Vyhláška č. 264/1948 Zb.Vyhláška o Dohode medzi vládou Československej republiky a vládou Sväzu sovietskych socialistických republík o karanténe a ochrane pôdohospodárskych rastlín pred škodcami a chorobami, podpísanej v Prahe dňa 28. novembra 1947

(v znení č. 10/1954 Zb.)

Čiastka 97/1948
Platnosť od 10.12.1948 do04.10.1983
Účinnosť od 28.07.1953 do04.10.1983
Zrušený 67/1984 Zb.

264

Vyhláška

ministra zahraničných vecí

zo dňa 16. novembra 1948

o Dohode medzi vládou Československej republiky a vládou Sväzu sovietskych socialistických republík o karanténe a ochrane pôdohospodárskych rastlín pred škodcami a chorobami, podpísanej v Prahe dňa 28. novembra 1947.

Dňa 28. novembra 1947 bola v Prahe podpísaná Dohoda medzi vládou Československej republiky a vládou Sväzu sovietskych socialistických republík o karanténe a ochrane pôdohospodárskych rastlín pred škodcami a chorobami, ktorá bola ratifikovaná prezidentom republiky dňa 18. marca 1948, a ktorej ratifikačné listiny sa vymenily v Moskve dňa 4. septembra 1948, ktorým dňom nadobudla podľa svojho článku 9 platnosť.

Text tejto Dohody sa vyhlasuje v prílohe Sbierky zákonov.*)

Dr. Clementis v. r.

DOHODA
medzi vládou Československej republiky a vládou Sväzu sovietskych socialistických republík o karanténe a ochrane pôdohospodárskych rastlín pred škodcami a chorobami.

MENOM ČESKOSLOVENSKEJ REPUBLIKY!

MENOM

ČESKOSLOVENSKEJ REPUBLIKY

A

SVÄZU SOVIETSKYCH SOCIALISTICKÝCH REPUBLÍK

BOLA DOJEDNANÁ

TÁTO DOHODA:

Dohoda

medzi vládou Československej republiky a vládou Sväzu sovietskych socialistických republík o karanténe a ochrane pôdohospodárskych rastlín pred škodcami a chorobami.

Vláda Československej republiky a vláda Sväzu sovietskych socialistických republík, majúc v úmysle uzavrieť dohodu o karanténe a ochrane pôdohospodárskych rastlín pred škodcami a chorobami, vymenovaly za svojich splnomocnencov:

Vláda Československej republiky pána Dr. Vladimíra CLEMENTISA, štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí v Prahe,

Vláda Sväzu sovietskych socialistických republík pána BODROVA Michaila Fjodoroviča, Chargé ďAffaires a. i. Sväzu sovietskych socialistických republík v Československu,

ktorí po vzájomnom predložení svojich plnomocenstiev, ktoré zhľadali v dobrej a náležitej forme, dohodli sa na tomto:

Článok 1.

Obe smluvné strany sa zaväzujú:

1. že budú vykonávať na svojich územiach systematický dozor nad pôdohospodárskymi kultúrami pre získanie zpráv, či sa tam vyskytujú alebo nie škodcovia a choroby pôdohospodárskych rastlín, uvedené v článku 2 tejto Dohody,

2. že urobia potrebné opatrenia na lokalizáciu a zničenie ohnísk v článku 2 tejto Dohody pomenovaných škodcov a chorôb, ak sa objavia v miestach, kde predtým neboli. V prípade, že by sa na území jednej zo smluvných strán objavili zvlášte nebezpeční škodcovia (čl. 2), smluvné strany sa zaväzujú, že na úplné vyhubenie týchto škodcov si budú poskytovať vzájomnú pomoc kvalifikovanými znalcami, strojami a všetkými ostatnými prostriedkami boja.

Článok 2.

Obe smluvné strany sa budú navzájom upozorňovať na vyskytnutie sa nebezpečných chorôb a škodcov pôdohospodárskych rastlín na ich území s udaním oblastí nimi zachvátených.

Horezmienení škodcovia a zmienené choroby sú tieto:

Škodcovia:

1. mandelinka zemiaková - Leptinotarsa decemlineata Say,

2. zemiakové háďatká - Hetirodera rostochiensis Woll,

3. červec San José - Aspidiotus perniciosus Comst.

4. priastevník americký.

Choroby:

1. rakovina zemiaková - Synchytrium endobioticum Pers,

2. Phlyctaena linicola Speg.

Soznam škodcov a chorôb pôdohospodárskych rastlín, o ktorých obe strany sa zaväzujú podávať si navzájom zprávy, môže sa pozdejšie zmeniť po vzájomnej dohode strán.

Článok 3

Vzhľadom na veľké nebezpečie, ktoré od mandelinky zemiakovej hrozí zemiakárstvu v Československej republike i vo Sväze sovietskych socialistických republík, dohodly sa smluvné strany, že začínajúc rokom 1947, budú na svojich územiach vytrvale vykonávať tieto opatrenia proti zemiakovej mandelinke:

1. Podrobne soznámia s týmto škodcom celé obyvateľstvo Československej republiky i Sväzu sovietskych socialistických republík v oblastiach, súsediacich s Československou republikou, a ihneď zorganizujú obyvateľstvo na vykonanie hromadnej prehliadky zemiakového sadiva za účelom včasného odhalenia a potom zničenia objavených ohnísk pomenovaného škodcu.

2. Budú vykonávať prehliadku všetkého zemiakového sadiva (vedľa prehliadky, vykonanej obyvateľstvom) kvalifikovanými znalcami v okruhu 10 km od novoobjavených a zničených stredísk a tiež v iných zvlášte ohrozených miestach, do ktorých by mohla mandelinka zemiaková preniknúť.

3. Podľa toho, ako budú objavované ohniská zemiakovej mandelinky, nehľadiac na ich veľkosť, prikročia ihneď k ich zničeniu radikálnymi prostriedkami, a to: účinnou dezinfekciou pôdy a vyhlásením karantény na obce alebo obvody, podľa uváženia služby fytopatologickej alebo príslušnej služby karanténnej.

4. Čo najlepšie využijú skúsenosti, vedecké znalosti a vedecké vymoženosti fytopatologickej služby Československej republiky a karanténnej služby Sväzu sovietskych socialistických republík v spoločnom boji proti mandelinke zemiakovej.

Článok 4.

Obe smluvné strany sa dohodly, že zásielky rastlinného pôvodu, ako: semená, priesady, cibule, odnože, byle, ako aj všetky zásielky na účely vyživovacie, kŕmne a priemyslové, ako: zrná, boby a plody pri ich vývoze z jednej krajiny do druhej budú mať osvedčenie (certifikát), vydané karanténnou alebo fytopatologickou službou pôdohospodárskych rastlín vývoznej krajiny, potvrdzujúce, že tieto zásielky nie sú nakazené škodcami ani chorobami, uvedenými v článku 2 tejto Dohody.

Článok 5.

Pokiaľ sa tak ešte nestalo, vydajú obe smluvné strany na svojom území podľa príslušnosti pravidlá, podľa ktorých sa dovoz rastlinného materiálu, ako: semien, cibúľ, odnoží, priesad, koreňov a bylí z ktoréhokoľvek tretieho štátu bude vykonávať výlučne po kontrole fytopatologickej alebo karanténnej služby.

Miesta a spôsob použitia tohto rastlinného materiálu budú sa taktiež určovať orgánmi na to splnomocnenými.

Článok 6.

Obe smluvné strany sa zaväzujú, že na svojom území presne určia pohraničné stanice, cez ktoré môže byť vykonávaný dovoz zásielok rastlinného pôvodu z tretích krajín, že budú vykonávať starostlivú prehliadku týchto zásielok, či nie sú nakazené škodcami a chorobami rastlín, že tieto stanice vystroja dezinfekčnými komorami pre zbavenie nákazy dovážaných rastlinných zásielok, a potrebami, nutnými na presné určenie škodcov a chorôb.

Článok 7.

Obe smluvné strany sa dohodly o tom, že si budú navzájom oznamovať:

1. Všetky zákony a nariadenia, týkajúce sa ochrany rastlín a upravujúce dovoz zásielok rastlinného pôvodu podľa toho, jako budú vydávané.

2. Nomenklatúru zásielok, podliehajúcich karanténnej alebo fytopatologickej kontrole pri dovoze na územie každej zo smluvných strán každoročne ku dňu 15. januára.

3. Výsledky vykonaných vyšetrení o vyskytnutí sa škodcov a chorôb, o ktorých sa hovorí v článku 2 tejto Dohody, opatrenia, urobené proti týmto škodcom a chorobám a tiež výsledky docielené v ničení ohnísk nákazy týmito škodcami a chorobami. Prvá zpráva podáva sa každoročne ku dňu 15. júla, druhá ku dňu 15. októbra a tretia ku dňu 31. januára.

Zpráva o mandelinke zemiakovej sa v prípade zistenia ohnísk podáva ihneď telegraficky.

Článok 8.

Obe smluvné strany sa dohodly, že za účelom riešenia otázok o praktickom použití Dohody a pre vzájomnú informáciu a výmenu skúseností vo veci karantény rastlín budú každoročne svolávané československo-sovietske konferencie o otázkach boja proti škodcom a chorobám pôdohospodárskych rastlín.

Konferencie budú svolávané striedavo v Československu a vo Sväze sovietskych socialistických republík; ich dátum a miesto sa bude určovať vzájomnou dohodou.

Článok 9.

Táto Dohoda podlieha ratifikácii v čase čo najkratšom a nadobúda platnosť po výmene ratifikačných listín, ktorá sa uskutoční v Moskve čo najskôr.

Dohoda sa uzaviera na čas 5 rokov, počínajúc dňom výmeny ratifikačných listín.

Ak sa táto Dohoda písomne nevypovie jednou stranou najmenej rok pred uplynutím jej platnosti, bude sa jej platnosť považovať za predĺženú na ďalších 5 rokov.

Na dôkaz toho podpísali splnomocnenci túto Dohodu a ju opečiatkovali svojimi pečiatkami.

Dané v Prahe dňa 28. novembra 1947, vo dvoch vyhotoveniach, každé v ruskom a českom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej republiky:

Dr. V. CLEMENTIS v. r.

Za vládu

Sväzu sovietskych socialistických republík:

M. F. BODROV v. r.

PO PRESKÚMANÍ TÚTO DOHODU SCHVAĽUJEME A POTVRDZUJEME JU.

NA DÔKAZ TOHO SME TENTO LIST PODPÍSALI A K NEMU PEČIATKU ČESKOSLOVENSKEJ REPUBLIKY PRITISNÚŤ DALI.

V SEZIMOVOM ÚSTÍ DŇA 18. MARCA TISÍC DEVÄŤSTO ŠTYRIDSIATEHO ÔSMEHO.

PREZIDENT REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKEJ:

Dr. EDVARD BENEŠ v. r.

ŠTÁTNY TAJOMNÍK:

M. F. BODROV v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Na strane 41.