Vyhláška č. 259/1948 Zb.Vyhláška o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi Československou republikou a Poľskou republikou.

Čiastka 96/1948
Platnosť od 04.12.1948 do08.07.1966
Účinnosť od 04.12.1948 do08.07.1966
Zrušený 79/1966 Zb.
Redakčná poznámka

Výmena ratifikačných listín sa vykonala vo Varšave dňa 2. júla 1948 a týmto dňom vstúpila Dohoda podľa svojho čl. 10 do účinnosti.

259

Vyhláška ministra zahraničných vecí

zo dňa 15. novembra 1948

o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi Československou republikou a Poľskou republikou.

Medzi Československou republikou a Poľskou republikou bola v Prahe dňa 4. júla 1947 dojednaná Dohoda o kultúrnej spolupráci.

Táto Dohoda bola schválená vládou na jej schôdzke, konanej dňa 17. júna 1947, a dňa 17. októbra 1947 bola ratifikovaná prezidentom republiky.

Výmena ratifikačných listín sa vykonala vo Varšave dňa 2. júla 1948 a týmto dňom vstúpila Dohoda podľa svojho čl. 10 do účinnosti.

Jej text sa vyhlasuje v prílohe k Sbierke zákonov.*)

Dr. Clementis v. r.

DOHODA
o kultúrnej spolupráci medzi Československou republikou a Poľskou republikou

MENOM ČESKOSLOVENSKEJ REPUBLIKY!

MENOM

ČESKOSLOVENSKEJ REPUBLIKY

A

POĽSKEJ REPUBLIKY

BOLA DOJEDNANÁ

TÁTO DOHODA:

Dohoda

o kultúrnej spolupráci medzi Československou republikou a Poľskou republikou.

Vláda Československej republiky a vláda Poľskej republiky v snahe o prehĺbenie spojeneckých a priateľských sväzkov, ktoré spájajú bratské národy oboch krajín, ako aj o rozšírenie a rozvíjanie spolupráce v oblasti vedy, osvety, školstva, umenia, telovýchovy a všetkých prejavov kultúrneho života, rozhodly sa uzavrieť na tento cieľ kultúrnu dohodu a vymenovaly svojími splnomocnencami:

Vláda Československej republiky pána ministra školstva a osvety Dr. JAROSLAVA STRÁNSKÉHO

a pána ministra zahraničných vecí

JÁNA MASARYKA,

vláda Poľskej republiky pána ministra osvety

STANISLAVA SKRZESZEWSKÉHO

a veľvyslanca Poľskej republiky v Prahe pána

STEFANA WIERBLOWSKÉHO,

ktorí po výmene svojich plnomocenstiev, ktoré boly zhľadané

v dobrej a náležitej forme, dohodli sa o týchto ustanoveniach:

Článok 1.

Obidve vysoké smluvné strany sa usnášajú:

a) že zväčšia na vysokých školách počet jestvujúcich stolíc a lektorátov jazyka, písomníctva, dejín, zemepisu, hospodárstva a technických naúk oboch krajín, ako aj budú podporovať v rámci stredných, odborných a vysokých škôl výklady z oblasti základných vedomostí o oboch krajinách,

b) že budú sa starať o to, aby sa zriadil ústav československej kultúry v Poľsku a ústav poľskej kultúry v Československu, ktorých úlohou bude rozširovať poznanie a štúdium československej kultúry v Poľsku a poľskej kultúry v Československu,

c) že zakladaním kolégií, akademických domov i udieľaním patričných štipendií budú podporovať výmenu vedeckých bádateľov, profesorov, učiteľov, umelcov, novinárov, funkcionárov knihovní a múzeí, vysokoškolských študentov, jako aj členov športových a telovýchovných organizácií mládeže oboch krajín,

d) že budú podporovať prekladanie hodnotných literárnych a vedeckých spisov poľských do češtiny a slovenčiny a prekladanie hodnotných literárnych a vedeckých spisov českých a slovenských do poľštiny,

e) že budú obľahčovať spoluprácu predstaviteľov vedy, literatúry, výtvarného umenia, divadla, hudby, filmov, rozhlasu a telesnej výchovy oboch krajín a spolupracovať pre odstraňovanie škodlivých následkov protislovanskej nemeckej propagandy v oblasti vedy a kultúry. V súvislosti s vyššie spomenutými ustanoveniami každá z vysokých smluvných strán zaistí predstaviteľom vedy a umenia druhej strany slobodu vedeckého bádania a prác za predpokladu, že budú dodržané predpisy a zákony, platné v tej ktorej krajine.

Článok 2.

Obidve vysoké smluvné strany budú na svojom území podporovať výmenu a vydávanie i rozširovanie kníh, časopisov a dennej tlače a iných publikácií a gramofonových platní druhej smluvnej strany. Budú tiež obľahčovať vzájomne činnosť tlačových agentúr a dopisovateľov.

Článok 3.

Obidve vysoké smluvné strany budú na svojom území podporovať usporiadanie umeleckých a iných výstav, ako aj koncertov, divadelných a umeleckých hodnotných predstavení, vysielanie rozhlasových relácií druhej smluvnej strany a dbať, aby v programoch rozhlasových staníc sa braly do úvahy relácie z odboru vedy, histórie, literatúry, hudby, umenia a iných všeobecných problémov, týkajúcich sa krajiny a života druhej smluvnej strany.

Článok 4.

Aby sa uskutočnily ustanovenia, uvedené v predchádzajúcich článkoch, zriadi sa v čase čo najkratšom smiešaná československo-poľská komisia, skladajúca sa z 12 členov, z ktorých 6 vymenuje vláda poľská, 6 vláda československá. Smiešaná komisia bude složená z dvoch sekcií, z ktorých jedna bude sídliť vo Varšave, jedna v Prahe.

Každá sekcia bude mať 6 delegátov, ktorí si zvolia zo svojho stredu predsedu. Na ich zasadaniach sa môžu zúčastniť jeden alebo dvaja predstavitelia veľvyslanectva druhej strany s poradným hlasom. Soznamy delegátov sa predložia na vzájomné schválenie.

Každá strana bude hradiť osobné výdavky svojich delegátov; vecné výdavky bude hradiť tá strana, kde komisia (sekcia) zasadá.

Článok 5.

Zasadania plenárnej komisie sa budú konať najmenej raz do roka striedavo v Prahe a vo Varšave. Predsedu plenárneho zasadania komisie vymenuje vláda, prípadne príslušný minister tej krajiny, v ktorej sa bude konať zasadanie.

Článok 6.

Každá sekcia môže podľa potreby pri riešení konkrétnych problémov prizvať na rokovanie odborníkov, pričom sa bude hladieť na to, aby každá strana mala rovnaký počet odborníkov.

Článok 7.

V obdobiach medzi schôdzkami smiešanej komisie budú obe sekcie postupovať po vzájomnej dohode. Smiešaná komisia vypracuje poriadok pre činnosť vlastnú i činnosť sekcie.

Článok 8.

Smiešaná komisia v plenárnom zasadaní vypracuje v lehote čo najkratšej návrhy, nutné na uzavretie dohody, o:

a) zriadení na území Poľska československého a na území Československa poľského ústavu v smysle článku 1. ods. b, a o vytvorení, po prípade obnovení spoločností, ktorých úlohou je prehlbovať vzťahy československo-poľské v rámci tejto dohody,

b) zväčšení počtu a obsadení stolíc a lektorátov českého a slovenského jazyka a písomníctva v Poľsku a poľského v Československu,

c) zavedení vyučovania češtiny a slovenčiny na školách v Poľsku a polštiny v Československu,

d) organizovaní prázdninových kurzov, praxe v závodoch, rekreačných a výchovných táborov pre českú a slovenskú mládež v Poľsku a poľskú v Československu,

e) výmene žiakov technických škôl na prázdninových kurzoch v priemyslových závodoch oboch krajín,

f) podmienkach, za ktorých budú vzájomne uznávané vedecké diplomy a vysvedčenia a za ktorých bude umožňované zamestnávanie osôb, ktoré sa môžu preukázať týmito diplomami a vysvedčeniami,

g) podmienkach, za ktorých si budú obe krajiny vzájomne oznamovať návrhy reforiem, vypracované ich vládami, a v otázkach školstva alebo organizácie intelektuálneho života,

h) výmene v predchádzajúcich článkoch opísaných kultúrnych a osvetových statkov, ako aj výmene súborov a podnikov športových.

Článok 9.

Táto dohoda sa uzaviera na čas piatich rokov, počítajúc odo dňa, keď vstúpi do platnosti. Pokiaľ nebude vypovedaná šesť mesiacov pred uplynutím tejto lehoty, jej platnosť sa vždy predĺži ďalšie päťročné obdobie.

Článok 10.

Táto dohoda bude ratifikovaná a výmena ratifikačných listín sa vykoná vo Varšave. Dohoda nadobudne účinnosť dňom výmeny ratifikačných listín. Výmena sa vykoná v čase čo najkratšom.

Na dôkaz toho vymenovaní splnomocnenci podpísali túto dohodu a pripojili k nej svoju pečať.

Vyhotovené v Prahe dňa 4. júla 1947 v dvoch exemplároch v českom a poľskom jazyku, pričom oba texty sú autentické.

JAROSLAV STRÁNSKÝ
Minister školstva a osvety
republiky Československej
L. S.

JÁN MASARYK
Minister zahraničných vecí
republiky Československej
L. S.

STANISLAW SKRZESZEWSKI
Minister osvety
republiky Poľskej
L. S.

STEFAN WIERBLOWSKI
Veľvyslanec republiky Poľskej
v Prahe
L. S.

PO PRESKÚMANÍ TÚTO DOHODU SCHVAĽUJEME A POTVRDZUJEME JU.

NA DÔKAZ TOHO SME TENTO LIST PODPÍSALI A K NEMU PEČAŤ REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKEJ PRITISNÚŤ DALI.

NA HRADE PRAŽSKOM DŇA 17. OKTÓBRA ROKU TISÍC DEVÄŤSTO ŠTYRIDSIATEHO SIEDMEHO.

PREZIDENT REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKEJ:

Dr. EDVARD BENEŠ v. r.

L. S.

ŠTÁTNY TAJOMNÍK:

Dr. V. CLEMENTIS v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Na strane 12.