Zákon č. 64/1948 Zb.Zákon o převedení smluvních zaměstnanců (dělníků) ve veřejné službě do regulovaného služebního poměru a o některých změnách tohoto poměru.

Čiastka 26/1948
Platnosť od 19.04.1948 do31.03.1950
Účinnosť od 01.01.1948 do31.03.1950
Zrušený 66/1950 Zb.

64

Zákon

ze dne 18. března 1948

o převedení smluvních zaměstnanců (dělníků) ve veřejné službě do regulovaného služebního poměru a o některých změnách tohoto poměru.

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1

(1) Smluvní zaměstnanci a dělníci, kteří jsou ve službách státu nebo svazků územní samosprávy, jejich nebo jimi spravovaných ústavů, podniků, fondů a zařízení anebo všeobecných veřejných nemocnic a školních obcí (újezdů), se převedou do regulovaného služebního poměru, pokud již v něm nejsou platně ustanoveni, za podmínek stanovených v tomto zákoně.

(2) Regulovaným služebním poměrem podle tohoto zákona se rozumí služební poměr, v němž jsou platy a postup v nich upraveny platovým zákonem nebo učitelským zákonem nebo vládními nařízeními, po případě služebními řády, vydanými podle ustanovení § 210, odst. 1 platového zákona, nebo, pokud jde o zaměstnance svazků územní samosprávy, všeobecných veřejných nemocnic a školních obcí (újezdů), všeobecnými úpravami obdobnými uvedeným předpisům.

(3) Ustanovení tohoto zákona se nevztahují na zaměstnance národních podniků a jejich ústředních a oblastních orgánů, ani na zaměstnance na majetku konfiskovaném podle příslušných předpisů, pokud nebyli výslovně převzati do služeb některého ze zaměstnavatelů uvedených v odstavci 1.

§ 2

(1) Podmínkou převedení do regulovaného služebního poměru je:

1. nejméně jednoletá nepřerušená plně uspokojující skutečná služba v poměru smluvního zaměstnance nebo dělníka u zaměstnavatelů uvedených v § 1, odst. 1, předcházející bezprostředně den převedení při plném zaměstnání pracemi na úkolech, které jsou trvalé povahy a které zpravidla obstarávají zaměstnanci v regulovaném služebním poměru,

2. splnění všech všeobecných podmínek, a pokud se dále jinak nestanoví, i všech zvláštních podmínek, předepsaných pro ustanovení v poměru, do kterého se zaměstnanec zařadí po převedení (§ 3),

3. státní a národní spolehlivost a

4. úspěšný výkon zkoušky způsobilosti.

Výkonem vojenské služby se předepsaná jednoletá služba nepřerušuje.

(2) O tom, které úkoly lze považovati za úkoly trvalé povahy, jež zpravidla obstarávají zaměstnanci v regulovaném služebním poměru, rozhodne příslušný ústřední úřad v dohodě s ministerstvy vnitra, financí a sociální péče a s nejvyšším účetním kontrolním úřadem, a nedojde-li k dohodě, vláda.

(3) U smluvních zaměstnanců a dělníků, kteří vstoupili do služebního (pracovního) poměru uvedeného v odstavci 1, č. 1 ještě před dovršením horní hranice věkové stanovené pro přijetí a v tomto poměru bez přerušení setrvali, se nepožaduje splnění podmínky nepřekročení této věkové hranice.

(4) Zkoušky způsobilosti se konají podle zkušebních řádů, jež vydá příslušný ústřední úřad v dohodě s ministerstvem vnitra, a pokud obsahují ustanovení o náhradách služebních výloh, také v dohodě s ministerstvem financí. Příslušný ústřední úřad může stanoviti v dohodě s ministerstvem vnitra, ve kterých oborech služby a ve kterých případech lze všeobecně upustiti od podmínky zkoušky způsobilosti, po případě s přihlédnutím k dosavadnímu služebnímu upotřebení zkoušku způsobilosti prominouti. Toto oprávnění k prominutí zkoušky způsobilosti přísluší v oboru samosprávy příslušnému zemskému národnímu výboru, na Slovensku příslušnému pověřenectvu.

(5) Převedení podle tohoto zákona nezakládá nárok na změnu dosavadního služebního (pracovního) upotřebení.

§ 3

(1) Smluvní zaměstnanec (dělník) se převede v příslušném oboru veřejné služby do služebního poměru v zaměstnanecké kategorii (skupině), odpovídající jeho předběžnému vzdělání nebo školení a jeho poslednímu služebnímu upotřebení. Zařadění převedených zaměstnanců a otázky s tím souvisící upraví pro obor státní služby vláda a pro obor samosprávy obdobně příslušné ministerstvo. Při tom se zařazení zásadně určí tak, jako kdyby převedený zaměstnanec byl v zaměstnanecké kategorii (skupině) odpovídající jeho předběžnému vzdělání nebo školení a jeho poslednímu služebnímu upotřebení ustanoven v příslušném počátečním regulovaném služebním poměru již ode dne, kdy splnil všechny zákonné podmínky pro toto ustanovení a začal konati a nepřerušeně konal v dosavadním smluvním (dělnickém) poměru při plné zaměstnanosti práce odpovídající pracím příslušné zaměstnanecké kategorie (skupiny). Přicházelo-li by vzhledem k délce předchozí smluvní veřejné služby a splnění všech ostatních podmínek pro jmenování v úvahu ustanovení na místech, jichž propůjčení je ve státní službě vyhrazeno vládě nebo presidentu republiky, lze zařazení na toto místo provésti jen propůjčením tohoto místa orgánem příslušným ke jmenování na toto místo.

(2) Lze-li podle dosavadních předpisů dosáhnouti zařadění, jehož se má dostati zaměstnanci, ucházejícímu se o převedení, jen po úspěšném výkonu ustanovovací nebo jiné zkoušky, může býti provedeno převedení až po úspěšném výkonu této zkoušky s účinností ode dne, kdy splnil ostatní předepsané podmínky. Tuto zkoušku je povinen zaměstnanec vykonati nejpozději do jednoho roku ode dne podání přihlášky o převedení (§ 4). Zaměstnanci je umožniti výkon této zkoušky podle příslušných zkušebních řádů, i když nesplňuje podmínky stanovené pro připuštění ke zkoušce. Úspěšný výkon této zkoušky nahrazuje zkoušku způsobilosti.

§ 4

Převedení do regulovaného služebního poměru se provede jen na nekolkovanou přihlášku smluvního zaměstnance (dělníka), kterou je podati u příslušného služebního úřadu nejpozději do 60 dnů od vyhlášení zákona, po případě do 60 dnů ode dne, kdy uplynula jednoletá nepřerušená služba v poměru smluvního zaměstnance nebo dělníka u zaměstnavatelů uvedených v § 1, odst. 1.

§ 5

(1) Pokud lze podle vládních nařízení nebo služebních řádů, vydaných podle § 210, odst. 1 platového zákona, nebo podle obdobných hromadných úprav platných pro zaměstnance samosprávných korporací uvedených v § 1 postaviti služební poměr na roveň služebnímu poměru definitivních zaměstnanců v nevypověditelném služebním poměru jen za podmínky nepřerušené uspokojivé služební doby strávené v pomocném služebním poměru, považuje se tato podmínka za splněnou uplynutím jednoroční takovéto služby.

(2) Doba, v níž může býti služební poměr zaměstnancův v přípravné (předchozí) službě zrušen vzhledem k posudku kvalifikační komise, se zkracuje na jeden rok.

(3) Do jednoroční služby podle odstavce 1 a do jednoroční doby podle odstavce 2 se započítává plně služba uvedená v § 2, odst. 1, č. 1 a u zaměstnanců v kancelářské pomocné službě také služební doba skutečně strávená ve vlastnosti plně zaměstnaného kancelářského pomocníka.

(4) Služební plat všech zaměstnanců ve služebních poměrech upravených předpisy uvedenými v odstavci 1 se vyplácí měsíčně předem.

(5) Ustanovení odstavce 1 až 3 platí obdobně i pro případy, na něž se vztahuje § 69 vládního nařízení ze dne 17. července 1928, č. 133 Sb., o úpravě služebních a platových poměrů nižších orgánů silničních, mostních a vodních, v oboru ministerstva veřejných prací. Ustanovení, která připouštějí ukončení služebního poměru výpovědí i u zaměstnanců ve služebním poměru podle části prvé tohoto nařízení, pozbývají platnosti.

(6) Pomocní zaměstnanci československých státních drah jsou povinnými členy pensijního fondu československých státních drah ode dne ustanovení v poměru pomocného zaměstnance. Služební doba skutečně strávená ve službě československých státních drah je plně započitatelná pro účely pensijního zaopatření, pokud byla zhodnocena pro platový postup.

§ 6

Tímto zákonem není dotčeno oprávnění příslušných úřadů (orgánů) ustanoviti smluvního zaměstnance (dělníka) v regulovaném služebním poměru i bez splnění podmínek stanovených podle §§ 2 a 3 pro převedení a zařadění.


§ 7

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1948; provedou jej všichni členové vlády.


Dr. Beneš v. r.

Gottwald v. r.

Široký v. r.

Kopecký v. r.

Laušman v. r.

Fierlinger v. r.

Zápotocký v. r.

Ďuriš v. r.

Dr. Clementis v. r.

Krajčír v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.

Petr v. r.

Dr. Ševčík v. r.

Dr. Ing. Šlechta v. r.

Dr. Gregor v. r.

Dr. Neuman v. r.

Nosek v. r.

Erban v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Plojhar v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Čepička v. r.

Dr. Šrobár v. r.