208

ZÁKON

ze dne 20. července 1948

o některých opatřeních k obnově Lidic.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1

Do okruhu osob, uvedených v § 1, odst. 2, větě první zákona ze dne 13. září 1946, č. 187 Sb., kterým se zřizuje Společnost pro obnovu Lidic (dále jen „Společnost“), náležejí také osoby, které v souvislosti se zničením Lidic nebo Ležáků byly v koncentračních táborech nebo byly zavlečeny.

§ 2

(1) Účelem vybudování zničených Lidic (§ 2, odst. 1 zák. č. 187/1946 Sb.) se rozumí také zřízení nových zemědělských podniků v obvodu obce Lidic na pozemcích, které nejsou nebo nebudou ve vlastnictví osob, uvedených v § 1, odst. 2, větě první zák. č. 187/1946 Sb. a v § 1; vyňaty jsou pozemky, které mohou obdělávati jejich vlastníci ze sousedních obcí.

(2) Vyžaduje-li to účel Společnosti, provede se na její návrh povinné scelování pozemků v obvodu obce Lidic podle příslušných předpisů.

§ 3

(1) Společnost může k dosažení svého cíle upraviti (§ 4) závazky ze zápůjček, uzavřených do 10. června 1942, které jsou knihovně zajištěny na nemovitostech v obvodu obce Lidic.

(2) Pokud nejde o pohledávky proti lidickým ženám, které se vrátily z koncentračních táborů, nebo jejich dětem, je třeba k platnosti úpravy předchozího souhlasu ministerstva vnitra.

§ 4

(1) Společnost může buď dluh vyrovnati, nebo jej převzíti, nebo převzíti jen jeho zúročení a umoření. Předmětem úpravy může býti po případě jen část dluhu. Způsob úpravy dluhu určí Společnost.

(2) Převezme-li Společnost dluh nebo jeho zúročení a umoření smlouvou s věřitelem, úrokuje a umořuje dluh podle podmínek, které sjedná s věřitelem. Úroková sazba však nesmí býti vyšší než 4 1/2 %, umořovací lhůta delší než 20 let a úroky z prodlení smějí býti nejvýše 5 %. Příznivější podmínky pro dlužníka sjednané původním dlužníkem nejsou převzetím dluhu nebo převzetím jeho zúročení a umoření dotčeny. Převzetím dluhu bude Společnost v rozsahu převzetí plniti závazek dlužníka na jeho místě. Převezme-li Společnost smlouvou s dlužníkem jeho dluh nebo zúročení a umoření dluhu, nastoupí na místo dlužníka v rozsahu převzetí, aniž je třeba přivolení věřitele.

(3) Směrnice o provádění úpravy dluhu, pro Společnost závazné, vydá ministerstvo vnitra v dohodě s ministerstvy financí a spravedlnosti.

§ 5

(1) O úpravu dluhu může žádati jak dlužník, tak i věřitel u Společnosti do 3 měsíců ode dne vyhlášení tohoto zákona. K později podaným žádostem se nepřihlédne.

(2) Společnost zpraví o došlé žádosti neprodleně věřitele, po případě dlužníka.

(3) Na úpravu dluhu není právního nároku.

§ 6

(1) Společnost určí se schválením ministerstva vnitra, uděleným v dohodě s ministerstvem financí, celkovou částku pro úpravu dluhů podle tohoto zákona.

(2) V mezích prostředků k tomu určených má Společnost dbáti toho, aby dluhy byly upraveny, pokud možno, rovnoměrně se zřetelem na hospodářské a sociální poměry dlužníků.

§ 7

Při provádění úpravy dluhů je Společnost osvobozena od daně rentové. Listiny vystavené při provádění úpravy dluhů jsou osvobozeny od poplatků.

§ 8

(1) Ve sporu, v němž se vymáhá na lidických ženách, které se vrátily z koncentračních táborů, nebo na jejich dětech zaplacení pohledávky, přeruší soud řízení v kterémkoli období, osvědčí-li žalovaná strana, že jde o pohledávku ze zápůjčky podle § 3 a že zažádala o úpravu závazku z této zápůjčky (§ 5, odst. 1). Přerušení sporu trvá až do doby, kdy dojde k úpravě závazku, nejdéle však do 31. prosince 1950. Sejde-li s úpravy závazku nebo nedojde-li k úpravě do 31. prosince 1950, pokračuje se na návrh v přerušeném řízení.

(2) Ustanovení odstavce 1 platí přiměřeně pro odklad zajišťovacích a exekučních úkonů, jimiž se vymáhají pohledávky uvedené v odstavci 1.

(3) Do lhůt, jejichž uplynutí je spojeno s právní újmou, nelze počítati dobu, po kterou oprávněný nemohl uplatňovati své právo pro opatření podle ustanovení předchozích odstavců.

§ 9

Ustanovení §§ 3 až 8 platí obdobně o zápůjčkách uzavřených do 24. června 1942, které jsou zajištěny na nemovitostech v obvodu Ležáků.

§ 10

Společnost se považuje za zmocněnce lidických žen, které se vrátily z koncentračních táborů, a jejich dětí, jakož i obyvatelů Ležáků, kteří se vrátili nebo se ještě vrátí, pokud se proti nim uplatňují pohledávky uvedené v §§ 3 a 9.


§ 11

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr vnitra v dohodě s ministry financí a spravedlnosti a ostatními zúčastněnými členy vlády.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Nosek v. r.