Vyhláška č. 160/1948 Zb.Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost pátý dodatkový protokol k obchodní smlouvě, sjednané dne 16. února 1927 mezi Švýcarskem a republikou Československou, který byl podepsán v Bernu dne 23. března 1948.

Čiastka 55/1948
Platnosť od 16.06.1948 do27.08.1954
Účinnosť od 16.06.1948 do27.08.1954
Zrušený 50/1954 Zb.
Redakčná poznámka

Pátý dodatkový protokol se uvádí v prozatímní platnost s účinností od 20. dubna 1948.

160

Vládní vyhláška

ze dne 30. dubna 1948,

kterou se uvádí v prozatímní platnost pátý dodatkový protokol k obchodní smlouvě, sjednané dne 16. února 1927 mezi Švýcarskem a republikou Československou, který byl podepsán v Bernu dne 23. března 1948.

Podle § 1 zákona ze dne 4. července 1923, č. 158 Sb., o prozatímní úpravě obchodních styků s cizinou, a podle čl. VII zákona ze dne 22. června 1926, č. 109 Sb., jímž se částečně mění zákon o celním sazebníku pro československé celní území a celní sazebník a vydávají ustanovení o úpravě obchodních styků s cizinou, vyhlašuji:

Podle usnesení vlády republiky Československé ze dne 13. dubna 1948 a se souhlasem presidenta republiky uvádí se v prozatímní platnost s účinností od 20. dubna 1948 pátý dodatkový protokol k obchodní smlouvě, sjednané dne 16. února 1927 mezi Švýcarskem a republikou Československou, který byl podepsán v Bernu dne 23. března 1948.

Gottwald v. r.

(Překlad.)

Pátý dodatkový protokol k obchodní smlouvě, sjednané dne 16. února 1927 mezi republikou Československou a Švýcarskem.

Podepsáno dne 23. března 1948.

Den vstupu v účinnost: 20. dubna 1948.

President republiky Československé

a

Spolková rada švýcarská

shodli se, že pozmění obchodní smlouvu, sjednanou dne 16. února 1927 mezi republikou Československou a Švýcarskem,

takto:

1. Republika Československá vzdává se smluvních celních sazeb stanovených v příloze B zmíněné obchodní smlouvy pod níže uvedenými čísly švýcarského celního sazebníku:
Pokrývky (na postel, stůl atd.), přistřižené:
378 - bez práce šité jehlou a prýmků, též s třásněmi zhotovenými tkaním nebo jednoduše vázanými 150.- fr. za q
379 - s prýmky nebo s prací šitou jehlou 160.- fr. za q
NB ad 379. Pokrývky s obrubou pouze šitou, neb s jednoduchým záhybem na krajích posuzují se jako pokrývky bez práce šité.
NB ad 378/379. Prádlo ložní, stolní a kuchyňské, bavlněné spadá dle své povahy do saz. čís. 378 nebo 379. S obrubou pouze šitou nebo s jednoduchým záhybem na okrajích vyclívá se podle čís. 378.
Pokrývky (ložní, stolní atd.) hedvábné, z hedvábí odpadkového, umělého hedvábí, přistřižené:
- bez práce šité jehlou a bez prýmků, též s třásněmi zhotovenými tkaním neb jednoduše vázanými:
453b - jiné než uvedené v saz. čís. 453 a300.- fr. za q
454 - s prýmky a prací šitou jehlou 400.- fr. za q
NB ad saz. čís. 454. Pokrývky s obrubou pouze šitou neb s jednoduchým záhybem na krajích, posuzují se jako pokrývky bez práce šité jehlou.
2. Švýcarsko bude aplikovati na slazenou malinovou šťávu zařazenou pod saz. čís. 103 dovozní clo 45.- fr. za q.
3. Se zřetelem na novou měnovou úpravu v Československu v listopadu 1945, zvyšují se ve smyslu článku 3 uvedené smlouvy některá cla československého sazebníku, vázaná v obchodní smlouvě ze dne 16. února 1927 a v jejích dodatkových protokolech. Nové smluvní sazby a pozměněné texty jsou uvedeny v přílohách A a C tohoto protokolu.

Tento dodatkový protokol, který zůstane v účinnosti po dobu platnosti obchodní smlouvy sjednané 16. února 1927 mezi republikou Československou a Švýcarskem, k níž se vztahuje, bude ratifikován a ratifikační listiny budou co nejdříve vyměněny v Bernu.

Nicméně vstoupí prozatímně v účinnost nejpozději dnem 20. dubna 1948.

Čemuž na svědomí podepsaní, náležitě k tomu zmocnění, podepsali tento dodatkový protokol.

Dáno ve dvojím vyhotovení v Bernu dne 23. března 1948.

Andriál, v. r.

Troendle, v. r.

(Překlad.)

Příloha A.

Změněná smluvní cla československého celního sazebníku.

(Smluvní cla a texty, keré nejsou uvedeny v této příloze, zůstávají beze změny.)

Čísla čsl. celního sazebníkuPojmenování zbožíCelní sazba
Kčs
VIII. Dobytek jatečný a tažný.za kus
ex 64.Býci:
Poznámka. Plemenní býci rasy červeně strakaté, simenské (simentálské), černě strakaté zv. freiburgské, hnědé a eringské300.-
ex 65.Krávy:
Poznámka. Plemenné krávy rasy červeně strakaté, simenské (simentálské), černě strakaté zv. freiburgské, hnědé a eringské300.-
ex 66.Mladý hovězí dobytek:
Poznámka. Plemenný mladý hovězí dobytek rasy červeně strakaté, simenské (simentálské), černě strakaté zv. freiburgské, hnědé a eringské180.-
ex 67.Telata:
Poznámka. Telata na plemeno rasy červeně strakaté, simenské (simentálské), černě strakaté zv. freiburgské, hnědé a eringské50.-
X. Výrobky živočišné.za 100 kg
ex 81.Vosk živočišný:
ex b) připravovaný (bílený, barvený, v tabulkách nebo v koule zhnětený), též s jinými látkami smíšený, na př. vosk zahradnický, vosk lepicí, voskový tmel a pod. vosky:
vosk zahradnický350.-
XIV. Potraviny.za 100 kg
ex 114.Pečivo (biskuity, kakes, koláče, oplatky atd.):
biskuity, suchary a kakes1.200.-
ex 119.Sýry a tvaroh:
ex a) sýry:
ementálský, greyerský (gruyere); sánský, sbrinzský a jiné sýry Spalen,
v malých bedničkách, v krabičkách, ve staniolu, papíru a pod.500.-
v bochníkách a podobné velké úpravě360.-
126.Kakaový prášek2.000.-
ex 127.Kakaová hmota; čokoláda, čokoládové náhražky a výrobky:
čokoláda v cihlách a v tabulkách1.800.-
ostatní čokoláda, čokoládové náhražky a výrobky 2.100.-
ex 131.Poživatiny v krabicích, lahvích a podobných nádobách neprodyšně uzavřené (vyjma jmenované pod saz. čís. 114, 123, 126 a 127):
výživné moučky 800.-
Poznámka.
mléko kondensované v cihlách vážících nejméně 10 kg 330.-
mléko kondensované, jiné 250.-
mléko sušené 550.-
ex 132.Poživatiny výslovně nejmenované:
výživné moučky 800.
glarnský bylinný sýr 200.
Poznámka 2.
mléko kondensované v cihlách vážících nejméně 10 kg 330.
mléko kondensované, jiné 250.
mléko sušené 550.-
XIX. Barviva a třísliva.za 100 kg
ex 162.Orseille, persio; indigo; košenila (červec nopálový); výtažek ze dřeva kaštanového; výtažek ze dřeva kvebrachového; výslovně nejmenované výtažky tříslové:
výtažek duběnkový a škumpinový 13.-
ex 163.Výtažky barvířské, výslovně nejmenované
a) tekuté100.-
XXII. Bavlna, příze a zboží z ní, též pomíšené jinými předivy rostlinnými, nikoli však vlnou nebo hedvábím.
Bavlněná příze:
ex 183.jednoduchá, surová:
b) přes čís. 12 až čís. 29 po anglicku 290.-
c) přes čís. 29 až čís. 50 po anglicku 500.-
d) přes čís. 50 až čís. 70 po anglicku 510.-
e) přes čís. 70 až čís. 90 po anglicku 580.-
f) přes čís. 90 po anglicku 470.-
ex Poznámky.
1. Bavlněná příze útková, jednoduchá, surová, ve způsobě potáčů na krátkých nebo prostupujících cívkách, jež nejsou přes 22 mm tlusté, dovážená pro tkalcovny látek polohedvábných, na dovolovací list, pod dozorem a za podmínek stanovených nařízením:
z c) přes čís. 29 až čís. 50 po anglicku 220.-
z d) přes čís. 50 až čís. 70 po anglicku 250.-
2. Jednoduchá surová příze bavlněná, dovážená k výrobě tylu, záclon, výšivek a krajek, na dovolovací list, pod dozorem a za podmínek stanovených nařízením:
z c) přes čís. 29 až čís. 50 po anglicku 220.-
z d) přes čís. 50 až 60 po anglicku 250.-
z d) a e) přes čís. 60 až čís. 80 po anglicku 290.-
ex 184.dvojpramenná, surová:
c) přes čís. 29 až čís. 50 po anglicku 580.-
d) přes čís. 50 až čís. 70 po anglicku 590.-
e) přes čís. 70 až čís. 90 po anglicku 660.-
f) přes čís. 90 po anglicku 640.-
ex Poznámka. Dvojpramenná surová příze bavlněná, dovážená pro tkalcovny na látky polohedvábné, pak k výrobě tylu, záclon, výšivek a krajek, na dovolovací list, pod dozorem a za podmínek stanovených nařízením:
z c) přes čís. 29 až čís. 50 po anglicku 250.-
z f) přes čís. 90 po anglicku beze cla
185.troj- nebo vícepramenná, jednou skaná, surová:
a) do čís. 12 po anglicku 360.-
b) přes čís. 12 až čís. 29 po anglicku 440.-
c) přes čís. 29 až čís. 50 po anglicku 650.-
d) přes čís. 50 po anglicku 720.-
ex Poznámka. Bavlněná příze troj- nebo vícepramenná přes čís. 60 po anglicku, dovážená k vyšívání (nit vyšívací), na dovolovací list, pod dozorem a za podmínek stanovených nařízením:
1. přes čís. 60 až čís. 80 po anglicku320.-
186.troj- nebo vícepramenná, jednou skaná, surová:
a) do čís. 12 po anglicku 440.-
b) přes čís. 12 až čís. 29 po anglicku 500.-
c) přes čís. 29 až čís. 50 po anglicku 750.-
d) přes čís. 50 po anglicku 870.-
187.Bavlněná příze bílená, mercerovaná, barvená (také potištěná) podrobena jest přirážce k celní sazbě, stanovené pro příslušnou surovou přízi, a to:
a) bílená
b) mercerovaná
c) barvená (také potištěná)
d) bílená a mercerovaná
e) barvená (také potištěná) a mercerovaná
Poznámka. Ve smluvním styku připočítávají se přirážky tohoto čísla ke smluvním clům, stanoveným pro surové příze.
188.Příze pro drobný prodej upravená:
a) jednoduchá nebo dvojpramenná; troj- nebo vícepramenná, jednou skaná 1.400.-
b) troj- nebo vícepramenná, opětovně skaná1.500.-
Bavlněné zboží:
ex 189.obyčejné, t. j. tkaniny z příze čís. 50 a nižšího, čítající ve čtverci o straně 5 mm 38 nebo méně nití, vyjma t. zv. tkaniny bagdadské a madrasové:
ex a) hladké, též jednoduše vyrážené (keprované):
1. surové 1.000.-
2. bílené 1.300.-
ex b) vzorkované:
1. surové 1.300.-
2. bílené 1.700.-
ex 190.obyčejné, husté, t. j. tkaniny z příze čís. 50 a nižšího, čítající ve čtverci o straně 5 mm více než 38 nití, vyjma t. zv. tkaniny bagdadské a madrasové:
ex a) hladké, též jednoduše vyrážené (keprované):
2. bílené 2.000.-
ex b) vzorkované:
2. bílené 2.200.-
ex 191.jemné, t. j. tkaniny z příze přes čís. 50 až včetně čís. 100, vyjma t. zv. tkaniny bagdadské a madrasové:
a) hladké, též jednoduše vyrážené (keprované):
1. surové 2.700.-
2. bílené 4.400.-
3. barvené 4.700.-
4. potištěné, pestře tkané5.000.-
b) vzorkované:
1. surové 3.400.-
2. ostatní 5.000.-
ex 192.velmi jemné, t. j. tkaniny z příze přes čís. 100, vyjma t. zv. tkaniny bagdadské a madrasové:
a) hladké, též jednoduše vyrážené (keprované):
1. surové 3.700.-
2. bílené5.400.-
3. barvené 5.700.-
4. potištěné, pestře tkané 6.100.-
b) vzorkované:
1. surové 4.300.-
2. ostatní 6.100.-
Poznámka. Tkaniny tkané plochým stehem 4.300.-
Poznámka k saz. čís. 189 až 194. Tkaniny mercerované v kusu nebo tkaniny zhotovené zcela nebo částečně z mercerované příze, jakož i takové aksamity a stuhy, jsou podrobeny ve smluvním styku přirážce ke smluvnímu clu, stanovenému pro příslušnou tkaninu 200.-
ex 198.Výšivky:
a) vložky (bandes, entre-deux):
1. toliko na okraji vyšívané 12.500.-
2. jiné (též v prostředku vyšívané)14.400.-
ex b) tyl a krajky, vyšívané:
tyl vyšívaný 14.400.-
c) výslovně nejmenované:12.500.-
ex 200.Zboží stávkové a pletené:
d) výslovně nejmenované 5.000.-
XXIII. Len, konopí, juta a jiná přediva rostlinná, výslovně nejmenovaná, příze a zboží z nich, nikoli však pomíšené bavlnou, vlnou nebo hedvábím.
Zboží lněné, konopné, jutové atd.:
ex 212.Výšivky:
a) vložky (bandes, entre-deux):
1. jen na okraji vyšívané 14.700.-
2. jiné (též v prostředku vyšívané)16.000.-
ex b) tyl vyšívaný 15.200.-
c) výslovně nejmenované 14.700.-
ex 215.Zboží prýmkařské a knoflikářské:
úplety na klobouky:
a) surové nebo bílené 150.-
b) barvené 750.-
ex 219.Zboží provaznické a potřeby technické:
c) hadice, tkané nebo pletené 1.200.-
XXIV. Vlna, vlněná příze a vlněné zboží, za 100 kg též pomíšené jinými předivy, vyjma hedvábí.
Příze:
225.Příze česaná, výslovně nejmenovaná:
a) surová, jednoduchá:
1. až čís. 45 metricky 260.-
2. přes čís. 45 metricky 450.-
b) surová, dvoj- nebo vícepramenná:
1. až čís. 45 metricky 370.-
2. přes čís. 45 metricky 630.-
c) bílená, barvená, potištěná, jednoduchá:
1. až čís. 45 metricky 680.-
2. přes čís. 45 metricky 900.-
d) bílená, barvená, potištěná, dvojpramenná nebo vícepramenná:
1. až čís. 45 metricky 900.-
2. přes čís. 45 metricky 1.100.-
e) melírovaná vlnou barvenou nebo potištěnou, jakož i vlnou nebarvenou (přírodně bílou):
1. jednoduchá 770.-
2. dvoj- nebo vícepramenná, též takováto příze z praménků různé barvy 900.-
Vlněné zboží:
ex 233.Zboží stávkové a pletené:
d) výslovně nejmenované:
1. váží-li tucet kusů nebo tucet párů více než 1 kg 5.200.-
2. váží-li tucet kusů nebo tucet párů 1 kg nebo méně 7.000.-
235.Výšivky vyšité hedvábím 7.000.-
236.Výšivky vyšité jinými látkami 5.800.-
XXV. Hedvábí a hedvábné zboží, též pomíšené jinými předivy.
ex 242.Hedvábí [smotané nebo niťované (filované)], též skané:
c) barvené:
1. na černo 1.200.-
2. jinak barvené 1.560.-
243.Floretové hedvábí (odpadky hedvábné, předené), též skané:
b) barvené:
1. na černo 740.-
2. jinak barvené 940.-
244.Hedvábí umělé:
a) surové nebo bílé, nebarvené:
1. jednoduché1.750.-
2. skané 2.300.-
b) barvené:
1. jednoduché 2.600.-
2. skané 2.600.-
246.Niti z hedvábí, z hedvábí floretového neb umělého, též spojeného s jinými předivy, bílené nebo barvené, upravené pro drobný prodej 2.100.-
Zboží celohedvábné (z hedvábí, z hedvábí floretového neb umělého):
247.Celohedvábné zboží, vyšívané 20.000.-
ex 248.Tyl a síťovité látky, tkané na způsob tylu; gázy (též tkané krepy a flóry); krajky a krajkové šátky:
gázy (též tkané krepy a flóry) 20.000.-
krajky a krajkové šátky 15.500.-
249.Hedvábná mlýnská plátýnka 10.000.-
Poznámka. Okolnost, že hedvábná mlýnská plátýnka jsou konfekcionována pro mlynářské účely, nemá vlivu na jejich vyclívání.
250.Celohedvábné tkaniny, výslovně nejmenované:
a) surové:
1. z umělého hedvábí, bez přimíšení hedvábí a hedvábí floretového 10.000.-
2. jiné
b) barvené:
1. z umělého hedvábí, bez přimíšení hedvábí a hedvábí floretového 11.000.-
2. jiné 15.000,-15.000.-
c) potištěné, pestře tkané:
1. z umělého hedvábí, bez přimíšení hedvábí a hedvábí floretového 11.800.-
2. jiné 17.000.-
ex 252.Zboží stávkové a pletené:
d) výslovně nejmenované:
1. z umělého hedvábí, bez přimíšení hedvábí nebo hedvábí floretového 15.000.-
2. jiné 25.000.-
ex 253.Stuhové zboží:
c) jiné:
1. nefasonované 20.000.-
2. fasonované 22.000.-
ex 254.Zboží prýmkařské a knoflikářské:
úplety na klobouky 7.500,-
Zboží polohedvábné (z hedvábí, z hedvábí floretového neb umělého, spojeného s jinými předivy):
ex 255.Polohedvábné zboží vyšívané; tyl a síťovité látky tkané na způsob tylu, gázy (též tkané krepy a flóry); krajky a krajkové šátky:
polohedvábné zboží vyšívané; gázy (též tkané krepy a flóry)12.000.-
256.Polohedvábné tkaniny výslovně nejmenované 9.000.-
ex 258.Zboží stávkové a pletené:
d) výslovně nejmenované 10.000.-
ex 260.Zboží prýmkařské a knoflikářské:
úplety na klobouky4.000.-
XXVI. Zboží konfekční.
ex 267.Klobouky mužské a chlapecké:za kus
ex c) ze slámy, lýka, dřevěných loubků nebo z jiných surovin:
ex 1. negarnované:
klobouky ze stébel, podle povahy uložených vzorků, dovážené přes celní úřady v Praze a v Chebu 6.50
ex 268.Klobouky ženské a dívčí všeho druhu:
ex a) negarnované:
klobouky ze stébel, podle povahy uložených vzorků, dovážené přes celní úřady v Praze a v Chebu 8.50
XXVIII. Zboží ze slámy, třtiny, lýka, loubků a podobných hmot, nejmenované v jiných třídách sazebních.za 100 kg
ex 281.Pletené zboží výslovně nejmenované:
ex b) jemné, pokud nepatří do položky c), též spojené s obyčejnými hmotami:
úplety na klobouky ze slámy a loubků; surové nebo bílené 50.-
ex c) velmi jemné, t. j. pletené zboží protažené nebo propletené předivem hedvábným nebo jiným, žíněmi nebo kovovými vlákny, též spojené s obyčejnými nebo jemnými hmotami:
úplety na klobouky 1.300.-
ex d) spojené s jinými velmi jemnými hmotami:
úplety na klobouky 2.600.-
XXIX. Papír a papírové zboží.
ex 300.Zboží z papíru, lepenky nebo papíroviny, výslovně nejmenované:
ex b) z papíru nebo s papírem saz. čís. 290 b), 294 a 296 c), potom všechno zboží s obrázky nebo s malbami:
ex 2. ostatní:
tiskopisy, oznámení a návěští 1.200.-
XXX. Kaučuk, gutaperča a zboží z nich.
ex 315.Tkaniny a stávkové látky kaučukem potažené, napuštěné, potřené nebo vrstvami kaučuku mezi sebou spojené, z těchto přediv:
b) z jiných látek textilních, též plsti 1.300.-
XXXII. Kůže vydělaná a kožené zboží.
Kožené zboží:
340.Všeliká obuv zcela nebo z části kožená, též spojená se zbožím textilním nebo s jinými látkami, váží-li pár:
a) více než 1.200 g1.600.-
b) více než 600 g až 1.200 g2.000.-
c) 600 g nebo méně 3.600.-
XXXIV. Zboží dřevěné; zboží ze surovin soustružnických a řezbářských.
ex 356.Zboží výslovně nejmenované z obyčejného dřeva, též hoblované (hladce nebo profilovaně), zhruba osoustruhované nebo zhruba vyřezávané, též skližené, spárované nebo jiným způsobem sestavené:
ex c) mořené, barvené, pokostované, lakované, leštěné, pak všechno zboží spojené s koží nebo s obyčejnými hmotami, vyjma zboží pod položkou b) zařaděné:
ex 2. z tvrdého dřeva nebo dyhované (obyčejným dřevem):
lyže500.-
ex 357.Zboží výslovně nejmenované z jemného dřeva nebo takovýmto dřevem dyhované, též hoblované (hladce nebo profilovaně), zhruba osoustruhované nebo zhruba vyřezávané, též skližené, spárované nebo jiným způsobem sestavené:
ex b) mořené, barvené, pokostované, lakované, leštěné, pak všechno zboží spojené s koží nebo s obyčejnými hmotami, mimo zboží zařaděné do položky a):
lyže a lyžařské hole 500.-
ex 358.Zboží dřevěné, výslovně nejmenované, jemně osoustruhované, pak všechno zboží s vypálenými, vytlačenými nebo vykrouženými ornamenty, též spojené s koží nebo s obyčejnými hmotami; vycpávané zboží bez povlaku:
lyže a lyžařské hole 1.000.-
Poznámka. T. zv. zboží interlakenské, brienzské a hornobernské, podle uložených vyobrazení, dovážené přes celní úřady v Karlových Varech, v Chebu a v Bratislavě 680.-
ex 359.Zboží dřevěné, výslovně nejmenované, jemně prolamované nebo vyřezávané; dřevěné zboží zlacené, stříbřené nebo bronzované (vyjma dřevěné lišty a rámy); dřevěné zboží jemně malované; dřevěné zboží výslovně nejmenované, spojené s jemnými hmotami, mimo kůži a povlaky ze zboží textilního:
dřevěná písma a jejich sestavy 750.-
Poznámka. T. zv. zboží interlakenské, brienzské a hornobernské, podle uložených vyobrazení, dovážené přes celní úřady v Karlových Varech, v Chebu a v Bratislavě 840.-
ex 360.Zboží dřevěné, výslovně nejmenované, vykládané (bulová práce, intarsie, dřevěná mosaika); dřevěné zboží, výslovně nejmenované, čímkoli povlečené:
Poznámka. T. zv. zboží interlakenské, brienzské a hornobernské, podle uložených vyobrazení, dovážené přes celní úřady v Karlových Varech, v Chebu a v Bratislavě 1.200.-
ex 361.Zboží výslovně nejmenované z jiných surovin soustružnických a řezbářských než ze dřeva:
ex b) z kosti, rohu a jiných živočišných látek řezbářských v položce e) nejmenovaných, též spojené s obyčejnými nebo s jemnými hmotami:
ex 2. jiné předměty:
hřebeny, jehlice, sponky do vlasů 2.400.-
ex e) z pravé nebo napodobené slonoviny, perleti, želvoviny, též spojené s obyčejnými, jemnými nebo s jinými velmi jemnými hmotami:
hřebeny, jehlice, sponky do vlasů:
pravé5.400.-
ex 362.Galanterní zboží [drobnůstky (nippes) a toaletní předměty]:
ex a) ze dřeva nebo z látek řezbářských, patřících do saz. pol. 361 a), též spojené s obyčejnými nebo s jemnými hmotami:
Poznámka. T. zv. zboží interlakenské, brienzské a hornobernské, podle uložených vyobrazení, dovážené přes celní úřady v Karlových Varech, v Chebu a v Bratislavě 1.500.-
ex b) totéž zboží, spojené s velmi jemnými hmotami:
Poznámka. T. zv. zboží interlakenské, brienzské a hornobernské, podle uložených vyobrazení, dovážené přes celní úřady v Karlových Varech, v Chebu a v Bratislavě 2.800.-
XXXVI. Zboží kamenné, z kamene, nepálených zemin, cementu a kamenné směsi.
ex 394.Kamenné desky 16 cm silné nebo slabší (vyjma desky břidlicové a kameny litografické):
ex b) dále opracované, též broušené nebo leštěné
ex 1. z kamenů nejmenovaných pod 2. a 3.:
desky slídové a mikanitové 35.-
ex 404.Umělé brusy a brousky, též spojené se dřevem, železem nebo s jinými obecnými kovy:
a) ze smirku, karborunda nebo z podobných tvrdých brusidel 300.-
ex 409.Kamenné zboží spojené s jinými hmotami, pokud na takové spojení nebyl vzat zřetel v jiných číslech této třídy:
ex a) s obyčejnými hmotami:
zboží ze slídy nebo z mikanitu; brousicí papír850.-
ex b) s jemnými hmotami:
zboží ze slídy nebo z mikanitu; brousicí plátno 1.800.-
XXXVIII. Železo a železné zboží.
Železo a železné polotovary:
441.Spojky trub (fittings) a příruby z kujného železa:
a) neopracované (surové) neb obyčejně opracované:
1. spojky trub (fittings)470.-
2. příruby 360.-
b) jemně opracované:
1. spojky trub (fittings) 630.-
2. příruby 490.-
ex 445.Plechové zboží, výslovně nejmenované:
ex d) oxydované, malované, potištěné, bronzované, lakované, smaltované, nebo ze vzorkovaných plechů; též spojené s obyčejnými hmotami:
ex 2. ostatní:
pouzdra k reflektorům pro motorová vozidla:
lakovaná760.-
smaltovaná 1.250.-
ex e) leštěné, poměděněné, pomosazněné, niklované, platované mědí, slitinami mědi, nebo hliníkem, nebo postříbřené; též spojené s obyčejnými nebo s jemnými hmotami:
pouzdra k reflektorům pro motorová vozidla, chromovaná 1.250.-
ex 457.Pilníky a rašple, o délce seku (tahu):
b) 150 mm až 250 mm 1.300.-
c) menším 150 mm 1.600.-
ex 461.Hřebíky a drátěnky:
ex d) jemně opracované, pak všechny hřebíky s hlavičkami z jiných hmot obyčejných:
nábytkové hřebíky a závlačky 580.-
ex 463.Šrouby, šroubové matice a svorníky, se závitem:
ex a) neopracované (surové), o průměru dříku nebo otvoru:
4. menším 4 mm 730.-
ex b) obyčejné nebo jemně opracované, o průměru dříku nebo otvoru:
4. menším 4 mm 850.-
ex 476.Železný nábytek, mimo nábytek umělecké práce zámečnické; tělocvičné nářadí:
ex b) jinak obyčejně nebo jemně opracované, též spojené s jinými hmotami:
stoly a skříně na operační nástroje, operační stolice a operační stoly1.300.-
ex 483.Zboží z kujného železa, výslovně nejmenované, též spojené s nekujnou litinou nebo se dřevem:
a) neopracované (surové) nebo odrhnuté nebo hrubě natřené, váží-li kus:
1. více než 25 kg 160.-
2. více než 3 kg až 25 kg 190.-
3. více než 0,5 kg až 3 kg 220.-
4. 0,5 kg nebo méně 260.-
ex c) jemně opracované, váží-li kus:
ex 2. více než 3 kg až 25 kg:
ložiska kuličková a válečková (vyjma pro velocipedy)100.-
ex 3. více než 0,5 kg až 3 kg:
ložiska kuličková a válečková (vyjma pro velocipedy) 110.-
ex 485.Zboží železné, spojené s jemnými hmotami:
nábytkové hřebíky a závlačky2.000.-
XXXIX. Obecné kovy a zboží z nich.
ex 491.Plechy a desky (válcované, vykované), dále neopracované:
d) měděné, niklové, hliníkové a z jiných výslovně nejmenovaných obecných kovů a kovových slitin:
1. silnější než 0,5 mm 300.-
2. silné 0,5 mm a slabší 380.-
ex 492.Plechy a desky, hloubené nebo dírkované:
ex d) měděné, niklové, hliníkové a z jiných výslovně nejmenovaných obecných kovů a kovových slitin:
1. hliníkové kotouče 380.-
2. měděné nebo mosazné kotouče 550.-
ex 496.Tyče, pruty a dráty (válcované, vykované nebo tažené):
d) měděné, niklové, hliníkové a z jiných obecných kovů a kovových slitin:
1. silnější než 0,5 mm 300.-
2. silnější než 0,25 mm až 0,5 mm 380.-
3. silné 0,25 mm nebo slabší 420.-
ex 497.Tyče, pruty a dráty, leštěné, pokostované, lakované, niklované, pomosazněné, poměděné nebo povlečené jinými obecnými kovy, vzorkovaně lisované:
b) měděné, niklové, hliníkové a z jiných obecných kovů a kovových slitin:
1. silnější než 0,25 mm 720.-
2. silné 0,25 mm nebo slabší 720.-
ex 505.Listy (folie) olověné (plumbiol) a cínové (staniol), lesklé, vzorkované, barvené nebo lakované; šešulky na láhve, tuby a podobné zboží cínové, z pocínovaného olova nebo z olověných slitin:
cínové listy (staniol)1.200.-
olověné listy (plumbiol), šešulky na lahve a tuby cínové, z pocínovaného olova nebo z olověných slitin 960.-
ex 517.Zboží výslovně nejmenované z mědi a z jiných obecných kovů nebo z kovových slitin výslovně nejmenovaných, též spojené s obyčejnými hmotami:
ex a) obyčejně opracované:
nábytkové hřebíky a závlačky; kroužky do plachet; kování k vagonům, nábytku, oknům a dveřím; nábytek; tělesa osvětlovací; měděné a mosazné nádobí 1.100.-
ostatní, vyjma automaty na ohřívání vody 1.400.-
ex b) jemně opracované:
nábytkové hřebíky a závlačky; kroužky do plachet; nábytek; měděné a mosazné nádobí2.200.-
520.Veškeré zboží hliníkové nebo ze slitin hliníku podobných, též spojené s obyčejnými nebo jemnými hmotami:
a) k účelům technickým 2.000.-
b) ostatní:
1. hliníkové listy (folie)2.500.-
2. ostatní zboží 2.700.-
XL. Stroje, přístroje a jich součásti ze dřeva, železa neb obecných kovů, vyjma ty, které patří do třídy XLI. a XLII.
ex 526.Parní kotle; přístroje destilační, chladicí a varní; cisterny a tanky; všechny tyto předměty hotové, též s armaturami k nim patřícími a přimontovanými:
ex a) železné:
přístroje destilační, chladicí a varní 520.-
ex b) železné se součástmi z obecných kovů:
přístroje destilační, chladicí a varní 640.-
ex c) z obecných kovů:
přístroje destilační, chladicí a varní 900.-
ex 528.Parní a jiné motory výslovně nejmenované (vyjma motory třídy XLI. a XLII.); pracovní stroje, spojené neodlučitelně s parními motory (parní hlubidla, parní jeřáby, parní kladiva, parní pumpy, parní stříkačky a podobné stroje); váží-li kus
ex c) více než 25 q až 100 q:
parní turbiny660.-
ex d) více než 100 q až 1000 q:
parní turbiny 550.-
ex e) přes 1000 q:
parní turbiny 480.-
ex 534.Stroje tkalcovské a stávkařské, jakož i pomocné stroje tkalcovské a stávkařské:
ex b) ostatní:
hedvábnické stavy a hedvábnické snovací stroje320.-
Poznámka. Smluvního cla 320 Kčs nepožívají listové stroje, Jacquardovy, Verdolovy a jiné podobné přístroje.
ex 535.Stroje šicí a pletací:
a) podstavce, též rozložené 400.-
ex b) hlavy, hotové součásti hlavy (vyjma jehly):
hlavy pletacích strojů 1.650.-
ex c) nehotové součásti hlav, též ze surové litiny; stroje šicí a pletací s podstavcem:
stroje pletací s podstavcem 1.150.-
537.Stroje a přístroje výslovně nejmenované z obecných kovů (t. j. s více než 50 % obecných kovů)660.-
ex 538.Stroje a přístroje výslovně nejmenované, jiné, váží-li kus:
ex a) 2 q nebo méně:
pumpy na tekutiny a vývěvy; kompresory pro zařízení chladicí a pro zařízení na výrobu ledu; mísicí, hnětací a šlehací stroje pro pekárny a cukrárny; mlýnské válcové stolice; válcové stroje na výrobu čokolády a pro keramický průmysl630.-
ventilátory, exhaustory a dmychadla 560.-
kolové mlýny 500.-
ex b) více než 2 q až 10 q:
pumpy na tekutiny a vývěvy; kompresory pro zařízení chladicí a pro zařízení na výrobu ledu; mísicí, hnětací a šlehací stroje pro pekárny a cukrárny; mlýnské válcové stolice; válcové stroje na výrobu čokolády a pro keramický průmysl 580.-
ventilátory, exhaustory a dmychadla 560.-
kolové mlýny 460.-
knihtiskařské stroje rotační 140.-
ex c) více než 10 q:
pumpy na tekutiny a vývěvy; kompresory pro zařízení chladicí a pro zařízení na výrobu ledu; mísicí, hnětací a šlehací stroje pro pekárny a cukrárny; mlýnské válcové stolice; válcové stroje na výrobu čokolády a pro keramický průmysl 500.-
ventilátory 500.-
kolové mlýny 400.-
knihtiskařské stroje rotační 120.-
ex Poznámky ku třídě XL.
2. Při zařaďování strojů, přístrojů a jejich součástí se nepřihlíží ke spojení s jinými hmotami.
ex 3. Jako části strojů nebo přístrojů buďtež vyclívány takové předměty výslovně nezařaděné, kterých nemůže býti jinak použito než k sestavení strojů nebo přístrojů.
XLI. Elektrické stroje, přístroje a elektrotechnické potřeby.
539.Dynama a elektrické motory (vyjma motory k automobilům), též spojené neodlučitelně s mechanickým zařízením nebo s přístroji; transformátory (otáčivé nebo nehybné měniče); váží-li kus:
a) 25 kg nebo méně:
spouštěče pro motorová vozidla a letadla 1.000.-
elektrické ventilátory a elektrické motory k ventilátorům 1.450.-
ostatní 1.650.-
b) více než 25 kg až 5 q1.200.-
c) více než 5 q až 30 q900.-
d) více než 30 q až 80 q820.-
e) více než 80 q600.-
ex 540.Elektrické přístroje telegrafní, zvonkové, návěstní a zabezpečovací přístroje železniční; telefony a mikrofony; ochranná zařízení proti blesku (vyjma hromosvody); elektrické přístroje měřicí a počítací; váží-li kus:
ex a) 5 kg nebo více:
elektrické přístroje telegrafní; telefony a mikrofony, mimo přístroje radiotelegrafní a radiotelefonní 3.500.-
elektrické přístroje měřicí a počítací 2.500.-
ex b) méně než 5 kg:
elektrické přístroje telegrafní; telefony a mikrofony, mimo přístroje radiotelegrafní a radiotelefonní 5.000.-
elektrické přístroje měřicí a počítací, váží-li kus:
1. více než 1.5 kg 4.350.-
2. 1.5 kg nebo méně5.500.-
543.Elektrické přístroje a elektrotechnická zařízení (regulátory, odpory, napáječe a pod.), výslovně nejmenované:
spouštěče pro motorová vozidla a letadla 1.000.-
uhlíkové kartáčky montované; elektrické přístroje vařicí a topné; suché články; elektrická zapalovací zařízení pro spalovací a výbušné motory (též pro automobilové a letadlové motory); elektrické spouštěcí, osvětlovací a signální příslušenství pro motorová vozidla; akumulátory2.000.-
ostatní, váží-li kus:
1. 25 kg nebo méně 2.500.-
2. více než 25 kg až 2 q 2.250.-
3. více než 2 q2.000.-
XLIV. Přístroje a nástroje (instrumenty), hodiny.za 1 kg
Přístroje a nástroje (instrumenty) (vyjma ty, které patří do třídy XLI., a vyjma hudební nástroje):
ex 576.Přístroje a nástroje výslovně nejmenované:
ex b) ostatní:
fonografy a podobné přístroje, vyjma zvukové desky k nim15.-
Hudební nástroje:za 100 kg
ex 582.Hudební nástroje výslovně nejmenované:
hrací pouzdra 560.-
Hodiny:za kus
585.Hodinky:
a) se zlatými pouzdry:
1. hodinky do náramků; hodinky, u nichž největší vnější průměr střední části pouzdra (carrure) nepřevyšuje 3,5 cm 42.-
2. ostatní 50.-
b) se stříbrnými (též zlacenými) pouzdry:
1. hodinky do náramků; hodinky, u nichž největší vnější průměr střední části pouzdra (carrure) nepřevyšuje 3,5 cm 20.-
2. ostatní 22.-
c) s jinakými (též zlacenými nebo stříbřenými) pouzdry 12.-
586.Pouzdra k hodinkám:
a) zlatá:
1. k hodinkám do náramků; k hodinkám, u nichž největší vnější průměr střední části pouzdra (carrure) nepřevyšuje 3,5 cm 33.-
2. k jinakým hodinkám 42.-
b) stříbrná (též zlacená):
1. k hodinkám do náramků; k hodinkám, u nichž největší vnější průměr střední části pouzdra (carrure) nepřevyšuje 3,5 cm 12.-
2. k jinakým hodinkám 13.50
c) jinaká (též zlacená nebo stříbřená) 3.50
587.Hodinkové stroje, též destičky k hodinkovým strojům (hodinkové kostry) a neopracované (surové) stroje (ébauches)8.-
588.Hodinkové součástky:za 100 kg
a) nestříbřené, nezlacené 1.400.-
b) stříbřené nebo zlacené2.800.-
ex 589.Hodiny a hodinové stroje, výslovně nejmenované; hodinové kostry; pastorky se zasazenými čípky a přinýtovanými kolečky:
hodiny a hodinové stroje pro automobily; portefeuillové hodiny; hodiny t. zv. neuchatelské (neuenburgské); malé stojací hodiny 2.400.-
XLVI. Chemické látky pomocné a chemické výrobky.
Ostatní chemické pomocné látky a výrobky:
614.Lepek, škrobová lepidla (též dextrin a dextrinová lepidla) a jiné náhražky klovatiny, výslovně nejmenované; maz, šlichta a podobná lepidla a apretury, obsahující škrob:
a) lepek 750.-
Poznámka. Lepek (mimo lepek pšeničný), dovážený k výrobě polévkového koření, na dovolovací list, pod dozorem a za podmínek stanovených nařízením 200.-
b) ostatní 340.-
ex 622.Pomocné látky a výrobky chemické, výslovně nejmenované:
ex d) ostatní:
metaldehyd pevný (pevné palivo „Meta") 85.-
XLVII. Pokosty, zboží barvířské, lékárnické a voňavkářské.
Barvy:
626.Barvy výslovně nejmenované800.-

Příloha C

k obchodní smlouvě z roku 1927.

Dodatečné ustanovení.

(Cla při dovozu do československého celního území.)

Všechny texty této Přílohy zůstávají beze změny, vyjma následujících ustanovení:

K saz. čís. 64-67: Plemenný dobytek ras uvedených v příloze A vyclí se v dovozu s celní výhodou, předloží-li dovozce předepsané osvědčení příslušného Jednotného svazu českých zemědělců nebo Jednotného svazu slovenských rolníků, potvrzené nálezem československého úředního zvěrolékaře pověřeného zvěrolékařskou prohlídkou při dovozu, že jde v souhlase s údaji příslušného švýcarského dobytčího pasu o dovoz plemenného dobytka ras uvedených v osvědčení.

K saz. čís. 114: Biskuity, suchary a kakes, též s přísadou cukru, požívají smluvního cla 1.200 Kčs.

K saz. čís. 119: 2. Poskytne-li Československá republika některému třetímu státu pro některý jiný druh sýrů saz. pol. 119 a) nižší clo, než jest stanoveno v příloze A pro švýcarské druhy sýrů saz. pol. 119 a), bude stejného cla použito též na švýcarské druhy sýrů, jmenované v příloze A v saz. pol. 119 a).

3. K jemným stolním sýrům patří kromě sýrů, jež podle jich jakosti patří k jemným sýrům, též všechny sýry, které se dovážejí v malých bedničkách, krabičkách, škatulkách, ve staniolu, papíru a pod.; tyto vnitřní obaly (krabičky, škatulky atd.) vyclívají se se zbožím. Sýry vyjmenované v příloze A v saz. pol. 119 a) v bochnících, vyclívají se sazbou Kčs 360,-.

K saz. čís. 131 a 132: Výživné moučky, též s přísadou cukru, požívají smluvního cla 800 Kčs.

Kondensované a sušené mléko, též s přísadou cukru, požívají smluvního cla 330 Kčs, 250 Kčs nebo 550 Kčs.

K poznámce za saz. čís. 192: Tkaniny tkané plochým stehem (též barvené, potištěné nebo pestře tkané, bez ohledu na povahu a jemnost příze použité k jich výrobě) jsou tkaniny protkávané (brožované) se vzorky podobnými výšivkám, jichž obrazcová útková nit leží uvnitř hranic vetkaných obrazců nejméně na jedné straně zcela a na druhé straně částečně volně. Tyto tkaniny rozeznávají se od výšivek tím, že u nich zasahuje obrazcová útková nit, kdykoliv se vzorek opakuje, vždy přesně tytéž niti základní tkaniny a jeví se jimi vázána na způsob tkanin, čehož u výšivek není. Tkaniny tkané plochým stehem vyclí se však na žádost dovozce podle povahy základní tkaniny v případě, že výše příslušného cla jest nižší, nežli při použití cla 4.300 Kčs za 100 kg, za podmínky, že obrazcová útková nit byla předem z ústřižku potřebného k zjištění váhy této základní tkaniny odstraněna. U tkanin tkaných plochým stehem zhotovených o dvojnásobné šířce, jež při úpravě na kusy se rozpůlí po délce, nepřihlíží se při vyclívání k jednoduché ochranné obrubě (zapošití) na okrajích povstalých rozpůlením látky, zamezující roztřepení tkaniny.

K saz. čís. 585 a 587: Sníží-li se autonomně nebo smluvně dnešní clo 8,- Kčs saz. čís. 587 (hodinkové stroje), dozná clo saz. čís. 585 stejného snížení.

K saz. čís. 622: Metaldehyd pevný (pevné palivo „Meta") vyclívá se smluvní celní sazbou 85 Kčs i v balení pro drobný prodej.