Zákon č. 321/1948 Zb.Zákon o Sbore uniformovanej väzenskej stráže.

Čiastka 109/1948
Platnosť od 31.12.1948
Účinnosť od 31.12.1948

321.

Zákon

zo dňa 22. decembra 1948

o Sbore uniformovanej väzenskej stráže.

Národné shromaždenie republiky Československej usnieslo sa na tomto zákone:


Časť I.

Ustanovenie organizačné.

§ 1.

(1) Zriaďuje sa verejný ozbrojený a jednotne organizovaný Sbor uniformovanej väzenskej stráže (ďalej len SVS). Jeho pôsobnosť sa vzťahuje na celé územie štátu.

(2) Úlohou SVS je správna a strážna služba pri výkone súdnej a inej väzby, vykonávanej vo väzenských ústavoch, a zaistenie bezpečnosti a poriadku v justičných budovách a v častiach budov, používaných justičnou správou. Podrobnejšie ustanovenie vydá minister spravodlivosti.

(3) Ustanovením odseku 2 nie je dotknutá pôsobnosť iných úradov a orgánov, pokiaľ ide o starostlivosť o národnú bezpečnosť.

§ 2.

(1) SVS tvoria príslušníci doterajšieho SVS, pokiaľ budú ministrom spravodlivosti prevedení do Sboru, zriadeného podľa tohto zákona.

(2) SVS sa doplňuje z dobrovoľných uchádzačov, ktorí sú prijímaní najprv na skúšku (§ 5, ods. 1). Za príslušníka SVS na skúšku môže byť prijatý, len kto

a) je československým štátnym občanom, je štátne spoľahlivý, je oddaný ľudovodemokratickému zriadeniu a občiansky bezúhonný,

b) je na službu spôsobilý,

c) prekročil 21 a nedosiahol 30 rokov,

d) má vojenský výcvik, vykonavší predpísanú prezenčnú službu.

(3) Ministerstvo spravodlivosti môže upustiť od podmienky, uvedenej v odseku 2, písm. c). Podmienka, uvedená v odseku 2, písm. d), sa netýka žien.

§ 3.

(1) Príslušník SVS sa prepustí:

1. ak sa ukáže dodatočne, že nevyhovuje podmienkam, ustanoveným v § 2, ods. 2, písm. a),

2. k sa ukáže v čase služby na skúšku (§ 5, ods. 1), že nie je na službu spôsobilý alebo ak sa stane telesne na službu nespôsobilým, bez toho, že by nadobudol nárok na výslužné,

3. ak uznal súd v rozsudku tiež na stratu hodnosti,

4. ak bolo vyslovené jeho prepustenie v konaní kárnom,

5. ak žiada o prepustenie; pred uplynutím štvorročnej povinnej služby (§ 5, ods. 2) možno žiadosti vyhovieť, len ak sú pre to závažné dôvody.

(2) Z doterajšieho verejného penzijného zaopatrenia príslušníka SVS, ktorý bol prepustený, nevznikajú verejnému zamestnávateľovi iné záväzky a prepustenému príslušníkovi SVS iné práva, než ako určujú ustanovenia zákona zo dňa 15. apríla 1948, č. 99 Sb., o národnom poistení, týkajúce sa prestupov z národného poistenia do verejného penzijného zaopatrenia a naopak, s rozdielom, že sa za deň prestupu do národného poistenia považuje už deň rozviazania služobného pomeru prepusteného príslušníka SVS.

§ 4.

(1) SVS tvoria úradníci SVS, gážisti mimo služobnej triedy (ďalej len gážisti SVS) a čakatelia SVS.

(2) Služobné kategórie úradníkov SVS a platové stupnice gážistov SVS ako aj úradné (služobné) tituly príslušníkov SVS určí vláda nariadením.

(3) Úradníci SVS sa doplňujú zo zvlášte spoľahlivých a ľudovodemokratickému zriadeniu oddaných československých štátnych občanov, ktorí majú schopnosti zastávať funkciu úradníka SVS. Podrobnejšie ustanovenie vydá Ministerstvo spravodlivosti.

§ 5.

(1) Každý príslušník SVS musí slúžiť 2 roky na skúšku a má v tom čase vykonať odbornú skúšku. Ak ju nevykoná včas, predlžuje sa skúšobný čas o čas, o ktorý bola skúška neskoršie vykonaná. Rozsah, spôsob a ostatné podmienky skúšky určí Ministerstvo spravodlivosti.

(2) Každý príslušník SVS sa musí pri vstupe zaviazať na štvorročnú povinnú službu. Do tejto služby sa započítava skúšobný čas (odsek 1).

§ 6.

(1) Príslušníci SVS sú podriadení svojim veliteľom a spolu s nimi ministrovi spravodlivosti.

(2) Ministerstvo spravodlivosti vydá organizačné a služobné predpisy pre SVS a po dohode s Ministerstvom národnej obrany predpisy o tom, ako majú byť príslušníci SVS vystrojení a vyzbrojení.

§ 7.

So zreteľom na úlohy, uvedené v § 1, ods. 2, majú príslušníci SVS charakter vojenských osôb; podliehajú rovnakým súdom a platia pre nich rovnaké trestné zákony ako pre osoby vojenské. Pre príslušníkov SVS platí služobný poriadok, ktorý podľa obdoby vojenského služobného poriadku vydá minister spravodlivosti. Až do vydania osobitných kárnych predpisov pre príslušníkov SVS platia primerane predpisy o vojenskom, poriadkovom a kárnom práve, ako aj o odňatí vojenskej hodnosti a preložení do výslužby správnym konaním.

§ 8.

Príslušníci SVS majú zákonom ustanovené práva stráže príslušníkov Sboru národnej bezpečnosti; pre použitie zbrane príslušníkmi SVS platia obdobne predpisy o použití zbrane príslušníkmi Sboru národnej bezpečnosti.

§ 9.

Ustanovenie o platových pomeroch príslušníkov SVS.

Dokiaľ nebude vykonaná nová zákonná úprava služobných a odpočivných (zaopatrovacích) platov príslušníkov SVS a pozostalých po nich, platia primerane doterajšie predpisy.


Časť II.

Ustanovenia prechodné a záverečné.

§ 10.

Trestné veci, ktoré v deň začiatku účinnosti tohto zákona sú začaté na občianskych súdoch proti osobám, ktoré podľa tohto zákona podliehajú vojenskej trestnej právomoci a ktoré nie sú ešte v I. stolici skončené, prejdú na súdy, uvedené v § 7.

§ 11.

(1) Zrušujú sa predpisy, ktoré odporujú tomuto zákonu alebo ktoré ním boly nahradené, najmä dekrét prezidenta republiky zo dňa 1. októbra 1945, č. 94 Sb., o úprave niektorých otázok organizácie a služobných a platových pomerov Sboru uniformovanej väzenskej stráže.

(2) Predpisy, vydané na základe dekrétu č. 94/1945 Sb., zostávajú nedotknuté, pokiaľ neodporujú tomuto zákonu a kým nebudú nahradené predpismi, vydanými podľa tohto zákona.

§ 12.

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister spravodlivosti po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Dr. Čepička v. r.