Vyhláška č. 258/1948 Zb.Vyhláška o Dodatkovom protokole k londýnskej Dohode o nemeckých patentoch zo dňa 27. júla 1946, dojednanom v Londýne dňa 17. júla 1947.

Čiastka 96/1948
Platnosť od 04.12.1948
Účinnosť od 04.12.1948

258

Vyhláška ministra zahraničných vecí

zo dňa 30. októbra 1948

o Dodatkovom protokole k londýnskej Dohode o nemeckých patentoch zo dňa 27. júla 1946, dojednanom v Londýne dňa 17. júla 1947.


V Londýne bol dňa 17. júla 1947 podpísaný Dodatkový protokol k londýnskej Dohode o nemeckých patentoch zo dňa 27. júla 1946, č. 75 Sb. z roku 1947.

Prezident republiky ratifikoval dňa 31. marca 1948 tento Dodatkový protokol.

Dodatkovým protokolom sú viazané štáty, ktoré ho podpísaly a ktorých podpisy sú uvedené v texte tohto protokolu, uverejnenom v prílohe k Sbierke zákonov.*)

Dr. Clementis v. r.

DODATKOVÝ PROTOKOL
k Londýnskej Dohode o nemeckých patentoch zo dňa 27. júla 1946, dojednaný v Londýne dňa 17. júla 1947.

Protokol.

Vlády, ktoré sú smluvnými stranami medzinárodnej dohody o nemeckých patentoch, spísanej v Londýne dňa 27. júla 1946,

prajúc si pozmeniť v niektorých smeroch práve pomenovanú dohodu,

dohodly sa takto:

Článok 1.

Článok 3 medzinárodnej dohody o nemeckých patentoch, spísanej v Londýne dňa 27. júla 1946 sa mení tak, že sa vynechávajú slová „bez zreteľa na miesto výroby týchto výrobkov“ a že za slovo „vynálezov“ sa vsunujú slová „pokiaľ také výrobky sú vyrobené v štáte alebo na území, na ktoré sa Dohoda vzťahuje.“

Článok 2.

Článok 9. shora uvedenej Dohody mení sa tým, že jeho text nahradzuje sa týmito odsekmi:

„Vláda ktoréhokoľvek iného člena Spojených národov alebo ktorejkoľvek krajiny, ktorá zostala neutrálna za druhej svetovej vojny, môže sa tiež stať smluvnou stranou tejto Dohody tým, že oznámi vláde Spojeného kráľovstva svoj prístup k tejto Dohode najpozdejšie do 31. júla 1947. Vláda spojeného kráľovstva uvedomí všetky vlády, zastúpené na londýnskej konferencii o nemeckých patentoch, alebo ktoré pristúpily k tejto Dohode podľa tohto článku, o všetkých prístupoch takto oznámených.“

„Každá vláda, ktorá pristúpi k tejto Dohode v čase od 1. januára 1947 do 31. júla 1947, sa zaväzuje, že pri vykonávaní práva, určeného v článku 4., nebude chrániť alebo zachovávať práva alebo účasti, ktoré boly udelené ktorémukoľvek Nemcovi alebo boly ním získané po 1. auguste 1946.“

Na dôkaz toho podpísaní, riadne na to splnomocnení svojou príslušnou vládou, podpísali tento Protokol.

Vyhotovené v Londýne dňa 17. júla 1947 v jazyku anglickom a francúzskom, pričom oba texty sú rovnako hodnoverné, v jedinom exemplári, ktorý zostane uložený v archíve vlády Spojeného kráľovstva.

Vláda Spojeného kráľovstva pošle overené odpisy tohto Protokolu všetkým vládam, zastúpeným na londýnskej konferencii o nemeckých patentoch, a všetkým vládam, ktoré sa staly smluvnými stranami Dohody alebo sú oprávnené sa nimi stať podľa ustanovenia článku 9, tejto Dohody so zmenami vykonanými týmto Protokolom.

Za vládu Juhoafrickej Únie:
G. HEATON NICHOLLS

Za vládu Belgie:
OBERT DE THIEUSIES

Za vládu Bolívie:
NAPOLEON SOLARES

Za vládu Kanady:
L. D. WILGRESS

Za vládu Chile:

Za vládu Československú:
B. J. KRATOCHVÍL

Za vládu Dánska:
WILHELM EICKHOFF

Za vládu Dominikánskej republiky:
A. PASTORIZA

Za vládu Ecuadoru:
HOMERO VITERI L.

Za vládu Francie:
R. MASSIGLI

Za vládu Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska:
ERNEST BEVIN

Za vládu Guatemaly:
M. YDIGORAS F.

Za vládu Indie:
M. K. VELLODI

Za vládu Iranu:
S. H. TAQIZADEH

Za vládu Iraku:
ZEID

Za vládu Libanonu:
N. DIMECHKIE

Za vládu Lucemburska:
A. J. CLASEN

Za vládu Nizozemska:
E. MICHIELS VAN VERDUYNEN

Za vládu Nového Zélandu:
W. J. JORDAN

Za vládu Nicaraguy:

Za vládu Nórska:
R. SOLUM

Za vládu Paraguaye:
A. AGUILERA
S výhradou ústavného schválenia paraguayskej vlády.

Za vládu Poľska:
JERZY MICHALOWSKI

Za vládu Sýrie:
N. ARMANAZI

Za vládu Turecka:
CEVAT ACIKALIN

Za vládu Spojených štátov amerických:
L. W. DOUGLAS

Za vládu Venezuely:
L. CABANA
Ad referendum.

Za vládu Juhoslávie:
-

Poznámky pod čiarou

*) Na strane 5.