Zákon č. 20/1948 Zb.Zákon, kterým se mění a doplňují některé předpisy o poplatcích soudních a za ověření podpisů.

Čiastka 10/1948
Platnosť od 05.03.1948 do31.12.1950
Účinnosť od 20.03.1948 do31.12.1950
Zrušený 173/1950 Zb.

20

ZÁKON

ze dne 3. února 1948,

kterým se mění a doplňují některé předpisy o poplatcích soudních a za ověření podpisů.

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


ODDÍL I

Soudní poplatky.

ČÁST PRVNÍ

Soudní poplatky v zemích České a Moravskoslezské

§ 1

Nařízení ze dne 15. září 1915, č. 279 ř. z., o soudních poplatcích (dále jen „nařízení“) a sazba k němu připojená (dále jen „sazba“), zákon ze dne 25. ledna 1922, č. 38 Sb., zákon ze dne 16. července 1931, č. 120 Sb., a zákon ze dne 21. prosince 1935, č. 255 Sb., se mění a doplňují podle dalších ustanovení §§ 2 až 8.

§ 2

Sazby pevných poplatků a jejich nejnižší a nejvyšší výměry, platné v den 29. září 1938, se zvyšují o 150 % s výjimkami uvedenými v §§ 3 až 6.

§ 3

(1) Zvýšení poplatku z podání stanovené v poznámce 3 k saz. pol. 1 činí bez zřetele na hodnotu předmětu sporu 12 Kčs. V třetí větě poznámky 2 k saz. pol. 16 se vypouštějí slova: „s tou odchylkou, že zvýšení poplatku činí 5 Kč.“

(2) Poznámka 4 k saz. pol. 1 se doplňuje takto: „haléřové částky se však zaokrouhlí nahoru na celé Kčs“.

(3) Poplatek 5 Kčs stanovený v poznámkách 2 k saz. pol. 8, 15 a 24, v saz. pol. 16, písm. a) a 17, písm. a) a v poznámkách 1 k saz. pol. 16, 29 a 31 se zvyšuje na 12 Kčs.

(4) Poplatek 20 Kčs stanovený v saz. pol. 29, písm. b) se zvyšuje na 60 Kčs.

(5) Poplatek 40 Kčs stanovený v saz. pol. 30, písm. c) se zvyšuje na 120 Kčs.

(6) Poplatky 15 Kčs stanovené v saz. pol. 31 se zvyšují na 40 Kčs.

§ 4

Sazba stanovená v saz. pol. 6, písm. D, c) se nahrazuje touto sazbou:

„do 1.000 Kčs včetně5 Kčs
přes 1.000 Kčs 2.000 15
2.000 5.000 25
5.000 10.000 40
10.000 20.000 60
20.000 100.000 80
100.000 120„."

§ 5

Pevné poplatky stanovené v saz. pol. 6, písm. A a C, 26, 27, 29, písm. a) a 30, písm. a) se nezvyšují.

§ 6

(1) Hodnota předmětu sporu 15.000 Kčs uvedená v saz. pol. 6, písm. A se zvyšuje na 30.000 Kčs.

(2) Nejvyšší výměry poplatků stanovené v saz. pol. 6, písm. B, D, b) a E, a), odst. 2 a v saz. pol. 7, písm. a), č. 2 se zvyšují z 200 Kčs na 400 Kčs, z 50 Kčs na 120 Kčs a ze 100 Kčs na 250 Kčs.

(3) Hodnoty stanovené v § 15 a § 17, odst. 2 nařízení ve znění čl. I, odst. 1 zákona č. 120/1931 Sb. se zvyšují z 300 Kčs na 500 Kčs, z 2.000 Kčs na 5.000 Kčs a z 10.000 Kčs na 20.000 Kčs.

§ 7

(1) V § 13 nařízení se připojuje další odstavec tohoto znění:

(4) Použije-li obchodník nebo živnostník obchodního dopisu, podmínečně od poplatku osvobozeného, jako důkazního prostředku v civilním sporu nebo v exekučním řízení, podléhá tento dopis poplatku podle povahy právního jednání osvědčeného v něm, avšak jen podle hodnoty předmětu sporu. Zapraviti poplatek je povinen ten, kdo dopisu použil, a to kolkovými známkami nalepenými na dopis. Přesahuje-li poplatek 300 Kčs, může býti zaplacen také přímo po vyměření; v tomto případě je poplatník povinen ohlásiti dopis před použitím bernímu (poplatkovému) úřadu k vyměření poplatku. Při nesplnění poplatkové nebo ohlašovací povinnosti se vyměří bez zavedení trestního řízení zkrácený poplatek čtyřnásobnou částkou."

(2) V § 14, odst. 5 nařízení se slova „a v § 13, odstavci 2" nahrazují slovy „a v § 13, odst. 2 a 4."

§ 8

Ustanovení čl. I, odst. 31 zákona č. 120/1931 Sb. se zrušuje.

§ 9

Ministr financí se zmocňuje, aby v dohodě s ministrem spravedlnosti upravil a v jazyce českém ve Sbírce zákonů a nařízení vyhlásil závazné znění

a) nařízení a sazby, jak vyplývá ze změn provedených zákony vydanými za účinnosti nařízení a tímto zákonem,

b) prováděcího předpisu k nařízení.

ČÁST DRUHÁ

Soudní poplatky na Slovensku

§ 10

Zák. čl. XLIII/1914, o soudních poplatcích (dále jen „zákonný článek"), zákon č. 38/1922 Sb., zákon ze dne 17. března 1925, č. 60 Sb., o poplatcích v řízení před rozhodčím soudem plodinové bursy v Bratislavě, zákon č. 120/1931 Sb. a sazebník k němu připojený a zákon č. 255/1935 Sb. se mění a doplňují podle dalších ustanovení §§ 11 až 20.

§ 11

Sazby pevných poplatků a jejich nejnižší a nejvyšší výměry, platné v den 29. září 1938, se zvyšují o 150 % s výjimkami uvedenými v §§ 12 až 18.

§ 12

(1) Poplatek 30 h se zvyšuje všude na 1 Kčs.

(2) Poplatek 4 Kčs stanovený v čl. 2, písm. B, č. III, odst. 2 zákona č. 38/1922 Sb. se zvyšuje na 12 Kčs.

(3) Poplatky 15 Kčs stanovené v čl. 3, § 1 zákona č. 38/1922 Sb., ve znění čl. IV, č. 1, písm. A zákona č. 120/1931 Sb., se zvyšují na 40 Kčs.

(4) Poplatek 5 Kčs stanovený v § 2, odst. 3 zákona č. 60/1925 Sb., ve znění čl. III, č. 3 zákona č. 120/1931 Sb., se zvyšuje na 12 Kčs.

§ 13

(1) Pevné poplatky stanovené v § 1, odst. 1, písm. a) zákona č. 60/1925 Sb., ve znění čl. III, č. 1, písm. a) zákona č. 120/1931 Sb. a § 2, odst. 7 zákona č. 255/1935 Sb., se nezvyšují; tam uvedená hodnota předmětu sporu 15.000 Kčs se zvyšuje na 30.000 Kčs.

(2) Nejvyšší výměra poplatku stanovená v § 1, odst. 1, písm. b) zákona č. 60/1925 Sb. se zvyšuje na 400 Kčs.

§ 14

Sazba stanovená v § 11 zákonného článku se nahrazuje touto sazbou:

„do 100Kčs1 Kčs
přes100 Kčs4003 „
4001.0005 „

za každých dalších třebas jen započatých 1.000 Kčs vždy o 5 Kčs více, nejvýše však 400 Kčs."

§ 15

(1) Pevné poplatky ze soudních rozhodnutí stanovené v § 12, odst. 1 a 2 a § 13, odst. 3 zákonného článku se zvyšují na 30 Kčs a poplatek stanovený v § 12, odst. 4 zákonného článku na 15 Kčs.

(2) Hodnota předmětu sporu uvedená v § 12, odst. 1, druhé větě zákonného článku se zvyšuje na 4.000 Kčs.

§ 16

(1) Ustanovení § 14 zákonného článku se mění a zní:

„Z rozsudků první stolice, vyjímajíc ty, které jsou uvedeny v § 11, § 12, odst. 1 a § 13, odst. 3, je zapraviti podle hodnoty předmětu sporu nebo řízení

do100Kčspoplatek2 Kčs
přes100 Kčs400 6 „
400 1.000 15 „
za každých dalších třebas jen započatých 1.000 Kčs až do 20.000 Kčs vždy o 15 Kčs více, přes 20.000 Kčs až do 200.000 Kčs 1,5 %
200.000 2 %."

(2) Ustanovení § 15 zákonného článku se mění a zní:

„Poplatku stanovenému pro rozsudky soudů první stolice podléhají i rozsudky soudů odvolacích a dovolacích stolic, zvýšila-li se po vynesení rozsudku první stolice hodnota předmětu sporu nebo řízení (§ 35); do tohoto poplatku se započítá poplatek zaplacený z rozsudku první stolice."

§ 17

Ustanovení § 16, odst. 2 zákonného článku se mění a zní:

„Z prvního povolení exekuce podle jiných listin, než těch, které jsou uvedeny pod č. 1, a z rozsudků ve sporu vylučovacím (§ 94 zák. čl. LX/1881) a o zrušení exekuce na nemovitosti (§ 168 zák. čl. LX/1881) jest zapraviti poplatek stanovený v § 11, z prvního povolení exekuce však nejvýše 120 Kčs."

§ 18

Pevný poplatek z plné moci stanovený v § 29 zákonného článku se zvyšuje na 12 Kčs.

§ 19

Hodnoty stanovené v § 34 zákonného článku se zvyšují z 1.000 Kčs na 5.000 Kčs a ze 2.500 Kčs na 20.000 Kčs.

§ 20

(1) Zrušují se:

1. čl. IV, č. 5 zákona č. 120/1931 Sb.;

2. § 2, odst. 6 zákona č. 255/1935 Sb.;

3. § 23 zákona ze dne 19. února 1946, č. 32 Sb., o sjednocení a úpravě některých poplatkových předpisů.

(2) V čl. II, písm. B, č. 6 zákona č. 120/1931 Sb. se vypouštějí slova: „a ze 4 Kč na 5 Kč, posléze uvedený poplatek však jen při hodnotě sporu přes 2.000 Kč."

(3) Ustanovení §§ 27, 28 a 30 zákona ze dne 27. ledna 1942, č. 14 Sl. z., o změně a doplnění některých právních předpisů o poplatcích, a čl. V zákona ze dne 28. října 1943, č. 138 Sl. z., o změně některých právních předpisů o poplatcích, pozbývají použivatelnosti.

§ 21

Ministr financí se zmocňuje, aby v dohodě s ministrem spravedlnosti a po slyšení pověřence financí upravil a v jazyce slovenském ve Sbírce zákonů a nařízení vyhlásil závazné znění

a) zákonného článku, jak vyplývá ze změn provedených zákony vydanými za účinnosti zákonného článku a tímto zákonem,

b) prováděcího předpisu k zákonnému článku.

ČÁST TŘETÍ

Předpisy pro celý stát

§ 22

V § 1 zákona č. 255/1935 Sb. se vypouštějí slova: „až do další zákonné úpravy."

ODDÍL II

Poplatky za ověření podpisů

§ 23

(1) Ověření podpisu strany nebo současné ověření několika podpisů stran na vkladních listinách podléhá poplatku

8 Kčs, provádí-li je soud, a

2 Kčs, provádí-li je notář.

(2) Tím se doplňuje saz. pol. 17/66 popl. zákona a saz. pol. 11/45 a 24/65 popl. pravidel.

(3) Zákon ze dne 25. července 1871, č. 1 ř. z. z roku 1872, jímž se změňuje 66. tarifová položka zákona ze dne 13. prosince 1862, č. 89 ř. z., se zrušuje.


ODDÍL III

Závěrečná ustanovení

§ 24

Tento zákon nabývá účinnosti 15. dne po vyhlášení; provede jej ministr financí v dohodě se zúčastněnými ministry.


Dr. Beneš v. r.

Gottwald v. r.