Vyhláška č. 289/1948 Zb.Vyhláška ministra dopravy o vyhlásení vedľajšej (miestnej) železnice Ostrava - Karvinná za železnicu drobnú.

Čiastka 104/1948
Platnosť od 30.12.1948
Účinnosť od 30.12.1948

289.

Vyhláška ministra dopravy

zo dňa 26. novembra 1948

o vyhlásení vedľajšej (miestnej) železnice Ostrava - Karvinná za železnicu drobnú.

Podľa § 5, ods. 5 zákona zo dňa 20. mája 1937, č. 86 Sb., o železniciach (železničného zákona) vyhlasujem:


Ministerstvo dopravy ako železničný správny úrad, ktorý si vyžiadal predtým usnesenie vlády Československej republiky, vyhlasuje podľa § 5, ods. 4 železničného zákona, že vedľajšia (miestna) železnica Ostrava - Karvinná náleží s účinnosťou od 5. mája 1945 do skupiny železníc drobných.


Petr v. r.