Vyhláška č. 262/1948 Zb.Vyhláška o dohode o valorizácii československých smluvných colných sadzieb medzi Československou republikou a Poľskou republikou, dojednanej vo Varšave výmenou nót zo dňa 23. a 27. marca 1948.

Čiastka 96/1948
Platnosť od 04.12.1948
Účinnosť od 04.12.1948

262

Vyhláška ministra zahraničných vecí

zo dňa 30. októbra 1948

o dohode o valorizácii československých smluvných colných sadzieb medzi Československou republikou a Poľskou republikou, dojednanej vo Varšave výmenou nót zo dňa 23. a 27. marca 1948.


Dohoda o valorizácii československých smluvných colných sadzieb medzi Československou republikou a Poľskou republikou, dojednaná vo Varšave výmenou nót zo dňa 23. a 27. marca 1948 a uvedená so súhlasom prezidenta republiky vládnou vyhláškou zo dňa 30. apríla 1948, č. 157 Sb., do dočasnej platnosti podľa § 1 zákona zo dňa 4. júla 1923, č. 158 Sb., o dočasnej úprave obchodných stykov s cudzinou, a podľa čl. VII zákona zo dňa 22. júna 1926, č. 109 Sb., ktorým sa čiastočne mení zákon o colnom sadzobníku pre československé colné územie a colný sadzobník a vydávajú ustanovenia o úprave obchodných stykov s cudzinou, bola dňa 20. júla 1948 schválená Národným shromaždením a dňa 6. septembra 1948 bola ratifikovaná prezidentom republiky.


Dr. Clementis v. r.