Nariadenie č. 290/1948 Zb.Nariadenie ministra financií o zdanení zásob tovaru všeobecnou daňou.

Čiastka 104/1948
Platnosť od 30.12.1948
Účinnosť od 31.12.1948

290.

Nariadenie ministra financií

zo dňa 29. decembra 1948

o zdanení zásob tovaru všeobecnou daňou.

Minister financií nariaďuje podľa § 38, písm. a) zákona zo dňa 21. decembra 1948, č. 283 Sb., o všeobecnej dani:


§ 1.

(1) Všeobecnej dani zo zásob (ďalej len „daň zo zásob“) podlieha tovar, uvedený v dieli A sadzobníka všeobecnej dane, ktorý je dňa 31. decembra 1948 v podnikoch (závodoch) maloobchodných alebo veľkoobchodných, v podnikoch skladištných (v to počítajúc špeditérov), v remeselných podnikoch a v ostatných živnostenských podnikoch, u komisionárov, u jednateľov, v podnikoch ubytovacích alebo stravovacích, v preprave, na Osídlovacom úrade a Fonde národnej obnovy, na Národnom pôdohospodárskom fonde, na Národnej správe majetkových podstát majetkového úradu a Vysťahovaleckého fondu, v záložniach alebo dražobných sieňach. Nezáleží na tom, či je tovar určený na ďalší odbyt v nezmenenom stave, po opracovaní alebo po úprave, alebo či má slúžiť na ďalšiu výrobu, spotrebu alebo iné použitie v podniku, pokiaľ nie je nič iné ustanovené v odseku 2.

(2) Dani zo zásob nepodlieha tovar, používaný alebo určený v podniku ako prevádzkový alebo ako iné podnikové zariadenie. V záložniach podliehajú dani zo zásob iba predmety už prepadlé.

§ 2.

(1) Daň zo zásob sú povinné platiť podniky, uvedené v § 1, ods. 1, keď ďalej nie je nič iné ustanovené.

(2) Daň zo zásob tovaru, ktorý je v preprave, sú povinní zaplatiť prijímatelia tovaru.

(3) Skladištné podniky a dražobné siene sú povinné platiť daň zo zásob iba z tovaru, ktorého majiteľ alebo uschovateľ im nie je známy. Z tovaru, ktorého majiteľ alebo uschovateľ je im známy, je povinný platiť daň zo zásob podnikateľ, ktorý je oprávnený s tovarom nakladať.

(4) Daň zo zásob nie sú povinné platiť:

a) pôdohospodárske podniky (podniky obhospodárujúce

pôdohospodársku pôdu),

b) peňažné podniky,

c) verejné liečebné a ošetrovacie ústavy,

d) obchodné podniky, a to len pri tovare, pri ktorom sú podľa dielu A sadzobníka všeobecnej dane daňovníkmi tejto dane,

e) verejné podniky [§ 3, ods. 2), písm. a) zákona o všeobecnej dani], pokiaľ ide o tovar, nachádzajúci sa v ich výrobniach alebo pre tieto výrobne určený.

§ 3.

Podkladom pre výpočet dane zo zásob sú druh, množstvo a cena tovaru, ktorý daňovník bol povinný uviesť v súpise zásob, vyhotovenom podľa vyhlášky ministerstiev vnútorného obchodu, zahraničného obchodu, priemyslu, výživy, vnútra a financií zo dňa 24. decembra 1948, č. 3290 Ú.l. I, o súpise zásob tovaru, o zákaze premiesťovania tovaru a o prechodnom uzavretí obchodov.

§ 4.

(1) Sadzba dane pri zásobách v maloobchodných podnikoch (závodoch), vo výrobných, remeselných podnikoch a v ostatných podnikoch (závodoch), uvedených v § 1, ods. 1, okrem podnikov veľkoobchodných a komisionárskych, je:

1. z tovaru, ktorý dosiaľ podliehal 1%nej dani z obratu, 1% z ceny,

2. z tovaru, ktorý dosiaľ podliehal 3%nej dani z obratu, 3% z ceny,

3. z tovaru, menovaného v pripojenom Osobitnom sadzobníku všeobecnej dane zo zásob, ktorý je súčiastkou tohto nariadenia, sa vypočítaná daň podľa č. 1 alebo 2 zvyšuje o sumu, vypočítanú z predajnej ceny podľa tohto osobitného sadzobníka.

(2) Cenou podľa odseku 1 sa rozumie:

a) cena obstarávacia pri tovare (surovinách, polotovaroch a pod.) pre vlastnú výrobu alebo spracovanie,

b) cena predajná pri tovare vyrobenom alebo kúpenom pre ďalší predaj,

c) cena všeobecná, keď nie je cena obstarávacia alebo predajná známa.

(3) Prepychová daň nie je súčiastkou ceny.

§ 5.

(1) Sadzba dane zo zásob tovaru vo veľkoobchodných podnikoch (závodoch) je rovnaká ako sadzba všeobecnej dane, uvedená pre dotyčný druh tovaru v dieli A sadzobníka všeobecnej dane; daň sa vypočíta z nákupnej ceny, upravenej spôsobom, uvedeným v § 2 vyhlášky Najvyššieho cenového úradu zo dňa 22. decembra 1948, č. 3315 Ú.l. I.

(2) Ustanovenie odseku 1 platí obdobne pre komisionárov.

§ 6.

Vypočítanie dane zo zásob podľa §§ 4 a 5 vyznačí podnik, povinný platiť túto daň, v súpise zásob tovaru (§ 3). Takto doplnený súpis odošle v jednom vyhotovení do 10. januára 1949 daňovej správe, príslušnej podľa miesta, v ktorom je samostatný závod (odbočka), ktorý súpis vykonal.

§ 7.

(1) Daň zo zásob sa platí osobitne za každý samostatný závod (odbočku) príslušnej daňovej správe osobitným šekovým vplatným lístkom Poštovej sporiteľne. Odchýlky od tohto ustanovenia povolí Ministerstvo financií alebo úrad na toto splnomocnený.

(2) Daň zo zásob podľa § 4, ods. 1, č. 1 alebo 2 je splatná dňa 31. januára 1949, daň zo zásob podľa § 4, ods. 1, č. 3 a podľa § 5 je splatná dňa 31. marca 1949.

(3) Ak nebola splatná daň zo zásob odvedená včas, je daňovník povinný zaplatiť zo sumy, nezaplatenej včas, 5% zvýšenie, a to bez ujmy prípadného trestného stíhania.

§ 8.

Konanie alebo opomenutie, ktoré sa protiví ustanoveniam tohoto nariadenia, stíha sa a trestá sa podľa §§ 28-30 zákona o všeobecnej dani.

§ 9.

V prípadoch týmto nariadením neupravených platia obdobne ustanovenia zákona o všeobecnej dani.


§ 10.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 31. decembra 1948.


Zápotocký v. r.

Dr. Dolanský v. r.


Príloha nariadenia č. 290/1948 Sb.

OSOBITNÝ SADZOBNÍK všeobecnej dane zo zásob.

Položka Predmet dane: Sadzba
v %
z predajnej
ceny
  I. Tovar textilný a konfekčný. 
1 Priadza, tiež nite a prírodný hodváb smotaný alebo niťovaný
(filovaný)
40
  Pripomienka:
Pri priadzi na viazanie snopov (samoviazačský motúz) a pri
povrieslach s kolíkmi je sadzba dane zo zásob 3 %.
 
2 Bavlnené tkaniny (tiež pomiešané s umelou strižou) a tkaniny
z umelej striže:
 
  1. flanelové vložky do zavinovačiek (kalmuk) 10
  2. kord-zamat (manchester). dušester, velvetín, dyftín, fustián,
glot na pracovné pláste, látky na plášte do dažďa, tkaniny na
šatky na hlavu, bielizňová a povlaková véba, bielizňové flanely,
pánske košeľoviny, pánske spodkoviny, tkaniny na nočnú bielizeň
(pyžama) zimné (flanely, barchety), látky na šnurovačky, pod-
šívky, vložkové látky (odevné, do košieľ, clo kravát), tkaniny na
prachovky, na umývacie handry, na hrubé prikrývky, na preší-
vané prikrývky, tkaniny na prápory, tkaniny na potítka.
20
  3. potlačené bavlnené molinos vytlačenou značkou „Lido" 26
  4. cajgové tkaniny, šatovky (moliná, okrem molina uvedeného pod
č. 3, kartúny, delény, flanely, barchety), zásteroviny, tkaniny
na župany, tkaniny na osušovačky a žinky (tetra), šifón na bielizeň,
tkaniny na dámsku a detskú bielizeň, tkaniny na obrusy,
obrúsky, uteráky a utierky, tkaniny frotté (na osušovačky, ute-
ráky, žinky a i.), tkaniny na flanelové prikrývky, tkaniny na šály
30
  5. zamaty, tkaniny na kroje, tkaniny na vreckovky, sýpkoviny,
tkaniny na prevliečky (kanafas, damašek), krajčírsky kanafas
40
  6. tkaniny na nočnú bielizeň (pyžama) letnú (popelíny, zefíry,
oxfordy a i.), tkaniny na cestovné prikrývky, látky na záclony
50
  7. nábytkové látky 100
  8. dekoračné látky 450
  9. pikír pre kožusníkov 700
  Pripomienka:
Prikrývky (flanelové, cestovné, hrubé), prehozy, obrusy, obrúsky,
uteráky, osušovačky, utierky, prachovky, handry na umývanie;
šatky, šály a vreckovky sa posudzujú ako tkaniny a platia preto
pre ne sadzby ustanovené pre tkaniny.
 
3 Ľanové tkaniny (tiež pomiešané a umelou strižou): 
  1. tkaniny na uteráky a utierky 10
  2. tkaniny na obrusy a obrúsky 20
  3. šatovky, košeľoviny, tkaniny na prestieradlá, chrániče na pokrovce 30
  4. tkaniny na vystužovanie, krajčírsky kanafas 40
  5. tkaniny na slamníky 150
  6. dekoračné a nábytkové látky 280
  7. tkaniny na matrace 445
  Pripomienka:
Uteráky, utierky, obrusy, obrúsky a prestieradlá sa posudzujú
rovnako ako tkaniny a platia preto pre ne sadzby ustanovené
pre tkaniny.
 
4 Vlnené tkaniny (tiež pomiešané s umelou strižou): 
  1. dámske šatovky, pánske oblekové látky, dámske kostýmové látky,
látky na čiapky, tkaniny na dámske letné pláste, na pánske zim-
níky, na dámske zimné plášte, vložkové látky, šály, šatky, pri-
krývky a hune, tkaniny na sály, šatky, prikrývky a hune .
40
  2. tkaniny na pánske svrchníky a prevlečníky 50
  3. nábytkové a dekoračné látky 210
  Pripomienka:
Za vlnené tkaniny sa pokladajú tkaniny, ktoré obsahujú viac ako
3 % vlny česanej alebo trhanej.
 
5 Tkaniny hodvábne (z prírodného alebo umelého hodvábu alebo z obi-
dvoch druhov hodvábov), tiež pomiešané s umelou strižou:
 
  1. látky na šnurovačky 20
  2. látky na bielizeň, šatky a šály, tiež látky na ne, látky na kra-
vaty, tkaniny na plášte do dažďa, látky na prežívané prikrývky
30
  3. podšívky, krojové brokáty 40
  4. dámske šatovky 50
6 Stávkový a pletený tovar 10
7 Tovar stuhový, tiež vyšívaný:  
  1. bavlnený 30
  2. ostatný 40
8 Tyl a sieťovité látky, tkané na spôsob tylu, ďalej čipky a výšivky,
tiež vzdušné vyšívanie (leptaný tovar)
30
9 Záclony (stóry, vitrážky a podobné veci) a nábytkové sieťky, zhoto-
vené na spôsob bobinetu alebo čipiek, odmerane tkané, všetko ba-
vlnené
50
10 Tovar prámikársky, tiež nášivky zo šnúr. bíz, ženiliek a podobných prámikov: 
  1. bavlnený30
  2. ostatný 40
11 Pokrovce 100
12 Umelé kvetiny a ich súčiastky z látok textilných 15
13 Perá ozdobné, upravené a práce z týchto pier 20
14 Umelá kožušina z peria30
15 Polotovary na klobúky (šišaky, kapelíny), ďalej klobúky všetkých
druhov (tiež čiapky a fezy), nespojené s kožušinami
20
16 Vejáre 30
17 Vrchné šatstvo (ťažká konfekcia), nespojená s kožušinami: 
 1. pracovné odevy označené značkou ,.JPO": 
  a) z režného molina 30
  b) z režného kepru 35
  c) z farbeného kepru 44
  2. šaty a zástery označené značkou „JPO": 
  a) šaty 28
  b) zástery 50
  3. ostatné vrchné šatstvo 25
18 Spodné šatstvo, bielizeň, tovar výstrojný a iné veci šité z látok, ne-
spojené s kožušinami:
 
  1. bielizeň šitá z látok stávkových 10
  2. pánske a chlapčenské košele a pánske spodky, všetko z látok 
  a) bavlnených 20
  b) iných 30
  3. pánske pyžamá z látok : 
  a) bavlnených 50
  b) iných 30
  4. viazanky (kravaty) a motýlky z látok 
  a) z prírodného hodvábu 200
  b) iných 100
  5. záclony, stóry a závesy 50
  6. povlaky na podušky, povlaky na periny, povlaky na plumeau
(postelové nánožníky), kapne, sýpky (plnené alebo neplnené)
40
  7. prežívané alebo páperové prikrývky a spacie vrecia, všetko z látok 
  a) hodvábnych (z prírodného alebo umelého hodvábu alebo
z obidvoch druhov hodvábu)
30
  b) iných 20
  8. slamníky a klinové podhlavníky:  
  a) plnené 60
  b) neplnené 150
  9. matrace: 
  a) plnené 180
  b) neplnené 445
  10. ostatná konfekcia (dámske a dievčenské košele, kombiné, noha-
vičky, súpravy, podprsenky, zástery, dámske, dievčenské a chlap-
čenské pyžamá, plissé, závoje, rysky, čelenky atď.)
30
  Pripomienka:
Pri vreciach (okrem spacích vriec), bandáží a ortopedických po-
trieb je sadzba dane zo zásob 3 %
 
  II. Guma a výrobky z nej. 
19 Pneumatiky (duše a plášte): 
  1. pre bicykle iné ako na poukaz 150
  2. pre motocykle:  
 a) na poukaz50
  b) ostatné 100
  3. pre osobné automobily 100
20 Gumová obuv tiež spojená s textilným tovarom lebo s kožou: 
  1. ľahká vychádzková obuv (tenisky, trampky): 
  a) na poukaz 6
  b) ostatná 275
  2. celogumová vychádzková obuv (galoše, prezúvky, obuv na kú-
panie, kozáčky, wellingtonky):
 
  a) na poukaz 12
  b) ostatná 290
  3. celogumová obuv pracovná (čižmy, obuv rybárska), iná ako na
poukaz
355
21 Tenisové lopty 55
22 Gumový textilný tovar ako pružné stuhy a prámiky pre plecnice, pod-
väzky, pružné pútka ku plecniciam, guľatá guma, pružné tkaniny,
bokovky, pančuchy, opradené gumové nite a pod.
30
  Tkaniny a stávkový tovar pogumovaný, pogumované odevy: 
  1. z prírodného alebo z umelého hodvábu 50
  2. vlnený40
  3. bavlnený a iný30
  III. Koža a kožený tovar. 
21 Koža svršková, podšívková a spodková pre obuvníkov330
25 Koža brašnárska, odevnícka, špeciálna, pergamen65
26 Koža rukavičkárska30
27 Kožená galanteria (aktovky, kabelky, púzdra, necessairy, kufry a pod.) 
  1. z kože okrem štiepenky 100
  2. zo štiepenky alebo imitácie kože 45
28 Obuv kožená tiež spojená s textilným tovarom lebo s inými látkami: 
  1. športová: 
  a) na poukazy 10
  b) ostatná 400
  2. vychádzková s koženou podošvou: 
  a) pánska:  
 1. na poukazy14
  2. ostatná 450
  b) chlapčenská:  
 1. na poukazy14
  2. ostatná 360
  c) dámska:  
 1. na poukazy28
  2. ostatná 440
  d) detská iná ako na poukazy 285
  3. vychádzková s gumovou podošvou: 
  a) pánska:  
 1. na poukazy14
  2. ostatná 325
  b) chlapčenská:  
 1. na poukazy14
  2. ostatná 320
  c) dámska:  
 1. na poukazy28
  2. ostatná305
  d) detská iná ako na poukazy 15
  4. vychádzková ľahká:  
 a) pánska:  
 1. na poukazy4
  2. ostatná 210
  b) dámska:  
 1. na poukazy6
  2. ostatná 270
  c) detská:  
 1. na poukazy6
  2. ostatná 240
  5. domáca:  
 a) pánska: 
 1. na poukazy40
  2. ostatná 410
  b) dámska:  
 1. na poukazy50
  2. ostatná 375
  c) detská:  
 1. na poukazy14
  2. ostatná 340
  d) capačky:  
 1. na poukazy14
  2. ostatné 235
29 Kožené rukavice 
  1. zimné pánske 100
  2. ostatné pánske rukavice a dámske rukavice 50
30 Kožené šatstvo 115
  IV. Kožušiny a tovar kožušnícky. 
31 Kožušiny upravené, nekonfekcionované, t. j.: kožušiny celkom alebo
čiastočne vyrobené, tiež farbené, z koží obyčajných (t. j. iných koží
ako jemných)
50
32 Kožušiny upravené, nekonfekcionované, t. j.: kožušiny celkom alebo
čiastočne vyrobené, tiež farbené, z koží jemných, t. j. z koží uvede-
ných v pol. 551 dielu A sadzobníka všeobecnej dane
100
33 Kožušiny konfekcionované ako dámske kožuchy, pánske kožuchy,
detské kožuchy bez ohľadu, či je kožušina navrchu alebo či je iba ako
podšívka; goliere, boa a ozdobné kožušiny všetkých druhov, rukáv-
niky, kožušinové prikrývky, podložky, kožušinové odevy, kožušinové
rukavice, kožušinová obuv a pod. bez ohľadu na spojenie s textilným
tovarom z koží obyčajných
50
34 Kožušiny konfekcionované ako dámske kožuchy, pánske kožuchy,
detské kožuchy bez ohľadu, či je kožušina navrchu alebo či je ako
podšívka; goliere, boa a ozdobné kožušiny všetkých druhov, rukáv-
niky, kožušinové čiapky, nánožníky, kožušinové prikrývky, podložky,
kožušinové odevy, kožušinové rukavice, kožušinová obuv a pod. bez
ohľadu na spojenie s textilným tovarom z koží jemných uvedených
v pol. 551dielu A sadzobníka všeobecnej dane
100
  V. Sklo a sklený tovar. 
35 Zaváráčky 100
36 Lustre 145
37 Olovnaté sklo zušľachtené 115
38 Perly, roccail. chatony atď.110
39 Figurky, kvetiny 100
  VI. Tovar hlinený. 
40 Porcelánové nádobie25
  VII. Železo, obyčajné kovy a tovar z nich. 
41 Nádobie a nádoby z nerezu, hliníku alebo jeho sliatín, nádiobie a ná-
doby pocínované (okrem mliekárskych kaňví), kuchynské strojky
a svietidlá, tiež súčiastky menovaných predmetov
20
  Pripomienka:
Elektrické nádobie viď pol. 53.
Elektrické kuchynské strojky viď pol. 49.
Elektrické svietidlá viď pol. 52.
 
42 Plynové spotrebiče pre domácnosť, piecky a variče na tekuté, alebo
plynotvorné palivá, smaltované sporáky pre domácnosť (tiež ply-
nové), pece (okrem nesmaltovaných pecí plechových), tiež sú-
čiastky menovaných predmetov
50
  Pripomienka:
Elektrické pece sálavé a akumulačné viď pol. 53.
 
43 Kovové perly, tovar galanterný a bižuterný, tiež jeho súčiastky 50
44 Zapalovače (okrem kresadiel), tiež elektrické a ich súčiastky 10
45 Tovar nožiarsky (nože, vidličky, jedácie lyžice, vreckové nože, žaby-
kláče, nožnice, tiež hrubé nože a nožnice pre potrebu živnostenskú
a pôdohospodársku, strúhadlá, škrabačky, orezávadlá, britvy, prí-
stroje na holenie a čepeľky do nich atď.), i súčiastky nožiarskeho
tovaru
50
46 Bouillons, cetinky (tiež lístkové) a pradivo, všetko kovové 20
47 Kovový tovar leonský 45
  VIII. Stroje, prístroje a ich súčiastky, tiež nástroje a hodiny. 
48 Šijacie stroje pre domácnosť (rodinné) 50
49 Elektromechanické spotrebovače pre domácnosť: 
  1. umývačky nádobia a roboty, tiež ich súčiastky 50
  2. pračky, ľadničky (chladičky), vyssavače prachu, leštiče parkiet,
stolné ventilátory, kuchynské strojky a mlýnky, vysušovače
vlasov, tiež súčiastky uvedených prístrojov
100
50 Rádiotelefonné, rádiotelegrafné a televízne prístroje prijímacie,
elektrické tlampače, elektrónkové zosilovače, tiež súčiastky uvedených
predmetov (na pr. otočné kondenzátory, samoindukčné cievky, slabo-
prúdne variometre, detektory, odlaďovače, vlnometre, montované
antény)
50
51 Gramofóny, mechanické i elektrické, tiež montované s rádiotelefon-
nými prístrojmi alebo elektrónkovými zosilovačmi, hracie prístroje
a strojky, ako ai súčiastky uvedených prístrojov
100
52 Elektrické svietidlá (tiež lustre): 
  1. montované s rádiotelefonnými prístrojmi alebo elektrónkovými
zosilovačmi. tiež ich súčiastky
100
  2. ostatné a ich súčiastky 20
  Pripomienka:
Pri svietidlách verejného osvetlenia, lekárskych operačných
lámp i reflektorov a pri röntgenových lámp je sadzba dane
zo zásob 3%.
 
53 Elektrické spotrebiče pre domácnosť nespojené s elektrickými mo-
tormi: sporáky, kaňvice, hrnce, opekáče, rošty, ražne, teplomety,
pece sálavé, pece akumulačné, zásobníky teplej vody, tiež súčiastky
uvedených predmetov
50
54 Divadelné, turistické a poľovnické kukadlá (triedre), fotografické
prístroje, zväčšovacie prístroje, premietacie a prehliadacie prístroje
statické, prijímacie a premietacie prístroje pre úzký film (najviac
16 mm), tiež zvukové, súčiastky a príslušenstvá uvedených prístrojov
(objektívy, filtre, predsádkové šošovky, samospúšte, diaľkomery,
fotometre, expozimetre, hľadáčky atď.) presne vypracované optické
hračky a ich súčiastky
50
55 Hodiny kuchynské, stolné, nástenné a budíky (okrem budíkov
cestovných)
50
  IX. Vozidlá. 
56 Bicykle iné ako na poukaz 100
  X. Chemia. 
57 Benzín nefarbený pre osobná autá a rnotocykle 6 Kčs/1 liter
58 Petrolej 2,85 Kčs/liter
59 Mydlo obyčajné (základné, jadrové, priemyslové, marseillské, maz-
lavé a pod.), vločky mydlové, mydlo práškové, mleté, mydlo medici-
nálne a dezinfekčné, mydlo na holenie, pracie prášky mydlové a ná-
hradky mydla, práškové šampóny na vlasy — všetko vydávané mimo
prídelu
 
60 Jemné mydlové výrobky, t. j. mydla navoňané, toaletné, kozmetické,
detské a pod., šampóny na vlasy, tekuté, navoňané výrobky z mydla
navoňané náhradky mydla, krémy na holenie — všetko vydávané
mimo prídelu
300
61 Fotografické platne neosvetlené všetkých druhov, fotografické filmy
neosvetlené všetkých druhov, papiere fotografické všetkých druhov
100
62 Fotografické lučebniny upravené pre drobný predaj (vývojka, ústa-
lovač, senzibilátory, desenzibilátory, tónovače, zosilovače, zoslabovače,
chemikálie fotoreprodukčné a pod.)
100