený na plochý papier, papier s podložkami alebo vložkami plátna18--„NARPA", národný podnik veľkoobchodný v Prahe, prípadne vyrábateľ
404ex 284
288
ex 293
ex 298
ex 300
2324Papier pijavý, sací a pijavé kartóny bez ohľadu na farbu a prípadné vzorkovanie, potlačené linkami (leňoch) alebo inak, ako aj filtračná hmota a filtračný papier15--„NARPA", národný podnik veľkoobchodný v Prahe, prípadne vyrábateľ
405ex 289
ex 296
2322
2340
Papier na kreslenie podnik (tiež tzv. olejovaný veľkoobchodný papier pauzovací a v Prahe, kartónový papier prípadne nenatrený), papier vyrábateľ meďotlačový a papier sací 15--„NARPA", národný podnik veľkoobchodný v Prahe, prípadne vyrábateľ
Pripomienka:
Maliarska lepenka viď pol. 402.
Listový papier, upravený v škatuliach, sošity, bloky atď. viď pol. 413.
4062902322
2340
Papier pestrý:
1. kriedový, lesklý či barytovaný, papier na umeleckú tlač a tlačový papier na obtlačovacie obrázky16--„NARPA", národný podnik veľkoobchodný v Prahe, prípadne vyrábateľ
2. ostatný24--„NARPA", národný podnik veľkoobchodný v Prahe, prípadne vyrábateľ
4072942340
2363
Papier zlatý a strieborný a pod. so zlatými a striebornými vzormi (pravý alebo nepravý, tiež bronzovaný), papier čipkovitý a podobný papier prerážaný:
1. papier so zlatými a striebornými vzormi 20--„NARPA", národný podnik veľkoobchodný v Prahe, prípadne vyrábateľ
2. ostatný25--„NARPA", národný podnik veľkoobchodný v Prahe, prípadne vyrábateľ
408295
ex 342
2340Papierové čalúny a papierové linkrustové čalúny:
1. linkrustové čalúny a papierové čalúny napodobňujúce hodvábne čalúny (soarety)45--„NARPA", národný podnik veľkoobchodný v Prahe, prípadne vyrábateľ
2. ostatné 47--„NARPA", národný podnik veľkoobchodný v Prahe, prípadne vyrábateľ
Pripomienka:
Jutové čalúny viď pol. 305.
Kožené a linkrustové čalúny z kože viď pol. 503.
Vlnené čalúny viď pol. 319.
409ex 296
ex 300
ex 406
409
2073
221
2323
2324
2340
Papier výslovne nemenovaný a inde nezaradený:
1. hladký:
a) novinový 15--„NARPA", národný podnik veľkoobchodný v Prahe, prípadne vyrábateľ
b) hodvábny 16--„NARPA", národný podnik veľkoobchodný v Prahe, prípadne vyrábateľ
c) cigaretový papier 1.340 Kčs za 1 kg--„NARPA", národný podnik veľkoobchodný v Prahe, prípadne vyrábateľ
2. vzorkovane lisovaný, krepový, ryhovaný alebo rapavý 15--„NARPA", národný podnik veľkoobchodný v Prahe, prípadne vyrábateľ
3. papier ostatný 25--„NARPA", národný podnik veľkoobchodný v Prahe, prípadne vyrábateľ
Pripomienky:
I. Cigaretový papier z odpadkov tabaku prejednáva sa ako tabak a tabakové výrobky.
II. Papierová vata viď pol. 413.
4. Výrobky priemyslu grafického.
410ex 298
ex 299
ex 300
647
2370 až 2377
2362
2363
Periodiká, knihy a brošúry, tlačivá, drobná grafika a pod.:
1. periodiká:
a) noviny denné14--vydavateľ
b) časopisy (napr. týždenné, štrnásťdenné, mesačné a pod.)15--vydavateľ
2. knihy a brošúry (beletristické, vedecké a náučné, učebnice, obrazové publikácie, hudobniny, detské obrázkové knihy, nie však leporelo [viď pol. 410, č. 4], kalendáre s literárnou prílohou, mapy a pod. výrobky grafického priemyslu)17--nakladateľ
3. tlačivá, oznámenia, plakáty (napr. úradné a obchodné tlačivá, návestia, prospekty, reklamné papiere, cenníky, katalogy, etikety, vstupenky, programy, navštívenky a pod.) 18--tlačiareň
4. drobná grafika (napr. lístky-pohľadnice, výrobky obrázkovej tlače, umelecké farbotlače okrem meďorytiny a oceľorytiny, kameňotlač, drevorytiny a pod.)42--tlačiareň
5. ostatné výrobky grafického priemyslu inde nemenované a inde nezaradené 25--tlačiareň
Pripomienka:
Knihy, kalendáre, hudobniny atď. patria do tejto položky len brošované; väzba kníh, kalendárov a pod. viď pol. 413.
5. Tovar z papiera a lepenky.
411ex 299
ex 300
ex 301
ex 326
ex 339
2360
2361
2363
Obalový tovar z papieroviny, lepenky, tiež kamennej a z papiera, tiež v spojení s inými hmotami, napr. kartonáž (hrubá, ľahká, poťahovaná, vinutá, ťahaná, lisovaná a pod.), obalové prostriedky z vlnitej lepenky, vrecká, vrecia, kufry, aktovky, obaly z tuženého papiera (pohárky a pod.), textilné dutinky a cievky a iné obalové prostriedky15--„NARPA", národný podnik veľkoobchodný v Prahe, prípadne vyrábateľ
412ex 30023611. Cigaretové dutinky138--„NARPA", národný podnik veľkoobchodný v Prahe, prípadne vyrábateľ
2. cigaretové papierky62--„NARPA", národný podnik veľkoobchodný v Prahe, prípadne vyrábateľ
413ex 296
ex 297
ex 300
ex 301
2324
2362
2363
Úžitkové výrobky z prípadne papieroviny, z lepenky, vyrábateľ tiež kamenné a z papiera i spojené s inými hmotami, inde nemenované a inde nezaradené:
1. tienidlá na lampy, obrúsky, goliere a pod.22--„NARPA", národný podnik veľkoobchodný v Prahe, prípadne vyrábateľ
2. ostatné, napr. školské sošity, obchodné knihy a ostatné knihárske výrobky, tiež dosky (väzba) na knihy, ďalej obálky a listové papiere v škatuliach, blokoch a pod., toaletné papiere skladané, perforované a podobne upravené, kotúčky a telegrafné pásky, sklený a šmirgľový papier, papierová vata a výrobky z papierovej vaty, podšívka z papiera do klobúkov, tiež povlečená látkou alebo kožou a ostatné výrobky tohto druhu20--„NARPA", národný podnik veľkoobchodný v Prahe, prípadne vyrábateľ
Pripomienka:
Papierová priadza viď pol. 304.
414ex 261
ex 262
ex 299
ex 300
2361
2362
2363
2555
Iný papierový tovar, tiež spojený s inými hmotami:
1. papierové kvetiny a ich súčiastky (tyčinky, blizny, pestíky, lístky a pod.) tiež spracované s textilnými alebo inými látkami 45--„NARPA", národný podnik veľkoobchodný v Prahe, prípadne vyrábateľ
2. masky, konfety, papierové čapice a podobné maškarné, fašiangové a žartovné predmety, drobnôstky na stôl a iné predmety tohto druhu 52--„NARPA", národný podnik veľkoobchodný v Prahe, prípadne vyrábateľ
Pripomienka:
Papierové hračky viď pol. 1010.
Hracie karty viď pol. 1010.
Vejáre viď pol. 331.
Kvetiny povoskované viď pol. 953.

VI. Guma a výrobky z nej.

Pol.Číslo colného sadz.Číslo plán. skup.Predmet daneSadzbaSľavaSnížená sadzbaDaňovník
Všeobecná pripomienka ku skupine VI.:
Daňovníkom je zásadne veľkodistribučný národný podnik, ak neurčí sadzobník inak. Sú to: distribučná veľkorozdeľovňa ČZKG, Technomat, Drobný spotrebný tovar, Remeselnícke potreby. Vyrábateľ je daňovníkom len v tých prípadoch, kde tovar neprechádza menovanými distribučnými podnikmi.
450304
306
0511
0610
2880
3904
552
Kaučuk, gutaperča, balata a ich náhradky, všetko surové tiež čistené alebo v odpadkoch (surový kaučuk, prírodný i umelý, surová gutaperča, balata, kaučukové cesto, faktis a iné chemické náhradky kaučuku, staré opotrebované kusy z gumového tovaru), ďalej regenerovaný kaučuk surový14--„Sběrné suroviny", n. p., na Slovensku „Sber", nár. podnik, ČZKG, „Exico"
451305
307
308
ex 309
ex 312
281
2823
2824
2836
Platne a listy z nevulkanizovaného alebo vulkanizovaného kaučuku aj v spojení s inými hmotami, materiál na opravu pneumatík, transportných pásov, obuvi a iného gumového tovaru, neopradené kaučukové vlákna, gumové roztoky16--ČZKG, „Technomat", „Drobný spotrebný tovar", „Remeselnícke potreby" príp. vyrábateľ
452313
ex 314
2846Tvrdý kaučuk (tvrdosti rohu alebo kože) v platniach, listoch, rúrkach, tyčiach a iných polotovaroch, tiež leštený avšak ďalej neopracovaný10--ČZKG, „Technomat", „Drobný spotrebný tovar", „Remeselnícke potreby" príp. vyrábateľ
453ex 212
ex 320
280
283
284
1. Pneumatiky (duše a plášte) a gumové obruče:
a) pre bicykle24022614ČZKG, „Technomat", „Drobný spotrebný tovar", „Remeselnícke potreby" príp. vyrábateľ
b) pre motocykle1255570ČZKG, „Technomat", „Drobný spotrebný tovar", „Remeselnícke potreby" príp. vyrábateľ
c) pre osobné automobil125--ČZKG, „Technomat", „Drobný spotrebný tovar", „Remeselnícke potreby" príp. vyrábateľ
d) ostatné (napr. pre nákladné automobily, traktory, lietadlá a pod.)11--ČZKG, „Technomat", „Drobný spotrebný tovar", „Remeselnícke potreby" príp. vyrábateľ
2. Gumový tovar priemyslový, ako klinové a guľaté remene, gumové dopravné pásy, gumové podlahy, schody, gumové poťahy valcov, gumové platne, gumové hadice tiež s povlakmi z tkanín alebo s drótenými vložkami, gumotextilné remene, gumové tesnenie a iné podobné technické potreby 12--
Pripomienka:
Hadice len z látok textilných viď pol. 321.
454311271
282
Gumová obuv, tiež spojená s textilným tovarom alebo s kožou, gumové lisované podošvy a podpätky:
1. ľahká vychádzková obuv (tenisky, trampky, obuv šnýtovaná) 430 40030ČZKG, „Technomat", „Drobný spotrebný tovar", „Remeselnícke potreby" príp. Sanitas
2. celogumová vychádzková obuv (galoše, prezúvky, kúpačky, kozáčky, wellingtonky43039040ČZKG, „Technomat", „Drobný spotrebný tovar", „Remeselnícke potreby" príp. Sanitas
3. celogumová obuv pracovná (čižmy, príp. obuv rybárska)50048515ČZKG, „Technomat", „Drobný spotrebný tovar", „Remeselnícke potreby" príp. Sanitas
4. ostatná gumová obuv 12--ČZKG, „Technomat", „Drobný spotrebný tovar", „Remeselnícke potreby" príp. Sanitas
5. gumové lisované podošvy, podpätky a pod.20--ČZKG, „Technomat", „Drobný spotrebný tovar", „Remeselnícke potreby" príp. Sanitas
Pripomienka:
Gumová obuv iba lemovaná kožušinou zdaňuje sa ako gumová.
455ex 309
ex 312
ex 314
285
2861 až 2864
1. Zdravotný, ortopedický a lekársky gumový tovar 18--ČZKG, „Technomat", „Drobný spotrebný tovar", „Remeselnícke potreby" príp. Sanitas
2. Športový gumový tovar a detské lopty, okrem lôpt tenisových 20--ČZKG, „Technomat", „Drobný spotrebný tovar", „Remeselnícke potreby" príp. Sanitas
3. Lopty tenisové 100--ČZKG, „Technomat", „Drobný spotrebný tovar", „Remeselnícke potreby" príp. Sanitas
4. Hubovitá a machovitá guma 15--ČZKG, „Technomat", „Drobný spotrebný tovar", „Remeselnícke potreby" príp. Sanitas
Pripomienka:
Hračky z gumy viď pol. 1010.
456316
ex 317
ex 318
2471
2473
2535
Gumový textilný tovar ako pružné stužky a prámiky pre plecnice, podväzky, pružné pútka na plecnice, guľatá guma, pružné tkaniny, bokovky, pančuchy, opradené gumové nite a pod.:
1. bokovky:
a) z prírodného hodvábu650525125ČZKG, „Technomat", „Drobný spotrebný tovar", „Remeselnícke potreby" príp. Sanitas
b) z látok bavlnených65057575ČZKG, „Technomat", „Drobný spotrebný tovar", „Remeselnícke potreby" príp. Sanitas
c) z ostatných látok65057575ČZKG, „Technomat", „Drobný spotrebný tovar", „Remeselnícke potreby" príp. Sanitas
2. ostatný tovar:
a) z prírodného hodvábu650525125ČZKG, „Technomat", „Drobný spotrebný tovar", „Remeselnícke potreby", Textilia, prípadne vyrábateľ
b) z látok bavlnených65057575
c) z ostatných látok50042575
Pripomienka:
Hračky viď pol. 1010.
457315
ex 317
ex 318
2524
2536
287
Tkaniny a stávkový tovar gumovaný, gumované odevy:
1. z prírodného hodvábu 190--Textilia, prípadne vyrábateľ
2. z umelého hodvábu 90--
3. vlnené 80--
4. bavlnené a iné 60--
Pripomienka:
Kaučukový tovar azbestový viď pol. 970.
458ex 314
ex 320
2846Výrobky z tvrdého kaučuku:
1. akumulátorové skrinky 10--vyrábateľ
2. elektropotreby 17--
3. ostatné20--
459ex 309
ex 312
ex 314
ex 318
ex 320
28Gumový tovar výslovne nemenovaný, tiež v spojení s inými hmotami 20--vyrábateľ
Pripomienka:
Klobúky a čapice gumové viď pol. 328.
Stieracia guma viď pol. 965.

VII. Koža a kožený tovar.

Pol.Číslo colného sadz.Číslo plán. skup.Predmet daneSadzbaSľavaSnížená sadzbaDaňovník
Všeobecná pripomienka ku skupine VII.:
Daňovníkom sú zásadne veľkodistribučné národné podniky:
50083514Distribučná veľkorozdeľovňa ČZKG, Technomat, Drobný spotrebný tovar a Remeselnícke potreby. Vyrábateľ je daňovníkom len v prípadoch, kde tovar neprechádza týmito veľkodistribučnými národnými podnikmi. Kožušiny (kožky) a kože surové (čerstvé, mokré alebo suché, tiež solené, vápnené, ďalej však nespracované)8--„Sběrné suroviny" n. p., na Slovensku „Sber", nár. podnik prípadne vyrábateľ
501328 až 337260 až 269Koža (remeň a štiepenka) každého druhu, tiež farbená alebo lakovaná; pergamen:
1. remeň na hnacie remene, technický a sedlársky 20--ČZKG, „Technomat", „Drobný spotrebný tovar", „Remeselnícke potreby"
2. remeň svrškový, podšívkový a spodkový (pre obuvníkov)54050040
3. remeň brašnársky, odevnícky, remene špeciálne, pergamen 140--
4. remeň rukavičkársky 90--
Pripomienky:
I. Umelá koža, vyrobená s použitím drviny alebo kožen. odpadkov, zdaňuje sa ako remene.
II. Umelá koža inak vyrobená viď pol. 966.
5023382722
2723
Tovar sedlársky a remenársky, z kože, voskovaného plátna a hrubších látok tiež spojený s inými hmotami 14--ČZKG, „Technomat", „Drobný spotrebný tovar", „Remeselnícke potreby"
Pripomienka:
Hnacie remene patria do pol. 506.
503ex 339
ex 342
2537
2720
2721
Brašnársky tovar kožený, z voskovaného plátna a z hrubších látok, ďalej kožený tovar galanterný, kožené športové potreby, kožený tovar ortopedický a kožený tovar výslovne nemenovaný, tiež spojený s inými hmotami:
1. tovar z voskovaného plátna a iných hrubších látok 14--ČZKG, „Technomat", „Drobný spotrebný tovar", „Remeselnícke potreby"
2. kožené športové potreby, tovar ortopedický 14--
3. kožená galanteria (aktovky, kabelky, puzdrá, necesére, kufry a pod.):
a) z kože okrem štiepenky 170--
b) zo štiepenky alebo imitácie kože 90--
c) ostatný 20--
Pripomienka:
Hračky viď pol. 1010.
Albumy, knihy a pamätníky v kožených doskách viď v pol. 413.
Papierové čalúny viď pol. 408.
504340270Obuv kožená, tiež spojená s textilným tovarom alebo s inými látkami:
1. pracovnáČZKG, „Technomat", „Drobný spotrebný tovar", „Remeselnícke potreby"
a) pánska20--
b) dámska14--
2. športová
a) pánska58053050
b) dámska580--
c) detská580--
3. vychádzková s koženou podošvou:
a) pánska65061040
b) chlapčenská53049040
c) dámska64058060
d) detská42041010
4. vychádzková s gumovou podošvou:
a) pánska48044040
b) chlapčenská47043040
c) dámska45039060
d) detská27026010
5. vychádzková ľahká:
a) pánska37034030
b) dámska40037030
c) detská36033030
6. domáca:
a) pánska60052080
b) dámska55046090
c) detská50046040
d) capáčky35031040
7. ostatná
(napr. ortopedická, drevená a pod.)16--
Pripomienky:
I. Obuv lemovaná len kožušinou zdaňuje sa ako kožená.
II. Obuv gumová viď pol. 454.
Obuv textilná viď pol. 320.
505ex 274
341
ex 342
259
273
Kožené rukavice a kožené šatstvo, tiež spojené s textilným tovarom:
1. rukavice zimné pánske 170--ČZKG, „Technomat", „Drobný spotrebný tovar", „Remeselnícke potreby"
2. ostatné pánske rukavice 95--
3. dámske rukavice 95--
4. ostatné rukavice 20--
5. kožené šatstvo 200--
6. ostatný tovar 20--
Pripomienka:
Rukavice a kožené šatstvo obrúbené kožušinou alebo s ňou spojené zdaňujú sa ako kožušinové viď pol. 552 a 553.
506ex 3442723Technické potreby kožené, prikrojená koža na sedlá bicyklové, hnacie remene, hnacie šnúry a pod.14--ČZKG, „Technomat", „Drobný spotrebný tovar", „Remeselnícke potreby"
Pripomienka:
Blany zlatotepecké upravené viď pol. 70.

VIII. Kožušiny a tovar kožušnícky.

Pol.Číslo colného sadz.Číslo plán. skup.Predmet daneSadzbaSľavaSnížená sadzbaDaňovník
550ex 3452560
2561
Kožušiny upravené, nekonfekcionované, t. j. kožušiny celkom alebo zčasti vypracované, tiež farbené, z koží obyčajných, t. j. iných koží ako koží jemných, uvedených v pol. 55190--vyrábateľ
551ex 3452560
2561
Kožušiny upravené, nekofekcionované, t. j. kožušiny celkom alebo zčasti vypracované, tiež farbené, z koží jemných, a to:
astrachán, drajble, merlušky, moiré, bisam (pižmovka tuzemská i cudzozemská), bobor bahenný, bobor juhoamerický (nutria), bobor kanadský, breitšvanc (ovca širokochvostá), činčila, činčila bastard, činčilon, ranostaj, lasička, jahňatina indická, jaguár, kolinski, kuna lesná a skalná, leopard, lev, levhart, líška modrá, platinová, strieborná, krížová, polárna (biela), norky všetkých druhov, ocelot, perziány, poloperziány, metis, širas, popolka ruská i fínska, rosomák, rys, sealskin (lachtan), sobol americký a ruský, tchor virgínsky, tiger, vydra všetkých druhov, veverica severná, sibírska a fínska wombat.
K jemným kožušinám patria tiež kožky vtáčie s perím (husie, kačacie, ľadniačka a p.) a umelá kožušina zo srsti nalepenej na tkaninách350--vyrábateľ
Pripomienky k položkám 550 až 551:
I. Ku kožušine nekonfekcionovanej patrí tiež polotovar sošitý, sukne, pláty, tabule, pruhy, sostavené z celých kožušín alebo z odpadkov, ale nepodšité.
II. Imitácie jemných kožušín z kožušín obyčajných (farbením, strihaním) zdaňujú sa ako obyčajné pokiaľ ich možno ako napodobneniny rozoznať a pokiaľ sú ako napodobneniny účtované.
III. Kožušiny surové viď pol. 500.
Umelá kožušina z peria viď pol. 325.
552ex 274
ex 269
ex 346
2561Kožušiny konfekcionované ako dámske kožuchy, pánske kožuchy, detské kožuchy, bez ohľadu, či je kožušina navrchu alebo či je len podšívkou; goliere, boa a ozdobné kožušiny všetkých druhov, rukávniky, kožušinové prikrývky, podložky, kožušinové odevy, kožušinové rukavice, kožušinová obuv a pod. bez ohľadu na spojenie s textilným tovarom z koží obyčajných, t. j. iných ako koží jemných, uvedených v pol. 55190--„Textilia", „Oděvní průmysl", na Slovensku „Vesna" a „Odeva", prípadne vyrábateľ
553ex 274
ex 269
ex 346
2561Kožušiny konfekcionované ako dámske kožuchy, pánske kožuchy, detské kožuchy bez ohľadu či je kožušina navrchu lebo či je len podšívkou; goliere, boa a ozdobné kožušiny všetkého druhu, rukávniky, kožušinové čapice, nánožníky, kožušinové prikrývky, podložky, kožušinové odevy, kožušinové rukavice, kožušinová obuv a pod. bez ohľadu na spojenie s textílnym tovarom z koží jemných, uvedených v pol. 551390--
Pripomienky k položkám 552 až 553:
I. Kožuchy, ktoré majú len kožušinovú vložku (podšívku) a povlak je z textilu, zdaňujú sa tak, že sa vypočítava daň oddelene za kožušinovú podšívku podľa sadzby pol. 552 príp. 553 a za textilný povlak podľa príslušných položiek skupiny textilného tovaru.
II. Rukavice a kožené šatstvo obrúbené kožušinou alebo s kožušinou spojené, zdaňuje sa ako kožušinové.
III. Klobúky a čapice obsadené, obrúbené atď. kožušinou zdaňujú sa ako kožušiny konfekcionované.
IV. Obuv iba lemovaná kožušinou zdaňuje sa ako obuv kožená viď pol. 504.

IX. Sklo a sklený tovar.

Pol.Číslo colného sadz.Číslo plán. skup.Predmet daneSadzbaSľavaSnížená sadzbaDaňovník
600ex 141
ex 368
ex 381
ex 656
0610
210
2100
2101
3901
Surové sklo, sklovina, črepy:
1. sklovina (napr. sklo obyčajné, sódnodraselné, olovnaté, tiež umelé alebo organické v kusoch), odpadky z výroby skla, všetko nehľadiac na farbu25--vyrábateľ
2. sklené črepy všetkého druhu 9--„Sběrné suroviny", nár. podnik, na Slovensku „Sber", nár. podnik
Pripomienky:
I. Do skupiny IX. „Sklo a sklený tovar" patrí aj umelé sklo organické a tovar z tohto skla, i keď nie je v jednotlivých položkách sadzobníka tejto skupiny výslovne uvedené.
II. Smaltovina a poleva (glazúra) viď pol. 927.
Mlynské kamene zo skloviny viď pol. 656.
601ex 361
ex 368
369
ex 370
ex 371
ex 374
ex 381
0610
2130
Tyče, tyčinky, trubice, rúrky, platničky, kompozičné sklo, sýte farby v šiškách, rozomleté sklo a ostatné podobné sklo, tiež z umelého skla organického, všetko nehľadiac na farbu24--vyrábateľ
602ex 361
ex 368
ex 370
ex 371
ex 372
ex 373
ex 374
ex 388
0610
2110 až 2119
2131
Duté, lisované a masívne sklo nezušľachtené, nehľadiac na farbu:
1. fľaše, veľké sklo, uhorkáče, obalové sklo (napr. cukorníky, poháre na marmeládu, širokohrdlé obalové sklo) 17--„Sklo a porcelán", nár. podnik
2. sklo osvetľovacie, hladké sklo úžitkové (banky do izolačných fliaš, fúkané sklo úžitkové a pod.), lisované sklo úžitkové (napr. hostinské sklo lisované a ostatné sklo lisované a ostatné sklo lisované úžitkové)23--„Sklo a porcelán", nár. podnik
3. zavarovačky 214--„Sklo a porcelán", nár. podnik
4. sklo lekárnické (napr. liekovky, opodeldoky, tvarové fľašky, duplikátne a tresťové fľaše, homeopatické fľaše, kvapkacie fľaštičky, prachovnice a reagenčné fľaše so zabrúsenou zátkou), sklo chemicko-technické a sklo technické (napr. sklo laboratórne a akumulátorové nádoby) 24--„Sklo a porcelán", nár. podnik
5. banky na žiarovky, výbojky, dutnavé lampy, elektrónky a pod.9--„Sklo a porcelán", nár. podnik
6. flakonerie a ostatné sklo pre kozmetiku30--„Sklo a porcelán", nár. podnik
7. stavebné kamene, dlaždice a pod.„Keramika", nár. podnik
8. ostatné „Sklo a porcelán", nár. podnik
Pripomienka:
Samotné zabrúsenie dna, hrdla, krajov a zátok, ako i vbrúsenie otvorov (napr. na odkvapávacích fľaštičkách) sa nepovažuje za zušľachtenie.
603ex 361
ex 372
ex 373
ex 374
384
ex 388
ex 542
0610
2131
2140
Duté, lisované a masívne sklo zušľachtené:
1. lustre a svietidlá, tiež s elektrickým zariadením, ďalej ovesky, ramená a iné súčiastky, sklené300--„Sklo a porcelán", nár. podnik, prípadne vyrábateľ
2. ostatné:
a) olovnaté 250--
b) iné 26--
Pripomienka:
Lustre a svietidlá drevené viď pol. 234.
Lustre a svietidlá kovové viď pol. 758.
Lustre a svietidlá z kameňa a keramických hmôt viď pol. 659, 661, 662, 664.
604ex 361
ex 375
ex 376
ex 377
ex 388
ex 650
0610
2120
2141
Ploché sklo ťahané, prípadne fúkané, nehľadiac na farbu, priehľadnosť a priesvitnosť:
1. neopracované 24--„Sklo a porcelán", nár. podnik
2. ľadované, matované, ohýbané, opracované na hranách (facetované), brúsené, leštené na povrchu a sklo bezpečnost25--„Sklo a porcelán", nár. podnik
3. inak zušľachtené (vybrúsené, ryté, vyrezávané, maľované, leptané, fotochemicky zušľachtené a pod.) 32--„Sklo a porcelán", nár. podnik
Pripomienka:
Za opracovanie sa nepovažuje jednoduché prirezanie skla, rezanie alebo vŕtanie otvorov slúžiacich na stavebné, technické a pod. účely, rovnako sa nepovažuje za opracovanie odtlačok z formy.
605ex 361
ex 375
ex 376
ex 377
379
ex 388
0610
2121
2141
Ploché sklo liate, nehľadiac na farbu, priehľadnosť a priesvitnosť:
1. bez drótenej vložky:„Sklo a porcelán", národný podnik, prípadne „Keramika", národný podnik
a) neopracované24--
b) ľadované, matované, ohýbané, pokladané, opracované na hranách (facetované), brúsené, leštené na povrchu a sklo bezpečnostné 25--
c) inak zušľachtené (vybrusované, ryté, vyrezávané, maľované, leptané, fotochemicky zušľachtené a pod.)32--
2. s drótenou vložkou:
a) neopracované 26--
b) ľadované, matované, ohýbané, opracované na hranách (facetované), brúsené a leštené na povrchu 27--
c) inak zušľachtené 34--
3. brúsené a leštené na povrchu, t. j. zrkadlové:
a) neopracované 25--
b) ľadované, matované, ohýbané, pokladané, opracované na hranách a sklo bezpečnostné32--
c) inak zušľachtené
Pripomienka:
Za opracovanie a zušľachtenie sa nepovažuje jednoduché podnímanie.
606ex 361
378
ex 388
ex 468
ex 480
ex 486
ex 509
ex 511
ex 520
ex 521
ex 522
ex 575
0610
2141
Zrkadlá a zrkadielka bez ohľadu na druh zarámovania alebo podloženia:
1. zrkadlá a zrkadielka vybrusované, ohýbané, ryté, vyrezávané, maľované, leptané, fotochemicky a inak zušľachtené 36--„Sklo a porcelán", nár. podnik
2. zrkadlá na technické a vedecké účely 32--
3. ostatné32--
607ex 361
ex 374
383
385
386
ex 387
ex 388
389
ex 570
0610
2131
2132
2142
2074
Drobný sklený tovar:
1. gombíky, perá na písanie:
a) nezušľachtené 24--vyrábateľ
b) zušľachtené 26--vyrábateľ
2. perly, roccail, kamene, krúžky, chatony:
a) nezušľachtené 24--vyrábateľ
b) zušľachtené 250--vyrábateľ
3. figúrky, kvetiny a pod.230--vyrábateľ
4. umelé zuby, umelé oči a pod. 26--vyrábateľ
5. technické sklo drobné:
a) nezušľachtené 22--vyrábateľ
b) zušľachtené 24--vyrábateľ
Pripomienka:
Podľa tejto položky sa zdaňujú aj umelé zuby z porcelánu, slonoviny a pod., pokiaľ sa nimi napodobňujú pravé zuby.
608ex 361
ex 573
ex 574
0610
2143
Sklené prístroje (laboratórne prístroje, špeciálne prístroje pre mliekárske hospodárstva, chirurgické prístroje, teplomery, tlakomery, hustomery, ampulky, tabletové rúrky a pod.) bez zreteľa na spojenie s inými hmotami21--„Sanitas", nár. podnik
609ex 361
ec 381
0610
2125
Optické sklo surové, na šošovky nevybrúsené, v tabuliach alebo ako liate šošovky, lisované alebo rezané, tiež pribrúsené, biele alebo farebné30--vyrábateľ
Pripomienka:
Pribrúsením sa rozumie pribrúsenie na dvoch protiľahlých stranách za účelom vyskúšania čistoty skla
610ex 361
382
0610
1544
2132
Optické sklo brúsené a hodinkové skielka:
1. sklá do okuliarov a iné sklá optické brúsené tiež z horského kryštalu 30--vyrábateľ
2. skielka hodinkové 24--vyrábateľ
Pripomienky:
I. Pod pojem skielok hodinkových patria i skielka odparovacie a pod.
II. Zasadené optické sklá viď pol. 764.
611ex 387
ex 388
0610
2133
Sklené vlákna, priadza a tkaniny:
1. sklená vata 16--vyrábateľ
2. textilné a technické sklené vlákna 22--vyrábateľ
3. výrobky z vláken, vaty, priadze a tkaniny sklenej:
a) technické 24--„Keramika", nár. podnik veľkoobchodný v Prahe
b) ostatné25--
Pripomienka k položkám 602 až 611:
Ozdoby na vianočný stromček viď pol. 1010.
612Sklo inde nemenované a inde nezaradené24--„Sklo a porcelán", nár. podnik, prípadne „Keramika", nár. podnik, prípadne „Sanitas", nár. podnik, prípadne vyrábateľ
613Výrobky zo skla všetkého druhu inde nemenované a inde nezaradené 30--

X. Tovar kamenný a hlinený.

Pol.Číslo colného sadz.Číslo plán. skup.Predmet daneSadzbaSľavaSnížená sadzbaDaňovník
1. Tovar kamenný.
650ex 142
ex 391
394 až 397
ex 409
2031
2090
2095
2099
Výrobky z kameňa, pokiaľ nepatria do pol. alebo inde:
1. platne„Prodejna průmyslu kamene" v Prahe II, pokiaľ ide o výrobky podnikov verejných a poverených, predávaných jej prostredníctvom, inak vyrábateľ
a) pre účely stavebné 10--
b) pre účely priemyslové (rozvodné platne pre elektrotechnický priemysel, pulty pre mäsiarov a pod.) 12--
c) ostatné neleštené 15--
d) ostatné leštené 20--
2. kvádry, schody a iné kamenárske výrobky pre stavebné účely7--
3. náhrobky, pomníky, urny
a) celkom alebo čiastočne leštené 25--
b) neleštené 15--
4. iné kamenárske výrobky pre priemyselné a poľnohospodárske upotrebenie (žľaby, korytá, filtračné kamene a p.)12--
5. výrobky zo sliedy a pemzy 16--
6. ostatné 16--
Pripomienka:
Platne bridličné viď pol. 652.
Kamenný tovar galanterný viď pol. 659.
6513922031Ohňovzdorné kamene kremencové tvaru tehál 13--vyrábateľ
Pripomienka:
Kremencové tehly spájané cementom viď pol. 655. Kremencová bridlica tvaru tehál viď pol. 153.
652ex 391
ex 393
ex 409
2031Bridlica:
1. platne iba narezané a platne rozvodné pre elektrotechnický priemysel 12--vyrábateľ
2. bridlica pokrývačská 8--vyrábateľ
3. ostatné, napr. tabuľky na písanie, tiež v drevenom rámčeku, pisadlá, ozdobné a galanterné predmety 20--vyrábateľ
4. bridličná múčka 12--vyrábateľ
Pripomienka:
Azbesto-cementová bridlica viď pol. 970.
653398
ex 365
2070
2071
Izolačné výrobky a hmoty
1. trosková vlna15--„Keramika", nár. podnik, prípadne vyrábateľ
2. ostatné (kremelínové izolačné hmoty, formované izolačné hmoty)10--
Pripomienka:
Kremelínové tehly, vyrezané z prírodného kusu viď pol. 650.
Kremelínové tehly spájané cementom viď pol. 655.
Korkové tehly viď pol. 206.
Korkové a asfaltokorkové izolácie viď pol. 236.
654ex 150
ex 399
200
2012
2064
2065
Cement, hydraulické vápno, šamotová múčka, malty (okrem vápenných), hmoty na utĺkanie a tmely zo žiarovzdorných hmôt 10--vyrábateľ
Pripomienka:
Cementy zubolekárske viď pol. 946.
Malty vápenné viď pol. 159.
Asfaltový tmel viď pol. 919.
655ex 347
ex 400
ex 409
2010 až 2013
2015
2016
2017
2019
2099
Tovar z cementu alebo sadry, výslovne nemenovaný, tiež spojený s inými hmotami:
1. tovar z cementu:
a) krytina9--vyrábateľ
b) terazzové dlážky, obklady, dlaždice, schody7--vyrábateľ
c) xylolitové dlážky, obklady, dlaždice10--vyrábateľ
d) tehly, dlaždice, tvarovky, skruže, rúry, stavebné hotové dielce, cementový tovar pre železničnú dopravu (napr. podvaly a signálové zariadenia), ľahké stavebné platne, stropnice, piliere, zábradlia, stĺpky, medzníky, pätníky, obrubníky, vane8--vyrábateľ
e) platne na hroby, náhrobky, pomníky a urny z umelého kameňa 21--vyrábateľ
f) ostatné výrobky z cementu, terazza (umelého kameňa) a xylolitu, napr. žľaby a korytá 15--vyrábateľ
2. tovar zo sadry, pokiaľ nepatrí do pol. 65916--vyrábateľ
Pripomienky:
I. Terazzom (umelým kameňom) sa rozumie smiešanina kamenných drvín s cementom.
II. Xylolitom sa rozumie smiešanina pilín, kysličníka horečnatého a chloridu horečnatého (dolná vrstva) a smiešanina farby, mletého dreva a kysličníka horečnatého a chloridu horečnatého (horná vrstva). Pri výrobe xylolitového tovaru nepoužíva sa vysokého tlaku.
III. Ozdobný a galanterný tovar viď pol. 659.
Hračky viď pol. 1010.
656ex 368
402
2031
2072
Mlynské kamene prírodné a umelé, kamene litografické, tmelové platne a mlynské kamene zo skloviny12--vyrábateľ
657403
404
ex 409
ex 420
2072Prírodné a umelé brúsy a brúsky, tiež spojené s inými hmotami, z karbidu kremíka, umelého korundu, pieskovcové, z pálenej hliny a iných pálených zemín:
1. brúsky na kosy, na kosáky a pre domácnosť 17--vyrábateľ
2. ostatné8
z brutto spotrebiteľskej ceny uvedenej v cenníku
vyrábateľ
658407
ex 409
2073Brúsiace plátno15
z brutto spotrebiteľskej ceny uvedenej v cenníku
659400
ex 408
ex 409
ex 542
2017
2031
2019
2099
Tovar z kameňa, umelého kameňa, cementu alebo sadry, jemný, okrem hračiek, ako galanterný tovar (ťažidlá, písacie súpravy, popolníčky, misky, svietniky, gombíky a pod.), sochy, sôšky, figúrky a podobné plastické výrobky, ďalej lustre a svietidlá tiež s elektrickým zariadením,tiež spojené s inými hmotami 30--vyrábateľ
Pripomienka:
Hračky viď pol. 1010.
Tovar z bridlice viď pol. 652.
2. Tovar hlinený.
660411
412
ex 414
415
ex 417
418
419
ex 423
ex 425
ex 426
202
2060
2067
2068
Tovar z hliny obyčajnej, hliny spečenej alebo z terakoty, okrem tovaru hrnčiarskeho a hračiek:
1. ozdobná terakota 30--vyrábateľ
2. krytina, tehly plné, tehly duté, prekladové nosníky, stropnice, konsoly, tvárnice, rúry, obkladačky a dlaždice, všetko nepálené alebo pálené, nepolievané alebo polievané, tiež ľahčené 7--vyrábateľ
3. ostatné (napr. kozuby, odparovače, keramické pletivo, stavebné okrasy)17--vyrábateľ
Pripomienka:
Hračky viď pol. 1010.
Tehly a krytina z cementu viď pol. 655.
Krytina azbesto-cementová viď pol. 970.
Krytina bridlicová viď pol. 652.
Tehly, krytina a dlaždice sklené viď pol. 602.
Tehly, rúry, dlaždice, kachle a pece z iných žiarovzdorných hmôt viď pol. 662.
Obkladačky a tvarovky pórovité viď pol. 662.
661ex 421
ex 422
ex 423
ex 425
ex 426
ex 542
2068Tovar hrnčiarsky okrem hračiek:
1. riad, nezdobené črepníky 18--vyrábateľ
2. ozdobné predmety a galanterný tovar okrem hračiek (ťažidlá, popolníčky, vázy, taniere na stenu, ľudová keramika, sochy, sôšky, figúrky a podobné plastické výrobky, lustre a svietidlá tiež s elektrickým zariadením a i.)30--vyrábateľ
3. ostatný tovar 18--vyrábateľ
Pripomienky:
I. Riadom sa rozumejú predmety, v ktorých alebo pomocou ktorých sa jedlá alebo nápoje pripravujú, uschovávajú alebo podávajú.
II. Hračky viď pol. 1010.
Tovar z obyčajnej hliny viď pol. 660.
662413
ex 414
416
ex 417
ex 420
ex 421
ex 423
ex 425
ex 426
ex 542
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2069
Tovar z póroviny (tiež fayencový), kameninový, šamotový a z ostatných žiarovzdorných hmôt, okrem tovaru z tuhy a tovaru z porcelánu:
1. riad:„Sklo a porcelán", nár. podnik, prípadne vyrábateľ
a) jednofarebný 21--
b) zdobený 22--
2. ozdobné predmety a galanterný tovar, okrem hračiek (ťažidlá, popolníčky, vázy, taniere na stenu, ľudová keramika, sochy, sôšky, figúrky a podobné plastické výrobky, lustre a svietidlá tiež s elektrickým zariadením a i.)30--
3. stavebný materiál ako tehly, rúry, dlaždice, lícovky, obkladačky, kabrince, kabrincové pásky, normálky, tvarovky, cestné špalíky:„Keramika", nár. podnik, prípadne vyrábateľ
a) z póroviny a kameniny 15--
b) zo žiarovzdorných hmôt 10--
4. zdravotná keramika ako klozety, sifóny, umyvadlá a umývadielka na pevné spojenie s múrom, vane, pisoiry, bidety, záchodkové žliabky, kuchynské rezy, výlevky a prameníky15--
5. kachle a pece 18--
6. chemická kamenina:
a) pre priemysel, ako kotly, rúrové chladiče, hadice, mlecie bubny, kohúty 15--
b) ostatné, napr. fotografické tanky, trecie misky, potreby pre laboratória, nálevky, zátky 21--
7. ostatné (napr. hospodárska kamenina ako žľaby, korytá a mušle pre dobytok, krmidlá a napájačky)21--vyrábateľ
Pripomienky:
I. Pórovinou je keramická hmota s črepom bielym alebo belavým s nasiakavosťou väčšou než 5 % podľa váhy. Črep je nepriesvitný.
II. Hračky viď pol. 1010.
Tovar porcelánový viď pol. 664.
6634202065Tovar z tuhy:
Krivule, kelimky, mušle, vypaľovačky, duvky (dyksy), mútvičky a podobné technické potreby 10--vyrábateľ
Pripomienky:
Tuha viď pol. 159.
Havranie striebro viď pol. 971.
Ceruzky viď pol. 961.
664ex 423
ex 424
ex 426
ex 542
2060
2061
2063
Tovar porcelánový:
1. riad:„Sklo a porcelán", nár. podnik, prípadne vyrábateľ
a) jednofarebný66--
b) zdobený70--
2. ozdobné predmety a galanterný tovar, ťažidlá, popolníčky, vázy, taniere na stenu, sochy, sôšky, figúrky a podobné plastické výrobky, lustre a svietidlá tiež s elektrickým zariadením, okrem hračiek30--
3. porcelán technický:
a) izolátory pre primárne, sekundárne a telefonné vedenie z porcelánu a steatitu 8--vyrábateľ
b) ostatný (napr. porcelán textilný a laboratórny, obkladačky, tvarovky, pyrostat)18--vyrábateľ
Pripomienky:
I. Steatit a pyrostat sú keramické hmoty, ktorých hlavnou složkou je mastenec.
II. Umelé zuby viď pol. 607.

XI. Železo, obyčajné kovy a tovar z nich.

Pol.Číslo colného sadz.Číslo plán. skup.Predmet daneSadzbaSľavaSnížená sadzbaDaňovník
1. Surové železo, surové obyčajné kovy a polotovary z nich.
700ex 428
429
430
ex 488
489
490
100
101
1020
110
111
Surové železo, surové obyčajné kovy, ferrosliatiny, sliatiny z obyčajných kovov (kovové sliatiny), vlková kujnina (železo kryčné), výliatky (ingoty), húsky z plávkového železa a húsky svarené zo železa svarného, vývalky (balvany), ploštiny, rezané platne (planches), t. j. platne rezané z balvanov surových obyčajných kovov alebo kovových sliatin, na priame spracovanie valcovaním alebo ťahaním, niklové anódy15--vyrábateľ
Pripomienky:
I. Ferrosliatinami sa rozumejú: ferromangán, ferrosilicium, ferrochrom, ferronikel ferrowolfram, ferromolybdén, ferrovanádium, ferroalumínium, ferrotitan, ferromangansilicium a pod.
II. K obyčajným kovom patrí olovo, cín, cink, meď (tiež čistená), meď elektrolytická rozetová, cementová (srážaná), nikel, hliník, horčík a ostatné farebné kovy.
III. Drahé (vzácne) kovy viď skupina XIV.
701ex 428
ex 488
3900Železo a oceľ, staré prelámané alebo v odpadkoch na tavenie a sváranie, a obyčajné kovy, staré prelámané alebo v odpadkoch8--„Sběrné suroviny", nár. podnik, „Sber", nár. podnik
702431 až 435
ex 484 až ex 486
491 až 499
ex 521
ex 522
102
103
104
106
111 až 114
116
Vykované, valcované alebo ťahané tyče (tiež hromosvodné), prúty a dróty, vykované alebo valcované plechy, platne a dosky, všetko zo železa (tiež ocele), obyčajných kovov alebo kovových sliatin, valcované tenké kovové pruhy a tepané lupene na výrobu kovových lístkov (šalbíc) 15--vyrábateľ
Pripomienka:
Kovové fólie a kovové lístky viď pol. 724.
2. Železný a kovový tovar.
Všeobecné pripomienky:
I. Tovarom, ktorý je v ďalších položkách výslovne označený ako „železný", sa rozumie tak tovar zo železa kujného (tiež ocele, mäkkej liatiny a ocelovej liatiny), ako i tovar z nekujnej liatiny.
II. Tovarom, ktorý je v ďalších položkách výslovne označený ako „kovový", sa rozumie tovar z obyčajných kovov a zo sliatin obyčajných kovov (pripomienka II k pol. 700).
III. Tovar uvedený v položkách 703 až 727 patrí do týchto položiek i vtedy, ak je spojený s obyčajnými, jemnými alebo veľmi jemnými hmotami a ak spadá teda colno-sadzobne do čísel 484, 485, 486, 521 a 522 col. sadz.
IV. Na železný a kovový tovar zlatený alebo striebrený, zlatom alebo striebrom platovaný alebo vystrojený drahými kovmi, sa vzťahujú všeobecné vysvetlivky k tomuto dielu sadzobníka č. 11, 12 a 13.
703436
437
ex 500
108Oceľové zrná (oceľový piesok), valce z nekujnej liatiny, valce kovové4--vyrábateľ
704438 až 441
ex 500
ex 514 až ex 520
105
106
108
115
Železné a kovové rúry, spojky rúr (fitinky) a príruby:
1. železné rúry, tiež s namontovanými spojkami s prírubami (okrem rúr dymových)10--vyrábateľ
2. ostatné (tiež dymové rúry a dymové kolená)15--vyrábateľ
705442
ex 445
ex 481
ex 483
ex 514 až ex 520
108
120
122
172
Konštrukcie (hotové v celosti alebo ich hotové súčiastky) zo železných a kovových tyčí, plechu alebo platní, nitované, soskrutkované, svárané atď., tiež zhruba natrené4--vyrábateľ
706443172Železné sudy10--vyrábateľ
707444
502
ex 514 až ex 520
106
108
118
121
Železný a kovový kotliársky tovar (okrem tovaru patriaceho do skupiny XII)4--
708ex 445
ex 514 až ex 520
108
172
174
176
Železný a kovový plechový tovar výslovne nemenovaný:
1. plynomery, vodomery 4--vyrábateľ
2. riad a nádoby z nerezu, hliníka alebo jeho sliatin, riad a nádoby pocínované (okrem mliekárskych kaňví), kuchynské strojky a svietidlá, tiež súčiastky menovaných predmetov50--vyrábateľ
3. plynové spotrebiče pre domácnosť (tiež plynové sporáky) a ich súčiastky 85--vyrábateľ
4. piecky a variče na tekuté alebo plynotvorné palivá, smaltované sporáky pre domácnosť (okrem plynových sporákov), smaltované pece a súčiastky menovaných predmetov vyrábateľ
5. ostatné (tiež mliekárske kaňvy)vyrábateľ
Pripomienka:
Jedáce príbory viď pol. 721.
709446 až 450106
108
118
Železné koľajnice, železné predmety na upevňovanie koľajníc, spojky, kliny, koľajnicové klince, podložky, ustaľovacie krúžky atď. (mimo skrutiek, skrutkových svorníkov a matiek), železničné podvaly, koľajové stoličky; železničné osi a železné súčiastky kolies [náboje (hlavy), kolesové obruče (tyres), kolesové kotúče, kolesové hviezdice], železničné kolesá a dvojkolesá, výhybkové zariadenia, križovatky, srdcovky, posunovadlá, výhybky, zariadenie hamoviek, nárazníky a podobné ťažké železničné hmotiny, všetko železné4--vyrábateľ
710451106
108
118
Osi, čapy osí, obrúčky a zákolníky pre povozy cestné, všetko železné15--vyrábateľ
711452 až 460142
145
171
Železné nástroje:
1. ťažké kovadliny (vo váhe najmenej 50 kg), pílové listy pre strojné píly (pásové, kruhové, rámové atď.), kruže (frézy)8--vyrábateľ
2. kosy, kosáky, nosáky, motyky, lopaty, včítane murárskych lyžíc, vidly na seno a hnoj a iné hrubé vidly, hrable a hrablice, kladivá, kyjanice, sekery, kliešte, pilníky, rašple, ručné píly [priečnice (píly tesárske alebo dvojručky a bruchatky), rozmietačky, rozvrhovačky, tzv. chvostíky, píly sadárske alebo záhradnícke, svlakovky, zárezky, žilkovky, dierovky, prirezávačky, oblúčnice, obsadzovačky, uhlovnice, lupenky atď.], pílové listy, výstružníky, závitníky, krutkové vrtáky, čeľusti závitníc, šidlá, želiezka do hoblíkov, dláta, teslíky, razidlá, priebojnice a iné železné nástroje výslovne nemenované pod č. 117--vyrábateľ
712461
462
463
ex 514 až ex 520
107
119
Železné a kovové klince a drótenky (cvočky, cvoky, podkováky, klince sekané i drótené), nity, skrutky, skrutkové matky a svorníky17--vyrábateľ
713464
465
ex 481
ex 514 až ex 520
107
108
119
Železné a kovové reťaze, tiež liate a kĺbové (mimo reťazí na bicykle):
1. s ohnivami silnejšími než 20 mm 4--vyrábateľ
2. ostatné 17--vyrábateľ
Pripomienky:
I. Odmerané železné i kovové retiazky ozdobné (retiazky na hodinky, retiazkové náramky, retiazkové náhrdelníky atď.) patria do pol. 722.
II. Reťaze na bicykle viď pol. 802.
714466
507
508
ex 514 až ex 520
107
108
119
173
176
Železný a kovový drótený tovar výslovne nemenovaný:
1. laná priemyslové, laná pre elektrické vedenie (pramence) a pre železničné zariadenia4--vyrábateľ
2. ostatné17--vyrábateľ
7154671461Mykacie povlaky všetkého druhu, tkáčske lúče a zuby na tkáčske lúče, tiež vo sväzkoch alebo v kotúčoch, drótené tkáčske nitenky, drótené alebo plechové úška na nitenky (maillons)5--vyrábateľ
716ex 468
469
ex 480
ex 481
ex 483
ex 509
510
ex 511
ex 520
176
178
179
Ihlice, ihly, perá na písanie, rúčky na perá, perly, udice, háčky, sponky, pracky, krúžky, gombíky, náprstky, obúvacie lyžice a podobné drobné potreby, tovar galanterný a bižuterný, všetko železné alebo kovové:
1. ihly pre priemysel textilný4--vyrábateľ
2. kresadlá a ich súčiastky 100--vyrábateľ
3. kovové perly, zapaľovače (okrem kresadiel), tovar galanterný a bižuterný, tiež súčiastky menovaných predmetov 125--vyrábateľ
4. ostatné 17--vyrábateľ
Pripomienka:
Jedáce príbory viď pol. 721.
Hračky viď pol. 1010.
717470104
107
Pružinová oceľ (oceľ sploštená na pásy vo sväzkoch alebo kotúčoch, na pružno kalená)15--vyrábateľ
718471107Železné perá (vzpruhy):
1. na vozy železničné a na vozy pouličných železníc4--vyrábateľ
2. ostatné15--vyrábateľ
719472 až 477
ex 514 až ex 520
170
175
176
177
Železný a kovový tovar týchto druhov:
1. telocvičné náradie (vynímajúc korčule), železné pokladnice5--vyrábateľ
2. železný alebo kovový nábytok, trezorky do múrov 10--vyrábateľ
3. kovania (kĺby, závesy, závory, okenné, a dverné stežaje, stežajné gombíky a súčiastky stežají, kovania dverné, okenné, vozové, nábytkové atď.), zámky, kľúče a iné súčiastky zámkov, železné a kovové príručné pokladnice, tovar ostruhársky, korčule17--vyrábateľ
4. práce umeleckého zámočníctva s vykovanými, lisovanými alebo vytepanými ornamentami, ako i železný a kovový tovar zámočnícky a ostruhársky, spojený s prácami umeleckého zamočníctva50--vyrábateľ
720478152Zbrane a ich súčiastky:
1. ručné strelné zbrane:
a) služobné5--vyrábateľ
b) iné17--vyrábateľ
2. poniklované, ryté alebo damascenované zbrane sečné a bodné20--vyrábateľ
3. súčiastky sečných, bodných a ručných strelných zbraní 17--vyrábateľ
4. ostatné5--vyrábateľ
721ex 445
ex 468
ex 479
ex 509
ex 514 až ex 520
171
176
179
Železný a kovový tovar nožiarsky (nože, vidličky, jedáce lyžice, zaveráky, žabykláče, nožnice, tiež hrubé nože a nožnice pre potrebu živnostenskú alebo poľnohospodársku, kruhadlá, škrabačky, orezávadlá, britvy, prístroje na holenie a čepieľky do nich atď.), súčiastky tovaru nožiarskeho100--vyrábateľ
Pripomienka:
Lyžice na obúvanie viď pol. 716.
Príbory z drahých kovov viď pol. 853 až 855.
722ex 481
ex 482
ex 483
501
ex 514 až ex 520
ex 542
106
108
118
119
121
122
149
170
174
175
178
Železný a kovový tovar výslovne nemenovaný (t. j. nemenovaný v položkách 703 až 721 a 723 až 727 ani nepatriaci do týchto položiek):
1. ornamentované železné a kovové predmety (tiež umelecká liatina a iná nekujná liatina jemná), napr. reliéfy, vázy, kvetináče, zábradlia a podobné predmety, kuchynské strojky, svietidlá (tiež lustre), riad a nádoby cínové alebo pocínované, tiež súčiastky menovaných predmetov50--vyrábateľ
2. plynové spotrebiče pre domácnosť (tiež plynové sporáky) a ich súčiastky 85--vyrábateľ
3. piecky a variče na tekuté alebo plynotvorné palivá, pece, tiež súčiastky menovaných predmetov 100--vyrábateľ
4. ostatné17--vyrábateľ
723503
504
111
119
Pájka mäkká (kľampiarska) i tvrdá, guľky a broky olovené15--vyrábateľ
724505
512
ex 514 až ex 520
117Listy (fólia) kovové, lesklé, vzorkované, farbené alebo lakované, kapsle na fľaše, tuby a podobný tovar, kovové lístky [šalbice, nepravé zlato lístkové (nepravá pozlátka) a nepravé striebro lístkové (nepravé striebridlo)]15--vyrábateľ
Pripomienka:
Bronzový prášek a bronzové farby viď pol. 934.
Fólia z drahých kovov viď pol. 851.
Kresacie kamienky viď pol. 926.
725ex 445
ex 482
506
ex 514 až ex 520
118Kovové písmená (tiež linky, orámovania a okrasy)15--vyrábateľ
726ex 5232476Bouillons, cetinky (tiež lístkové) a pradivo, všetko kovové60--vyrábateľ
Pripomienka:
Bouillons, cetinky a pradivo z drahých kovov viď pol. 852.
727ex 5242476Kovový tovar leonský 100--vyrábateľ
Pripomienka:
Tovar leonský z drahých kovov viď pol. 852.

XII. Stroje, prístroje a ich súčiastky, tiež nástroje a hodiny.

Pol.Číslo colného sadz.Číslo plán. skup.Predmet daneSadzbaSľavaSnížená sadzbaDaňovník
1. Stroje, prístroje a ich súčiastky z dreva, železa alebo obyčajných kovov.
750ex 526
ex 528
ex 554
121 až 123
127 až 137
140 až 144
158
Stroje a prístroje týchto druhov:
1. parné kotly, prístroje destilačné, chladiace a varné, cisterny a tanky, všetky tieto predmety hotové, tiež s armatúrami k nim patriacimi a primontovanými, parné a iné motory výslovne nemenované (okrem motorov elektrických), pracovné stroje, spojené neodlučiteľne s parnými motormi (parné hlbidlá, parné žeriavy, parné kladivá, parné pumpy, parné striekačky a podobné stroje)vyrábateľ
2. súčiastky menovaných strojov a prístrojovvyrábateľ
751527124Rušne, tendry a lokomobily:
1. rušne, tendry a lokomobily vyrábateľ
2. súčiastky rušňov, tendrov a lokomobílvyrábateľ
752530
ex 537
155Hospodárske stroje a prístroje výslovne nemenované:
1. hospodárske stroje a prístroje:
a) drevené (t. j. so 75 % dreva alebo viacej)10--vyrábateľ
b) železné alebo z obyčajných kovov 6--vyrábateľ
2. súčiastky hospodárskych strojov a prístrojov:
a) drevené (t. j. so 75% dreva alebo viacej)15--vyrábateľ
b) železné alebo z obyčajných kovov.10--vyrábateľ
753531 až 534146Stroje textilné:
1. stroje na prípravu, spracovanie, spriadanie a skanie vlny, ľanu a konopia, juty, iného pradiva výslovne nemenovaného, česanie vlny, hodvábu, odpadkov alebo mykanej priadze z bavlny a vlny, valcové stroje na potlačovanie tkanín, stroje vyšívacie, stroje na výrobu mykacích povlakov, stavy tkáčske a stávkárske ako aj pomocné stroje tkáčske a stávkárske5--vyrábateľ
2. súčiastky menovaných strojov10--vyrábateľ
754535146Stroje šijacie a pletacie, tiež podstavce, hlavy, súčiastky podstavcov a hláv:
1. šijacie stroje pre domácnosť (rodinné)75--vyrábateľ
2. ostatné šijacie stroje a stroje pletacie13--vyrábateľ
3. súčiastky strojov šijacích a pletacích 17--vyrábateľ
Pripomienka:
Ihly pre šijacie stroje viď pol. 716.
755529
ex 536
ex 537
538
122
123
127 až 137
140 až 144
147
148
151
157
158
Stroje a prístroje výslovne nemenované:
1. stroje a prístroje z dreva (t. j. so 75 % dreva alebo viacej)10--vyrábateľ
2. iné 6--vyrábateľ
3. súčiastky strojov a prístrojov výslovne nemenovaných15--vyrábateľ
2. Elektrické stroje a prístroje a elektrotechnické potreby:
756ex 539
ex 554
180 až 185
188
Dynamá a elektrické motory, tiež spojené neodlučiteľne s mechanickým zariadením alebo s prístrojmi, transformátormi (otáčivé alebo nehybné meniče):
1. elektromotory do 15 KW 12--vyrábateľ
2. elektromechanické spotrebiče pre domácnosť:
a) umývačky riadu a ich súčiastky 50--vyrábateľ
b) roboty a ich súčiastky 75--vyrábateľ
c) pračky a ľadničky (chladničky), tiež ich súčiastky110--vyrábateľ
d) vysávače prachu, leštiče parkiet, stolné ventilátory, kuchynské strojky a mlynky, vysušovače vlasov, tiež súčiastky menovaných prístrojov140--vyrábateľ
e) iné elektromechanické spotrebiče pre domácnosť a ich súčiastky 25--vyrábateľ
3. elektrické gramofony a ich súčiastky 150--vyrábateľ
4. ostatné elektromotory, spotrebiče, dynamá a transformátory 6--vyrábateľ
5. súčiastky predmetov menovaných pod č. 417--vyrábateľ
757540186
191
192
193
Elektrické prístroje telegrafné, zvonkové, návestné a železničné bezpečnostné prístroje, telefony a mikrofony, ochranné zariadenia proti blesku (okrem hromosvodov), elektrické prístroje meracie a počítacie:
1. rádiotelefonné, rádiotelegrafné a televízne prístroje prijímacie, elektrické tlampače, elektrónkové zosilovače, tiež súčiastky menovaných predmetov (napr. otočné kondenzátory, samoindukčné cievky, slaboprúdové variometry, detektory, odlaďovače, vlnomery, montované antény)80--vyrábateľ
2. elektrónky (okrem lámp usmerňovacích)100--vyrábateľ
3. gramofony alebo svietidlá zmontované s rádiotelefonnými prístrojmi alebo elektrónkovými zosilovačmi, tiež súčiastky menovaných predmetov 150--vyrábateľ
4. ostatné prístroje a zariadenia, tiež lampy usmerňovacie 10--vyrábateľ
5. súčiastky prístrojov a zariadení menovaných pod č. 417--vyrábateľ
Pripomienka:
Hromosvody viď pol. 702.
758ex 482
ex 514 až ex 520
ex 542
187
189
194 až 197
Elektrické lampy (oblúkovky, žiarovky a pod.), montované objímky k elektrickým lampám, montované sklené telesá pre elektrické osvetlenie, prístroje elektroliečebné (tiež prístroje röntgenové), ako aj ich súčiastky:
1. prístroje ožiarovacie a zahrievacie (horské slnká, ožiarovacie lampy, kúpele žiarovkové a na horúci vzduch atď.)10--vyrábateľ
2. svietidlá (tiež lustre) kovové:
a) pre účely verejného osvetlenia, lekárske operačné lampy a reflektory, röntgenové lampy10--vyrábateľ
b) iné svietidlá a ich súčiastky 50--vyrábateľ
3. puzdrá lampášov na elektrické baterie, tiež so žiarovkami a suchými bateriami 25--vyrábateľ
4. elektrické žiarovky a iné elektrické zdroje žiarenia (napr. žiarovky uhlovláknové, lampy a trubice ortuťové, neónové a pod.), nie však lampy röntgenové 40 z ceny spotrebiteľskej--vyrábateľ
5. ostatné 15--vyrábateľ
6. súčiastky tovaru menovaného pod č. 1., 2. písm. a), 4., 5.17--vyrábateľ
Pripomienka:
Lustre a svietidlá drevené viď pol. 234.
Lustre a svietidlá sklené viď pol. 603.
Lustre a svietidlá z kameňa a keramických hmôt viď pol. 659, 661, 662 a 664.
759544187
190
Kábely a izolované elektrovodné dróty:
1. kábely:
a) trakčné (dopravné), staničné a telefonné4 1/2--vyrábateľ
b) ostatné (automobilné, motocyklové, rádiové atď.)17--vyrábateľ
2. izolované elektrovodné dróty17--vyrábateľ
760545198Akumulátory, ako aj elektródy akumulátorové15--vyrábateľ
761546189Elektrické uhlíky:
1. uhlíky osvetľovacie, t. j. uhlíky (kolíky), pokiaľ ich váha na 1 m dĺžky nepresahuje 1 kg 33--vyrábateľ
2. ostatné8--vyrábateľ
762541
ex 543
182 až 184
187 až 189
196
198
Elektrické prístroje a elektrotechnické zariadenia [regulátory, odpory, napájače, (spúšťače), zariadenia rozvodné a dotykové, poistky, elektrovodné prístroje a pod.], výslovne nemenované:
1. suché baterie25--vyrábateľ
2. elektrické spotrebiče pre domácnosť nespojené s elektrickými motormi:
a) sporáky a ich súčiastky 85--vyrábateľ
b) kaňvice, hrnce, opekáče, rošty, ražne, teplomety, pece sálavé, pece akumulačné, zásobníky horúcej vody, tiež súčiastky menovaných predmetov100--vyrábateľ
c) iné spotrebiče pre domácnosť (napr. variče, platne, trúby, hladidlá) a ich súčiastky 17--vyrábateľ
3. elektrické zapaľovače a ich súčiastky 125--vyrábateľ
4. ostatné prístroje a zariadenia (tiež poistky) a ich súčiastky 17--vyrábateľ
Pripomienka:
Elektrické hračky viď pol. 1010.
Elektrické spotrebiče spojené s motormi viď pol. 756.
3. Prístroje a nástroje (inštrumenty), hodiny.
763ex 573
ex 574
153
154
Prístroje a nástroje týchto druhov (okrem sklených):
1. prístroje chirurgické a iné lekárske prístroje 8--vyrábateľ
2. nástroje chirurgické a iné lekárske nástroje 12--vyrábateľ
3. prístroje matematické a fyzikálne 15--vyrábateľ
4. súčiastky prístrojov a nástrojov menovaných pod č. 1., 2. a 3.17--vyrábateľ
Pripomienka:
Sklené prístroje a nástroje viď pol. 608.
Drevené meradlá viď pol. 229.
764ex 575154Prístroje optické:
1. prístroje pre film so šírkou viac ako 16 mm a ich súčiastky5--vyrábateľ
2. cvikre, okuliare, lornety a iné sklá očné s obrubami:
a) kovovými 14--vyrábateľ
b) inými 18--vyrábateľ
3. obruby a objímky na cvikre, okuliare a na podobné sklá očné:
a) kovové 15--vyrábateľ
b) iné 20--vyrábateľ
4. divadelné, turistické a poľovnícke ďalekohľady (kukadlá, triedry), fotografické prístroje, zväčšovacie prístroje, premietacie a prehliadacie prístroje statické, prijímacie a premietacie prístroje pre úzky film (najviac 16 mm), tiež zvukové, súčiastky a príslušenstvo menovaných prístrojov (objektívy, filtry, predsádkové šošovky, samospúšťače, dialkomery, fotometre, expozimetre, hľadáčky atď.), presne pracované hračky optické a ich súčiastky85--vyrábateľ
5. ostatné prístroje optické a ich súčiastky 12--vyrábateľ
Pripomienka:
Hračky optické iné ako presne pracované viď pol. 1010.
Nezasadené optické sklá viď pol. 610.
Obruby z drahých kovov viď pol. 853 až 855.
765ex 576150
151
158
178
Prístroje a nástroje výslovne nemenované:
1. stroje písacie, počítacie (tiež kontrolné pokladnice), knihovacie, rozmnožovacie, kalkulačné, účtovacie, štatistické, adresovacie a známkovacie, tiež spojené s motormi 12--vyrábateľ
2. mechanické gramofony, hracie prístroje a strojky, tiež súčiastky menovaných predmetov150--vyrábateľ
3. ostatné prístroje a nástroje 15--vyrábateľ
4. súčiastky strojov, prístrojov a nástrojov menovaných pod č. 1. a 3.17--vyrábateľ
Pripomienka:
Gramofony s rádioprijímačmi alebo s elektrónkovými zosilovačmi viď pol. 757.
766ex 577145
171
Nástroje meracie pre živnostníkov (miery, skladacie miery, kružidlá uhlové, otáčacie a obkročné, drótomery a podobné predmety) 15--vyrábateľ
Pripomienka:
Drevené meradlá viď pol. 229.
767578176Váhy a súčiastky váh (okrem váh presných):
1. váhy s váživosťou do 10 kg 20--vyrábateľ
2. váhy s váživosťou cez 10 kg až do 500 kg 15--vyrábateľ
3. váhy s váživosťou cez 500 kg 6--vyrábateľ
4. súčiastky váh 20--vyrábateľ
Pripomienka:
Váhy presné viď pol. 763.
768579 až 580
ex 581
582 až 584
228Hudobné nástroje:
1. pianá, pianiná, harmóniá a podobné nástroje klávesové (okrem organov), mechaniky k pianom a pianinám, hlasy a hlasové platničky k harmóniám, ako aj iné súčiastky nástrojov klávesových 20--vyrábateľ
2. organy 5--vyrábateľ
3. ostatné hudobné nástroje (dychové, sláčikové a iné)22--vyrábateľ
4. súčiastky nástrojov menovaných pod č. 3, tiež struny25--vyrábateľ
769ex 585150Hodinkyvyrábateľ
Pripomienka:
Hodinky so striebornými, zlatými alebo platinovými puzdrami viď pol. 853, 854 a 855.
770ex 586150Puzdrá na hodinky30--vyrábateľ
Pripomienka:
Hodinkové puzdrá strieborné, zlaté alebo platinové viď pol. 853, 854 a 855.
771587
588
150Hodinkové stroje, tiež platničky k hodinkovým strojom (hodinkové kostry) a neopracované (surové) stroje (ébouches), ako i iné hodinkové súčiastky30--
772589
590
591
150Hodiny (mechanické i elektrické) a ich súčiastky:
1. hodiny pouličné (tiež nárožné) a ich súčiastky 5vyrábateľ
2. hodiny vežové a ich súčiastky 10vyrábateľ
3. hodiny kuchynské a budíčky (okrem budíčkov cestovných)80vyrábateľ
4. hodiny slohové (napr. barokové, empirové a pod.), hodiny stojacie, budíčky cestovné (budíčky v puzdrách) a tzv. francúzske budíčky 125vyrábateľ
5. ostatné (napr. stolné, nástenné) 90vyrábateľ
6. súčiastky (tiež stroje) hodín menovaných pod č. 3 až 5100vyrábateľ

XIII. Vozidlá.

Pol.Číslo colného sadz.Číslo plán. skup.Predmet daneSadzbaSľavaSnížená sadzbaDaňovník
8005471560
1601
1614
1615
1625
1626
1634
2279
Nákladné vozidlá nemotorické, ako i prívesné (vlečné):
1. neperované:
a) prívesné (vlečné) vozy6--vyrábateľ
b) ostatné, napr. poľnohospodárske vozy, sane, ako i prepravné skrine bez kolies9--vyrábateľ
2. perované:
a) prívesné (vlečné) vozy vyrábateľ
b) ostatné, napr. vozy nábytkové, pre kočovníkov a hercov (maringotky), na prepravu koní alebo divokej zveri
aa) pre zvieracie poťahyvyrábateľ
bb) ostatné vyrábateľ
Pripomienka:
Korby k vozom, ručné sánky, rohačky, tragače viď pol. 229.
Prívesné (vlečné) vozíky k motocyklom viď pol. 803.
Vozidlá ťahané poťahmi, s namontovanými strojmi alebo zariadeniami, prípadne aj opatrené motormi, ktoré slúžia na pohon pracovných strojov a nie aj na ich dopravu, zdaňujú sa ako stroje a prístroje - pol. 752 príp. 756.
Vozíky ručné alebo ťahané psami, ako i vozíky pre nemocných viď pol. 229, prípadne pol. 752.
Žacie a hospodárske stroje viď pol. 752.
801548
549
1561
1753
2279
Osobné vozidlá nemotorické:
1. detské kočíky10--vyrábateľ
2. vozy kvetinové a pohrebné 10--vyrábateľ
3. vozy košinové, vozy nemocničné, väzenské 10--vyrábateľ
4. ostatné osobné vozidlá, napr. bryčky, koče, poľovnícke vozy, osobné sane, omnibusy 10--vyrábateľ
802550
551
552
1680
1681
1682
Bicykle bez motoru, napr. bicykle dvojkolesové, trojkolesové, tandemy, vozíky (pojazdné sedadlá) pre nemocných s pohonom ručným alebo nožným, železničné velocipedy (dreziny), ľahké dodávkové vozíky s pohonom bicyklovým, ich súčiastky:
1. vozíky (pojazdné sedadlá) pre nemocných s pohonom ručným alebo nožným, železničné velocipedy (dreziny) a ich súčiastky 6--vyrábateľ auto-motovelo
2. ostatné 14013010vyrábateľ auto-motovelo
803ex 5531640Motorové kolá (motocykly), tiež bicykle s pomocným motorkom, prívesné vozíky, tandemy; ich motory a iné súčiastky:
1. Manet 90 s obyčajným i prepychovým výstrojom 854540UP-20
2. ČZ 125 1155560UP-20
3. ČZ 150 1305575UP-20
4. Jawa 250 1255570UP-20
5. Ogar 350 1306565UP-20
6. ostatné motocykly 1206060UP-20
7. bicykle s pomocným motorkom603030UP-20
8. iné súčiastky než motory vozidiel tejto položky, uvedené pod č. 1 až 71306070UP-20, prípadne vyrábateľ
804ex 553163Osobné automobily, tiež motorové trojkolky; ich motory, podvozky a karoserie:
1. Aero Minor 25018070UP-20
2. Škoda 1101 370240130UP-20
3. Tatra 107 (Tatraplan) 330220110UP-20
4. Tatra 87 320210110UP-20
5. ostatné osobné automobily 370240130UP-20
6. motorové trojkolky 20015050UP-20
7. iné súčiastky než motory, podvozky a karoserie vozidiel tejto položky, uvedené pod č. 1 až 6380240140UP-20, prípadne vyrábateľ
805ex 553
ex 554
161
162
Automobily nákladné alebo dodávkové včítane elektrických vozíkov, autobusy; ich motory, podvozky a karoserie:
1. automobily nákladné a dodávkové 6--UP-20
2. autobusy 6--UP-20
3. ostatné 6--UP-20
4. ich súčiastky okrem motorov, podvozkov a karoserií 6--UP-20
Pripomienka:
Prívesné (vlečné) vozy k nákladným a dodávkovým automobilom alebo autobusom viď pol. 800.
806ex 553
ex 554
1562
1563
1601
1603
Motorové vozidlá, nerozlučne spojené s pracovným zariadením, napr. automobilové striekačky, vozy na polievanie a čistenie ulíc, rebríky, žeriavy, pumpy, pojazdné osvetľovacie zariadenia, odsunové alebo lešeňové vozy, ťažné stroje (transportéry), cestné valce, hlbidlá, buldozéry, variče a rozstriekavacie stroje na asfalt a decht, motorové pluhy, kombajny, stroje na čistenie pivných tlakových prístrojov, motorové rozhlasové vozy, motorové píly, drviče, tiež ich motory 6--UP-20
Pripomienka:
Parné pluhy, parné nákladné vozidlá cestné, tiež spojené s pracovným zariadením (napr. sentinely) viď pol. 750.
807ex 553
ex 554
1600
1602
Traktory a ich motory6--UP-20
Pripomienka:
Traktory parné viď pol. 750.
808ex 553
ex 554
165
166
Lietadlá ľahšie i ťažšie ako vzduch, ich motory a iné súčiastky6--vyrábateľ
Pripomienky k pol. 803 až 808:
Vozidlá neúplné a skupiny spojených súčiastok, inde osobitne nezaradené, zaraďujú sa ako úplné vozidlá.
809ex 445
ex 526
555
1250
1255
Nákladné vozy koľajové, ako i vozy pre železnice banské (hunty), lesné, poľné, cestné, priemyslové, stavebné a visuté a pod., včítane spodkov5--vyrábateľ
810ex 556
ex 557
1251Osobné vozy koľajové, tiež vozy kuchynské, reštauračné a spacie alebo vozy pouličných alebo visutých železníc, bez ohľadu na úpravu čalúnnickú alebo sedlársku, ako i železničné dreziny, upravené na pohon motorický5--vyrábateľ
811ex 5561251Železničné vozy služobné, napr. pre sprievodcov, na batožinu, na prepravu pošty, na prepravu nemocných5--vyrábateľ
812ex 528
ex 539
ex 557
1241 až 1243
1252
1253
1623
Rušne koľajové na iný parný pohon, ako aj motorové vozy koľajové a trolejbusy 5--vyrábateľ
Pripomienka:
Rušne parné viď pol. 751.
813ex 558
ex 559
126Lode námorné6--vyrábateľ
814ex 326
ex 356
ex 357
ex 358
ex 359
ex 360
ex 362
ex 445
ex 554
ex 558
ex 559
126Lode pre osobnú vnútrozemskú plavbu:
1. s pohonným strojom6--vyrábateľ
2. plachtové (tiež jachty)6--vyrábateľ
3. iné, napr. športové, závodné a polozávodné člny6--vyrábateľ
Pripomienky:
I. Lode používané na prepravu pošty, na verejnú prepravu cestujúcich, na živnostenské prevážanie cez rieky alebo jazerá podliehajú dani sníženej o 30 %.
II. Lode prepychové, vyrobené z mahagónu, cédra a pod. driev exotických, alebo inak prepychove na účely zábavné vystrojené, podliehajú daňovej prirážke 30 %.
III. Lode s pomocným (odnímateľným) pohonným strojom sa zaraďujú rovnako ako lode s neodnímateľným strojom.
815ex 356
ex 359
ex 445
ex 558
ex 559
126Lode pre nákladnú vnútrozemskú plavbu:
1. s pohonným strojom 6--vyrábateľ
2. plachtové 6--vyrábateľ
3. ostatné, napr. nákladné člny, vlečné (závesné) člny, tankové (nádržové) člny 66--vyrábateľ
Pripomienka:
Lode s pomocným (odnímateľným) pohonným strojom sa zaraďujú rovnako ako lode so strojom neodnímateľným.
816ex 356
ex 359
ex 445
ex 558
ex 559
126Lode na osobitné ciele, napr. lodné hlbidlá a rýpadlá, lode zdvihacie, lodné žeriavy, požiarne lode5--vyrábateľ

XIV. Drahé kovy a drahokamy.

Pol.Číslo colného sadz.Číslo plán. skup.Predmet daneSadzbaSľavaSnížená sadzbaDaňovník
850ex 5600152
0153
0166
11
Surové striebro, zlato, platina a iné drahé kovy, v kusoch, prútoch, liatych tyčiach, prášku, zlomkoch, odpadkoch a popole
1. striebro 7 Kčs/1 g--vyrábateľ v prípade puncovania vyberá daň puncovný úrad
2. zlato 170 Kčs/1 g--vyrábateľ v prípade puncovania vyberá daň puncovný úrad
3. platina 400 Kčs/1 g--vyrábateľ v prípade puncovania vyberá daň puncovný úrad
Pripomienky:
I. Platinou sa rozumie nielen platina, ale i osmium, rodium, ruténium, paládium a irídium.
II. Do skupiny drahých kovov patria sliatiny rýdzosti:
pri striebre 800/1000
pri zlate 250/1000
pri platine 950/1000
a vyššej.
Sliatiny rýdzosti nižšej zdaňujú sa podľa všeobecnej vysvetlivky č. 11 k tomuto dielu sadzobníka.
III. Sliatiny zlata a striebra s prípadným prímeskom obyčajných kovov treba vždy zdaňovať ako zlato bez ohľadu na pomer drahých kovov, pokiaľ odpovedajú rýdzosti uvedenej v pripomienke II.
Sliatiny rýdzosti nižšej zdaňujú sa podľa všeobecnej vysvetlivky č. 11 k tomuto dielu sadzobníka.
IV. Sliatiny obsahujúce platinu alebo kovy triedy platiny, pokiaľ odpovedajú rýdzosti uvedenej v pripomienke II., zdaňujú sa ako platina, okrem sliatiny zlata a paládia, ktorá sa zdaňuje ako zlato.
Sliatiny rýdzosti nižšej zdaňujú sa podľa všeobecnej vysvetlivky č. 11 k tomuto dielu sadzobníka.
V. Zlatníci a klenotníci, pokiaľ sú podnikmi poverenými v smysle § 3, ods. 2, písm. b) zákona, platia daň zo svojich výrobkov podľa tohto dielu sadzobníka a to:
a) z tovaru z drahých kovov, ktorý podlieha puncovnej povinnosti podľa puncovného zákona, na puncovnom úrade pri puncovaní sadzbami, uvedenými v tomto diele sadzobníka,
b) z tovaru z drahých kovov, ktorý nepodlieha puncovnej povinnosti podľa puncovného zákona, pri jeho vyskladnení z výrobne podľa príslušných položiek tohto dielu sadzobníka.
VI. Dovoz drahých kovov a mincí z drahých kovov Národnou bankou čs. alebo ich prevzatie touto bankou nepodlieha dani.
VII. Preparáty a soli drahých kovov aj pre smaltovne a priemysel keramický viď pol. 924 a 928.
851562
ex 563
564
566
ex 567
ex 568
ex 569
11Polotovary z drahých kovov
1. valcované alebo ťahané tyče, dróty, plechy, platne, pruhy, lupene, rúrky atď. neupravené, ďalej drahé kovy v lístkoch, surové kusy liate, lisované alebo tepané a polotovary určené na ďalšie spracovanie alebo opracovanieAfinerie drahých kovov, vyrábateľ, v prípade puncovania vyberá daň puncovný úrad
a) zo striebra 6 Kčs/1 g--
b) zo zlata 120 Kčs/1 g--
c) z platiny 350 Kčs /1 g--
2. pre účely lekárske, zubolekárske, technické a laboratórne:
a) zo striebra 1 Kčs/1 g--
b) zo zlata 30 Kčs/1 g--
c) z platiny 100 Kčs/1 g--
Pripomienky:
I. Pri odbere drahých kovov pre účely uvedené pod č. 2 musí sa odberateľ preukázať povolením, ktoré na individuálnu žiadosť vydá príslušný finančný úrad I. stol. a povolením Národnej banky Čs.
II. Pájky z drahých kovov zdaňujú sa podľa č. I. tejto položky.
85256511
1793
Buillons, cetinky, priadza, tkaniny, pletivá, prámiky a iné práce z drótov, cetiniek a priadzí z drahých kovov
1. zo striebra6 Kčs/1 g--vyrábateľ
2. zo zlata120 Kčs/1 g--vyrábateľ
3. z platiny350 Kčs/1 g--vyrábateľ
Pripomienka:
Leonský tovar z obyčajných kovov viď pol. 726 a 727.
853ex 5681793Tovar zo striebra:
1. snubné prstene hladké, nefazónované, do 5 g váhy, detské náušničky (šošovky), prívesky a retiazky do 3 g váhy2 Kčs/1 g--Vyrábateľ, v prípade puncovania daň vyberá puncovný úrad
2. ostatné skvosty 6 Kčs/1 g--
3. nože, vidličky a lyžice 4 Kčs/1 g--
4. výrobky pre účely priemyslové, technické a laboratórne1 Kčs/1 g--
5. ostatný tovar zo striebra5 Kčs/1 g--
Pripomienky:
I. Daň z tovaru uvedeného pod č. 1 a 2 platí sa z váhy drahého kovu pri puncovaní na puncovnom úrade.
II. Drahé kamene, polodrahokamy, perly, koraly, spojené s tovarom zo striebra zdaňujú sa oddelene podľa pol. č. 857.
III. Ako nože, vidličky a lyžice (č. 3) zdaňujú sa nielen nože a vidličky na jedlo, ale aj na ovocie a zákusky, lyžice na polievku a kávu, zmrzlinu, vajcia a pod., príbory podávacie, krájacie, šalátové, nože na maslo, syr, torty, polievkové naberačky, lyžice na kompot, šaláty, omáčku, na soľ, cukor, horčicu, kliešte na cukor, zákusky a pod.
854ex 5671793Tovar zo zlata:
1. snubné prstene hladké, nefazónované, do 5 g váhy, detské náušničky (šošovky), prívesky a retiazky do 3 g váhy65 Kčs/1 g Vyrábateľ, v prípade puncovania daň vyberá puncovný úrad
2. ostatné šperky 120 Kčs /1 g
3. výrobky pre účely priemyslové, technické a laboratórne 30 Kčs/1 g
4. ostatný tovar zo zlata 110 Kčs/1 g
Pripomienka:
Platia obdobne pripomienky I. a II. pol. 853.
855ex 567
ex 569
1793Tovar z platiny:
1. skvosty 350 Kčs/1 g--Vyrábateľ, v prípade puncovania daň vyberá puncovný úrad
2. výrobky pre účely priemyslové, technické a laboratórne 100 Kčs/1 g--
3. ostatný tovar z platiny 320 Kčs/1 g--
Pripomienka:
Platia obdobne pripomienky I. a II. pol. 853.
8565611793Výrobky z drahých kovov, inde nemenované a inde nezaradené
1. zo striebra 6 Kčs/1 g--Vyrábateľ, v prípade puncovania daň vyberá puncovný úrad
2. zo zlata 120 Kčs/1 g--
3. z platiny 350 Kčs/1 g--
Pripomienka:
Platia obdobne pripomienky I. a II. pol. 853.
857ex 142
ex 571
572
0434
1794
Drahokamy a polodrahokamy prírodné a umelé
1. surové 125 --nakupovač dovozca, vyrábateľ
2. brúsené alebo inak opracované:
a) pre účely technické, priemyslové a laboratórne, zasadené i nezasadené 30--brusiareň, vyrábateľ
b) pre iné účely, nezasadené 150--vyrábateľ
Pripomienka:
Za drahokamy a polodrahokamy považujú sa nielen kamene prírodné, ale aj vyrobené synteticky alebo iným spôsobom z kameňov prírodných, napr. tavením (tzv. kamene umelé).
858ex 567
ex 570
0434
1793
1794
Tovar z drahokamov a polodrahokamov:
1. z drahokamov 150--vyrábateľ
2. z polodrahokamov 60--vyrábateľ
Pripomienky:
I. Drahé kovy spojené s drahokamami alebo polodrahokamami zdaňujú sa oddelene podľa pol. 853 až 855.
II. Obrúbenie drahokamov a polodrahokamov obrúčkami z obyčajných kovov alebo podložkami fóliovými nepokladá sa za zasadenie.
859ex 139
ex 140
ex 361
ex 570
ex 571
Perly pravé a koraly pravé i nepravé:
1. surové dovozca (vyrábateľ)
2. opracované
3. tovar z perál a pravých i nepravých koralov
Pripomienky:
I. Jednoduché navlečenie perál na šnúry bez ozdoby zlatníckej alebo klenotníckej pre uľahčenie dopravy alebo predvádzanie nemení nič na ich zaradení pod č. 2 tejto položky.
II. Ako perly surové zdaňujú sa len perly neoddelené od lastúry.
III. Drahé kovy, spojené s perlami alebo koralmi zdaňujú sa oddelene podľa pol. č. 853 a 855.
IV. Nepravé perly a koraly zo skla viď pol. 607, z kovu viď pol. 716, z dreva viď pol. 234, z iných hmôt rezbárskych ako z dreva viď pol. 235.

XV. Chémia.

Pol.Číslo colného sadz.Číslo plán. skup.Predmet daneSadzbaSľavaSnížená sadzbaDaňovník
1. Látky lekárnické a voňavkárske.
900151559Šťava zo sladkého koreňa surová alebo prečistená 25--vyrábateľ
Pripomienka:
Sladký koreň bylina a koreň sladkého dreva (sladké drevo) viď pol. 44.
901152
ex 174
5296
5299
559
Ambra, tekutá ambra, bobrový stroj, pižmo (mošus), cibet, kantaridy (španielske mušky), zrnká pižmové (abelmošové), ópium, muškátový balzam (muškátové maslo), voda bobkočerešňová, horkomandlová a tiež ich náhradky25--vyrábateľ
9021530510Gáfor surový alebo čistený20--vyrábateľ
903154
ex 633
0750Vonné vodičky bez liehu, ako vodička z pomarančových kvetov, vodička ružová, feniklová, z máty peprnej, millefleurová a podobné vodičky25--vyrábateľ
904155
632
0752Silice (éterické oleje), alkoholické aromatické tresti20--vyrábateľ
Pripomienky:
I. Alkoholické tresti (okrem prípravkov kozmetických, t. j. ako takých upravených a predávaných) musia mať najmenej 30 % vonných olejov, inak sa považujú za liehové tekutiny (pol. č. 79).
II. Tovar voňavkársky viď pol. 950, 951.
2. Farbivá a trieslivá.
905156 až 162
ex 163
0765
0766
5311
5312
5352
5490
5903
5904
Drevá farbiarske a trieslivá, kôry a iné časti rastlín farbiarskych a trieslivých (napr. katechu, kino, zrná alkermesové, lak-dye, orlean, morenové výťažky, lakmus), sépia surová, orseille, indigo, košenila (červec nopálový), ďalej rastlinné a iné výťažky farbiarske a trieslivé:
1. kôry a iné časti rastlín zo stromov lesných 5--vyrábateľ
2. ostatné15--vyrábateľ
3. Živice.
9061650720
550
Obyčajná živica, kolofónia, smola výslovne nemenovaná 18--vyrábateľ
Pripomienka:
Smola z minerálnych olejov a dechtov viď pol. 919.
9071670720Smola debnárska, pivovarská, obuvnícka, kefárska a prešívacia, hmoty opaľovacie, smola optická, hmoty upchávkové pivovarské, vinárske a likérnické zo smoly regenerovanej11--vyrábateľ
9086342720Fakle smolné a podobné výrobky11--vyrábateľ
909ex 1730507
0720
Terpentín, olej terpentínový, olej živičný (smolný), olej jantárový, olej kaučukový9--vyrábateľ
Pripomienky:
Oleje radu benzénového z kamenouholného dechta viď pol. 918. Vtáčí lep viď pol. 944.
910ex 174550
552
559
Živica kopálová, damarová, aloe, šelak, guma arabská, guma senegalská, gumigutta, tragant, gleje, glejo-živice, prírodné balzamy (kanadský, toluánsky) a šťavy rastlinné inde nemenované 20--vyrábateľ
Pripomienka:
Lepidlá viď pol. 944.
911164
ex 173
ex 175
0555
0559
0650
0656
Decht (kamenouhoľný, hnedouhoľný, bridlicový, drevný, kostný a i.)9--vyrábateľ
4. Minerálne oleje, výrobky z nich a ostatné motorové palivá.
912ex 6210170
0340
0580
Metan, etan, svietiplyn pohonny a zemný plyn, skvapalnené alebo stlačené:
1. pre pohonné účely 11--vyrábateľ
2. pre iné účely11--vyrábateľ
913ex 6210580Propan, butan alebo ich smesi skvapalnené (tekutý pohonný plyn):
1. pre pohonné účely 11--vyrábateľ
2. pre iné účely 11--vyrábateľ
Pripomienka k položkám 912 a 913:
Ostatné plyny viď pol. 925.
914ex 1770581
0582
0584
Minerálne oleje, ktorých hustota nedosahuje 810o pri 15o C
1. motorový a letecký benzín:
a) pre pohon osobných aut a motocyklov6.700 Kčs
100 kg
5.430 Kčs
100 kg
1.270 Kčs
100 kg
vyrábateľ
b) ostatné 500 Kčs
100 kg
--vyrábateľ
2. benzín pre účely rozpúšťacie alebo vyluhovacie (extrakčný benzín), na výrobu alebo prípravu olejových farieb a fermeží (lakový benzín), na tavenie skla alebo na opaľovanie textílií (technický benzín) na povolenie finančných úradov 190 Kčs
100 kg
--vyrábateľ
Pripomienky:
I. Motorový benzín určený pre osobné autá a motocykly zdaňuje sa pri vyskladnení z výrobne sníženou sadzbou 1270 Kčs za 100 kg. Doplatok dane uvedenej v stĺpci „Sadzba" vyberie Ústredná rozdeľovňa minerálnych olejov pri výdaji lístkov na benzín, a to čiastkou Kčs 42.- za každý liter benzínu.
II. Do č. 2 patrí tiež lakový benzín vyrobený synteticky, i keď presahuje hustota 810o pri 15o C pokiaľ nepresahuje hustotu 835o .
915ex 175
176
ex 177
0170
0581
0584
Minerálne oleje o hustote 810o alebo vyššej pri 15o C a o viskózite do 3o E pri 20o C (napr. olej na kúrenie [modrý olej], petrolej, plynový olej [motorová nafta]) 199 Kčs
100 kg
--vyrábateľ
Pripomienka:
Cenový rozdiel za plynový olej (motorovú naftu) pre roľníkov za vyššiu cenu vyberie Ústredná rozdeľovňa minerálnych olejov pri výdaji poukážok na tento minerálny olej.
916ex 177
ex 178
0170
0583
0584
0590
Minerálne oleje o hustote nad 810o alebo vyššej pri 15o a o viskózite nad 3o E pri 20o C a pri 15o C tekuté (napr. mazacie oleje automobilové, letecké, ložiskové, transformátorové, turbínové, valcové, vretenové)25--vyrábateľ
917ex 177
ex 178
0590Regenerované, upotrebené mazacie oleje uvedené v pol. č. 9167--vyrábateľ
918ex 173
ex 177
ex 178
0650
0651
0652
Uhlovodíky radu benzénového (napr. benzén, toluén, xylén alebo ich smesi ako obchodný benzol), ďalej oleje z dechtov:
1. pre pohonné účely 190 Kčs
100 kg
--vyrábateľ
2. pre iné účely 100 Kčs
100 kg
--vyrábateľ
Pripomienky k položkám 911-917:
I. Minerálne oleje (ropa, petrolejový destilát, surový benzol a pod.), dodávané na ďalšie spracovanie do výrobní minerálnych olejov nepodliehajú dani.
II. Dani podliehajú tiež oleje vyrobené z uhlia alebo zo živíc iných ako ropy, a to podľa rovnakých zásad, ako keby boly vyrobené z ropy.
919166
168
169
170
171
0170
0171
0583
0655
0656
0658
0659
Smola z kamenouhoľného, hnedouhoľného a bridlicového dechta, smola petrolejová a stearínová, montánny vosk surový, asfalt prírodný, zeminy a kamene asfaltové, asfalt, bitumen (živica), asfaltový tmel, asfaltový astix, dlaždice a kocky asfaltové9--vyrábateľ
9201720170Ozokerit (zemný vosk)9--vyrábateľ
92196
98
ex 99
0552
0583
Parafín, cerezín, vazelína a montánny čistený 12--vyrábateľ
Pripomienka:
Vazelína pre liečebné účely viď pol. 949.
Vazelína pre kozmetické účely viď pol. 951.
922ex 135
ex 177
ex 178
179
ex 622
ex 637
0583 až 0584Výrobky z ropy výslovne neuvedené (napr. koks, nafténové kyseliny, nafténové mydlá, nafténové živice, destilačné zvyšky)9--vyrábateľ
9231000590Kolomaž, pevné (konzistentné) mazadlá, vyrobené z minerálnych olejov alebo pri výrobe minerálnych olejov20--vyrábateľ
5. Chemické látky a chemické výrobky.
924596
ex 597 až ex 603
ex 605
ex 622
0173
0175
0176
0400 až 0432
056
Prvky a všetky slúčeniny anorganické (napr. kysličníky, kyseliny, zásady, soli, karbidy, peroxydy, persoli a pod.) okrem osobitne v sozname uvedených alebo predávaných pod osobitným označením obchodným10--vyrábateľ
Pripomienka:
Soľ (chlorid sodný), ktorá je predmetom monopolu, viď pol. 16 všeobecných vysvetliviek k tomuto sadzobníku.
925ex 597
ex 621
0450Plyny stlačené, skvapalnené alebo stužené (napr. vodík, kyslík, dusík, chlór, kysličník uhličitý, kysličník siričitý, amoniak, acetylén, neón, argón, kysličník dusný, fosgén a pod.)9--vyrábateľ
Pripomienka:
Pohonný plyn viď pol. 912 a 913.
926ex 144
ex 150
ex 201
ex 517
ex 599
ex 600
ex 603
ex 622
0433
0435
0439
0553
0773
Výrobky anorganického priemyslu:
1. hlinky rafinačné 9--vyrábateľ
2. hmoty absorpčné a adsorpčné (ako aktívne uhlie, norit, karborafín, spódium, hmota pre fľaše na dissous-plyn, permutity, zeolity, vápno plynárenské)10--vyrábateľ
3. uhlie výpalkové, výpalky kýzové, kaly selénové9--vyrábateľ
4. žiarové telieska (ako Auerove pančušky)12--vyrábateľ
5. hmota akumulátorová 9--vyrábateľ
6. kresacie kamienky 18--vyrábateľ
Pripomienka:
Viď ďalej pomocné prostriedky pol. 971.
927ex 150
ex 368
ex 601
ex 622
ex 626
0622Frity, glazúry, emaily a majoliky pre smaltovne, priemysel keramický a sklársky, pre bižutériu, ďalej farby, firnisy, leštidlá a iné prípravky (rybie striebro), okrem z drahých kovov pre priemysel keramický, porcelánový a sklársky9--vyrábateľ
928ex 513
ex 560
ex 563
ex 623
ex 624
0622Preparáty drahých kovov pre smaltovne, priemysel keramický, porcelánový, sklársky a jablonecký100--vyrábateľ
929ex 598 až ex 602
ex 604
ex 619
ex 620
ex 622
ex 630
0500 až 0506
051
052
053
0550
0555
056
0653
0654
0731
0732
Slúčeniny organické až (napr. kyseliny, alkoholy, estery, étery, aldehydy, ketony, amidy, aminy, fenoly, chinony, alkaloidy, glykosidy a heteroglykosidy a pod.), okrem iných organických látok osobitne v sozname uvedených10--vyrábateľ
Pripomienka:
Kyselina octová a organické kyseliny ju nahradzujúce viď pol. 82.
Lieh etylnatý viď pol. 79.
Mastné kyseliny viď pol. 77.
Umelé sladidlá, ktoré sú predmetom monopolu (sacharín, dulcín a pod.) viď pol. 16 všeobecných vysvetliviek k tomuto dielu sadzobníka.
930ex 108
ex 619
3102
0502
Prídymok, t. j. smes vyšších alkoholov s obsahom alkoholu etylnatého pod 15 % obj.7--vyrábateľ
Pripomienka:
Ak obsahuje prídymok alkoholu viac ako 15 % obj., považuje sa za lieh (pol. č. 79).
931ex 6200506Éter etylnatý:
1. narkotický300 Kčs
100 kg
--vyrábateľ
2. pre technické použitie po denaturácii300 Kčs
100 kg
--vyrábateľ
3. ostatný55.000 Kčs
100 kg
--vyrábateľ
932ex 6200504Octan etylnatý:
1. pre technické použitie po denaturácii130 Kčs
100 kg
--vyrábateľ
2. ostatný22.000 Kčs
100 kg
--vyrábateľ
933ex 619
ex 620
ex 622
ex 637
050
0510
0513
Rozpustidlá a riedidlá (okrem produktov z ropy a dechtov), zvláčňovadlá a sikatívy pre laky, pokiaľ sú dodávané pod obchodnými názvami a nie pod chemickým označením 12--vyrábateľ
Pripomienka:
Produkty z ropy a dechtov viď pol. 914 a 918.
934 ex 146
148
ex 513
ex 597
ex 601
ex 602
ex 605
606
ex 607
ex 626
ex 627
0554
0620
0621
Minerálne farby v prášku aj rozotreté (ako okry, bieloba cinková, titanová, litopon, ultramarín, bronzy, tiež farby svietiace)20--vyrábateľ
935ex 132
ex 607
ex 625
ex 626
054
0726
Dechtové farbivá upravené i neupravené:
1. v balení pre domácnosť a potravinárstvo20--vyrábateľ
2. ostatné12--vyrábateľ
936ex 605
ex 607
ex 626
0632Tlačiarske farby (okrem v balení kancelárskom) ako černe rotačné, farby hĺbkotlačové, farby ofsetové, gumotlačové 9--vyrábateľ
Pripomienka:
Farby v balení kancelárskom viď pol. 962.
937ex 108
ex 609
ex 623
ex 624
ex 626
ex 646
0606
0630
0631
Laky a firnisy lakové a náterové, farby a tmely pre lakársky priemysel (ako laky a farby olejové, laky asfaltové, laky syntetické, smalty syntetické, laky nitrocelulózové, laky a politúry liehové, matičky liehové a pod.)20--vyrábateľ
938ex 132
ex 610
0618
0680
5999
Želatina (surová i jedlá), agar-agar a iné rastlinné želatiny, ako aj výrobky z nich (napr. kapsle):
1. agar-agar 5--vyrábateľ
2. ostatné 20--vyrábateľ
Pripomienka:
Želatinové filmy neosvetlené viď pol. 958.
9396110680Glej kostný, kožný, remeňový, chrómový, rybí18--vyrábateľ
940ex 6520680Kosti odtučnené, odglejené, múčka kostná hnojivá12--vyrábateľ
Pripomienka:
Kostná múčka kŕmna viď pol. 71.
Tuk kostný viď pol. 77.
941ex 150
ex 599
ex 600
617
ex 652
044
0670
0680
5290
Umelé hnojivá anorganické i organické, ďalej hnojivá živočíšne7--vyrábateľ
942ex 612
ex 652
0680
3459
Albumín krvný, plazma krvná, kazeín12--vyrábateľ
943ex 6133140Škrob a škrobová múčka (okrem škrobov tropických):
1. škrobová múčka zemiaková 9--vyrábateľ
2. ostatné 9--vyrábateľ
Pripomienka:
Tropické škroby viď pol. 92.
944ex 609
ex 612
ex 614
ex 624
ex 627
0690
0691
0703
3309
Lepidlá každého druhu, okrem gleju (napr. dextrínové, škrobové, glejové, kazeínové, z rastlinných gúm a slizov, živičné, lepidlá z derivátov celulózy, kaučukové, syntetické, ako aj všetky lepidlá pôvodu anorganického, ako z vodného skla a pod.):
1. technické 9--vyrábateľ
2. pisárenské a upravené pre drobný predaj (vo fľaštičkách, tubách, škatuľkách a pod.)20--vyrábateľ
3. ostatné 20--vyrábateľ
Pripomienka:
Glej viď pol. 939.
Škrobové apretúry viď pol. 971.
945ex 163
ex 630
0570
0571
0572
0577
Lieky v pôvodnom balení, náplasti, dietetické prípravky (liečebné špeciality), všetko na liečenie ľudí25--vyrábateľ
946ex 145
ex 399
ex 622
ex 626
ex 630
0573Zubotechnické a zubolekárske prípravky (cementy, plomby)25--vyrábateľ
947ex 604
ex 622
ex 630
0573Dezinfekčný materiál15--vyrábateľ
948ex 6300571
0572
0576
Lieky v pôvodnom balení a dietetické prípravky, všetko veterinárne25--vyrábateľ
949ex 622
ex 630
0575
0576
Farmaceutické lučebniny10--vyrábateľ
950ex 631
ex 633
ex 653
0720
0750
Kozmetické prípravky na pestovanie, ochranu a úpravu zdravej pokožky, ako kozmetické krémy, mlieka a želé každého druhu, obklady na obličaj, prípravky pre kúpele, púdry a zásypy každého druhu, mandlové otruby, líčidlá každého druhu, okrem divadelných a pre film, prípravky na pestovanie nechtov (laky, odlakovače), masážne prostriedky okrem francovky, prípravky na pestovanie a úpravu vlasov a fúzov, ako vody vlasové, s liehom alebo bez liehu, oleje a tekuté brilantíny, pomády, fixatívy, prípravky na farbenie a odfarbovanie vlasov, fúzov, obočí, rias a chĺpkov a prípravky na odstraňovanie chĺpkov (depilátory), kolínske vody, parfumy a vonné silice, octy, tuky a oleje navoňané a podobné kozmetické prípravky, tiež františky:
1. kabinetný tovar pre živnostníkov 40--vyrábateľ
2. ostatné55--vyrábateľ
951ex 108
ex 630
ex 633
0750
0753
Kozmetické prípravky ľudové:
1. francovky25--vyrábateľ
2. prípravky pre trvalú a vodovú onduláciu25--vyrábateľ
3. prípravky pre intímnu toaletu žien 25--vyrábateľ
4. divadelné a filmové líčidlá 25--vyrábateľ
5. zubné pasty, prášky a ústne vody 25--vyrábateľ
6. perly a tablety na aromatizáciu dychu 25--vyrábateľ
7. základné masti pre krémy25--vyrábateľ
952635
ex 636
ex 638
0733Sviečky a podobné sviečkárske výrobky, voskové stĺpiky, nočné knôtky z vosku, parafínu, stearínu a pod., tiež farbené:
1. zdobené ornamentami alebo reliéfmi, figúrkami a pod.25--vyrábateľ
2. ostatné 16--vyrábateľ
Pripomienka:
Smolné fakle viď pol. 908.
Voskové zápalky viď pol. 975.
953ex 261
ex 639
2555Výrobky z tvárneho vosku, ako kvetiny, figúrky, kvetiny povoskované bez ohľadu na prípadné textilné a iné súčiastky 30--vyrábateľ
Pripomienka:
Kvetiny textilné viď pol. 323.
954 ex 638
ex 639
0733
0743
Výrobky z vosku, parafínu, stearínu a pod., v predchádzajúcich položkách č. 952 a 953 neuvedené20--vyrábateľ
955ex 599
ex 618
ex 633
ex 637
0730Mydlo:
1. mydlo obyčajné (základné, jadrové, priemyslové, marseillské, mazľavé a pod.), vločky mydlové, mydlo práškové, mleté, mydlo medicinálne a dezinfekčné, mydlo na holenie, pracie prášky mydlové a náhradky mydla, šampony na vlasy práškové175 16312vyrábateľ
2. jemné mydlové výrobky, t. j. mydlá navoňané, toaletné, kozmetické, detské a pod., ďalej šampony na vlasy tekuté, navoňané výrobky z mydla, navoňané náhradky mydla, krémy na holenie48046020vyrábateľ
956ex 6080723Krémy a leštidlá na obuv20--vyrábateľ
9573800710Fotografické platne neosvetlené akéhokoľvek druhu (panchromatické, diapozitívne, ortochromatické a pod.)197--vyrábateľ
Pripomienka:
Fotografické platne osvetlené, tiež diapozitívy viď pol. 605.
958ex 361
ex 610
0710Fotografické filmy neosvetlené (planfilm, rollfilm, kinofilm, úzky film, röntgenový film a i.)199--vyrábateľ
Pripomienka:
Osvetlené filmy viď pol. 235.
9592920705
0710
Papiere fotografické všetkých druhov (chlorstrieborné, plynové, zväčšovacie, technické, svetlotlačový papier, diazotypický, želatínový papier, pigmentový papier a pod.)197--vyrábateľ
960ex 6220711Fotografické lučebniny upravené pre drobný predaj (vývojka, ustaľovač, senzibilátory, desenzibilátory, tónovače, zosilovače, zoslabovače, chemikálie fotoreprodukčné a pod.)207--vyrábateľ
Pripomienka:
Chemikálie voľne sypané alebo v balení neoznačujúcom ich ako fotografické lučebniny viď pol. 924 a 929.
961ex 146
ex 393
ex 409
ex 626
ex 629
0700
0701
0702
Tuhy, ceruzky okrem patentných, pisadlá, kriedy bez ohľadu na farbu, v dreve, v papieri, lakované alebo bez obalu20--vyrábateľ
Pripomienka:
Ceruzky patentné viď pol. 229, 458 a 716.
962ex 625 až ex 6290703Atramenty, tuše, farby pečiatkové, farby maliarske, školské a pod. (gombíkové, olejové pre umelcov, temperové, kolorovacie pre fotografiu a pod.), farby rozmnožovacie, pečiatkové podušky 20--vyrábateľ
963ex 194
ex 293
ex 300
0703Papier karbonový, indigový a iné papiere prepisovacie alebo snímacie, blany rozmnožovacie, pásky do písacích, počítacích a registračných strojov a prístrojov20--vyrábateľ
964ex 618
ex 619
ex 624
0703Opravovacie tekutiny na blany rozmnožovacie a iné opravovacie tekutiny kancelárske (napr. na odstraňovanie písma, tekutina fixírovacia)20--vyrábateľ
965ex 81
ex 312
ex 618
ex 627
ex 628
0703Pečatný vosk, hlina modelovacia plastická, stieracia guma a iné maliarske stieraciehmoty20--vyrábateľ
966ex 141
ex 325
ex 361
ex 576
ex 610
ex 622
0618
0619
0610 až 0613
0614
0616
061
0618
0619
Plastické hmoty:
1. plastické hmoty nespracované (ako fenoplasty, živice fenolformaldehydové, kresolformaldehydové a iné kondenzačné hmoty, polyamidy, polyakryláty, estery celulózy, hmoty z mliečneho kazeínu a iných bielkovinných látok rastlinných alebo živočíšnych, umelé živice a umelé triesloviny) a polotovary z nich ako platne, tyče, rúrky a pod.21--vyrábateľ
2. umelá koža 25--vyrábateľ
3. celon 21--vyrábateľ
4. umelé črevá 21--vyrábateľ
5. želatinový flitr 21--vyrábateľ
6. gramofonová hmota lisovacia 9--vyrábateľ
Pripomienky:
Celofán viď pol. 403.
Celuloid viď pol. 211.
Prírodné živice viď pol. 906.
Umelé črevá z hodvábneho mušelínu viď pol. 341.
Umelé črevá z pergamenového papiera viď pol. 411.
Umelý kaučuk viď pol. 450.
Umelá koža z kožených odpadkov viď pol. 501.
967ex 361
ex 576
289Tovar z plastických hmôt:
1. gramofonové platne 17--vyrábateľ
2. ostatný, pokiaľ nie je zaradený inde21--vyrábateľ
968323
ex 342
0657Linóleum a iné krytinypodlahové podobné linóleu 15--vyrábateľ
Pripomienka:
Pokrývky podlahové z papiera viď pol. 402.
969ex 285
ex 286
0657Krycia a izolačná lepenka, dechtovaná alebo asfaltovaná, tiež s posypom kluzkovaná, izolačné platne a pásy asfaltované alebo dechtované 12--vyrábateľ
Pripomienka:
Asfaltokorková izolácia viď pol. 236.
970ex 312
ex 320
ex 401
078Azbestový tovar, ako azbestový papier, azbestové tkaniny, obloženie brzdové, obloženie spojkové, vysokotlakové a iné tesniace dosky, upchávky azbesto-cementové, azbesto-cementová bridlica12--vyrábateľ
Pripomienka:
Azbest (osinok) viď pol. 153.
971ex 135
405
ex 599
ex 601
ex 608
ex 618
ex 622
ex 625
ex 627
ex 630
ex 637
ex 640
0660
0661
0671 až 0675
0723
0724
0725
0726
0762
0763
0764
0770
0771
Pomocné prostriedky ako také označené a inde neuvedené:
1. pre priemysel stavebný ako prísady do malty, betónu a sadry, na zvýšenie vodotesnosti alebo odolnosti proti chemickým vplyvom, na zrýchlenie tuhnutia a pod., nátery dreva proti ohňu a podobný tovar 15--vyrábateľ
2. pre poľnohospodárstvo ako moridlá na osivo, prostriedky hubomorné, prostriedky proti škodcom uskladneného obilia, otravné prostriedky na hubenie buriny, lep a lepiace pásy na húsenice, ovocné karbolinoleum, ďalej prípravky zvyšujúce alebo zlepšujúce rastlinnú a živočíšnu produkciu 12--vyrábateľ
3. pre ošetrovanie obuvi a nábytku, ako tuky na obuv (okrem krémov a leštidiel na obuv), apretúry, moridlá pre stolárov 20--vyrábateľ
4. pre domácnosť, ako čistidlá na kovy, havranie striebro, tekutý hliník, pracie prášky enzymatické, mydlo pieskové, sóda kryštalová v konzumnom balení, prostriedky na čistenie odevu, prostriedky čistiace, prostriedky konzervačné, svetlička na bielizeň, mucholapky, prípravky proti molom, švábom a rusom a pod., podpaľovače uhlia a koksu20--vyrábateľ
5. pre priemysel textilný, ako prostriedky zmáčacie, rozmáčacie, mastiace, impregnačné, karbonizačné, bieliace, vlhčiace, pracie prostriedky nemydlové, prostriedky šlichtovacie, prostriedky odšlichtovacie, emulgátory a pod.9--vyrábateľ
6. pre priemysel kožorobný a kožušinársky ako konzervačné a dezinfekčné prostriedky, lúhovacie a odchlpovacie prostriedky a pod.9--vyrábateľ
7. pre kovopriemysel ako soli pre galvanické niklovanie, chrómovanie, pre farbenie a zábranu oxydácie, odmasťovače, kaliace prášky, pájacie tresti, vodičky a pod.15--vyrábateľ
Pripomienka:
Farbivá pre domácnosť a potravinárstvo viď pol. 935.
Krémy a leštidlá na obuv viď pol. 956.
Vosky lyžiarske viď pol. 954.
6. Zápalný tovar.
972ex 6420643Zápalnice každého druhu9--vyrábateľ
973643
644
1521
0643
1521
1529
Rozbušky a náboje:
1. rozbušky a roznietky, palníky elektrické, nábojnice a nábojky 9--vyrábateľ
2. náboje lovecké a športové 15--vyrábateľ
Pripomienka:
Výbušniny, ktoré sú predmetom monopolu viď pol. 16 všeobecných vysvetliviek k tomuto dielu sadzobníka.
974ex 640
ex 641
0644Tovar ohňostrojný, ako prskavky, kapsle, bengálsky tovar a pod.21--vyrábateľ
975ex 638
ex 640
ex 641
2250Zápalky:
1. drevené odtrhávacie z každého balenia, neobsahujúceho viac ako 20 kusov, pri balení s väčším obsahom z každých 20 kusov alebo časti tohto počtu 15 hal. za balenie --„Luma" predajňa zápaliek, „Iskra", predajňa zápaliek
2. drevené v škatuľkách z balenia neobsahujúceho viac ako 40 kusov25 hal. za balenie --
3. drevené alebo iné z balenia obsahujúceho viac ako 40 kusov, nie však viac ako 60 kusov a pri balíčkoch s väčším obsahom vždy z každých 60 kusov alebo ich časti 35 hal. za balenie --
4. ostatné zápalky50 hal. za balenie--
97604 až 07
0559
Výrobky chemické inde nemenované a inde nezaradené25--vyrábateľ

XVI. Hračky.

Pol.Číslo colného sadz.Číslo plán. skup.Predmet daneSadzbaSľavaSnížená sadzbaDaňovník
1010ex 274
ex 281
ex 282
ex 299
ex 300
302
ex 309
ex 310
ex 314
ex 317
ex 318
ex 326
ex 342
ex 355
ex 360 až ex 362
ex 366
ex 388
ex 401
ex 408
ex 409
ex 424 až ex 426
ex 480
ex 486
ex 509
ex 514
ex 520 až ex 524
ex 542
ex 543
ex 581
ex 610
ex 627
ex 641
ex 642
2272
2860
2896
Hračky, hry, bábiky (okrem bábik [figuríny] do výkladných skríň), a ich súčiastky, spoločenské hry a ozdoby na vianočný stromček každého druhu:
1. hracie karty, a to
a) karty zhotovené z papiera, ak ide o karty, ktorých jednotlivé listy pozostávajú
aa) z menej ako troch vrstiev 32 Kčs z každej karetnej hry--vyrábateľ
bb) z troch alebo viac vrstiev65 Kčs z každej karetnej hry--vyrábateľ
b) karty zhotovené hry z iných látok než z papiera (napr. z celuloidu a jeho náhradiek, celonu, celofánu, bakelitu, polapasu a pod.), po prípade ešte vystužených vložkou z vláken každého druhu z alebo prídavkom týchto vláken 95 Kčs z každej karetnej hry--vyrábateľ
2. ostatný tovar tejto položky22--vyrábateľ
Pripomienky k č. 1:
I. Pre karetné hry s 24 a menej listami sa sadzby snižujú o jednu polovicu, pre karetné hry s viac ako 54 listami sa sadzby zvyšujú o jednu polovicu. Ak sú v karetných hrách všetky listy viackrát obsiahnuté, takže z nich môže byť složené viac jednotlivých hier, vypočíta sa daň podľa počtu jednotlivých hier, ktoré možno složiť.
II. Hracie karty smú byť poplatníkom v tuzemsku vyskladnené alebo dovezené z cudziny a predávané ďalej v tuzemsku len v balení ako úplné hry. Na obale karetných hier určených pre predaj vo vnútrozemí a na jednom liste každej z týchto hier nech sú pripojené meno a bydlisko (firma a sídlo) vyrábateľa alebo jeho rozpoznávacia značka. Ak pozostáva balenie z viac obalov, platí ustanovenie predchádzajúcej vety pre obal bezprostredný. Hracie karty dovážané z cudziny, ktoré neodpovedajú ustanoveniu o balení a poznávacom značkovaní, smú byť len v tom prípade prejednané do voľného obehu, ak urobí poplatník pod úradným dozorom dodatočne balenie a poznávacie značkovanie.
III. Detské hracie karty, t. j. karty, ktoré majú šírku najviac do 27 mm a dĺžku najviac do 35 mm, alebo karty, ktorými môžu byť prevádzané len hry slúžiace na zábavu alebo na poučenie detí, ďalej starobylé pôvodné hracie karty, ktoré sa v úplných hrách dovezú z cudziny, aby boly pojaté do verejných alebo súkromných sbierok, podliehajú sadzbe len 20 % z ceny.
Pripomienky k č. 2:
I. Medzi hračky a bábiky a ich súčiastky podľa tejto položky patria aj hlavy a údy bábik z papieroviny, z kamennej lepenky alebo z podobných hmôt, ďalej súčiastky hračiek železných, len liatych, lisovaných atď., ďalej detské trúbky, bubny, husle a pod., ako aj optické hračky, ktoré nie sú presne pracované, ďalej hračky predstavujúce napodobené stroje a prístroje, napr. malé parné stroje, tiež ak sú zariadené na mechanický pohon parou alebo horúcim vzduchom a pod., ďalej elektrické hračky (ex čís. 543 col. sadz.); nepatria sem však presne pracované kaleidoskopy, čarodejné lampy i optické hračky (presne pracované), potom modely strojov a prístrojov, ďalej fúkacie a ťahacie harmoniky každého druhu.
II. Tenisové rakety viď pol. 230, gumové a tenisové lopty viď pol. 455.
III. Bábiky (figuríny) do výkladných skríň viď pol. 229.

XVII. Energetika.

Pol.Číslo colného sadz.Číslo plán. skup.Predmet daneSadzbaSľavaSnížená sadzbaDaňovník
1030-0340Svietiplyn3 zo spotrebiteľskej ceny--vyrábateľ
Pripomienky:
I. Dani nepodlieha plyn, odpadajúci z vysokých pecí pri výrobe železa, pokiaľ sa ho použije pre vlastnú spotrebu závodu, ako aj plyn, vyrobený baňami pri koksovaní a použitý nimi pre vlastnú spotrebu.
II. Spotrebiteľskou cenou sa tu rozumie súčet stáleho mesačného platu a platu za odobraný svietiplyn podľa množstva v m3.
1031-030Elektrina3 zo spotrebiteľskej ceny--vyrábateľ
Pripomienky:
I. Elektrina, dodávaná závodnými elektrárňami národným energetickým podnikom, sa zdaňuje až pri odbere z týchto energetických podnikov.
II. Spotrebiteľskou cenou sa tu rozumie súčet stáleho mesačného platu a poplatku za prácu podľa odobranej elektriny v kilowathodinách.
1032-032Výhrevná para a výhrevná voda3 zo spotrebiteľskej ceny--vyrábateľ

XVIII. Stavby.

Pol.Číslo colného sadz.Číslo plán. skup.Predmet daneSadzbaSľavaSnížená sadzbaDaňovník
1040Stavby pozemné:
1. obytné6--vyrábateľ
2. verejné6,5--vyrábateľ
3. poľnohospodárske6,5--vyrábateľ
4. priemyslové6--vyrábateľ
1041Stavby komunikačné:
1. cestné5--vyrábateľ
2. mostné5--vyrábateľ
3. železničné4,5--vyrábateľ
4. tunelové4,5--vyrábateľ
1042Stavby vodné:
1. vodohospodárske5,5--vyrábateľ
2. kultúrne-technické5,5--vyrábateľ
Pripomienky ku skupine XVIII:
I. 1. Daňovým základom je cena účtovaná stavebníkovi.
2. Z daňového základu možno vylúčiť odplaty, platené daňovníkom stavebným remeselníkom, ktorí nie sú daňovníkmi podľa tohto dielu sadzobníka.
II. Ak stavebné závody vykonávajú len práce remeselné, posudzujú sa tieto práce ako tovar, ktorý z týchto prác vzniká (napr. práce pokrývačské ako krytina).
III. Stavby drevené viď pol. 220. Stavby zo železných konštrukcií viď pol. 705.

DIEL B

SADZOBNÍKA VŠEOBECNEJ DANE

(pre paušálne zdanenie tovaru a výkonov v súkromných a družstevných podnikoch výrobných a poslužných).

Všeobecné vysvetlivky k dielu „B" sadzobníka.

1. Podľa dielu B sadzobníka platia všeobecnú daň paušálnou sumou remeslá a živnosti v ňom uvedené, ktoré vyrábajú, spracúvajú alebo používajú tovar menovaný v diele A sadzobníka.

2. Poverené remeselné a živnostenské podniky platia všeobecnú daň podľa dielu A sadzobníka.

3. Za záhradníkov sa považujú podniky, ktoré pestujú zeleninu alebo kvetiny na ploche väčšej ako 0.1 ha, ak predávajú svoje výrobky tiež priamo spotrebiteľom. Za záhradníkov sa však nepovažujú roľníci, ktorí pestujú len neskorú zeleninu vo voľnej pôde bez umelého zavlažovania.

4. Sadzba dane sa počíta podľa počtu osôb v podniku činných. Medzi osoby činné v podniku sa zahrňujú daňovník, jeho zamestnanci, učňovia, príslušníci daňovníkovej rodiny pracujúci v podniku s výnimkou manželky (manžela) alebo družky (druha) a maloletých detí, vnukov, pastorkov a chovancov; zamestnancami sa rozumejú osoby činné tak vo výrobe ako aj v administratíve alebo pri predaji tovaru. V podnikoch, ktoré vyrábajú tovar a ktoré tiež predávajú tovar cudzej výroby, počítajú sa aj osoby, zamestnané pri predaji cudzieho tovaru, medzi osoby činné v podniku.

5. Pre výpočet dane je rozhodný najvyšší počet osôb činných v podniku v období, za ktoré sa daň odvádza. Daň je sročná siedmeho dňa kalendárneho mesiaca bezprostredne nasledujúceho po mesiaci, v ktorom vznikla daňová povinnosť, a to jednou dvanástinou ročnej sumy, vypočítanej podľa sadzobníka.

Výpočet mesačnej daňovej sumy:

Rukavičkár pracoval od 1. do 10. januára 1949 so siedmimi zamestnancami, t. zn., že v podniku pracovalo v uvedenom čase celkom 8 osôb. Dňa 10. januára 1949 sa snížil stav zamestnancov rukavičkára na päť osôb a s týmto stavom pracoval potom až do konca januára 1949. Daň sa vypočíta takto: najvyšší počet osôb činných v podniku bol dňa 10. januára 1949 celkom osem osôb (t. j. podnikateľ a sedem zamestnancov).

8 x 7.200 = 57.600 Kčs : 12 = 4.800 Kčs.

Za mesiac január 1949 zaplatí teda rukavičkár do 7. februára 1949 za celý podnik 4.800 Kčs všeobecnej dane.

Príklady:

A. Sklenár pracuje sám bez pomoci iných osôb, preto platí len 1.500 Kčs dane za rok.

B. Rukavičkár pracuje v živnosti sám s jedným robotníkom, to znamená, že sú v podniku činné dve osoby; sadzba na jednu osobu je 6.000 Kčs ročne.

Výpočet dane: 2 x 6.000 Kčs = 12.000 Kčs za rok.

C. Rukavičkár zamestnáva sedem robotníkov, to znamená, že v podniku je činných celkom osem osôb; sadzba dane na jednu osobu robí 7.200 Kčs ročne.

Výpočet dane: 8 x 7.200 Kčs = 57.600 Kčs za rok.

D. Cukrár zamestnáva šesť robotníkov, to znamená, že v podniku je činných sedem osôb; sadzba dane na jednu osobu činí 4.900 Kčs ročne.

Výpočet dane: 7 x 4.900 Kčs = 34.300 Kčs za rok.

E. Družstvo kožušníkov zamestnáva dvadsaťtri robotníkov, troch predavačov, jedného úradníka, celkom dvadsaťsedem zamestnancov.

Výpočet dane: 27 x 1.500 Kčs = 40.500 Kčs za rok.

F. Brašnár zamestnáva jedenadvadsať robotníkov, jedného účtovníka, osem predavačov, t. j. celkom tridsať osôb; spolu s daňovníkom je v podniku činných tridsaťjedna osôb.

Sadzba dane na jednu osobu činí 7.300 Kčs.

Výpočet dane: 31 x 7.300 Kčs = 226.300 Kčs za rok.

G. Družstvo brašnárov zamestnáva dvadsaťjeden robotníkov, jedného účtovníka a osem predavačov, t. j. tridsať zamestnancov celkom.

Výpočet dane: 30 x 1.000 Kčs = 30.000 Kčs za rok.

Soznam živností I. skupiny:

Autosedlári a autočalúnnici
Fotografovia
Kožušníci
Krajčíri Ia. akostnej triedy
Módisti a módistky (modelové domy)
Obuvníci
Rukavičkári
Upravovatelia kožušín
Vyrábatelia kozmetického tovaru
Vyrábatelia bielizne a šnurovačiek (I. akostnej triedy)
Vyrábatelia zrkadiel a zrkadielok

Soznam živnosti II. skupiny:

Brašnári a ozdobníci
Cukrári
Čalúnnici a dekoratéri
Elektroinštalatéri
Holiči a kaderníci I. cenovej skupiny
Inštalatéri kanalizácií a vetraní
Inštalatéri plynovodov a vodovodov
Karosári
Krajčíri I. akostnej triedy
Perletiari
Zcelovači látok
Vulkanizátori
Vyrábatelia darčekového tovaru z dreva
Vyrábatelia chemického tovaru (napr. čistiacich práškov, práškov
proti hmyzu, pasty na obuv a parkety, farieb a lakov a pod.)
Vyrábatelia kamennej galantérie
Vyrábatelia sklenej bižutérie a drobného skla
Vyrábatelia umelých kvetín, ozdôb a ozdobných pier zo všetkých
látok okrem látok z kože
Vyrábatelia ústredného kúrenia
Vyrábatelia zdravotného zariadenia

Soznam živností III. skupiny:

Bromografia
Fajkári
Hodinári
Hrebenári
Izolatéri a asfaltéri
Kamenícki majstri
Kameňosochári
Kartonážnici a puzdrári
Knihári
Krajčíri II. akostnej triedy
Kovotlačiari
Majitelia píl a vyrábatelia parkiet
Maliari izieb
Mechanici
Modelári
Módisti a módistky inde nemenované
Mydlári, sviečkári a voskári
Pasíri
Pekári
Planografia
Pokrývači
Puškári
Rytci
Rezbári
Mäsiari a údenári
Sedlári a remenári
Slievači železa a kovov
Smaltovníci
Stavitelia
Tokári
Štukatéri
Tesárski majstri
Stolári
Vyrábatelia cementového tovaru
Vyrábatelia drevených kopýt, klenkov, podpätkov, nitov, špáradiel a pod.
Vyrábatelia drevenej vlny
Vyrábatelia palíc
Vyrábatelia hračiek zo všetkých druhov látok
Vyrábatelia klobúkov a čapíc
Vyrábatelia korkového tovaru
Vyrábatelia bielizne a šnurovačiek (II. akostnej triedy)
Vyrábatelia technického tovaru z kože
Vyrábatelia terazza (umelého kameňa) a xylolitového tovaru
Vyrábatelia umelých kvetín a ozdôb
Vyrábatelia tovaru z umelých hmôt rezbárskych
Záhradníci a kvetinári (pokiaľ nie sú zdanení podľa dielu A alebo C sadzobníka)
Zámočníci stavební
Zámočníci strojní (napr. vyrábatelia hospodárskych strojov, váh, nástrojov a meradiel, bicyklov, armatúr, pilníkov a rašplí, detských vozidiel a športových predmetov, sít, mreží, pletív a pod.)
Murárski majstri

Soznam živností IV. skupiny:

Debnári
Tehlári a vápeníci
Čističi budov
Dáždnikári
Dláždiči
Galvanizéri
Holiči a kaderníci okrem tých, ktorí sú uvedení v II. skupine
Hrnčiari a výrobcovia ľudovej keramiky
Kameňolomy, pieskovne a ťažba iných nerastov
Kachliari
Kefári a štetkári
Kladenie dlážok (gumových, korkových, dlaždicových, parketových a pod.) a obkladanie múrov
Kľampiari
Kolári
Košikári
Kováči a podkúvači
Krajčíri inde nezaradení
Medikovci
Mlynári
Natierači a lakovníci
Nožiari
Optikovia
Ortopedisti
Povrazníci
Pumpári
Rozmnožovacie ústavy a verejné pisárne
Sitári
Sklenári
Súkenníci a papučiari
Stáčači piva
Stavebné a keramické remeslá a živnosti inde nemenované
Tlačiari
Tkáči
Stolári
Vyrábatelia dreveného tovaru inde nemenovaní
Vyrábatelia hudobných nástrojov
Vyrábatelia knihárskeho, papiernického a tlačiarskeho tovaru inde nemenovaní
Vyrábatelia koženého tovaru inde nemenovaní
Vyrábatelia palivového a tankového dreva
Vyrábatelia pleteného a stávkového tovaru
Vyrábatelia bielizne a šnurovačiek III. akostnej triedy
Vyrábatelia skleného tovaru inde nemenovaní
Vyrábatelia sódovej vody
Vyrábatelia textilného a odevného tovaru inde nemenovaní
Zámočníci strojní ako výrobcovia ortopedických a lekárskych prístrojov
Závody linkovacie a rastrovacie

Sadzobník.

Počet osôb činných v podniku (včítane učňov)I. skupinaII. skupinaIII. skupinaIV. skupina
Sadzba za každú osobu činnú v podniku ročne Kčs
v podnikoch nedružstevnýchv družstváchv podnikoch nedružstevnýchv družstváchv podnikoch nedružstevnýchv družstváchv podnikoch nedružstevnýchv družstvách
do 26.0004.0003.0001.500
do 36.4004.3003.2001.600
4-56.8004.6003.4001.700
6-107.2004.9003.6001.800
11-157.6005.2003.8001.900
16-208.0005.5004.0002.000
21-258.8001.5006.1001.0004.4007502.200400
26-309.6006.7004.8002.400
31-3510.4007.3005.2002.600
36-4011.2007.9005.6002.800
41-4512.0008.5006.0003.000
46-5012.8009.1006.4003.200

DIEL C

SADZOBNÍKA VŠEOBECNEJ DANE

(pre paušálne zdanenie roľníkov).

Všeobecné vysvetlivky k dielu „C" sadzobníka.

1. Dani podľa tohto dielu sadzobníka podlieha každý, kto prevodzuje na vlastný účet poľné hospodárstvo okrem štátu, štátnych podnikov, komunálnych podnikov sväzkov ľudovej správy a národných podnikov. Tie podliehajú všeobecnej dani podľa dielu A sadzobníka. Do výmery sa nezapočítavajú pozemky, venované záhradníctvu (zeleninárskemu i okrasnému), ak roľník odvádza daň zo záhradníctva podľa dielu B sadzobníka. Poľnohospodárskou pôdou sa rozumejú všetky pozemky s katastrálnym výťažkom s výnimkou pozemkov, venovaných lesníctvu.

2. Výrobné družstvá roľnícke, ktoré ako také budú uznané ministrom financií po dohode s ministrom pôdohospodárstva, neplatia všeobecnú daň.

3. Nerozhoduje, či sa poľnohospodárstvo prevodzuje na pôde vlastnej, árendovanej či prevzatej do obhospodárovania na podklade iného právneho pomeru.

4. Daň sa platí ročnou sumou, uvedenou v tomto diele sadzobníka, a to do 7. apríla bežného roku, pokiaľ nie je ďalej ináč ustanovené.

5. Daň je povinný platiť roľník, ktorý prevodzoval poľné hospodárstvo 1. januára bežného roku. Na zmeny, nastalé za bežný kalendárny rok, sa neberie ohľad.

6. Roľník, ktorého poľné hospodárstvo presahuje 20 ha poľnohospodárskej pôdy, je povinný ohlásiť vznik a zánik povinnosti platiť daň podľa tohto dielu sadzobníka príslušnému finančnému úradu. Môže tak urobiť v priznaní k daní roľníckej.

7. Roľník, ktorého poľné hospodárstvo presahuje 20 ha poľnohospodárskej pôdy, musí podať do 31. januára bežného roku finančnému úradu hlásenie o dani na tlačive, ktorého vzor vydá Ministerstvo financií.

8. Pre zistenie výšky dane sú rozhodné:

1. výrobná oblasť (repárska, obilnárska, zemiakárska či krmovinárska), v ktorej leží poľné hospodárstvo alebo jeho najväčšia časť, a

2. celková výmera všetkých pozemkov s katastrálnym výťažkom a ich priemerný katastrálny výťažok podľa stavu dňa 1. januára bežného roku. Pozemky, venované pestovaniu chmeľu, vinnej révy, tabaku a papriky, školkárstvu, ovocinárstvu a rybnikárstvu sa započítavajú len svojou skutočnou výmerou; pozemky, venované záhradníctvu, u poľnohospodárov, ktorí z nich neodvádzajú daň podľa dielu B sadzobníka, započítavajú sa do tejto výmery násobkom ustanoveným podľa § 31 zákona zo dňa 21. marca 1948, č. 49 Sb., o roľníckej dani (ďalej „zákon o roľníckej dani").

Pre zistenie, v ktorej výrobnej oblasti leží poľné hospodárstvo, platia všeobecné predpisy, ktorými sa určujú poľnohospodárske výrobné oblasti.

Jednotlivé katastrálne územia, po prípade jednotlivé poľné hospodárstva, môžu však byť preradené do tej výrobnej oblasti, ktorej výrobným podmienkam pôda katastrálneho územia, po prípade poľného hospodárstva vo skutočnosti zodpovedá.

9. Priemerný katastrálny výťažok sa zistí, ak sa celkový katastrálny výťažok všetkých pozemkov započítateľných podľa č. 8 delí ich skutočnou výmerou v hektároch. Pri stanovení celkovej výmery všetkých pozemkov s katastrálnym výťažkom a ich celkového katastrálneho výťažku prihliadne sa aj na pôdu ležiacu ľadom.

10. Ak výmera pozemkov rozhodných pre stanovenie dane podľa č. 8 presahuje 50 ha, zvyšuje sa daň uvedená v sadzobníku pre hospodárstvo vo výmere 50 ha o 1/10 tejto sadzby za každý hektár nad 50 ha.

11. Okresný národný výbor za súčinnosti miestnej vyživovacej komisie a miestneho sdruženia Jednotného svazu českých zemědělců (na Slovensku Jednotného sväzu slovenských roľníkov) určí na zdanenie podľa tohto dielu sadzobníka do 1. marca tých poľnohospodárov, ktorí hospodária na poľnohospodárskej pôde, nepresahujúcej 20 ha, ktorí v predchádzajúcom hospodárskom ročnom období nesplnili výrobný plán a v predchádzajúcom kalendárnom ročnom období nesplnili všetky kontingenty (obilie, zemiaky, mäso, mlieko, vajcia). Výnimky urobí u tých roľníkov, ktorí svoje kontingenty nemohli splniť pre dlhotrvajúcu chorobu, uhynutie dobytka alebo živelnú pohromu, ak nesplnenie je v príčinnej súvislosti s uvedenými dôvodmi. Podobne okresný národný výbor neurčí na zdanenie roľníka, ktorý kontingent jedného alebo niekoľko druhov prekročil v neprospech iných druhov, ak celková peňažná hodnota všetkých kontingentov bola tým dosiahnutá. Roľník môže svoje neodvedené kontingenty za r. 1948 odviesť dodatočne do 1. februára 1949, musí, pravda, pritom splniť kontingent, predpísaný za január 1949. Roľníci takto určení budú vyzvaní, aby podali do 14 dní hlásenie o všeobecnej dani. Daň musia odviesť do 7. apríla bežného roku.

Roľníkom, hospodáriacim na poľnohospodárskej pôde s výmerou, nepresahujúcou 20 ha, o ktorých okresný národný výbor určí podľa predchádzajúceho odseku, že sú povinní platiť v roku 1949 všeobecnú daň, sa povoľuje odklad platobnej povinnosti vo veci tejto dane do 31. decembra 1949, ak predložia do 30. apríla 1949 miestne príslušnému finančnému úradu I. stolice potvrdenie miestneho národného výboru svojho bydliska, že uzavreli pre rok 1949 smluvu o výrobe poľnohospodárskych výrobkov podľa vládneho nariadenia zo dňa 25. januára 1949, č. 6 Sb., o pôdohospodárskej výrobe podľa smluvy a smluvu o dodávke poľnohospodárskych výrobkov podľa vládneho nariadenia zo dňa 25. januára 1949, č. 7 Sb., o výkupe a dodávke poľnohospodárskych výrobkov podľa smluvy.

Ak splní roľník, na ktorého sa vzťahuje ustanovenie predchádzajúceho odseku, smluvu o výrobe poľnohospodárskych výrobkov a smluvu o ich dodávke a ak predloží potvrdenie o riadnom splnení smlúv, ktoré mu vydá mimoriadna vyživovacia komisia miestneho národného výboru jeho bydliska, príslušnému finančnému úradu I. stolice najneskoršie do 20. decembra 1949, stráca rozhodnutie okresného národného výboru, ktorým bolo určené, že roľník má platiť všeobecnú daň za rok 1949, účinnosť. Ak nepredloží roľník potvrdenie mimoriadnej vyživovacej komisie miestneho národného výboru v uvedenej lehote, je povinný zaplatiť všeobecnú daň za rok 1949 do 31. decembra 1949.

Ustanoveniami odsekov 2 a 3 tejto vysvetlivky nie sú dotknuté ustanovenia jej odseku 1, pokiaľ sa vzťahujú na roľníkov hospodáriacich na poľnohospodárskej pôde, ktorej výmera nepresahuje 20 ha, ktorí riadne splnili výrobné a dodávkové povinnosti za rok 1948 podľa odseku 1.

12. Roľníci môžu na okresnom národnom výbore žiadať, aby mohli zaplatiť všeobecnú daň vo 4 štvrťročných splátkach, splatných 7. dňa po konci kalendárneho štvrťroka. Nemusia podávať štvrťročné hlásenie o dani. Ustanovenia predošlého čísla platia obdobne.

13. Poľnohospodárske daňové komisie, zriadené podľa § 28 zákona o roľníckej dani, sú príslušné vo veciach, uvedených v §§ 29-31 uvedeného zákona, aj pre odbor všeobecnej dane z poľnohospodárstva podľa tohto dielu sadzobníka.

14. Minister financií môže správnym opatrením

1. ďalej rozčleniť tento diel sadzobníka ako čo do priemerného katastrálneho výťažku, tak čo do celkovej výmery,

2. urobiť opatrenia na zamedzenie nesrovnalostí a tvrdostí, ktoré by pri zdaňovaní podľa tohto sadzobníka mohly vzniknúť.

Tabuľka 1.

Oblasť repárska.

Výmera pôdy v ha Priemerný katastrálny výťažok v Kčs
515253545556575
na poľné hospodárstva v uvedenej výmere pripadá daň v Kčs
1153197227251272291308324
58061.0341.1911.3191.4291.5281.6181.701
101.7272.2162.5532.8263.0633.2743.4673.645
152.7633.5454.0844.5224.9015.2395.5475.833
203.8384.9245.6736.2806.8077.2767.7048.101
253.8384.9245.6736.2806.8077.2767.7048.101
307.0539.47911.15212.50913.68414.73315.69016.577
359.30612.73515.10017.01818.67920.16221.51422.768
4011.37615.81418.87521.35723.50725.42727.17728.800
4513.12518.49822.20425.21027.81330.13732.25634.221
5015.03221.44425.86729.45432.56135.33437.86440.208

Tabuľka 2.

Oblasť obilnárska.

Výmera pôdy v ha Priemerný katastrálny výťažok v Kčs
5152535455565
na poľné hospodárstva v uvedenej výmere pripadá daň v Kčs
1138197204226245262277
57251.0361.0721.1871.2861.3751.456
101.5542.2192.2982.5432.7572.9473.120
152.4873.5513.6764.0694.4114.7144.992
203.4544.4325.1065.6526.1266.5486.934
254.7436.2407.2728.1108.8359.48210.073
306.3488.53110.03711.25812.31613.26014.121
358.37511.46113.59015.31616.81118.14619.363
4010.23814.23316.98719.22121.15622.88424.459
4511.81216.64819.98422.68925.03227.12329.030
5013.52919.30023.28026.50929.30531.80134.078

Tabuľka 3.

Oblasť zemiakárska.

Výmera pôdy v ha Priemerný katastrálny výťažok v Kčs
5152535
na poľné hospodárstva v uvedenej výmere pripadá daň v Kčs
1130167193213
56858791.0131.121
101.4681.8832.1702.402
152.3493.0133.4723.843
203.2624.1854.8225.338
254.4795.8936.8697.659
305.9958.0579.47910.633
357.91010.82512.83514.465
409.67013.44216.04418.153
4511.15615.72318.87321.428
5012.77718.22721.98725.036

Tabuľka 4.

Oblasť krmovinárska.

Výmera pôdy v ha Priemerný katastrálny výťažok v Kčs
5152535
na poľné hospodárstva v uvedenej výmere pripadá daň v Kčs
1123157181201
56458279531.055
101.3811.7722.0422.261
152.2102.8363.2673.617
203.0703.9394.5385.024
254.2165.5466.4657.209
305.6427.5838.92210.007
357.44510.18812.08013.614
409.10112.65115.10017.086
4510.50014.79817.76320.168
5012.02617.15520.69423.563

DIEL D

SADZOBNÍKA VŠEOBECNEJ DANE

(pre prepravu a výkony s prepravou súvisiace, ako aj pre špedičné a skladištné výkony vykonávané za odplatu).

Všeobecné vysvetlivky k dielu „D" sadzobníka.

1. Daň odvedie podnik (daňovník), ktorý prevádza prepravu podliehajúcu dani, alebo podnik (daňovník), ktorý vykonáva za odplatu špedičné a skladištné výkony. Nezáleží na tom, či ide o podnik verejný či iný.

2. Daňová povinnosť vzniká:

a) pri preprave podľa pol. 5 a 6 tohto dielu sadzobníka tým, že vozidlo bolo dané do prevádzky alebo tým, že ťažné zviera bolo určené na výkon prepravy podľa týchto pol. 5 a 6;

b) v ostatných prípadoch začatím výkonu.

3. Prepravnou cenou je všetko, čo prepravný podnik vyberá za vykonanie prepravy s vylúčením dane podľa tohto dielu sadzobníka. Do prepravnej ceny patria tiež odplaty, ktoré sa vyberajú pri železničnej preprave po vlečke do stanice alebo naopak. Odplaty, ktoré prepravný podnik vyberá za výkony, súvisiace s prepravou, nie sú súčiastkou prepravnej ceny, i keď ich prepravný podnik vyberá súčasne s prepravnou cenou.

4. V tarifách a vyhláškach prepravného podniku treba výslovne uviesť, či je do sadzieb cestovného, batožinového, dovozného a pod. započítaná daň, či nie.

5. Ak je na preprave zúčastnených viac prepravných podnikov, odvedie každý z nich na dani toľko, koľko odpovedá jeho podielu na tejto preprave.

6. Pri preprave z cudziny do tuzemska alebo naopak a pri prievoze tuzemskom, je základom dane časť prepravnej ceny, ktorá pripadá na prepravu, vykonanú na tuzemskom území.

7. Daň podľa pol. 5 a 6 tohto dielu sadzobníka je splatná jednou dvanástinou ročnej sumy, a to 7. dňa kalendárneho mesiaca, bezprostredne nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo vozidlo v prevádzke alebo v ktorom sa použilo ťažné zviera na výkon prepravy.

8. Miestna príslušnosť sa určí podľa miesta, v ktorom je prevádzková správa podniku.

Sadzobník

Pol.Predmet daneSadzba a základ dane
1Železničná preprava osôb okrem prepravy robotníkov a žiakov:
a) na drobných železniciach včítane drobných elektrických železníc a troleybusov 6 % z prepravnej ceny
b) na železniciach pre obmedzenú prepravu verejnú a pre prepravu neverejnú, pokiaľ ide o prepravu osôb za odplatu 6 % z prepravnej ceny
c) na ostatných železniciach 24 % z prepravnej ceny
Pripomienky:
I. Za prepravu robotníkov, nepodliehajúcu dani, sa považuje preprava osôb za cestovné so sľavou najmenej 50 % obyčajného cestovného, ktorú železnica poskytuje osobám v pracovnom pomere, u ktorých sú splnené podmienky stanovené železničným tarifom (robotnícke cestovné).
II. Za prepravu žiakov, nepodliehajúcu dani, sa považuje preprava osôb za cestovné so sľavou najmenej 50 % obyčajného cestovného, ktorú železnica poskytuje žiakom a poslucháčom škôl všetkých stupňov, u ktorých sú splnené podmienky, určené železničnou tarifou (žiakovské cestovné).
2Železničná preprava tovaru, batožín, spešnín a psov, vynímajúc prepravu služobného tovaru:
a) preprava tovaru na drobných železniciach včítane drobných elektrických železníc a troleybusov 15 % z prepravnej ceny
b) preprava tovaru na železniciach pre obmedzenú prepravu verejnú a pre prepravu neverejnú, pokiaľ ide o prepravu tovaru za odplatu 15 % z prepravnej ceny
c) preprava tovaru, batožín, spešnín a psov na ostatných železniciach 15 % z prepravnej ceny
Pripomienky:
I. Preprava železničného služobného tovaru nepodlieha dani, ak železničný podnik prepravuje predmety výlučne pre vlastné prevádzkové alebo investičné účely.
II. Predmetom dane nie je preprava listovnej a balíkovej pošty.
3Iné železničné výkony ako preprava osôb, tovaru, batožín, spešnín a psov 3 % z úplaty
Pripomienka:
Inými železničnými úkonmi sú úkony, ktoré súvisia s prepravou a za ktoré sa vyberajú osobitné odplaty, napr. odplaty za poukážky na miesto, vstupné na nástupište, príplatky na lôžko, nákladné, výkladné, zdržné, skladištné, plachetné, prekladištné, odplata za ohlásený záujem na dodanie a pod.
4Hromadná preprava osôb a batožín cestnými motorovými vozidlami:
a) pravidelná preprava osôb a batožín okrem prepravy robotníkov a žiakov 6 % z prepravnej ceny
b) nepravidelná preprava osôb a batožín 10 % z prepravnej ceny
Pripomienky:
I. Hromadnou prepravou osôb a batožín sa rozumie preprava cestnými motorovými vozidlami, ktorými možno prepraviť viac ako osem osôb, počítajúc do toho vodiča.
II. Pravidelná preprava osôb a batožín je preprava, ktorej prevádzka je časove a miestne upravená tak, že možno s ňou ako s opakujúcou sa počítať; zpravidla je to preprava podľa pravidelného cestovného poriadku.
III. Za prepravu robotníkov, nepodliehajúcu dani, sa považuje preprava osôb za cestovné so sľavou najmenej 50 % obyčajného cestovného, ktorú prepravný podnik poskytuje osobám v pracovnom pomere, u ktorých sú splnené podmienky, určené sadzobníkom cestovného.
IV. Za prepravu žiakov, nepodliehajúcu dani, sa považuje preprava osôb za cestovné so sľavou najmenej 50 % obyčajného cestovného, ktorú prepravný podnik poskytuje žiakom a poslucháčom škôl všetkých stupňov, u ktorých sú splnené podmienky, určené sadzobníkom cestovného.
V. Nepravidelná hromadná preprava osôb a batožín je príležitostná preprava napr. cesty na objednávku, nepravidelné okružné cesty a pod.
5Drobná preprava osôb a batožín:
a) cestnými motorovými vozidlami 3.500 Kčs za jedno motorové vozidlo ročne
b) zvieracími poťahmi 500 Kčs za jedno ťažné zviera ročne
Pripomienka:
Drobnou prepravou osôb a batožín sa rozumie zárobková preprava osôb a batožín, prevodzovaná cestnými motorovými vozidlami, ktorými možno prepraviť najvýš osem osôb, počítajúc v to vodiča, alebo vozidla so zvieracím poťahom.
6Živnostenská a závodová preprava nákladov (počítajúc v to sťahovanie nábytku):
a) cestnými motorovými vozidlami:
1. nákladnými a dodávkovými automobilmi 2.000 Kčs za každú tonu únosnosti ročne
2. vlečnými nákladnými vozmi 800 Kčs za každú tonu únosnosti ročne
3. traktormi 700 Kčs za každých 10 konských síl ťažnej sily ročne
b) cestnými vozidlami so zvieracím poťahom 1.500 Kčs za jedno ťažné zviera ročne
Pripomienky:
I. Živnostenská preprava nákladov je preprava vykonávaná za odplatu.
II. Závodová preprava nákladov je preprava nákladov pre vlastné účely podniku.
III. Pri vozidlách, používaných výhradne alebo prevážne na svážanie mlieka od držiteľov dojníc do mliekární, snižujú sa sadzby dane o 25 %.
IV. Poľnohospodárske podniky, na ktoré sa vzťahuje diel C sadzobníka, nepodliehajú dani podľa tejto položky, pokiaľ nevykonávajú živnostenskú prepravu nákladov alebo pokiaľ ju vykonávajú iba ojedinele.
7Živnostenská preprava na vodných cestách:
a) osôb a batožín 5 % z prepravnej ceny
b) tovaru nepodlieha dani
Pripomienka:
Dani nepodlieha nielen preprava tovaru na vodných cestách, ale ani nakladanie, vykladanie, prekladanie a ostatné podobné úkony na brehu, ktoré súvisia s prepravou tovaru, pokiaľ sú vykonávané plavebným podnikom.
8Letecká preprava osôb, tovaru a batožín na tuzemských tratiach 6 % z odplaty
Pripomienka:
Letecká preprava na tuzemskej trati je preprava, pri ktorej nástupné a výstupné letištia sú v tuzemsku.
9Špedičné a skladištné úkony 3 % z odplaty
Pripomienky:
I. Špedičnými a skladištnými výkonmi sú: Sprostredkovateľské výkony každého druhu, dodanie, vyhotovovanie a preskúšanie skladných listov, prepravných a iných listín, súpis a označovanie svrškov, váženie, premiesťovanie, uskladňovanie, vyskladňovanie, skladovanie, nakladanie, vykladanie, triedenie, odoberanie vzorkov, podávanie zásielok na železnicu, preclievanie a colné odbavovanie, označovanie zásielok, požičiavanie, pripevňovanie a odstraňovanie priehradok, prísun a odsun vozňov, inkaso, postup (cesia) nové podanie (reexpedícia), obstarávanie prepravných povolení, odbavovanie zásielok v riečnych a námorných prístavoch, poskytovanie osobitného sprievodu a pod.
II. Do odplaty sa nepočítajú sumy, ktoré špedičný a skladištný podnik platí prepravnému podniku za vykonanie prepravy, výdavky za poistenie tovaru, a sumy, ktoré prijíma a vydáva menom a na účet príkazcu.
III. Ako špedičné výkony treba posudzovať aj prenájom alebo iné prenechanie cestných dopravných prostriedkov do užívania.