Zákon č. 233/1948 Zb.Zákon o názve Ministerstva informácií a Ministerstva školstva a osvety, ako aj príslušných povereníctiev.

Čiastka 86/1948
Platnosť od 22.10.1948 do30.01.1953
Účinnosť od 22.10.1948 do30.01.1953
Zrušený 6/1953 Zb.

OBSAH

233

Zákon

zo dňa 7. októbra 1948

o názve Ministerstva informácií a Ministerstva školstva a osvety, ako aj príslušných povereníctiev.

Národné shromaždenie republiky Československej usnieslo sa na tomto zákone:


§ 1

(1) Názov Ministerstva informácií znie „Ministerstvo informácií a osvety".

(2) Názov Ministerstva školstva a osvety znie „Ministerstvo školstva, vied a umení".

§ 2

(1) Názov Povereníctva informácií znie „Povereníctvo informácií a osvety".

(2) Názov Povereníctva školstva a osvety znie „Povereníctvo školstva, vied a umení".


§ 3

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonajú ho ministri informácií, školstva a osvety a vnútra.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Nosek v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Kopecký v. r.