Zákon č. 192/1948 Zb.Zákon o státním divadle v Brně.

Čiastka 69/1948
Platnosť od 04.08.1948 do15.11.1957
Účinnosť od 16.08.1948 do15.11.1957
Zrušený 55/1957 Zb.

192

Zákon

ze dne 20. července 1948

o státním divadle v Brně.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1

Zřizuje se státní divadlo v Brně převzetím Zemského divadla v Brně.

§ 2

(1) Vlastnické právo na věci nemovité i movité, náležející dosud zemi Moravskoslezské, městu Brnu nebo Družstvu českého Národního divadla v Brně a určené dosavadním vlastníkem k tomu, aby se jich trvale a výlučně užívalo k provozu přejímaného divadla, přechází bez náhrady na československý stát.

(2) K účelu stavby nové divadelní budovy nabývá československý stát bez náhrady také vlastnického práva na nemovité i movité věci Družstva českého Národního divadla v Brně, na které se nevztahuje ustanovení odstavce 1, které však toto družstvo určilo k uvedenému účelu (t.zv. stavební fond). Vlastnické právo družstva na ostatní jeho majetek zůstává nedotčeno.

§ 3

Ministerstvo školství a osvěty určí v dohodě s ministerstvy vnitra a financí, který majetek přešel podle § 2, odst. 1 nebo 2 do vlastnictví státu.

§ 4

Podle rozhodnutí ministerstva školství a osvěty (§ 3) a na jeho návrh provede knihovní soud vklad vlastnického práva na nemovitosti uvedené v § 2, odst. 1 a 2 pro československý stát.

§ 5

Stát přejímá jako provozovatel státního divadla v Brně zaměstnance Zemského divadla v Brně; jinak zůstávají jejich služební (pracovní) a platové poměry nedotčeny.

§ 6

V ostatních právních poměrech země Moravskoslezské, vztahujících se na provozování Zemského divadla v Brně, vstupuje na její místo stát.

§ 7

Podrobnosti o organisaci, správě a provozování státního divadla v Brně a o jeho hospodaření stanoví ministerstvo školství a osvěty v dohodě s ministerstvy vnitra, financí, informací, techniky, sociální péče a nejvyšším účetním kontrolním úřadem.


§ 8

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 16. srpna 1948; provedou jej ministři školství a osvěty a spravedlnosti v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Dr. Čepička v. r.