Vyhláška č. 15/1948 Zb.Vyhláška, ktorou sa vyhlasujú ustanovenia nariadenia zo dňa 25. júna 1914, č. 139 r. z., o ošetrovaní chorých prevádzanom z povolania, platné na území Slovenska.

Čiastka 7/1948
Platnosť od 17.02.1948 do31.12.1950
Účinnosť od 17.02.1948 do31.12.1950
Zrušený 170/1950 Zb.

15

Vládna vyhláška

zo dňa 27. januára 1948

ktorou sa vyhlasujú ustanovenia nariadenia zo dňa 25. júna 1914, č. 139 r. z., o ošetrovaní chorých prevádzanom z povolania, platné na území Slovenska.

Vláda republiky Československej vyhlasuje podľa § 5, ods. 2 zákona zo dňa 14. mája 1947, č. 94 Sb., o mimoriadnych ošetrovateľských diplomových skúškach a o doplňovacom výcviku ošetrovateľského personálu, v prílohe tejto vyhlášky ustanovenia §§ 4 a 5, § 6, ods. 4, §§ 7 a 8 a § 9, ods. 3 a 4 nariadenia zo dňa 25. júna 1914, č. 139 r. z., o ošetrovaní chorých prevádzanom z povolania, ktorých platnosť bola rozšírená na územie Slovenska dňom 16. júna 1947.

Gottwald v. r.

Príloha k vyhláške č. 15/1948 Sb.

Ustanovenia nariadenia č. 139/1914 r. z. boly rozšírené podľa § 5, ods. 2 zák. č. 94/1947 Sb. na územie Slovenska v tomto znení, vyplývajúcom z terajšieho právneho stavu:

§ 4. Prijímacie podmienky pre žiačky.

Za žiačky ošetrovateľskej školy možno prijať iba osoby, ktoré:

1. majú československé štátne občianstvo;

2. dokončily 18. rok veku a pokiaľ sú maloleté, predložia vyhlásenie o otcovom súhlase, resp. svolenie poručenského súdu;

3. preukážu bezúhonný život;

4. majú telesnú a duševnú spôsobilosť pre povolanie ošetrovať chorých;

5. preukážu, že skončily s úspechom meštiansku školu alebo že majú primerané všeobecné vzdelanie;

6. sa nemusia starať o maloleté dieťa alebo viesť vlastnú domácnosť.

Osoby duchovného stavu sa prijmú na žiadosť svojho rehoľného predstavenstva a so súhlasom svojich duchovných predstavených.

§ 5. Ako sa rozhoduje o prijatí.

Komisia, složená z povereníka zdravotníctva alebo jeho zástupcu, z lekára-riaditeľa nemocnice, ku ktorej je ošetrovateľská škola pripojená a z predstavenej školy, rozhodne o prijatí na základe posudku, či sú splnené podmienky podľa § 4.

Do komisie, ktorá rozhoduje o prijatí do školy, udržovanej výhradne Spoločnosťou Československého Červeného kríža, môže táto spoločnosť vyslať dvoch členov.

Komisia môže požiadavku duševnej spôsobilosti a primeraného všeobecného vzdelania (§ 4, bod 4 a 5) zistiť vykonaním prijímacej skúšky.

§ 6. Učebné predmety.

Vyučovanie a výcvik sa vzťahuje na tieto predmety:

1. náuku o stavbe ľudského tela;

2. náuku o činnosti orgánov (s osobitným zreteľom na náuku o výžive);

3. základy všeobecnej náuky o chorobách, zahrňujúc v to nákazlivé choroby;

4. všeobecnú zdravovedu a zdravovedu nemocničnú, zdolávanie nákazlivých chorôb;

5. všeobecnú ošetrovateľskú techniku;

6. praktický návod o zvláštnom ošetrovaní pri vnútorných chorobách (počítajúc v to výživu chorých, ako aj vykonávanie lekárských nariadení pri masáži, vodoliečbe a liečbe elektrinou), pri chirurgických chorobách, o ošetrovaní dojčiat a šestonedeliek, taktiež i o ošetrovaní pri chorobách dojčenských, detských, ženských, kožných, nákazlivých a duševných, konečne v službe ambulatórnej;

pre členov rehoľných kongregácií, ktorí pri niektorých zo spomenutých chorôb neošetrujú z povolania chorých, je vyučovanie v patričných predmetoch fakultatívne;

7. praktické pokyny ohľadne vedenia domácnosti a kuchyne, príprava pokrmov pre chorých a dojčatá;

8. administratívnu službu nemocničnú s osobitným zreteľom na malé vidiecke nemocnice;

9. dôležité zdravotné predpisy;

10. základy sociálnej starostlivosti v odbore verejného zdravotníctva;

11. zdravotnú službu vo vojne.

§ 7. Diplomová skúška.

Preukaz odbornej spôsobilosti ošetrovať z povolania chorých podáva sa skúškou (diplomovou skúškou); diplomová skúška obsahuje predmety, uvedené v § 6, po prípade s obmedzením podľa bodu 6, ods. 2.

Diplomová skúška sa skladá z ústnej a praktickej skúšky.

Čas diplomových skúšok určí na začiatku každého roku Povereníctvo zdravotníctva tak, aby medzi dvoma skúšobnými lehotami bol časový úsek aspoň 6 mesiacov.

Skúška sa koná v sídle školy.

§ 8. Skúšobná komisia.

Skúšobná komisia sa skladá pre každú ošetrovateľskú školu:

1. z povereníka zdravotníctva alebo jeho zástupcu ako predsedu;

2. z lekára-riaditeľa nemocnice, s ktorou je ošetrovateľská škola spojená;

3. z prednášajúceho lekára ošetrovateľskej školy a z dvoch iných lekárov, ochotných skúšať.

Členov skúšobnej komisie, uvedených pod č. 3, menuje povereník zdravotníctva na čas troch rokov.

Ku každej skúške môže vyslať minister zdravotníctva úradného lekára a Spoločnosť Čs. Červeného kríža lekárskeho delegáta; obidvaja majú právo dávať otázky. Predstavená školy môže byť prítomná pri každej skúške žiačok, ktoré sú pod jej dozorom a vedením.

Ak by niektorý člen skúšobnej komisie bol hatený vo výkone funkcie, povolá Povereníctvo zdravotníctva na jeho miesto niektorého lekára, ktorý býva v mieste skúšky a vyhlási ochotu skúšať.

Skúšobná komisia rozhoduje väčšinou hlasov. Pri rovnosti hlasov rozhoduje predseda.

§ 9. O pripustení k diplomovej skúške.

O pripustení ku skúške rozhoduje Povereníctvo zdravotníctva.

Skúšku možno opakovať iba raz a to len v najbližšej skúšobnej lehote, ak žiadateľka v medziobdobí pokračuje aspoň po 6 mesiacov vo svojom výcviku ako ošetrovateľka na skúšku. Pre opätné pripustenie platia predchádzajúce ustanovenia tohto paragrafu.