316.

Vládne nariadenie

zo dňa 21. decembra 1948,

ktorým sa upravujú právne pomery Ústredia pre hospodárenie s poľnohospodárskymi výrobkami.

Vláda republiky Československej nariaďuje podľa § 1, ods. 4 a § 9, ods. 1 a 3 zákona zo dňa 2. decembra 1948, č. 278 Sb., o Ústredí pre hospodárenie s pôdohospodárskymi výrobkami (ďalej len „zákon“):


Hlava prvá

Stanovy Ústredia pre hospodárenie s poľnohospodárskymi výrobkami.

Diel I.

Ustanovenia základné.

§ 1.

(1) Firma Ústredia pre hospodárenie s poľnohospodárskymi výrobkami (ďalej len „Ústredie“) znie:

„Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky, zapsané společenstvo s ručením obmezeným“.

(2) Sídlom Ústredia je Praha; Ústredie môže zriadiť potrebný počet vedľajších závodov.

§ 2.

Ústrediu prislúcha:

1. výhradné právo vykupovať poľnohospodárske výrobky od pestovateľov a chovateľov, od iných osôb, ktoré ich nadobudly od pestovateľov alebo chovateľov na splnenie záväzkov (dávajúcich do árendy, zamestnancov, výmenkárov), ako aj od dovozcov, a právo ich scudzovať na vnútornom trhu,

2. viesť so stránky hospodárskej výkup, skladovanie, opracovanie, spracovanie, obeh a rozdeľovanie poľnohospodárskych výrobkov v rozsahu a spôsobom, ktoré určí Ministerstvo výživy, pokiaľ ide o krmivá, Ministerstvo výživy po dohode s Ministerstvom pôdohospodárstva, a pokiaľ ide o osivá, semená, sadivá a úžitkové zvieratá, Ministerstvo pôdohospodárstva,

3. spolupôsobiť pri plánovaní výroby a spotreby, pri tvorbe cien poľnohospodárskych výrobkov, pri plánovaní a vykonávaní ich dovozu a vývozu,

4. nakupovať a predávať na vnútornom trhu potreby na prevádzku a udržovanie poľnohospodárskych závodov, ako aj podnikov členov Ústredia v rozsahu, určenom Ministerstvom vnútorného obchodu po dohode s ministerstvami výživy a pôdohospodárstva,

5. vykonávať výrobnú a distribučnú činnosť v rozsahu, vyplývajúcom z ustanovenia § 11, ods. 1 zákona,

6. vyvíjať činnosť podľa poverenia, uvedeného v § 3, ods. 3 zákona.

§ 3.

Ústredie je povinné vykúpiť alebo zaistiť výkup poľnohospodárskych výrobkov, na ktoré sa vzťahuje jeho pôsobnosť, pokiaľ

a) ich roľníci vyrobia v rámci jednotného hospodárskeho plánu,

b) ich roľníci ponúknu Ústrediu alebo osobám, ktoré Ústredie výkupom poverí,

c) množstvo, ponúknuté podľa písm. b), odpovedá rozsahom smluvám o pestovaní a dodávke a povinnostiam, uloženým opatreniami o vedení vyživovacieho hospodárstva (tzv. kontingenty),

d) sú splnené podmienky, určené na ich dodávku.

Diel II.

Členstvo.

§ 4.

Členmi Ústredia sa môžu stať družstvá, národné podniky, komunálne podniky a iné právnické osoby, ktorých činnosť spadá do pôsobnosti Ústredia alebo má k nej vzťah.

§ 5.

(1) Osoby, ktoré sú členmi útvarov, uvedených v § 11, ods. 1, č. 1 až 12 zákona, pokiaľ sú u nich splnené podmienky, uvedené v § 4, nadobúdajú členstvo bez členskej prihlášky dňom, keď príslušný útvar vplynie do Ústredia. Predstavenstvo zistí najneskôr do troch mesiacov od tohto vplynutia, ktoré osoby sa takto staly členmi Ústredia, a upovedomí ich o tom; taktiež upovedomí členov útvarov, uvedených v § 11, ods. 1, č. 1 až 12 zákona, o ktorých je tej mienky, že podmienky, uvedené v § 4, nesplňujú.

(2) Osoby, ktoré nenadobúdajú členstvo už podľa odseku 1, môžu sa oň uchádzať písomnou prihláškou, ak sú u nich splnené podmienky, uvedené v § 4. Rozhodnutie o členskej prihláške prislúcha predstavenstvu. Ak predstavenstvo nehodlá vyhovieť prihláške, podá o tom zprávu Ministerstvu výživy. Len čo Ministerstvo výživy, rozhodujúc po dohode s Ministerstvom pôdohospodárstva podľa § 6, ods. 2 zákona, písomne oznámi predstavenstvu súhlas na odmietnutie uchádzača o členstvo, upovedomí ho predstavenstvo o odmietnutí.

§ 6.

Členovia Ústredia sú povinní

a) upísať a splatiť najmenej jeden závodný podiel (§ 8, ods. 1); členské družstvá sú povinné upísať a splatiť jeden závodný podiel za každých i začatých päťsto svojich členov,

b) splniť členské povinnosti, vyplývajúce zo zákona a z týchto stanov,

c) podporovať Ústredie pri plnení jeho úloh (§ 3).

§ 7.

Členovia Ústredia sú oprávnení

a) účastniť sa prostredníctvom svojich zástupcov na valných shromaždeniach a vykonávať na nich členské práva,

b) užívať spoločné zariadenia, určené na podporu hospodárskej činnosti členov spôsobom, určeným organizačným poriadkom.

§ 8.

(1) Závodný podiel je 5.000 Kčs a je nedeliteľný.

(2) U členov, ktorí nadobudli členstvo podľa § 5, ods. 1, sa považuje povinnosť, uvedená v § 6, písm. a), za splnenú do dňa vykonania konečného zistenia výšky nárokov, im vznikajúcich podľa § 12, ods. 2, vety prvej zákona.

(3) Osoby, uvedené v § 5, ods. 2, sú povinné zaplatiť sumu, odpovedajúcu ich upísaným závodným podielom, zároveň s členskou prihláškou.

(4) Ak vznikne povinnosť upísať a splatiť ďalšie členské podiely podľa § 6, písm. a) po dni, keď bolo nadobudnuté členstvo, alebo po dni, keď bola podaná členská prihláška, je člen povinný splatiť odpovedajúcu sumu do 30 dní odo dňa, keď vznikla jeho povinnosť.

(5) Ak hodlá niektorý člen upísať väčší počet závodných podielov, ako je povinný podľa § 6, písm. a), musí písomne žiadať o súhlas predstavenstva. Ak predstavenstvo vyhovie žiadosti, je člen povinný zaplatiť sumu, odpovedajúcu ďalším upisovaným podielom, do 30 dní odo dňa, keď bol upovedomený o rozhodnutí predstavenstva.

§ 9.

(1) Členstvo zaniká

a) výpoveďou členstva (výpoveďou všetkých závodných podielov),

b) prevodom všetkých závodných podielov na iného člena,

c) vylúčením,

d) zrušením družstva, národného podniku, alebo inej právnickej osoby, ktoré sú členmi.

(2) Člen môže vypovedať svoj závodný podiel písomne najmenej tri mesiace pred koncom hospodárskeho roku. Členstvo zaniká uplynutím hospodárskeho roku.

(3) Prevod závodných podielov z člena na člena je možný len so svolením predstavenstva a uskutočňuje sa ku dňu, ktorý je v tomto svolení označený.

§ 10.

(1) Dôvodom vylúčenia členov je:

a) neplnenie povinností, uložených stanovami,

b) vykonávanie činnosti, ktorá Ústredie poškodzuje,

c) nesplatenie závodných podielov v určenej lehote (§ 8),

d) strata práva nakladať s vlastným majetkom,

e) strata podmienok pre členstvo.

(2) Vylúčenie sa stane usnesením predstavenstva. Ak je daný dôvod na vylúčenie podľa ods. 1, písm. a) až c), dá predstavenstvo pred usnesením o vylúčení členovi výstrahu a poskytne mu primeranú lehotu na nápravu závadného stavu. Ak dôjde k náprave, bude od vylúčenia upustené.

(3) Predstavenstvo pred rozhodnutím o vylúčení podľa odseku 1, písm. e) vyžiada si pokyn Ministerstva výživy a odloží rozhodnutie vo veci až do času, keď dôjde.

(4) Predstavenstvo upovedomí člena písomne o vylúčení s uvedením dôvodov. Okrem prípadu, uvedeného v odseku 1, písm. e), má vylúčený právo podať do jedného mesiaca od doručenia tohto vyrozumenia odvolanie na valné shromaždenie. O tomto odvolaní rozhodne najbližšie riadne valné shromaždenie.

§ 11.

(1) Ústredie vyplatí osobe, ktorej členstvo zaniklo, sumu, ktorá sa rovná hodnote jej podielovej účasti, zistenej podľa poslednej účtovnej závierky, prípadne sníženej podľa ďalších ustanovení (podielovú pohľadávku), pokiaľ sa podiel neprevádza na iného člena. Iných nárokov voči Ústrediu z dôvodov svojho členstva bývalý člen nemá.

(2) Ak vykazuje účtovná závierka účtovného roku, v ktorom zaniklo členstvo, stratu, zmienenú v § 40, ods. 1, písm. b), ktorá nie je krytá rezervným fondom, sníži sa podielová pohľadávka o jej pomernú sumu, pripadajúcu na závodný podiel. Neusporiadané záväzky člena sa zúčtujú na vyplácanú podielovú pohľadávku.

(3) Podielová pohľadávka je splatná koncom účtovného roka, nasledujúceho po roku, ktorým členstvo zaniklo. Podielová pohľadávka sa neúrokuje.

(4) Podielové pohľadávky, nevybraté do troch rokov po dni splatnosti, pripadajú rezervnému fondu.

(5) Ustanovenia odsekov 1 až 4 platia obdobne pre výpoveď jednotlivých závodných podielov.

§ 12.

(1) Ústredie je povinné viesť register členov podľa § 14 zákona zo dňa 9. apríla 1873, č. 70 r.z., o zárobkových a hospodárskych spoločenstvách, a vyznačí v ňom u každého člena tiež jeho sídlo.

(2) Vyhlášky a oznámenia Ústredia sa uverejňujú v Úradnom liste.

Diel III.

Orgány Ústredia.

§ 13.

Správnymi orgánmi Ústredia sú predseda a dvaja podpredsedovia, predstavenstvo, dozorná rada a valné shromaždenie.

§ 14.

Predseda.

(1) Predsedu a dvoch podpredsedov vymenúva a odvoláva vláda na spoločný návrh ministrov výživy a pôdohospodárstva. Vyhlásenie, ktorým sa predseda (podpredseda) vzdáva svojej funkcie, berie na vedomie vláda, čím jeho funkcia zaniká.

(2) Predseda zastupuje Ústredie navonok a spravuje jeho veci, pokiaľ nejde o činnosť, patriacu podľa týchto stanov do odboru pôsobnosti iných orgánov. Ak je nebezpečenstvo z meškania môže predseda urobiť naliehavé opatrenia i vo veciach, ktoré podľa týchto stanov patria do odboru pôsobnosti iných orgánov Ústredia; je však povinný bez meškania upovedomiť o tom príslušný orgán. Za Ústredie podpisuje predseda tak, že k firme Ústredia pripojí svoj vlastnoručný podpis.

(3) Predseda svoláva a vedie schôdzky predstavenstva, spoločné schôdzky predstavenstva a dozornej rady a valné shromaždenia.

(4) Vedľa pôsobnosti, uvedenej v odseku 2, prislúcha predsedovi výkon pôsobnosti, sverenej Ústrediu podľa § 3, ods. 1, písm. b) a c) a § 4, ods. 1 zákona.

(5) Podpredsedovia zastupujú predsedu v poradí, určenom pri ich vymenovaní; ak je predsedom Čech, je prvým podpredsedom Slovák, a naopak.

(6) Predseda a podpredsedovia vykonajú do rúk ministra výživy sľub, že budú riadne plniť svoje funkcie. Predsedovi a podpredsedom prislúcha za výkon funkcie plat, ktorého výšku určí vláda na návrh ministra výživy, urobený po dohode s ministrom pôdohospodárstva.

(7) Ministerstvo výživy môže splnomocniť predsedu, aby preniesol výkon svojej pôsobnosti podľa odseku 4 na jednotlivých vedúcich úradníkov Ústredia.

Predstavenstvo.

§ 15.

(1) Predstavenstvo má včítane predsedu a dvoch podpredsedov tridsať členov, z toho deväť členov zo Slovenska. Trinásť členov vymenúva a odvoláva vláda na spoločný návrh ministrov výživy a pôdohospodárstva, urobený po vypočutí Ústrednej rady roľníkov republiky Československej a jednotnej odborovej organizácie. Štrnásť členov volí valné shromaždenie zo svojho stredu. Dokiaľ nebude vykonaná voľba prvých členov predstavenstva valným shromaždením, vymenúva a odvoláva týchto členov vláda na návrh Ústrednej rady družstiev. Do šiestich mesiacov po začatí činnosti Ústredia svolá predseda prvé valné shromaždenie na voľbu štrnástich členov predstavenstva. Následujúcim dňom po zvolení nastupujú takto zvolení členovia predstavenstva na miesta členov, vymenovaných vládou podľa ustanovenia vety štvrtej.

(2) Členom predstavenstva môže byť len svojprávny československý občan, ktorý má na území republiky svoje riadne bydlisko a je štátne spoľahlivý a zachovalý. Za člena predstavenstva nemôže byť zvolený ani vymenovaný, kto:

a) stratil právo nakladať s vlastným majetkom, ani ten, na ktorého žiadosť sa vykonáva vyrovnávacie konanie, pokiaľ nebolo vyhlásené za skončené,

b) kto bol odsúdený právoplatným rozsudkom, ktorý má za následok stratu volebného práva, za tejto straty,

c) člen závodného zastupiteľstva zamestnancov Ústredia,

d) člen dozornej rady Ústredia.

(3) Funkčné obdobie členov predstavenstva trvá jeden rok.

(4) Predstavenstvo je spôsobilé sa usnášať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jeho členov a za prítomnosti predsedu alebo podpredsedu. K platnému usneseniu dochádza, ak sa vyslovuje za návrh väčšina prítomných, pri rovnosti hlasov platí za prijatý návrh, na ktorý hlasoval predseda. Predseda hlasuje nakoniec.

(5) S výnimkou predsedu a oboch podpredsedov má každý člen predstavenstva náhradníka, ktorý sa vymenúva alebo volí rovnakým spôsobom ako člen. O náhradníkoch platia ustanovenia odsekov 1 až 4. Ak nemôže člen predstavenstva vykonávať svoju funkciu, povolá sa miesto neho náhradník pre neho určený. Ak poklesne počet členov predstavenstva, hoci boli povolaní náhradníci, pod počet, určený v odseku 1, podá o tom predseda Ústredia bezodkladne zprávu ministrovi výživy, ktorý urobí potrebné dočasné opatrenie podľa § 10, ods. 1 zákona.

§ 16.

(1) Predstavenstvu prislúcha rokovať a usnášať sa:

a) o prijímaní a vylučovaní členov a o veciach, týkajúcich sa upisovania, splácania a prevádzania závodných podielov,

b) o vymenovaní vedúcich úradníkov Ústredia a o osobných veciach týchto úradníkov,

c) o vydaní služobných poriadkov pre zamestnancov Ústredia podľa § 13, ods. 2 zákona a o všeobecných smerniciach pre vybavovanie osobných vecí,

d) o udeľovaní a odvolávaní prokúry a obchodných plnomocenstiev zamestnancov,

e) o investičnom programe a jeho úhrade,

f) o zriaďovaní a organizácii vlastných zariadení, ktorých prostredníctvom Ústredie vyvíja svoju činnosť (§ 1, ods. 3 zákona),

g) o smerniciach na vykonávanie výkupu a distribúcie poľnohospodárskych výrobkov so stránky organizačnej, obchodnej a finančnej,

h) o ustanovení splnomocnenca pre krajské shromaždenie členov (§ 23),

ch) o správe predsedu o činnosti Ústredia.

(2) Každý člen predstavenstva je povinný plniť svoje povinnosti so starostlivosťou riadneho hospodára. O činnosti predstavenstva predkladá predseda zprávu valnému shromaždeniu.

(3) Na uzavretie právneho úkonu medzi Ústredím a členom predstavenstva treba predbežný súhlas spoločnej schôdzky predstavenstva a dozornej rady [§ 19, ods. 4, § 20, ods. 1, písm. c].

(4) Členovia predstavenstva majú nárok na náhradu potrebných a účelných výdavkov, urobených v súvislosti s výkonom funkcie.

(5) Členovia predstavenstva nemôžu byť súčasne členmi dozornej rady.

(6) Členov predstavenstva prepúšťa zo zodpovednosti minister výživy.

(7) Povinnosti a práva členov predstavenstva bližšie upraví organizačný poriadok.

(8) Ustanovenia predošlých odsekov platia tiež pre náhradníkov.

§ 17.

(1) Schôdzky predstavenstva konajú sa podľa potreby, zpravidla raz za dva mesiace. Predseda je povinný schôdzku svolať tiež vtedy, ak o to požiada najmenej desať členov predstavenstva a dozornej rady alebo najmenej desať členov ktoréhokoľvek z týchto orgánov, alebo ak sa usnesie na tom predstavenstvo alebo dozorná rada v predchádzajúcej schôdzke, alebo ak o to požiada Ministerstvo výživy.

(2) O rokovaní predstavenstva treba spísať zápisnicu, obsahujúcu zistenie, či je predstavenstvo schopné usnášať sa, program rokovania a podstatné body priebehu rokovania, prijaté usnesenia a presné údaje o výsledkoch hlasovania. Ako prílohu k zápisnici treba pripojiť listinu prítomných. Zápisnicu podpisujú predseda a úradník Ústredia, na vedenie zápisnice predsedom určený. Na žiadosť nech je v zápisnici poznačená i odchylná mienka menšiny.

Dozorná rada.

§ 18.

(1) Dozorná rada má včítane predsedu pätnásť členov, z toho päť členov zo Slovenska. Osem členov včítane predsedu vymenúva a odvoláva vláda na spoločný návrh ministrov výživy a pôdohospodárstva, sedem členov volí valné shromaždenie zo svojho stredu. Do dňa nasledujúceho po zvolení siedmich členov prvej dozornej rady prvým valným shromaždením vykonávajú členovia vymenovaní vládou podľa predošlej vety dočasne funkciu dozornej rady. Za člena (náhradníka) dozornej rady nemôže byť zvolený ani vymenovaný člen (náhradník) predstavenstva Ústredia, pokiaľ jeho funkcia trvá. Schôdzky dozornej rady svoláva a vedie jej predseda.

(2) O dozornej rade platia inak obdobne ustanovenia § 15, ods. 2, písm. a) až c), ods. 3, 4 a 5, § 16, ods. 2 až 8 a § 17.

§ 19.

(1) Dozorná rada dozerá na vedenie Ústredia vo všetkých odboroch jeho činnosti. Pre toto môže najmä:

a) nazerať do obchodných kníh a písomností Ústredia a žiadať od jeho predstavenstva a úradníkov informácie a vysvetlivky,

b) zisťovať stav jeho hospodárstva,

c) navrhnúť ministrovi výživy, aby urobil opatrenie podľa § 10, ods. 1 zákona.

(2) O vykonanej kontrole musí sa spísať zápisnica, podpísaná členmi dozornej rady, ktorí ju vykonali.

(3) Dozorná rada skúma účtovnú závierku za uplynulý účtovný rok a návrh podnikového rozpočtu pre budúce rozpočtové obdobie.

(4) Dozorná rada zastupuje Ústredie pri uzavieraní právnych úkonov s predsedom, niektorým z podpredsedov alebo členom (náhradníkom) predstavenstva a pri súdnych sporoch proti ním.

Spoločná schôdzka predstavenstva a dozornej rady.

§ 20.

(1) Spoločnej schôdzke predstavenstva a dozornej rady prislúcha rokovať a usnášať sa:

a) o návrhoch na valné shromaždenie,

b) o opatreniach, ktoré treba urobiť v dôsledku kontroly hospodárstva Ústredia, vykonanej Najvyšším účtovným kontrolným úradom, alebo dozornými úradmi, ako aj o výsledku kontroly, vykonanej dozornou radou,

c) o udeľovaní súhlasu na uzavretie právnych úkonov Ústredia s predsedom, podpredsedami, členmi (náhradníkmi) predstavenstva alebo dozornej rady alebo prokuristom alebo obchodným splnomocnencom,

d) o podnikovom rozpočte,

e) o účtovnej závierke,

f) o prídeloch bilančných prebytkov rezervnému fondu a odvedení nevyčerpaného zvyšku štátnej pokladnici,

g) o prípustnosti zúročenia závodných podielov (§ 39, ods. 2),

h) o spôsobe úhrady bilančných strát,

ch) o veciach, predložených predstavenstvom alebo dozornou radou.

(2) Usnesenia o veciach, uvedených v odseku 1, písm. d) až h), vyžadujú pre svoju platnosť schválenie Ministerstva výživy, udelené po dohode s Ministerstvom financií.

(3) Spoločná schôdzka predstavenstva a dozornej rady určí zásadné smernice pre činnosť Ústredia vo veciach, ktoré majú byť upravené organizačným poriadkom do času, dokiaľ sa tak nestane.

§ 21.

(1) Spoločnú schôdzku predstavenstva a dozornej rady svoláva predseda Ústredia zpravidla raz za dva mesiace. Je povinný ju svolať tiež, ak o to požiada najmenej pätnásť členov predstavenstva, alebo najmenej osem členov dozornej rady, alebo najmenej pätnásť členov oboch týchto orgánov. Ustanovenia o svolávaní, rokovaní a usnášaní predstavenstva platia obdobne i pre spoločnú schôdzku predstavenstva a dozornej rady, pričom pre platnosť usnesenia treba prítomnosti najmenej polovice členov každého z oboch sborov a nadpolovičnej väčšiny prítomných členov každého z nich.

(2) O každej schôdzke treba spísať zápisnicu, ktorú podpisujú predseda, zapisovateľ a jeden člen predstavenstva a jeden člen dozornej rady. O zápisnici platí inak obdobne ustanovenie § 17, ods. 2.

Valné shromaždenie.

§ 22.

Valnému shromaždeniu prislúcha rokovať a usnášať sa

a) o podnetoch na zmenu stanov,

b) o organizačnom poriadku,

c) o voľbe členov (náhradníkov) predstavenstva a dozornej rady,

d) o žiadosti, aby vládou vymenovaný člen (náhradník) predstavenstva alebo dozornej rady bol z funkcie odvolaný,

e) o odvolaniach proti rozhodnutiu o vylúčení členov (§ 10),

f) o zpráve predsedu o činnosti orgánov Ústredia,

g) o iniciatívnych návrhoch na zlepšenie a zdokonalenie organizácie Ústredia a jeho činnosti.

§ 23.

(1) Valné shromaždenie tvoria zástupcovia, vysielaní členmi Ústredia (§ 7, ods. 6 zákona). Zástupcovia členov, ktorí sa účastnia na valnom shromaždení (ďalej len „delegáti“), sa volia na krajských shromaždeniach členov.

(2) Predstavenstvo sostaví na podklade údajov o sídle členov, uvedených v registri členov (§ 12), pre každý kraj krajský soznam členov. Predstavenstvo ustanoví pre každý kraj splnomocnenca, ktorý svolá každoročne pred konaním valného shromaždenia krajské shromaždenie členov (ďalej len „shromaždenie“) doporučenými listami všetkým členom, uvedeným v príslušnom krajskom sozname. Listy musia byť odoslané najmenej osem dní pred konaním shromaždenia a musia v nich byť uvedené miesto a hodina konania shromaždenia.

(3) Rokovanie shromaždenia vedie splnomocnenec Ústredia. Na shromaždení sa môže dať každý člen zastupovať len jedným zástupcom, ktorý sa preukáže písomným plnomocenstvom. Shromaždenie je spôsobilé usnášať sa, ak je zastúpená najmenej polovica členov, uvedených v príslušnom krajskom sozname. Ak sa nedostaví na shromaždenie predpísaný počet zástupcov členov, môže sa o hodinu neskôr na tom istom mieste a s tým istým programom rokovania konať druhé shromaždenie, ktoré je spôsobilé usnášať sa bez ohľadu na počet zastúpených členov, pokiaľ to bolo uvedené výslovne v predpísanom oznámení o svolaní shromaždenia. Shromaždenie sa usnáša prostou väčšinou hlasov. Hlasuje sa zdvihnutím ruky, pokiaľ sa shromaždenie neusnesie, že sa má hlasovať lístkami. Splnomocnenec Ústredia nehlasuje. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje žreb. Každý člen má pri hlasovaní jeden hlas bez zreteľa na počet jeho podielov.

(4) Shromaždenie volí na každých i začatých desať členov Ústredia, uvedených v príslušnom krajskom sozname, po jednom delegátovi a jeho náhradníkovi. Zvolení sú tí kandidáti, ktorí na seba sústredili prostú väčšinu hlasov.

(5) O konaní shromaždenia treba spísať zápisnicu, obsahujúcu zistenie, že shromaždenie je schopné usnášať sa, program rokovania, podstatné body jeho priebehu, prijaté usnesenia a údaje o výsledkoch hlasovania. Ako prílohu treba k zápisnici pripojiť listinu prítomných. Zápisnicu podpisujú splnomocnenec Ústredia a dvaja overovatelia, zvolení shromaždením. Zápisnicu odovzdá splnomocnenec bezodkladne predsedovi. Na shromaždení môžu sa účastniť zástupcovia príslušných složiek organizácií roľníkov a družstiev. Splnomocnenec Ústredia, ktorý voľbu viedol, vydá bezodkladne po skončení shromaždenia zvoleným osobám potvrdenie o tom, že boly zvolené za delegátov (náhradníkov). Týmto potvrdením sa preukazujú na valnom shromaždení.

(6) Zvolení delegáti (náhradníci) vykonávajú svoju funkciu na valnom shromaždení osobne a nemôžu sa dať zastupovať. Zvolení delegáti a náhradníci musia byť upovedomení o čase a mieste konania valného shromaždenia doporučenými listami alebo iným spôsobom, umožňujúcim zistenie, že sa tak stalo. V prípade, že sa delegát na valné shromaždenie v predpísanom čase nedostaví, bude predstavenstvom za neho povolaný náhradník, ak sa na valné shromaždenie dostavil. Inak sa náhradníci nemôžu účastniť na rokovaní a usnášaní valného shromaždenia.

§ 24.

Riadne valné shromaždenie sa koná do ôsmich mesiacov po ukončení účtovného roku. Mimoriadne valné shromaždenie musí byť svolané bezodkladne, ak to navrhne písomne s udaním dôvodov a účelu aspoň jedna desatina všetkých členov Ústredia alebo ak to nariadi minister výživy.

§ 25.

(1) Konanie valného shromaždenia nech je oznámené najmenej osem dní vopred v Úradnom liste.

(2) Pozvanie na valné shromaždenie musí obsahovať údaje o mieste a čase konania a o programe rokovania. Návrhy členov, ktoré majú byť na programe rokovania, musia byť podané do štyroch mesiacov po uplynutí hospodárskeho roku. Na takto podané návrhy sa musí vziať zreteľ, ak sú podporované najmenej desiatimi členmi. Pozvanie musí obsahovať upozornenie o možnosti konania druhého valného shromaždenia (§ 27). Každý člen má právo, aby za posledných ôsmich dní pred konaním valného shromaždenia nazrel v obchodných miestnostiach Ústredia do písomných podkladov pre rokovanie valného shromaždenia a urobil si z nich výpis.

§ 26.

Predseda určuje program rokovania valného shromaždenia a vedie ho.

§ 27.

(1) Valné shromaždenie je spôsobilé usnášať sa, ak je prítomná najmenej jedna polovica všetkých zvolených delegátov alebo ich náhradníkov.

(2) Ak sa nedostaví na valné shromaždenie predpísaný počet delegátov (náhradníkov), môže sa o hodinu neskôr na tom istom mieste a s tým istým programom rokovania konať druhé valné shromaždenie, ktoré je spôsobilé usnášať sa bez ohľadu na počet prítomných, pokiaľ to bolo uvedené výslovne v predpísanom oznámení o svolaní valného shromaždenia.

(3) Valné shromaždenie sa nemôže usnášať o veciach, ktoré neboly uvedené na oznámenom programe rokovania, s výnimkou návrhu na svolanie nového mimoriadneho valného shromaždenia.

§ 28.

(1) Valné shromaždenie sa usnáša prostou väčšinou hlasov. Hlasuje sa zdvihnutím ruky, pokiaľ sa shromaždenie neusnesie, že sa má hlasovať lístkami. Pri hlasovaní zdvihnutím ruky hlasuje predseda len v prípade rovnosti hlasov. Ak sa usnesie valné shromaždenie, že má byť hlasované lístkami, rozhoduje pri tomto spôsobe hlasovania v prípade rovnosti žreb.

(2) Každý delegát má pri hlasovaní len jeden hlas.

§ 29.

(1) O návrhu na voľbu členov (náhradníkov) predstavenstva a dozornej rady sa usnáša spoločná schôdzka predstavenstva a dozornej rady. Návrh môže byť podaný len vtedy, keď Ústredie bolo upovedomené o vykonanom vymenovaní členov (náhradníkov) predstavenstva a dozornej rady, na vymenovanie ktorých je povolaná vláda, na funkčné obdobie, o ktoré ide.

(2) Zvolení sú kandidáti, ktorí na seba sústredili prostú väčšinu hlasov.

(3) Ak nebude takto zvolený potrebný počet kandidátov, môže pri rokovaní valného shromaždenia navrhnúť ďalších kandidátov každý delegát, ktorý sa účastní na valnom shromaždení, každý člen predstavenstva alebo dozornej rady a predseda Ústredia.

§ 30.

O rokovaní valného shromaždenia treba spísať zápisnicu, ktorú podpisujú predseda, zapisovateľ a dvaja overovatelia, určení predsedom z prítomných delegátov.

O zápisnici platí obdobne ustanovenie § 17, ods. 2.

Diel III.

Vnútorná organizácia.

§ 31.

Organizačný poriadok.

Vnútornú organizáciu Ústredia upraví organizačný poriadok [§ 22 písm. b)]; na prechodný čas ju upraví spoločná schôdzka predstavenstva a dozornej rady (§ 20, ods. 3).

Zamestnanci.

§ 32.

Služobné poriadky pre zamestnancov Ústredia vydáva predstavenstvo so schválením Ministerstva sociálnej starostlivosti, udeleným po dohode s Ministerstvom výživy.

§ 33.

Potrebný počet vedúcich úradníkov prijíma a prepúšťa predstavenstvo so schválením Ministerstva výživy.

Diel IV.

Prevádzka a hospodárstvo.

§ 34.

(1) Činnosť Ústredia nie je obmedzená na jeho členov.

(2) Orgány Ústredia a jeho vedúci úradníci (§ 33) dbajú, aby prevádzka Ústredia zabezpečila splnenie úloh Ústredia a odpovedala zásadám riadneho hospodárenia.

§ 35.

Účtovný rok Ústredia sa kryje s rokom kalendárnym.

§ 36.

(1) Do štyroch mesiacov od uplynutia účtovného roku predloží predstavenstvo dozornej rade účtovnú závierku na preskúmanie. Do šiestich mesiacov od uplynutia účtovného roku musí byť účtovná závierka, schválená spoločnou schôdzkou predstavenstva a dozornej rady, predložená Ministerstvu výživy, ktoré ju preskúma a schvaľuje po dohode s Ministerstvom financií. Ak nebola účtovná závierka takto schválená, vráti ju Ministerstvo výživy s pripomienkami Ústrediu s tým, aby vady boly odstránené a novoprejednaná účtovná závierka bola najneskoršie do dvoch mesiacov znovu predložená Ministerstvu výživy.

(2) Pred koncom účtovného roku sostaví predstavenstvo podnikový rozpočet na budúce rozpočtové obdobie a predloží jeho návrh včas na prerokovanie dozornej rade.

§ 37.

(1) Výška základného majetku (§ 8, ods. 2 zákona) sa zistí novým ocenením úhrnu majetkových práv, ktoré podľa § 11 zákona prechádzajú na Ústredie, ku dňu, v ktorom nastane prechod práv, a odčítaním úhrnu záväzkov, rovnakým spôsobom na Ústredie prechádzajúcich, včítane záväzkov z dôvodu vyporiadania podľa § 12 ods. 2 a 3 zákona, a odčítaním finančných prostriedkov, ktorých sa týka ustanovenie § 11 ods. 2 zákona.

(2) Pri zisťovaní výšky základného majetku podľa odseku 1 sa neberie zreteľ na práva a záväzky, ktorých sa týka ustanovenie § 14 zákona.

(3) Orgány Ústredia dbajú, aby základný majetok nebol zmenšený.

§ 38.

(1) Ústredie zriadi rezervný fond, ktorý tvoria najmä:

a) bilančný prebytok prvého účtovného roku,

b) pridelené sumy bilančných prebytkov ďalších účtovných rokov,

c) neprevádzkové zisky,

d) prepadlé podielové pohľadávky (§ 11 ods. 4).

(2) Rezervný fond možno použiť len na úhradu bilančných strát.

§ 39.

(1) Z bilančného prebytku sa

a) pridelí suma, určená usnesením spoločnej schôdzky predstavenstva a dozornej rady, rezervnému fondu,

b) zbytok, nevyčerpaný podľa ustanovenia písm. a), odvedie Ústredie do jedného mesiaca po prerokovaní účtovnej závierky štátnej pokladnici.

(2) V účtovných rokoch, v ktorých došlo k bilančnej strate, nie je dovolené zúročenie závodných podielov; inak možno zaradiť do nákladov Ústredia potrebnú sumu na zúročenie splatených závodných podielov najviac sumou, rovnajúcou sa bežne poskytovaným úrokom z úsporných vkladov v ústavoch ľudového peňažníctva, avšak s podmienkou, že týmto zaradením nákladov nevznikne Ústrediu bilančná strata.

§ 40.

(1) V prípade, že účtovná závierka vykazuje bilančnú stratu, bude krytá predovšetkým z rezervného fondu. Keby bilančná strata nemohla byť takto krytá, vysloví spoločná schôdzka predstavenstva a dozornej rady usnesením, aká suma tejto bilančnej straty vznikla

a) v dôsledku opatrení, ktorými sa určia výkupné alebo spotrebiteľské ceny, a súvisí s plnením povinnosti, uloženej Ústrediu podľa § 2 zákona, alebo s úlohami, ktoré Ústrediu uložila vláda,

b) z dôvodu ostatnej prevádzky Ústredia. Suma bilančnej straty, uvedená pod písmenom a), sa uhradí spôsobom, o ktorom rozhodne na návrh Ministerstva výživy Ministerstvo financií, a to buď štátnym príspevkom, alebo iným možným spôsobom úhrady, alebo prevedením do budúceho účtovného roku. Časť bilančnej straty, uvedená pod písmenom b), bude krytá pomerným použitím závodných podielov; zbytok ani takto neuhradený sa prevedie na budúci účtovný rok.

(2) Z dôvodu bilančnej straty nemôžu byť členom ukladané iné povinnosti, než ktoré sú uvedené v predošlých odsekoch.

§ 41.

(1) Ministerstvo výživy môže po dohode s Ministerstvom financií povoliť Ústrediu zriadenie osobitných fondov na zabezpečenie vykonávania jeho úloh a ukladať osobám, ktorých prostredníctvom plní Ústredie svoje úlohy (§ 1, ods. 3 a 4 zákona), povinnosť odvádzať pre účely týchto fondov vyrovnávacie príspevky. Ak ide pritom o opatrenia všeobecnej povahy, vyhlási ich Ministerstvo výživy v Úradnom liste. Ministerstvo výživy môže po dohode s Ministerstvom financií prikázať týmto fondom iné prostriedky. Majetok týchto fondov je majetkom účelovým, ktorý sa vykazuje oddelene od ostatného majetku Ústredia.

(2) Orgány Ústredia sú povinné pri správe týchto fondov, pri tvorení ich majetku a pri jeho použití postupovať podľa opatrení, na základe ktorých boly fondy zriadené.

Diel V.

Pomer k Ústrednej rade družstiev.

§ 42.

(1) Ústredie je povinným členom Ústrednej rady družstiev a prispieva na náklady jej činnosti sumou, ktorej výšku určí Ministerstvo výživy po dohode s Ministerstvom financií po vypočutí Ústrednej rady družstiev.

(2) Orgány Ústredia sú povinné Ústrednej rade družstiev dať potrebné oznámenia a vysvetlenia, pokiaľ ich Ústredná rada družstiev potrebuje na riadny výkon svojej funkcie a umožniť jej zaujatie stanoviska pri zásadných opatreniach, týkajúcich sa družstiev.

(3) Ústredie nemá voči Ústrednej rade družstiev iné povinnosti, než ktoré sú uvedené v predošlých odsekoch.

Diel VI.

Štátny dozor.

§ 43.

(1) Minister výživy dozerá na činnosť Ústredia a môže jeho činnosť a hospodárenie kedykoľvek preskúmať. Môže dávať Ústrediu príkazy a zákazy, na ktoré je toto povinné dbať vo svojej činnosti. Ak nastanú nepravidelnosti, vážne ohrožujúce riadnu prevádzku Ústredia, ak nie sú ustavené príslušné orgány, alebo ak neplní Ústredie riadne svoju funkciu, môže minister výživy urobiť vhodné opatrenia na dočasné vedenie jeho správy. Minister pôdohospodárstva má, pokiaľ ide o hospodárenie s osivami, semenami, sadivami a úžitkovými zvieratmi, obdobné oprávnenia, aké prislúchajú ministrovi výživy podľa ustanovení vety prvej a druhej, a vykonáva ich po dohode s ministrom výživy.

(2) Minister financií dozerá na Ústredie, pokiaľ ide o jeho opatrenia, ktoré so zreteľom na záväzok štátu podľa § 8, ods. 4 zákona majú pre štát finančný dosah, a môže po dohode s ministrom výživy v rozsahu tohto dozorného oprávnenia jeho činnosť a hospodárenie kedykoľvek preskúmať a dávať Ústrediu príkazy a zákazy, na ktoré toto je povinné dbať vo svojej činnosti.

(3) Hospodárenie Ústredia podlieha kontrole Najvyššieho účtovného kontrolného úradu.

Diel VII.

Ustanovenia spoločné.

§ 44.

(1) Ústredie a jeho vedľajšie závody sa zapíšu do spoločenstevného registra. Zápis vykoná súd príslušný podľa sídla Ústredia, prípadne tiež jeho vedľajšieho závodu, na písomný návrh predsedu Ústredia s odvolaním sa na zákon a toto nariadenie. Spolu s návrhom podľa predošlej vety oznámi predseda Ústredia súdu spôsob zastupovania Ústredia a značenie jeho firmy, a pokiaľ ide o vedľajší závod tiež opatrenie, ktorým bol závod zriadený, firmu a sídlo závodu. Iné podmienky, určené zákonom č. 70/1873 r.z. alebo predpismi, vydanými na jeho vykonanie alebo upravujúcimi inak pomery zárobkových a hospodárskych spoločenstiev (družstiev), pokiaľ ide o zápisy do registra, nemusia byť splnené.

(2) Zákon zo dňa 10. júna 1903, č. 133 r.z., o revízii spoločenstiev zárobkových a hospodárskych a iných spolkov, v znení predpisov ho meniacich a doplňujúcich, sa na Ústredie nevzťahuje.

(3) Ustanovenie zákona č. 70/1873 r.z. a predpisov ho meniacich a doplňujúcich platí o Ústredí, pokiaľ zákon a ustanovenia tejto hlavy neustanovujú inak.

Hlava druhá.

Vzťah družstva, uvedeného v § 1, ods. 4 zákona, k Ústrediu.

§ 45.

(1) Na Slovensku vyvíja Ústredie svoju činnosť zpravidla prostredníctvom družstva, ktoré bude zriadené podľa § 1 ods. 4 zákona (ďalej len „družstvo“). Ústredie môže však urobiť ktorékoľvek opatrenia na Slovensku priamo; o takých opatreniach vyrozumie družstvo.

(2) Družstvo vyvíja svoju činnosť podľa smerníc a pokynov Ústredia. Ústredie dozerá, ako družstvo plní povinnosť, uloženú podľa predošlej vety, môže pre to jeho činnosť a hospodárenie kedykoľvek preskúmať a dávať mu príkazy a zákazy, na ktoré je družstvo vo svojej činnosti povinné dbať.

(3) Družstvo prispieva na náklady činnosti Ústredia sumou, ktorú určí predstavenstvo Ústredia so schválením Ministerstva výživy. Suma takto určená je splatná do 30 dní po dni, keď bolo družstvo o takto určenej povinnosti upovedomené.

Hlava tretia

Stanovy družstva.

Diel I.

Ustanovenia základné.

§ 46.

(1) Firma družstva znie:

„Družstvo pre hospodárenie s poľnohospodárskymi výrobkami, družstvo s ručením obmedzeným“.

(2) Sídlom družstva je Bratislava; so súhlasom Ústredia môže si družstvo zriadiť potrebný počet vedľajších závodov.

§ 47.

Úlohou družstva, ako prostredníka Ústredia na Slovensku, je zpravidla vyvíjať činnosť, ktorá prislúcha Ústrediu podľa §§ 2 a 3 (§ 45).

Diel II.

Členstvo.

§ 48.

(1) Ustanovenia §§ 6, 7, § 8, ods. 4 a 5 a §§ 9 a 11 platia obdobne; ustanovenie § 10 ods. 1, 2 a 4 platí obdobne s tým, že člen má právo podať odvolanie na valné shromaždenie vo všetkých prípadoch vylúčenia.

(2) Členmi družstva sa môžu stať družstvá, národné podniky a komunálne podniky, ktorých činnosť spadá do pôsobnosti Ústredia alebo má k nej vzťah.

(3) Členstvo sa nadobúda prijatím na podklade písomnej prihlášky.

(4) Rozhodnutie o členskej prihláške prislúcha predstavenstvu; na členstvo nie je právny nárok.

(5) Závodný podiel je 5.000.- Kčs a je nedeliteľný. Upísané závodné podiely sú splatné dňom členskej prihlášky. Členovia družstva ručia za záväzky družstva do výšky upísaných závodných podielov.

(6) Vyhlášky a oznámenia družstva sa uverejňujú v Úradnom vestníku.

Diel III.

Orgány družstva.

§ 49.

Orgány družstva sú predseda, predstavenstvo, dozorná rada a valné shromaždenie.

Predseda.

§ 50.

(1) Ustanovenia § 14, ods. 2, 3, 4, 6 a 7 platia obdobne.

(2) Predsedu vymenúva a odvoláva vláda z členov predstavenstva Ústredia zo Slovenska na spoločný návrh ministrov výživy a pôdohospodárstva. Vyhlásenie, ktorým sa predseda vzdáva svojej funkcie, berie na vedomie vláda, čím jeho funkcia zaniká.

(3) Predsedu zastupuje v jeho funkcii člen predstavenstva, poverený ministrom výživy.

Predstavenstvo.

§ 51.

(1) Ustanovenia § 15, ods. 4, § 16, s výnimkou jeho odseku 1, písm. h), ako aj ustanovenia § 17, s výnimkou jeho odseku 1 vety druhej, platia obdobne.

(2) Predstavenstvo má včítane predsedu deväť členov. Členmi predstavenstva sú členovia predstavenstva Ústredia zo Slovenska.

(3) Funkčné obdobie členov predstavenstva sa kryje s ich funkčným obdobím v Ústredí.

(4) Predseda je povinný svolať schôdzku predstavenstva tiež vtedy, ak požiadajú o to najmenej traja členovia predstavenstva alebo dozornej rady alebo ak sa usnesie na tom predstavenstvo a dozorná rada v predchádzajúcej schôdzke alebo ak o to požiada Ústredie.

Dozorná rada.

§ 52.

(1) Ustanovenia § 15, ods. 4, § 16, ods. 2 až 8, § 17, s výnimkou jeho odseku 1, vety druhej, § 19 a § 51, ods. 4 platia obdobne.

(2) Dozorná rada má včítane predsedu päť členov. Členmi dozornej rady sú členovia dozornej rady Ústredia zo Slovenska.

(3) Dozorná rada volí zo svojich členov predsedu a podpredsedu.

Spoločná schôdzka predstavenstva s dozornou radou.

§ 53.

Ustanovenia § 20, § 21, s výnimkou odseku 1, vety druhej, a § 51, ods. 4 platia obdobne.

Valné shromaždenie.

§ 54.

(1) Ustanovenia §§ 24, 25 ods. 2, § 26, § 27 ods. 3, § 28 ods. 1 a § 30 platia obdobne.

(2) Valnému shromaždeniu prislúcha rokovať a usnášať sa:

a) o podnetoch na zmenu stanov,

b) o organizačnom poriadku družstva,

c) o odvolaní proti rozhodnutiu o vylúčení členov,

d) o zpráve predsedu o složení a činnosti orgánov družstva,

e) o iniciatívnych návrhoch na zlepšenie a zdokonalenie organizácie družstva a jeho činnosti.

(3) Na valnom shromaždení prislúcha každému členovi pri hlasovaní len jeden hlas bez ohľadu na jeho podielovú účasť.

(4) Konanie valného shromaždenia nech je oznámené osem dní vopred v Úradnom vestníku.

(5) Valné shromaždenie je spôsobilé sa usnášať, ak je zastúpená najmenej jedna tretina všetkých členov družstva.

(6) Ak sa nedostaví na valné shromaždenie v určenom čase predpísaný počet členov, môže sa o hodinu neskôr na tom istom mieste a s tým istým programom rokovania konať druhé valné shromaždenie, ktoré je spôsobilé usnášať sa bez ohľadu na počet prítomných, pokiaľ to bolo uvedené výslovne v predpísanom oznámení o svolaní valného shromaždenia.

(7) Na valnom shromaždení sa môže dať člen zastupovať iným členom, ktorý sa preukáže plnomocenstvom. Jednotlivý zástupca môže vykonávať hlasovacie právo najviac v zastúpení piatich členov.

Diel IV.

Vnútorná organizácia.

§ 55.

Organizačný poriadok.

Ustanovenie § 31 platí obdobne.

§ 56.

Zamestnanci.

Ustanovenia §§ 32 a 33 platia obdobne.

Diel V.

Prevádzka a hospodárstvo.

§ 57.

(1) Ustanovenia §§ 34, 35, 36, § 37, ods. 3, § 38, § 39, ods. 2 a § 40, ods. 2 platia obdobne.

(2) Výška základného majetku družstva sa zistí novým ocenením úhrnu majetkových práv, ktoré sa podľa § 14 zákona prevedú na družstvo ku dňu, v ktorom nastane prevod práv a odčítaním úhrnu záväzkov, rovnakým spôsobom na družstvo prevedených, ďalej odčítaním finančných prostriedkov, ktorých sa týka ustanovenie § 11, ods. 2 zákona.

(3) Z bilančného prebytku sa

a) pridelí suma, určená usnesením spoločnej schôdzky predstavenstva a dozornej rady, rezervnému fondu,

b) zbytok, nevyčerpaný podľa ustanovenia písm. a), odvedie družstvo do jedného mesiaca po prerokovaní účtovnej závierky Ústrediu.

(4) V prípade, že účtovná závierka vykazuje bilančnú stratu, bude krytá predovšetkým z rezervného fondu. Bilančná strata, ktorá nebude ani takto krytá, bude krytá pomerným použitím závodných podielov; zbytok ani takto neuhradený sa prevedie na budúci účtovný rok, pokiaľ Ministerstvo financií na návrh Ministerstva výživy neurčí inak.

Diel VI.

Štátny dozor.

§ 58.

Ustanovenie § 43 platí obdobne.

Diel VII.

Ustanovenia spoločné.

§ 59.

(1) Družstvo a jeho vedľajšie závody sa zapíšu do obchodného registra. Zápis vykoná súd, príslušný podľa sídla družstva alebo jeho vedľajšieho závodu, na písomný návrh predsedu družstva s odvolaním sa na toto nariadenie. Spolu s návrhom podľa predošlej vety oznámi predseda družstva súdu spôsob zastupovania družstva, značenie jeho firmy, a pokiaľ ide o vedľajší závod, tiež opatrenie, ktorým bol závod zriadený, firmu a sídlo závodu. Iné podmienky, určené zák. čl. XXXVII/1875, o obchodnom zákone, alebo predpismi, vydanými na jeho vykonanie alebo upravujúcimi inak pomery družstiev, pokiaľ ide o zápisy do registra, nemusia byť splnené. Družstvo vzniká zápisom do obchodného registra.

(2) Ustanovenia zák. čl. XXXVII/1875 a predpisov ho meniacich a doplňujúcich platia o družstve, pokiaľ zákon a ustanovenia hláv druhej a tretej neurčujú inak.


Hlava štvrtá.

Ustanovenie záverečné.

§ 60.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1949; vykoná ho minister výživy po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Zápotocký v. r.

Ing. Jankovcová v. r.