Vyhláška č. 227/1948 Zb.Vyhláška, ktorou sa uvádza v dočasnú platnosť Dodatková dohoda k obchodnej dohode medzi republikou Československou a Nizozemskom zo dňa 20. januára 1923, podpísaná v Haagu dňa 24. júna 1948.

Čiastka 83/1948
Platnosť od 09.10.1948 do19.12.1968
Účinnosť od 09.10.1948 do19.12.1968
Zrušený 90/1969 Zb.
Redakčná poznámka

Dodatková dohoda sa uvádza v dočasnú platnosť dňom 20. apríla 1948.

227

Vládna vyhláška

zo dňa 13. augusta 1948,

ktorou sa uvádza v dočasnú platnosť Dodatková dohoda k obchodnej dohode medzi republikou Československou a Nizozemskom zo dňa 20. januára 1923, podpísaná v Haagu dňa 24. júna 1948.

Podľa § 1 zákona zo dňa 4. júla 1923, č. 158 Sb., o dočasnej úprave obchodných stykov s cudzinou, a podľa čl. VII zákona zo dňa 22. júna 1926, č. 109 Sb., ktorým sa čiastočne mení zákon o colnom sadzobníku pre československé colné územie a colný sadzobník a vydávajú ustanovenia o úprave obchodných stykov s cudzinou, vyhlasujem:

Podľa usnesenia vlády Československej republiky zo dňa 26. júla 1948 a so súhlasom prezidenta republiky uvádza sa v dočasnú platnosť dňom 20. apríla 1948 Dodatková dohoda k obchodnej dohode medzi republikou Československou a Nizozemskom zo dňa 20. januára 1923, podpísaná v Haagu dňa 24. júna 1948. Táto dodatková dohoda sa vyhlasuje v prílohe Sbierky zákonov.*)

Zápotocký v. r.

Príloha

Dodatková dohoda

k obchodnej dohode medzi republikou Československou a Nizozemskom

zo dňa 20. januára 1923.

Vláda republiky Československej a vláda kráľovstva Nizozemského po podpísaní Protokolu o uvedení v dočasnú účinnosť Všeobecnej dohody o clách a obchode, ktoré se staly autentickými Záverečným aktom, prijatým pri zakončení druhého zasadania Prípravného výboru Konferencie Spojených národov o obchode a zamestnanosti a podpísaným dňa 30. októbra 1947 v Ženeve, dohodly sa na týchto opatreniach:

Čl. I.

Odo dňa uvedenia v účinnosť (i dočasnú) Všeobecnej dohody o clách a obchode oboma smluvnými stranami smluvné sadzby, stanovené v Dodatkovej dohode zo dňa 9. apríla 1934 k obchodnej dohode medzi republikou Československou a kráľovstvom Nizozemským, podpísanej v Haagu dňa 20. januára 1923, nebudú naďalej uplatňované.

Obe vlády sa shodly na tom, že dovozné clo na syry „Edam" a „Gouda" nizozemského pôvodu, stanovené v Dodatkovej dohode zo dňa 1. decembra 1931, bude stanovené so zreteľom na všeobecnú revalorizáciu československého colného sadzobníka sadzbou 500 Kčs za 100 kg.

Čl. II.

V prípade, že by jedna z oboch smluvných strán prestala aplikovať Všeobecnú dohodu o clách a obchode, obe vlády pristúpia k rokovaniu do šiestich mesiacov. Colné úľavy, stanovené Všeobecnou dohodou a sjednané v Ženeve medzi Československom a štátmi zvanými „Benelux" (Hospodárska Únia belgicko-luxemburská a Nizozemsko), zostanú v platnosti medzi oboma stranami až do začiatku účinnosti novej dohody, ktorú by uzavrely, vychádzajúc z priamych a nepriamych úľav, ktoré používajú v smysle Všeobecnej dohody. Jednako úľavy, stanovené Všeobecnou dohodou a sjednané v Ženeve medzi Československom a štátmi zvanými „Benelux", mohly by byť odvolané, keby v lehote dvoch mesiacov od začiatku rokovaní tieto rokovania neviedly k uzavretiu novej dohody.

Čl. III.

Vzhľadom na to, že počínajúc dňom 1. januára 1948 bol prijatý spoločný colný sadzobník kráľovstvom Nizozemským, kráľovstvom Belgickým a veľkovojvodstvom Luxemburským, je dohodnuté, že vlády belgická a luxemburská sa zúčastnia na rokovaniach uvedených v článku II.

Čl. IV.

Táto Dodatková dohoda bude ratifikovaná a ratifikačné listiny sa vymenia v Prahe v lehote čo najkratšej.

Bude mať tú istú dobu platnosti ako Obchodná dohoda zo dňa 20. januára 1923.

Nadobudne účinnosť štrnásť dní po výmene ratifikačných listín.

Jednako vstúpi v dočasnú účinnosť so zpätnou platnosťou odo dňa 20. apríla 1948.

Na dôkaz toho príslušní splnomocnenci, k tomu účelu náležite zmocnení, podpísali túto Dodatkovú dohodu.

Vyhotovené v Haagu vo dvoch exemplároch dňa 24. júna 1948.

Za vládu republiky Československej:

Dr. WELLNER v. r.

Za vládu kráľovstva Nizozemského:

H. v. BOETSELAER v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Na strane 1.