Zákon č. 191/1948 Zb.Zákon o zriadení pobočky lekárskej fakulty bratislavskej univerzity v Košiciach.

Čiastka 69/1948
Platnosť od 04.08.1948
Účinnosť od 04.08.1948

OBSAH

191

Zákon

zo dňa 20. júla 1948

o zriadení pobočky lekárskej fakulty bratislavskej univerzity v Košiciach.

Národné shromaždenie republiky Československej usnieslo sa na tomto zákone:


§ 1.

Začiatkom študijného roku 1948/49 zriaďuje sa v Košiciach pobočka lekárskej fakulty univerzity v Bratislave.


§ 2.

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister školstva a osvety v dohode so zúčastnenými ministrami.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Dr. Nejedlý v. r.