Zákon č. 180/1948 Zb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 31. října 1947, č. 185 Sb., o mimořádné jednorázové dávce a mimořádné dávce z nadměrných přírůstků na majetku.

Čiastka 65/1948
Platnosť od 02.08.1948
Účinnosť od 02.08.1948
Redakčná poznámka

s výjimkou ustanovení čl. I, č. 7 a 14, čl. II, čl. III a čl. IV, která nabývají účinnosti dnem vyhlášení tohoto zákona

180.

Zákon

ze dne 19. července 1948,

kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 31. října 1947, č. 185 Sb., o mimořádné jednorázové dávce a mimořádné dávce z nadměrných přírůstků na majetku.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


Čl. I.

Zákon ze dne 31. října 1947, č. 185 Sb., o mimořádné jednorázové dávce a mimořádné dávce z nadměrných přírůstků na majetku, se mění a doplňuje takto:

1. § 1 zní:

Mimořádná jednorázová dávka a mimořádná dávka z nadměrných přírůstků na majetku podle tohoto zákona slouží ke zmírnění škod způsobených mimořádným suchem v roce 1947 v oboru zemědělství a výživy.

2. § 3, odst. 1 zní:

(1) Mimořádné jednorázové dávce jsou podrobeny:

a) fysické osoby a neodevzdané (nerozdělené) pozůstalosti, podléhající dani důchodové nebo dani ze mzdy, přesahuje-li jejich dani podrobený důchod nebo dani podrobená mzda, po případě jejich součet, částku 240.000 Kčs za kalendářní rok 1947, a to sazbou podle § 9, odst. 1,

b) fysické osoby, neodevzdané (nerozdělené) pozůstalosti, akciové společnosti, komanditní společnosti na akcie a společnosti s ručením obmezeným, jsou-li vlastníky majetku přesahujícího 1,000.000 Kčs a měly-li v některém z kalendářních let 1945 až 1947 dani podrobený důchod nebo dani podrobenou mzdu, po případě jejich součet, nebo základ zvláštní daně výdělkové nejméně 50.000 Kčs, a to sazbou podle § 9, odst. 2,

c) osoby uvedené pod písm. b), jsou-li vlastníky majetku přesahujícího 2,000.000 Kčs, bez ohledu na výši dani podrobeného důchodu, dani podrobené mzdy nebo základu zvláštní daně výdělkové, a to sazbou podle § 9, odst. 2.

3. § 5 zní:

(1) Do majetku podle § 4 se započítávají bez ohledu na dobu nabytí předměty z drahých kovů, předměty umělecké, ozdobné a přepychové (včetně starožitností), sbírky všeho druhu, na př. sbírky mincí, poštovních známek a pod., jakož i všechny jiné majetkové předměty a práva, patřící k jinakému majetku podle § 7 zákona ze dne 15. května 1946, č. 134 Sb., o dávce z majetkového přírůstku a o dávce z majetku a v § 8 téhož zákona výslovně neuvedené, za těchto podmínek:

a) bylo-li jich nabyto do 15. listopadu 1945 a mají-li jednotlivě hodnotu přesahující 5.000 Kčs nebo převyšuje-li jejich úhrnná hodnota částku 25.000 Kčs;

b) bylo-li jich nabyto v době od 16. listopadu 1945 do 31. prosince 1947 a mají-li jednotlivě hodnotu přesahující 10.000 Kčs nebo převyšuje-li jejich úhrnná hodnota částku 100.000 Kčs.

(2) Hodnotou se rozumí u majetkových předmětů a práv, kterých bylo nabyto v době

a) před 1. lednem 1939, obecná cena k tomuto dni,

b) od 1. ledna 1939 do 15. listopadu 1945, částka, jakou byly tyto předměty nebo tato práva oceněny nebo by se měly oceniti podle ustanovení §§ 23 až 28 zákona č. 134/1946 Sb. jako majetkový přírůstek,

c) po 15. listopadu 1945, cena podle § 7, odst. 1.

4. § 7, odst. 2 zní:

(2) Majetkové předměty a práva, nabyté do 15. listopadu 1945 (31. prosince 1945), se ocení podle ustanovení části třetí zákona č. 134/1946 Sb. a oceňovacích směrnic vydaných na podkladě těchto ustanovení. Ceny takto zjištěné se zvýší pro účely mimořádné jednorázové dávky u činžovních a rodinných domů, pro něž platí směrnice vydané podle § 50 zákona č. 134/1946 Sb., s výjimkou činžovních a rodinných domů patřících k výdělečnému majetku, o 15%. Ukládací cenné papíry se ocení podle kursů, které vyhlásí ministerstvo financí v Úředním listě.

5. § 8, odst. 2 zní:

(2) Částky uvedené v § 61, odst. 3 a 4 zákona č. 134/1946 Sb. se neodčítají.

6. § 9 zní:

(1) Mimořádná jednorázová dávka činí v případě § 3, odst. 1, písm. a) 20% vyměřené (sražené) daně důchodové nebo daně ze mzdy, po případě jejich součtu. U poplatníků daně důchodové (daně ze mzdy) s důchodem (hrubou roční mzdou) přes 240.000 Kčs až do 1,000.000 Kčs se dávka vypočte tak, aby z důchodu (mzdy) po odečtení daně důchodové (daně ze mzdy) a dávky nezbylo méně, než kolik zbude z důchodu (ze mzdy) 240.000 Kčs po odečtení daně důchodové (daně ze mzdy). U poplatníků daně důchodové (daně ze mzdy) s důchodem (mzdou) převyšujícím 1,000.000 Kčs se dávka vypočte tak, aby z důchodu po odečtení daně důchodové (daně ze mzdy) a dávky nezbylo méně, než kolik zbude z důchodu (mzdy) 1,000.000 Kčs po odečtení daně důchodové (daně ze mzdy) a dávky na něj (ni) připadající.

(2) Mimořádná jednorázová dávka činí v případě § 3, odst. 1, písm. b) a c)

z čistého majetku od 1,000.000 do 1,200.000 Kčs7%
z čistého majetku přes 1,200.000 do 1,400.000 Kčs8%
z čistého majetku přes 1,400.000 do 1,600.000 Kčs 9%
z čistého majetku přes 1,600.000 do 1,800.000 Kčs 10%
z čistého majetku přes 1,800.000 do 2,000.000 Kčs 11%
z čistého majetku přes 2,000.000 do 2,500.000 Kčs 12%
z čistého majetku přes 2,500.000 do 3,000.000 Kčs 13%
z čistého majetku přes 3,000.000 do 5,000.000 Kčs 14%
z čistého majetku přes 5,000.000 do 10,000.000 Kčs 16%
z čistého majetku přes 10,000.000 do 20,000.000 Kčs 18%
z čistého majetku přes 20,000.000 20%.

(3) Nepřesahuje-li čistý majetek částku 1,500.000 Kčs a základ daně důchodové nebo daně ze mzdy, po případě součet obou za kalendářní rok 1947 150.000 Kčs, odpočítává se z čistého majetku, který je základem dávky podle odstavce 2, na každé dítě, které je příslušníkem rodiny, 75.000 Kčs.

(4) Dávka podle odstavce 2 se zvyšuje:

a) o 30% u poplatníků svobodných, rozloučených, rozvedených nebo nežijících trvale s manželem (manželkou) ve společné domácnosti - jsou-li tyto osoby bezdětné;

b) o 15% u poplatníků ženatých, vdovců a vdov - jsou-li tyto osoby bezdětné.

(5) Za bezdětné se nepovažují osoby, které vychovaly alespoň jedno dítě, t. j. měly je v zaopatření alespoň do jeho 14. roku. Omezení do 14. roku neplatí, jestliže se dítě stalo přímou obětí národní, politické nebo rasové persekuce.

(6) U akciových společností, komanditních společností na akcie a společností s ručením obmezeným se zvyšuje dávka podle odstavce 2 o 30%.

(7) Mimořádná jednorázová dávka podle odstavců 2, 4 a 6 se vypočte tak, aby z majetku podrobeného této dávce nezbylo poplatníku po odečtení dávky podle odstavce 2 a případné přirážky k ní podle odstavce 4 nebo 6 méně, než kolik zbývá z nejvyšší částky majetku nejblíže nižší položky sazební stupnice po odečtení dávky připadající na tento majetek a případné přirážky k ní. V žádném případě nesmí majetek vyměřením dávky klesnouti pod 1,000.000 Kčs.

(8) Jsou-li u téhož poplatníka splněny podmínky pro uložení mimořádné jednorázové dávky jak podle § 3, odst. 1, písm. a), tak podle § 3, odst. 1, písm. b) nebo písm. c), vyměří se tato dávka jejich součtem.

7. § 12, odst. 3 se zrušuje.

8. § 13 zní:

Výnosu dávky bude použito ke zmírnění škod způsobených mimořádným suchem v roce 1947 v oboru zemědělství a výživy.

9. § 16 zní:

(1) Pro zjištění a ocenění konečného majetku platí ustanovení částí I a II; pro zjištění a ocenění počátečního majetku platí tato ustanovení obdobně. Za dluh k rozhodnému dni počátečnímu se považuje též pravoplatně předepsaná úhrnná částka majetkových dávek podle zákona č. 134/1946 Sb.

(2) Na Slovensku se zvýší při výpočtu majetkového přírůstku hodnota majetku k rozhodnému dni počátečnímu jakož i k rozhodnému dni konečnému o rozdíl v cenách, vyplývající z redukčního koeficientu, určeného podle ustanovení § 25, odst. 4 a § 45, odst. 2 zákona č. 134/1946 Sb. vyhláškou ministra financí z 10. září 1946, kterou se pro účely dávky z majetkového přírůstku a dávky z majetku stanoví směrnice pro vyrovnávání rozdílů v cenách vyplývajících z nižší cenové hladiny v zemích České a Moravskoslezské a na Slovensku.

10. § 17 zní:

Mimořádná dávka z nadměrných přírůstků na majetku činí 100% ze základu podle § 15.

11. § 21 zní:

(1) Pro obvod každého okresního soudu a pro města (obce) s více než 3.000 obyvateli se zřizují kontrolní daňové komise, do nichž vysílají politické strany, zastoupené v Národním shromáždění, 8 členů a po jednom členu Revoluční odborové hnutí, Jednotný svaz českých zemědělců, Jednotný svaz slovenských rolníků a ústřední svazy hospodářské samosprávy, které v obvodu působnosti kontrolní daňové komise vyvíjejí činnost.

(2) Členy komise oznámí přednostovi příslušné berní správy příslušný krajský akční výbor Národní fronty.

(3) Členem kontrolní daňové komise jest také přednosta berní správy, v jejímž obvodu jest kontrolní daňová komise zřízena, po případě jiný úředník této berní správy, kterého přednosta berní správy určí.

(4) Ministr financí může pro obvody okresních soudů a pro města (obce), které mají značný územní rozsah nebo zvlášť velký počet poplatníků, podle potřeby zříditi několik kontrolních daňových komisí.

(5) Obvody okresních soudů a města (obce), pro něž se zřizují kontrolní daňové komise, vyhlásí ministr financí v Úředním listě.

12. § 22, odst. 1 zní:

(1) Kontrolním daňovým komisím přísluší:

a) přezkoušeti, zda všichni poplatníci, povinní k tomu podle tohoto zákona, podali přiznání k mimořádné jednorázové dávce podle části II a k mimořádné dávce z nadměrných přírůstků na majetku podle části III;

b) spolupůsobiti při přezkoušení přiznání, podaných k těmto dávkám;

c) stanoviti základy pro vyměření mimořádné jednorázové dávky podle § 3, odst. 1, písm. b) a c) a mimořádné dávky z nadměrných přírůstků na majetku na podkladě pomůcek. Nesouhlasí-li berní správa se stanoveným základem, může se odvolati z předpisu dávky k finančnímu úřadu II. stolice.

13. Dosavadní znění § 25 se označuje jako odstavec 1 a za tento odstavec se vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2) Působnost kontrolních daňových komisí zanikne dnem 31. prosince 1949; po tomto dni přejde působnost kontrolních daňových komisí na berní správy.

14. § 26 zní:

(1) Pro trestání jednání a opominutí příčících se ustanovením tohoto zákona platí obdobně trestní ustanovení zákona č. 134/1946 Sb. s odchylkami dále uvedenými.

(2) Kdo se dopustí činu trestného podle odstavce 1 ve věci mimořádné jednorázové dávky podle § 3, odst. 1, písm. a), způsobem uvedeným

a) v § 71, odst. 2 zákona č. 134/1946 Sb., bude potrestán pokutou až do výše šestinásobku,

b) v § 71, odst. 5 zákona č. 134/1946 Sb., bude potrestán pokutou ve výši jednonásobku až desetinásobku,

c) v § 71, odst. 6 zákona č. 134/1946 Sb., bude potrestán pokutou až do výše trojnásobku,

d) v § 71, odst. 7 zákona č. 134/1946 Sb., bude potrestán pokutou až do výše jednonásobku,

e) v § 71, odst. 8 zákona č. 134/1946 Sb., bude potrestán pokutou až do výše pětinásobku

částky, o kterou byla zákonná dávka zkrácena nebo nebezpečí zkrácení vydána, a v případě uvedeném pod písm. b) mimo to vězením od jednoho měsíce do jednoho roku.

(3) Byl-li čin trestný podle odstavce 1 spáchán osobou provozující živnost (podnik, svobodné povolání nebo povolání jemu podobné) způsobem uvedeným v § 71, odst. 2 nebo 5 zákona č. 134/1946 Sb., může finanční úřad II. stolice navrhnouti příslušnému úřadu, aby pachateli bylo odňato na čas nebo navždy živnostenské oprávnění (oprávnění k výkonu povolání).

(4) Byla-li mimořádná jednorázová dávka podle části II nebo mimořádná dávka z nadměrných přírůstků na majetku podle části III zkrácena nebo nebezpečí zkrácení vydána o částku přesahující 250.000 Kčs, uloží se osobě povinné (odpovědné) vždy tresty podle ustanovení § 71, odst. 5 zákona č. 134/1946 Sb., v případech mimořádné jednorázové dávky podle § 3, odst. 1, písm. a) vždy tresty podle odstavce 2, písm. b).

(5) Uveřejnění trestního nálezu lze provésti i jiným způsobem než podle ustanovení § 71, odst. 4 zákona č. 134/1946 Sb.

(6) Trestnost činů uvedených v odstavci 1 též zaniká, jestliže vinník u příslušného vyměřovacího úřadu opraví nebo doplní své údaje nebo učiní dodatečně podání, jímž byl podle zákona povinen a které opominul podati, a zároveň zaplatí, byla-li dávka zkrácena, částku, o kterou byla dávka zkrácena, u příslušného berního úřadu. Musí tak ale učiniti dříve, než byla u něho zahájena kontrola majetkových dávek podle § 75 zákona č. 134/1946 Sb. nebo obdobně kontrola dávek podle tohoto zákona, nebo dříve než bylo proti němu zahájeno trestní řízení podle tohoto zákona nebo podle zákona č. 134/1946 Sb., nebo podle zákona o přímých daních nebo podle zákona o dani z obratu.

(7) Trestnost činů uvedených v odstavci 1 zaniká dále, jestliže vinník do 60 dnů od počátku účinnosti tohoto ustanovení u příslušného vyměřovacího úřadu opraví nebo doplní své údaje nebo učiní dodatečně podání, jímž byl podle zákona povinen a které opominul podati, a zároveň zaplatí, byla-li dávka zkrácena, částku, o kterou byla dávka zkrácena, u příslušného berního úřadu.

(8) V trestním vyšetřování pro trestné činy podle tohoto zákona může finanční úřad II. stolice k zabránění úniku z dávkové povinnosti nebo při pokusu o takový únik na návrh berní správy zavésti vnucenou správu. Podrobnosti upraví ministr financí nařízením.

(9) V případech neupravených ani tímto zákonem ani zákonem č. 134/1946 Sb. platí obdobně trestní ustanovení zákona o přímých daních ve znění předpisů jej měnících a doplňujících, s výjimkou ustanovení § 213, odst. 2 a § 219, odst. 2 a s odchylkami uvedenými v odstavcích 10 a 11.

(10) Shledá-li vyšetřující úřad, že podezření z trestného činu je odůvodněno a skutková podstata dostatečně objasněna, oznámí obviněnému celkový výsledek vyšetřování s poučením o oprávnění, příslušejícím mu obdobně podle § 215, odst. 1, písm. e) zákona o přímých daních.

(11) Upuštění od trestního řízení (§ 205 zákona o přímých daních) pro trestné činy podle tohoto zákona lze povoliti jen se souhlasem ministra financí. Upuštění může býti učiněno závislým též na podmínce, že jméno osoby, které se upuštění povoluje, bude uveřejněno na její útraty spolu s podmínkami povoleného upuštění.


Čl. II.

(1) Poplatníci, kteří již podali přiznání k mimořádným dávkám podle zákona č. 185/1947 Sb., jsou povinni opraviti (doplniti) podané přiznání do 60 dnů po vyhlášení tohoto zákona a zaplatiti v téže lhůtě případný rozdíl na mimořádných dávkách, který vyplyne z opravy (doplnění) přiznání.

(2) Poplatníci, u nichž povinnost k mimořádným dávkám vznikne teprve podle tohoto zákona, jsou povinni podati přiznání do 60 dnů po jeho vyhlášení a zaplatiti v téže lhůtě příslušnou dávku, kterou si sami vypočtou podle přiznání.

Čl. III.

Za ztráty z úvěrů, které byly již poskytnuty podle § 12, odst. 3 zákona č. 185/47 Sb., ručí místo Likvidačního fondu měnového stát.

Čl. IV.

Ministr financí se zmocňuje, aby upravil a ve Sbírce zákonů a nařízení vyhlásil úplné znění zákona č. 185/47 Sb., jak vyplývá ze změn a doplňků provedených ustanoveními čl. I tohoto zákona.

Čl. V.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení zákona č. 185/1947 Sb. s výjimkou ustanovení čl. I, č. 7 a 14, čl. II, čl. III a čl. IV, která nabývají účinnosti dnem vyhlášení tohoto zákona; provede jej ministr financí v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Dr. Dolanský v. r.