Nariadenie č. 324/1948 Zb.Nariadenie ministra spravodlivosti, ktorým sa vydávajú podrobné predpisy o odbornej justičnej skúške.

Čiastka 109/1948
Platnosť od 31.12.1948 do06.05.1953
Účinnosť od 31.12.1948 do06.05.1953
Zrušený 33/1953 Zb.

324.

Nariadenie ministra spravodlivosti

zo dňa 31. decembra 1948,

ktorým sa vydávajú podrobné predpisy o odbornej justičnej skúške.

Minister spravodlivosti nariaďuje po dohode s ministrom financií podľa § 11 zákona zo dňa 22. decembra 1948, č. 323 Sb., ktorým sa zavádza odborná justičná skúška a doplňujú sa predpisy o prípravnej službe sudcovskej:


§ 1.

Predmety odbornej justičnej skúšky (ďalej len „skúška“) sú:

a) politická náuka (marxizmus-leninizmus),

b) ústavné právo a základy práva správneho a finančného,

c) súkromné právo,

d) civilné právo procesné,

e) trestné právo hmotné a procesné.

§ 2.

(1) Komisia pre odborné justičné skúšky (ďalej len „komisia“) sa skladá z predsedu, dvoch námestníkov a z potrebného počtu ďalších členov, vymenovaných pre jednotlivé predmety skúšky z radov pracujúcich občanov, ktorí vykazujú osobitné odborné vedomosti z odboru niektorého skúšobného predmetu, hlavne zo sudcov z povolania, konceptných pragmatikálnych úradníkov, úradov verejnej obžaloby, úradníkov právnej služby Ministerstva (Povereníctva) spravodlivosti, úradníkov právnej služby finančných prokuratúr, advokátov a notárov (verejných notárov).

(2) Predsedu komisie a jeho námestníkov vymenúva minister spravodlivosti buď zo sudcov z povolania, alebo z konceptných pragmatikálnych úradníkov úradov verejnej obžaloby alebo z úradníkov právnej služby Ministerstva (Povereníctva) spravodlivosti, ktorí sú spôsobilí na sudcovský úrad.

(3) Členov komisie z radov úradníkov právnej služby finančných prokuratúr vymenúva minister spravodlivosti po dohode s ministrom financií, členov z radov advokátov a notárov (verejných notárov) po vypočutí Ústredného sdruženia advokátov, po prípade notárskych (verejnonotárskych) komôr.

(4) V prípade potreby môže minister spravodlivosti vymenovať ďalších členov komisie aj pre zvyšok funkčného obdobia.

(5) Členovia komisie vykonávajú svoju funkciu v komisii aj po uplynutí trojročného funkčného obdobia, pokiaľ nedôjde k menovaniu členov komisie na ďalšie funkčné obdobie.

§ 3.

(1) Päťčlenný skúšobný senát sostavuje predseda komisie z členov komisie. Predseda má na starosti, aby pre každý skúšobný predmet [§ 1, písm. a) až e)] bol v senáte člen komisie pre tento predmet vymenovaný a aby v senáte bol podľa možnosti jeden prísediaci z radov advokátov (úradníkov právnej služby finančných prokuratúr) a jeden z radov notárov (verejných notárov). Predsedom senátu musí byť sudca z povolania alebo konceptný pragmatikálny úradník úradu verejnej obžaloby alebo úradník právnej služby Ministerstva (Povereníctva) spravodlivosti, ktorý je spôsobilý na sudcovský úrad.

(2) Pri ústnej skúške skúšajú jednotlivé predmety členovia senátu, ktorí sú pre tieto vymenovaní. Predseda senátu môže dávať otázky aj z iného predmetu, ostatní členovia senátu len s jeho súhlasom.

(3) Hlasovanie v skúšobnom senáte vedie predseda. Skúšobný senát rozhoduje prostou väčšinou hlasov, ak sa v tomto nariadení neustanovuje inak.

§ 4.

(1) Skúšky sa konajú každoročne v pravidelných obdobiach, a to v mesiacoch január, apríl, júl a október.

(2) Predseda komisie môže z dôvodov zreteľa hodných určiť termín skúšky aj mimo pravidelného obdobia, hlavne keď kandidát, pripustený na skúšku v pravidelnom období, sa nemohol na ňu dostaviť pre nemoc alebo inú nepredvídanú a neodvratnú prekážku.

(3) Kandidát, ktorý žiadosť o pripustení na skúšku odvolal po uplynutí lehoty, ustanovenej v § 5, ods. 1, alebo ktorý sa na skúšku nedostavil bez riadneho ospravediteľného dôvodu, môže byť znova pripustený na skúšku najskôr v nasledujúcom pravidelnom období.

§ 5.

(1) Žiadosť na pripustenie na skúšku sa podáva na služobnom úrade žiadateľa, po prípade na príslušnom krajskom sdružení advokátov alebo na príslušnej notárskej (verejnonotárskej) komore (podacie miesto), a to najneskôr jeden mesiac pred začiatkom pravidelného obdobia.

(2) Keď žiadateľ preukáže vedľa právnej praxe, ktorú koná v čase podania žiadosti, ešte inú právnu prax, ktorá sa podľa § 2, ods. 2 zákona započítava do právnej praxe, predpísanej pre pripustenie na skúšku, alebo keď mu bol podľa § 2, ods. 3, poslednej vety zákona započítaný do predpísanej právnej praxe čas, v ktorom právna prax konaná nebola, pripojí o tom k žiadosti potrebný doklad.

(3) Podacie miesto predloží žiadosť bezodkladne predsedovi komisie na rozhodnutie. Služobný úrad pripojí k nej osobný výkaz žiadateľa a jeho kvalifikačnú tabuľku, krajské sdruženie advokátov alebo notárska (verejnonotárska) komora pripojí potvrdenie o vykonanej právnej praxi.

§ 6.

(1) Skúška sa koná v sídle komisie. Predseda komisie môže určiť, aby sa skúška konala aj v inom mieste.

(2) Skúška je neverejná.

§ 7.

(1) Kandidát koná najprv ústnu skúšku zo skúšobného predmetu, uvedeného v § 1, písm. a). Aby bol kandidát uznaný spôsobilým z tohto skúšobného predmetu, treba jednomyselnosť členov senátu. Keď kandidát nebol uznaný spôsobilým z tohto skúšobného predmetu, nemôže v skúške pokračovať a predpokladá sa, že bol uznaný pri nej nespôsobilým.

§ 8.

Kandidát, ktorý bol uznaný spôsobilým z predmetu, uvedeného v § 1, písm. a), podrobí sa najprv písomnej skúške a potom ústnej skúške.

§ 9.

(1) Písomná skúška sa koná jednak z odboru súkromného práva a civilného práva procesného, jednak z odboru trestného práva hmotného a procesného, a to vo dvoch dňoch vždy od 9. do 18. hodiny.

(2) Písomná skúška je klauzúrna. Úradný dohľad vykonáva pri nej člen komisie, ktorého určí predseda komisie.

(3) Pri písomnej skúške zo súkromného práva a civilného práva procesného sa kandidátovi uloží, aby podľa súdnych spisov alebo oznámeného skutkového stavu vypracoval súdne rozhodnutie, žalobu alebo opravný prostriedok. Pri písomnej skúške z trestného práva hmotného a procesného sa kandidátovi uloží, aby podľa súdnych spisov alebo oznámeného skutkového stavu vypracoval obžalovací spis, súdne rozhodnutie alebo opravný prostriedok.

(4) Pri písomnej skúške kandidát nesmie používať vzory a nesmie sa o svojej úlohe s nikým radiť.

(5) Kandidát, ktorý nedbá napomenutie dohliadajúceho člena komisie (ods. 2) alebo sa hrubo prehreší proti ustanoveniu ods. 4, môže byť dohliadajúcim členom komisie z ďalšieho konania skúšky vylúčený. V tomto prípade treba predpokladať, že bol na skúške uznaný za nespôsobilého.

(6) Písomné úlohy posúdia členovia senátu, ktorí boli vymenovaní pre príslušné predmety a predložia ich s písomným posudkom najneskôr pred začiatkom ústnej skúšky predsedovi senátu.

§ 10.

(1) Ústna skúška sa koná súčasne najviac s dvoma kandidátmi a trvá najdlhšie dve hodiny.

(2) Skúšobný senát môže uznať kandidáta spôsobilým alebo nespôsobilým. V prípade, že kandidát preukáže vo všetkých skúšobných predmetoch vynikajúce schopnosti, môže byť uznaný výtečne spôsobilým, keď sa usnesie na tom skúšobný senát jednomyselne. Pri hodnotení výsledku skúšky sa prihliadne tiež na výsledky písomnej skúšky. Výsledok skúšky vyhlási predseda.

§ 11.

Kandidátovi, ktorý bol uznaný spôsobilým (výtečne spôsobilým), vydá predseda komisie vysvedčenie, ktoré podpíše a opatrí úradnou pečiatkou komisie pre odborné justičné skúšky.

§ 12.

Keď kandidát bol uznaný nespôsobilým alebo keď sa predpokladá, že bol uznaný za nespôsobilého (§ 7, § 9, ods. 5), smie vykonať opravnú skúšku najskôr v najbližšom nasledujúcom pravidelnom období. Pre opravnú skúšku platia rovnaké predpisy ako pre skúšku konanú po prvý raz s tou výnimkou, že sa s úspechom vykonaná skúška zo skúšobného predmetu, uvedeného v § 1, písm. a), pri opravnej skúške neopakuje.

§ 13.

O výsledku skúšky upovedomí predseda komisie kandidátov služobný úrad a vráti mu osobný výkaz a kvalifikačnú tabuľku, u advokátskych koncipientov upovedomí príslušné krajské sdruženie advokátov a u kandidátov notárstva príslušnú notársku (verejnonotársku) komoru.

§ 14.

(1) Členom komisie, ktorí nie sú verejnými zamestnancami a ktorí boli predvolaní na skúšku do miesta mimo svojho bydliska, prislúcha náhrada cestovných trov, rovnajúca sa náhrade, ktorá by prislúchala verejnému úradníkovi na služobnom mieste, systemizovanom v 3. platovej stupnici.

(2) Členovi komisie prislúcha paušálna náhrada 30 Kčs za každého skúšaného kandidáta a každý deň, ktorého sa zúčastnil na ústnej skúške.

(3) Náhrady, uvedené v odseku 1, sa uplatňujú účtom, ktorý treba predložiť predsedovi komisie najneskôr do 8 dní odo dňa, ktorého sa účtujúci na skúške zúčastnil.

(4) O priznaní náhrad podľa odseku 1 a 2 rozhoduje s konečnou platnosťou predseda komisie.

§ 15.

V roku 1949 sa konajú skúšky v mesiacoch marec, apríl, júl a október. Kandidáti, ktorí sa podrobia skúške v marcovom období a budú uznaní nespôsobilými, smú opakovať skúšku najskoršie v júlovom období.


§ 16.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Zápotocký v. r.

Dr. Čepička v. r.