Vyhláška č. 163/1948 Zb.Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost Dohoda o prozatímní úpravě hospodářských styků mezi republikou Československou a Lidovou republikou Bulharskou, podepsaná v Praze dne 25. dubna 1948.

Čiastka 57/1948
Platnosť od 30.06.1948 do15.11.1963
Účinnosť od 30.06.1948 do15.11.1963
Zrušený 80/1964 Zb.
Redakčná poznámka

Dohoda se uvádí v prozatímní platnost s účinností od 9. května 1948.

163

Vládní vyhláška

ze dne 8. května 1948,

kterou se uvádí v prozatímní platnost Dohoda o prozatímní úpravě hospodářských styků mezi republikou Československou a Lidovou republikou Bulharskou, podepsaná v Praze dne 25. dubna 1948.

Podle § 1 zákona ze dne 4. července 1923, č. 158 Sb., o prozatímní úpravě obchodních styků s cizinou, vyhlašuji:

Podle usnesení vlády republiky Československé ze dne 27. dubna 1948 a se souhlasem presidenta republiky uvádí se v prozatímní platnost s účinností od 9. května 1948 Dohoda o prozatímní úpravě hospodářských styků mezi republikou Československou a Lidovou republikou Bulharskou, podepsaná v Praze dne 25. dubna 1948.

Gottwald v. r.

Dohoda

o prozatímní úpravě hospodářských styků mezi republikou Československou a Lidovou republikou Bulharskou.

Vláda republiky Československé a vláda Lidové republiky Bulharské, přejíce si upevniti a usnadniti v duchu Smlouvy o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi republikou Československou a Lidovou republikou Bulharskou, podepsanou dne 23. dubna 1948 v Praze, hospodářské svazky jež pojí oba státy, rozhodly se uzavříti do sjednání obchodní a plavební Smlouvy Dohodu o prozatímní úpravě hospodářských styků a shodly se na tomto:

Článek 1.

Smluvní strany si přiznávají vzájemné zacházení podle zásady nejvyšších výhod ve všech otázkách týkajících se cel a dovozních a vývozních poplatků, vnitrostátních zdanění dovezeného zboží a všech předpisů a formalit při dovozu a vývozu.

Článek 2.

Fysické i právnické osoby obou států budou v každém směru požívati za podmínek vzájemnosti na území druhého smluvního státu těchže výhod jako fysické a právnické osoby státu požívajícího nejvyšších výhod ve všech věcech týkajících se obchodu, průmyslu a plavby a jiných druhů podnikatelské činnosti.

Článek 3.

Smluvní strany povolí si navzájem zřízení a činnost obchodních zastupitelství, jejichž právní postavení bude určeno zvláštní dohodou obou smluvních stran, která se stane nedílnou součástí této prozatímní Dohody.

Článek 4.

Obě smluvní strany usnadní v nejvyšší možné míře železniční transitní přepravu svým územím za přiměřené sazby a sjednají na podkladě vzájemnosti dohody, jež budou potřebné k tomu účelu.

Článek 5.

Ustanovení této Dohody se nevztahují na práva a výsady, které jsou aneb budou poskytnuty některou ze smluvních stran za účelem ulehčení pohraničního styku se sousedními státy v pásmu nepřesahujícím 15 km s každé strany hranice.

Článek 6.

Obě strany zahájí v nejbližší vhodné době jednání o uzavření obchodní a plavební smlouvy.

Článek 7.

Tato Dohoda bude ratifikována a ratifikační listiny budou vyměněny v Sofii co nejdříve.

Dohoda nabude platnosti dnem výměny ratifikací.

Nicméně obě smluvní strany se dohodly na tom, že tato Dohoda vstoupí v prozatímní platnost 14 dní po jejím podpisu.

Sepsáno v Praze dne 25. dubna 1948 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a bulharském, při čemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu republiky Československé:

Dr. VLAD. CLEMENTIS v. r.

Za vládu Lidové republiky Bulharské:

VASIL KOLAROV v. r.