Nariadenie č. 318/1948 Zb.Nariadenie ministra vnútorného obchodu ktorým sa určuje deň, ktorým vplynú niektoré útvary do Veľkodistribučného podniku, zapísaného spoločenstva s ručením obmedzeným, a zanikajú.

Čiastka 108/1948
Platnosť od 30.12.1948
Účinnosť od 01.01.1949

OBSAH

318.

Nariadenie

ministra vnútorného obchodu

zo dňa 23. decembra 1948,

ktorým sa určuje deň, ktorým vplynú niektoré útvary do Veľkodistribučného podniku, zapísaného spoločenstva s ručením obmedzeným, a zanikajú.

Minister vnútorného obchodu nariaďuje podľa § 11, ods. 1 zákona zo dňa 2. decembra 1948, č. 279 Sb., o Veľko distribučnom podniku v odbore potravinárskom:


§ 1.

Dňom 1. januára 1949 vplynú do Veľkodistribučného podniku, zapísaného spoločenstva s ručením obmedzeným, so sídlom v Prahe, a zanikajú:

1. Veľko nákupná spoločnosť družstiev, zapísané spoločenstvo s ručením obmedzeným v Prahe,

2. NÚPOD„, nákupná ústredňa potravných družstiev v Bratislave,

3. zárobkové hospodárske spoločenstvá maloobchodníkov s rozličným tovarom (kupecké družstvá), ktoré určí Ministerstvo vnútorného obchodu vo vyhláške v Úradnom liste.


§ 2.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1949.


Zápotocký v. r.

Krajčír v. r.