Zákon č. 193/1948 Zb.Zákon o státním divadle v Ostravě.

Čiastka 69/1948
Platnosť od 04.08.1948 do15.11.1957
Účinnosť od 01.08.1948 do15.11.1957
Zrušený 55/1957 Zb.

193

Zákon

ze dne 20. července 1948

o státním divadle v Ostravě.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1

Zřizuje se státní divadlo v Ostravě převzetím Městského divadla v Ostravě.

§ 2

Vlastnické právo na věci nemovité i movité, náležející dosud městu Ostravě a určené dosavadním vlastníkem k tomu, aby se jich trvale a výlučně užívalo k provozu přejímaného divadla, jakož i všechen majetek spolku České divadlo v Moravské Ostravě, přechází bez náhrady na československý stát.

§ 3

Ministerstvo školství a osvěty určí v dohodě s ministerstvy vnitra a financí, který majetek přešel podle § 2 do vlastnictví státu.

§ 4

Podle rozhodnutí ministerstva školství a osvěty (§ 3) a na jeho návrh provede knihovní soud vklad vlastnického práva na nemovitosti uvedené v § 2 pro československý stát.

§ 5

Stát přejímá jako provozovatel státního divadla v Ostravě zaměstnance Městského divadla v Ostravě; jinak zůstávají jejich služební (pracovní) a platové poměry nedotčeny.

§ 6

V ostatních právních poměrech města Ostravy, vztahujících se na provozování Městského divadla v Ostravě, vstupuje na jeho místo stát.

§ 7

Podrobnosti o organisaci, správě a provozování státního divadla v Ostravě a o jeho hospodaření stanoví ministerstvo školství a osvěty v dohodě s ministerstvy vnitra, financí, informací, techniky, sociální péče a nejvyšším účetním kontrolním úřadem.


§ 8

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. srpna 1948; provedou jej ministři školství a osvěty a spravedlnosti v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Dr. Čepička v. r.