Zákon č. 70/1948 Zb.Zákon o sjednotení niektorých predpisov vo verejnoprávnom sociálnom poistení.

(v znení č. 99/1948 Zb.)

Čiastka 27/1948
Platnosť od 20.04.1948 do31.01.1958
Účinnosť od 01.10.1948 do31.01.1958
Redakčná poznámka

Zrušené predpisom č. 12/1958 Ú. l.

70

Zákon

zo dňa 25. marca 1948

o sjednotení niektorých predpisov vo verejnoprávnom sociálnom poistení.

Ústavodarné Národné shromaždenie republiky Československej usnieslo sa na tomto zákone:


Čl. I až IV - Zrušené od 1. 10. 1948.


Čl. V.

Vláda upraví nariadením nároky osôb, ktoré boly poistené u niekoľkých nositeľov toho istého odvetvia verejnoprávneho dôchodkového poistenia, osôb, ktoré boly poistené v rôznych odvetviach verejnoprávneho dôchodkového poistenia a osôb, ktoré prestúpily z verejnoprávneho dôchodkového poistenia do zamestnania vyňatého z poistnej povinnosti verejnoprávneho dôchodkového poistenia alebo naopak, alebo zo zamestnania vyňatého z poistnej povinnosti do iného takého zamestnania.