Zákon č. 62/1948 Zb.Zákon, ktorým sa rozširuje platnosť zákona zo dňa 30. januára 1947, č. 16 Sb., o umiestení a inom zaopatrení zamestnancov na skonfiškovanom pôdohospodárskom majetku a ich rodinných príslušníkov, na Slovensko.

Čiastka 25/1948
Platnosť od 17.04.1948 do31.12.1965
Účinnosť od 17.04.1948 do31.12.1965
Zrušený 65/1965 Zb.

62.

Zákon

zo dňa 25. marca 1948,

ktorým sa rozširuje platnosť zákona zo dňa 30. januára 1947, č. 16 Sb., o umiestení a inom zaopatrení zamestnancov na skonfiškovanom pôdohospodárskom majetku a ich rodinných príslušníkov, na Slovensko.

Ústavodarné Národné shromaždenie republiky Československej usnieslo sa na tomto zákone:


Čl. I.

Platnosť zákona č. 16/1947 Sb. (ďalej len „zákon“) sa rozširuje na Slovensko s týmito odchýlkami:

1. V § 1, ods. 1, v § 2, ods. 1, písm. b) a v § 6, ods. 1 zákona nahradzuje sa dátum 23. júna 1945 dátom 1. marca 1945;

2. kde sa v zákone hovorí o dekréte prezidenta republiky zo dňa 21. júna 1945, č. 12 Sb., o konfiškácii a urýchlenom rozdelení pôdohospodárskeho majetku Nemcov, Maďarov, ako aj zradcov a nepriateľov českého a slovenského národa, rozumie sa tým nariadenie Slovenskej národnej rady zo dňa 23. augusta 1945, č. 104 Sb.n. SNR, o konfiškácii a urýchlenom rozdelení pôdohospodárskeho majetku Nemcov, Maďarov, ako aj zradcov a nepriateľov slovenského národa, v znení nariadení Slovenskej národnej rady zo dňa 14. mája 1946, č. 64 Sb. n. SNR, a zo dňa 19. decembra 1947, č. 89 Sb. n. SNR (ďalej len „nariadenie“);

3. kde sa v zákone hovorí o ministerstvách, nastupujú miesto nich príslušné povereníctva; povereníctva sa riadia smernicami príslušných ministerstiev;

4. kde sa v zákone - s výnimkou § 10, ods. 2 - hovorí o Národnom pozemkovom fonde pri Ministerstve zemedelstva, rozumie sa tým Povereníctvo pôdohospodárstva a pozemkovej reformy, v § 1, ods. 1, v § 3, ods. 2, v § 5, ods. 2 a v § 6, ods. 1, vete prvej a ods. 2 zákona však československý štát;

5. v § 1 zákona sa rozumie pôdou spravovanou Národným pozemkovým fondom pri Ministerstve zemedelstva pôda spravovaná Správou majetkov pre pozemkovú reformu, zriadenou podľa § 20 nariadenia;

6. v § 1, ods. 1 zákona nastupujú namiesto §§ 6 a 7 dekrétu č. 12/1945 Sb. §§ 6 až 9, 11 a 12 nariadenia;

7. v § 3, ods. 1 zákona sa vypúšťajú slová „(§ 1 vládneho nariadenia zo dňa 4. júna 1945, č. 13 Sb., o dočasnej výstavbe úradov ochrany práce)“;

8. v § 4 zákona nastupuje namiesto § 7, ods. 6 dekrétu č. 12/1945 Sb. § 12 nariadenia;

9. v § 5, ods. 3 a v § 6, ods. 1 zákona nastupuje namiesto počiatočného dňa účinnosti zákona počiatočný deň účinnosti tohoto zákona;

10. v § 6, ods. 1, vete druhej zákona sa vypúšťajú slová „ktoré bude vyplácať.“;

11. v § 8, ods. 1 zákona nastupuje namiesto dňa jeho vyhlásenia deň vyhlásenia tohoto zákona;

12. v § 9 zákona nastupuje namiesto § 1, ods. 1, písm. a) a b) dekrétu č. 12/1945 Sb. § 1, ods. 1, písm. a) až c) nariadenia a miesto § 1, ods. 2 uvedeného dekrétu § 1, ods. 4 nariadenia;

13. v § 10, ods. 2 zákona sa vypúšťajú slová „Národný pozemkový fond“ a namiesto Ústrednej rady odborov nastupuje Slovenská odborová rada;

14. v § 10 zákona uvedená komisia je spôsobilá sa usnášať, keď sú prítomní okrem predsedu alebo jeho zástupcu aspoň traja členovia komisie;

15. v § 11, ods. 1 zákona sa rozumie úhradou stanovenou podľa § 10 dekrétu č. 12/1945 Sb. alebo podľa § 7 dekrétu prezidenta republiky zo dňa 12. júla 1945, č. 28 Sb., o osídlení pôdohospodárskej pôdy Nemcov, Maďarov a iných nepriateľov štátu českými, slovenskými a inými slovanskými roľníkmi, prídelová cena stanovená podľa §§ 15 a 16 nariadenia;

16. v § 11, ods. 2 zákona nastupuje namiesto §§ 11 a 12 dekrétu č. 12/1945 Sb. a § 8 dekrétu č. 28/1945 Sb. § 19 nariadenia.


Čl. II.

(1) Ustanovenie § 24 nariadenia a vykonávacie nariadenie Sboru povereníkov zo dňa 31. mája 1946, č. 82 Sb. n. SNR, o odškodnení stálych zamestnancov, ktorí v dôsledku vykonávania nariadenia č. 104/1945 Sb. n. SNR v znení nariadenia č. 64/1946 Sb. n. SNR stratia svoje doterajšie zamestnanie, neplatí.

(2) O žiadostiach o odškodnenie v peniazoch podľa § 2, ods. 1, písm. b) nariadenia č. 82/1946 Sb. n. SNR, pokiaľ o nich nebolo právoplatne rozhodnuté pred účinnosťou tohoto zákona, sa už nerozhodne; žiadatelia však môžu podať žiadosť podľa tohoto zákona. O ostatných žiadostiach, pokiaľ boly už podané a nebolo o nich rozhodnuté pred účinnosťou tohoto zákona, platí, ako by boly podané podľa tohoto zákona.

Čl. III.

Minister zemedelstva sa zmocňuje, aby upravil a vo Sbierke zákonov a nariadení vyhlásil znenie zákona č. 16/1947 Sb. vyplývajúce z ustanovení tohoto zákona.

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonajú ho ministri zemedelstva a sociálnej starostlivosti v dohode so zúčastnenými ministrami.


Dr. Beneš v. r.

Gottwald v. r.

Ďuriš v. r.

Erban v. r.