313.

Zákon

zo dňa 21. decembra 1948

o viazaných stavebninách a ich prídele.

Národné shromaždenie republiky Československej usnieslo sa na tomto zákone:


§ 1.

Viazané stavebniny.

(1) Viazanými stavebninami, tvoriacimi stavebný kontingent podľa tohto zákona (§ 2, ods. 1), sú hmoty a výrobky určené na vstavanie a na vykonanie stavebných prác a na pomocné práce stavebné alebo potrebné na vykonanie remeselných prác pre stavebníctvo, ktoré za také vyhlásia ministerstvá priemyslu, vnútorného obchodu a techniky a, pokiaľ ide o drevo, tiež Ministerstvo pôdohospodárstva vyhláškou v Úradnom liste.

(2) Spôsobom, uvedeným v odseku 1, možno viazanosť stavebnín aj obmedziť alebo zrušiť.

(3) Viazané stavebniny možno nadobudnúť len, ak boly pridelené príslušným úradom alebo orgánom.

§ 2.

Stavebný kontingent.

(1) Stavebný kontingent tvoria hmoty a výrobky, ktoré budú podľa § 1 vyhlásené za viazané stavebniny.

(2) Stavebný kontingent sa delí na:

a) kontingent na stavebnú výrobu a

b) kontingent na udržovanie stavieb.

(3) Generálny sekretariát Hospodárskej rady (§ 5 dekrétu prezidenta republiky zo dňa 25. augusta 1945, č. 63 Sb., o Hospodárskej rade) určuje stavebný kontingent vo vhodných obdobiach, zpravidla štvrťročných (kontingentné obdobie), podľa skutočného stavu výroby viazaných stavebnín a prípadného dovozu, majúc na zreteli vykonávacie plány jednotného hospodárskeho plánu. Viazané stavebniny, tvoriace stavebný kontingent, odovzdá Ministerstvo priemyslu a, pokiaľ ide o drevo, Ministerstvo pôdohospodárstva Ministerstvu techniky.

(4) Stavebný kontingent spravuje Ministerstvo techniky. Minister techniky zodpovedá za hospodárne využitie viazaných stavebnín a za to, že budú použité na riadne splnenie úloh vykonávacích plánov stavebnej výroby.

§ 3.

Kontingent na stavebnú výrobu.

(1) Kontingent na stavebnú výrobu rozdeľuje Ministerstvo techniky po dohode s generálnym sekretariátom Hospodárskej rady a za účasti patričných ministerstiev a zástupcov sväzkov ľudovej správy, ktorých určí Ministerstvo vnútra, na čiastkové kontingenty pre jednotlivé odbory stavebnej výroby, a to podľa podielov ich výrobných plánov vo vykonávacom pláne stavebnej výroby. Odbory stavebnej výroby sú:

1. stavebná výroba, vykonávaná Československými stavebnými závodmi, národným podnikom,

2. stavebná výroba, vykonávaná inými národnými podnikmi,

3. stavebná výroba, vykonávaná štátnou správou,

4. stavebná výroba, vykonávaná komunálnymi stavebnými podnikmi,

5. stavebná výroba, vykonávaná družstevnými stavebnými podnikmi,

6. stavebná výroba, vykonávaná súkromnými stavebnými podnikmi.

(2) Ministerstvo techniky môže po dohode s generálnym sekretariátom Hospodárskej rady a za účasti patričných ministerstiev a zástupcov sväzkov ľudovej správy, ktorých určí Ministerstvo vnútra, robiť presuny v týchto čiastkových kontingentoch, potrebné na riadne splnenie úloh vykonávacích plánov stavebnej výroby.

(3) Minister techniky môže nariadením po dohode so zúčastnenými ministrami preniesť správu čiastkových kontingentov pre jednotlivé odbory stavebnej výroby a pre jednotlivé územia na iné úrady alebo orgány a určiť rozsah ich oprávnení a spôsob správy čiastkových kontingentov.

(4) Ministerstvo techniky dohliada na to, aby čiastkové kontingenty pre jednotlivé odbory stavebnej výroby boly použité vo shode s vykonávacími plánmi stavebnej výroby. Správcovia čiastkových kontingentov, určení podľa odseku 3, sú povinní spravovať sa príkazmi a smernicami Ministerstva techniky a podávať po uplynutí kontingentných období tomuto ministerstvu vyúčtovanie rozdelených čiastkových kontingentov na vykonanie kontroly a porovnanie s vykonávacím plánom patričného odboru stavebnej správy.

§ 4.

Kontingent na udržovanie stavieb.

(1) Kontingent na udržovanie stavieb rozdeľuje Ministerstvo techniky po dohode s generálnym sekretariátom Hospodárskej rady a za účasti patričných ministerstiev a zástupcov sväzkov ľudovej správy, ktorých určí Ministerstvo vnútra, na čiastkové kontingenty na udržovanie stavieb:

1. dopravných,

2. poštových,

3. vojenských,

4. priemyslových,

5. pôdohospodárskych,

6. obchodných,

7. zdravotníckych,

8. na účely sociálnej starostlivosti,

9. ostatných.

(2) Ustanovenia § 3, ods. 2 až 4 platia obdobne o kontingente na udržovanie stavieb.

§ 5.

Prideľovanie a používanie viazaných stavebnín.

(1) Na prídel viazaných stavebnín niet právneho nároku.

(2) Viazané stavebniny sa prideľujú zpravidla stavebnému podniku. Výnimky môže určiť minister techniky nariadením.

(3) Z kontingentu na stavebnú výrobu možno viazané stavebniny prideliť len na stavby, zaradené vo vykonávacích plánoch stavebnej výroby.

(4) Proti rozhodnutiu o prídele viazaných stavebnín niet opravného prostriedku.

(5) Viazané stavebniny smú sa použiť jedine na stavbu, pre ktorú boly pridelené; ak neboly z akéhokoľvek dôvodu použité na túto stavbu, musí ich prídelca bez meškania hlásiť úradu (orgánu), ktorý mu ich pridelil, a nakladať s nimi podľa jeho pokynov. Ak uloží tento úrad (orgán) prídelcovi, aby ich postúpil inej osobe, určí zároveň náhradu podľa cenových predpisov.

(6) Príslušnosť na prideľovanie viazaných stavebnín a postup pri ňom upraví minister techniky nariadením, pričom môže pre jednotlivé územia určiť osobitnú úpravu.

§ 6.

Na správnosť prideľovania viazaných stavebnín a používania pridelených viazaných stavebnín dozerá Ministerstvo techniky.

§ 7.

Pokiaľ treba na stavbu povolenie podľa osobitných predpisov (napr. stavebných, vodných, železničných, banských), vykoná úrad, ktorý povolenie udelil, zároveň s kolaudáciou podľa týchto predpisov kontrolu správneho a účelného použitia viazaných stavebnín. Prídelca je povinný predložiť potrebné výkazy a výpočty o použitých viazaných stavebninách.

§ 8.

Trestné ustanovenia.

(1) Konania a opomenutia, priečiace sa ustanoveniam tohto zákona alebo predpisov, vydaných podľa neho, sa trescú, pokiaľ nejde o čin súdne trestný, ako správny priestupok pokutou do 500.000 Kčs alebo väzením (zatvorením) do 6 mesiacov alebo obidvoma týmito trestmi.

(2) Zároveň s pokutou sa vymeria pre prípad nevymožiteľnosti náhradný trest väzenia (zatvorenia) podľa miery zavinenia do 6 mesiacov. Ak bol vedľa pokuty uložený trest na slobode, nesmie spolu s náhradným trestom väzenia (zatvorenia) presahovať 6 mesiacov. Pri opätovnom potrestaní osoby, oprávnenej viesť alebo podnikať stavbu alebo potvrdzovať správnosť technických výpočtov a plánov, môže sa okrem toho vysloviť strata jej oprávnenia na určitý čas alebo navždy.


Záverečné ustanovenia.

§ 9.

Zrušujú sa všetky doterajšie predpisy o prídele viazaných stavebnín, pokiaľ odporujú tomuto zákonu, najmä:

Zákon zo dňa 7. mája 1946, č. 107 Sb., o úprave stavebnej činnosti a prídele stavebných hmôt,

ustanovenie § 16 zákona zo dňa 7. marca 1947, č. 42 Sb., o niektorých opatreniach v stavebníctve, súvisiacich s dvojročným hospodárskym plánom, v znení zákona č. 177/1948 Sb.,

ustanovenie § 4, ods. 2, písm. c) zákona zo dňa 12. apríla 1946, č. 86 Sb., o stavebnej obnove, v znení zákona zo dňa 12. júna 1947, č. 115 Sb.,

vládne nariadenie zo dňa 7. júna 1946, č. 151 Sb., o uvoľnení niektorých stavebných hmôt,

vládne nariadenie zo dňa 1. júla 1947, č. 122 Sb., o uvoľnení pálenej krytiny (škridiel).

§ 10.

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonajú ho ministri techniky, priemyslu, vnútorného obchodu a pôdohospodárstva po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Dr. Ing. Šlechta v. r.

Kliment v. r.

Krajčír v. r.

Ďuriš v. r.