Vyhláška č. 256/1948 Zb.Vyhláška o dodatkovej dohode k obchodnej a plavebnej smluve československo-juhoslovanskej zo dňa 14. novembra 1928, podpísanej v Prahe dňa 10. apríla 1948.

Čiastka 95/1948
Platnosť od 01.12.1948 do31.10.2004
Účinnosť od 16.12.1948 do31.10.2004
Zrušený 407/2005 Z. z.
Redakčná poznámka

Jej schválenie bolo notifikované juhoslovanskej vláde dňa 1. októbra 1948, ktorým dňom vstúpila podľa svojho znenia do medzinárodnej platnosti.

256

Vyhláška ministra zahraničných vecí

zo dňa 19. októbra 1948

o dodatkovej dohode k obchodnej a plavebnej smluve československo-juhoslovanskej zo dňa 14. novembra 1928, podpísanej v Prahe dňa 10. apríla 1948.


Dodatková dohoda k obchodnej a plavebnej smluve československo-juhoslovanskej zo dňa 14. novembra 1928, podpísaná v Prahe dňa 10. apríla 1948 a uvedená so súhlasom prezidenta republiky vládnou vyhláškou zo dňa 30. apríla 1948, č. 155 Sb. do dočasnej platnosti podľa § 1 zákona zo dňa 4. júla 1923, č. 158 Sb., o dočasnej úprave obchodných stykov s cudzinou, a podľa čl. VII zákona zo dňa 22. júna 1926, č. 109 Sb., ktorým sa čiastočne mení zákon o colnom sadzobníku pre československé colné územie a colný sadzobník a vydávajú ustanovenia o úprave obchodných stykov s cudzinou, bola dňa 20. júla 1948 schválená Národným shromaždením a dňa 6. septembra 1948 ratifikovaná prezidentom republiky. Jej schválenie bolo notifikované juhoslovanskej vláde dňa 1. októbra 1948, ktorým dňom vstúpila podľa svojho znenia do medzinárodnej platnosti.


Dr. Clementis v. r.