Nariadenie č. 229/1948 Zb.Nariadenie, ktorým sa vyhlasuje záväznosť niektorých noriem.

Čiastka 84/1948
Platnosť od 14.10.1948 do10.06.1951
Účinnosť od 14.10.1948 do10.06.1951
Zrušený 45/1951 Zb.

229

Nariadenie ministra techniky

zo dňa 20. septembra 1948,

ktorým sa vyhlasuje záväznosť niektorých noriem.

Minister techniky v dohode s ministrami národnej obrany, priemyslu, pôdohospodárstva, dopravy, pôšt a zdravotníctva nariaďuje podľa § 15, ods. 1, písm. f) zákona zo dňa 7. marca 1947, č. 42 Sb., o niektorých opatreniach v stavebníctve súvisiacich s dvojročným hospodárskym plánom, v znení zákona zo dňa 19. júla 1948, č. 177 Sb.:


§ 1

S výhradou ustanovenia § 2 sa vyhlasujú za záväzné tieto normy vydané Československou spoločnosťou normalizačnou, po prípade tiež Elektrotechnickým sväzom československým (ďalej len „normy"):

ČSN ESČ 231-1948 Hospodárna elektrizácia v budovách a v pôdohospodárstve,

ČSN 1440-1948 Liatinové odpadné rúry a tvarovky,

ČSN 1090-1948 Predpisy o betónových stavbách. Časť I. Navrhovanie betónových stavieb (II. revidované vydanie),

ČSN 1510-1948 Stavebné ocele a

ČSN 2042-1948 Drevené zárubne.

§ 2

(1) Ustanovenie I. diela vyhlášky ministra techniky zo dňa 16. marca 1948, č. 676 Ú. l. I, ktorou sa vydávajú pokyny a smernice pre navrhovanie a uskutočňovanie pozemných stavieb a vyhlasuje záväznosť niektorých noriem, o výhradách a obmedzeniach ustanovených so zreteľom na potrebné úspory hmôt a stavebných nákladov, zostávajú nedotknuté.

(2) Pokiaľ obsah niektorej z noriem je v rozpore s pokynmi alebo smernicami vydanými podľa § 15 zák. č. 42/1947 Sb., po prípade v znení zákona č. 177/1948 Sb., alebo s inými predpismi, platia tieto pokyny, smernice alebo iné predpisy. Ak si odporujú normy navzájom, platí norma vyhlásená za záväznú neskoršie.

§ 3

Stavebné plány, ktoré sa predložia na prerokovanie podľa stavebného poriadku alebo štatútu po 15. októbri 1948, nesmú byť v rozpore s obsahom noriem, a pri stavbách uskutočňovaných podľa týchto plánov treba sa riadiť normami.

§ 4

Povoľovať odchýlky z obsahu noriem prislúcha:

a) pokiaľ odchýlka má vplyv na nosnosť konštrukcií a bezpečnosť stavby (na príklad akosť stavebných hmôt a jej kontrola, dovolené namáhania, zaťaženia a ostatné predpoklady statického výpočtu, predpísaný spôsob vykonávania nosných konštrukcií), Ministerstvu techniky,

b) v ostatných prípadoch stavebnému úradu.


§ 5

Zrušuje sa:

a) pre železobetónové konštrukcie ustanovenie I. dielu, časti IV, oddielu I, písm. C (Statický výpočet a dovolené namáhania), č. 23 až 26 vyhlášky ministra techniky č. 676/1948 Ú. l. I s výnimkou ustanovenia, podľa ktorého pri konštrukciách pre pokojné použiteľné zaťaženie do 250 kg/m2 (včítane) smie napätie betónovej výstuže s oceľou 10002 a 10370 (čl. 35 ČSN 1090-1948) dostúpiť i pri zaťažení hlavnom 1400 kg/cm2; pre zaťaženie hlavné a vedľajšie sa však dovolené namáhania tej istej výstuže 1400 kg/cm2 nezvyšujú, a

b) ustanovenie II. dielu vyhlášky ministra techniky č. 676/1948 Ú. l. I, pokiaľ sa ním vyhlásila za záväznú norma ČSN 1090-1931 Predpisy o betónových stavbách I. Navrhovanie.

§ 6

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Zápotocký v. r.

Dr. Ing. Šlechta v. r.