Nariadenie vlády č. 29/1948 Zb.Nařízení, kterým se mění a doplňují prováděcí předpisy o puncovních poplatních.

(v znení č. 295/1948 Zb.)

Čiastka 13/1948
Platnosť od 26.03.1948 do02.01.1955
Účinnosť od 01.03.1949 do02.01.1955
Zrušený 2/1955 Zb.

29

Vládní nařízení

ze dne 12. března 1948,

kterým se mění a doplňují prováděcí předpisy o puncovních poplatcích.

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 3, odst. 2 a § 26, odst. 3 zákona ze dne 16. prosince 1927, č. 2 Sb. z roku 1928, o ryzosti a puncovní kontrole platinového, zlatého a stříbrného zboží (puncovní zákon), ve znění předpisů jej měnících a doplňujících:

§ 1.

Puncovní poplatky pro zboží platinové, zlaté a stříbrné.

(1) Za úřední zkoušení a označování zboží platinového, zlatého a stříbrného, jak v tuzemsku vyrobeného, tak i z ciziny dovezeného, se vybírají tyto kontrolní poplatky:

u zboží platinovéhoKčs 2.500.-,
u zboží zlatéhoKčs 500.-,
u zboží stříbrnéhoKčs 80.-,
za 1 kg hrubé váhy zboží.

(2) Za každý samostatný kus zboží, úřední značkou označený, se vybírá též manipulační poplatek 10 haléřů.

§ 2.

Puncovní poplatky pro zboží s obsahem 250/1000 zlata.

Za úřední zkoušení a označování zboží s obsahem 250/1000 zlata, jak v tuzemsku vyrobeného, tak i z ciziny dovezeného, se vybírá kontrolní poplatek 150 Kčs za 1 kg hrubé váhy zboží a manipulační poplatek 10 haléřů za každý samostatný kus úřední značkou označený.

§ 4.

Zrušují se ustanovení §§ 2 a 9 vládního nařízení ze dne 20. prosince 1928, č. 215 Sb., kterým se provádí puncovní zákon a stanoví počátek jeho účinnosti, ve znění předpisů je měnících a doplňujících.

§ 5.

Puncovní poplatky, vybírané v zemích České a Moravskoslezské zálohově od 1. ledna 1946 u zboží uvedeného v § 1 ve výši tam stanovené a u zboží uvedeného v § 2 ve výši 200 Kčs za 1 kg hrubé váhy zboží, se považují za pravoplatně vybrané.

§ 6.

Toto nařízení nabývá účinnosti 1. dnem měsíce následujícího po vyhlášení; provede je ministr průmyslu v dohodě se zúčastněnými členy vlády.

Gottwald v. r.

Široký v. r.

Laušman v. r.

Zápotocký v. r.

Dr. Clementis v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.

Dr. Ševčík v. r.

Dr. Gregor v. r.

Nosek v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Dr. Čepička v. r.

Kopecký v. r.

Fierlinger v. r.

Ďuriš v. r.

Krajčír v. r.

Petr v. r.

Dr. Ing. Šlechta v. r.

Dr. Neuman v. r.

Erban v. r.

Plojhar v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Dr. Šrobár v. r.