Zákon č. 12/1948 Zb.Zákon o zevním označení přísežné stráže, určené k ochraně lesů, polního majetku, myslivosti a rybářství.

Čiastka 7/1948
Platnosť od 17.02.1948 do31.12.1977
Účinnosť od 01.04.1964 do31.12.1977
Zrušený 100/1977 Zb.
Redakčná poznámka

Predpis zrušený predpisom č. 23/1962 Zb. s účinnosťou od 1. marca 1962, ak sa vzťahuje na prísažnú stráž (prísažných hájnikov) na ochranu poľovníctva. Predpis zrušený predpisom č. 102/1963 Zb. s účinnosťou od 19. decembra 1963, pokiaľ sa vzťahuje na prísažnú stráž (prí...

12

ZÁKON

ze dne 22. ledna 1948

o zevním označení přísežné stráže, určené k ochraně lesů, polního majetku, myslivosti a rybářství.

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1

Osoby, které jsou podle předpisů o ochraně lesů, polí, myslivosti a rybářství ustanoveny k ochraně lesů, polního majetku, myslivosti a rybářství a vykonaly služební přísahu, jsou povinny nositi při výkonu služby služební odznak podle tohoto zákona.

§ 2

(1) Služební odznak, vyobrazený v příloze k tomuto zákonu, která je jeho součástí, je vyroben z bílého kovu a má tvar elipsy; uprostřed elipsy je malý státní znak, jehož výška je 5 cm a šířka 3,7 cm. V hořejší části obvodového pásu je nápis „Přísežná stráž“, na Slovensku „Prísažná stráž“.

(2) Služební odznak vydá okresní národní výbor osobám, které jsou povinny jej nositi; pořizovací náklady hradí ten, kdo tyto osoby ustanovuje.

§ 3

Osoby uvedené v § 1 jsou při výkonu služby povinny nositi služební odznak (§ 2) viditelně na levé straně prsou. Jiným osobám není dovoleno jej nositi.

§ 4

Kdo neplní povinnost podle § 1, nebo kdo v rozporu s ustanovením § 3, druhé věty nosí služební odznak, bude potrestán - nejde-li o čin trestný soudně - okresním národním výborem pro správní přestupek pokutou do 5.000 Kčs nebo vězením (uzamčením) do 14 dnů nebo oběma těmito tresty. Byla-li uložena pokuta, buď pro případ její nedobytnosti zároveň vyměřen náhradní trest vězení (uzamčení) podle míry zavinění do 14 dnů. Byl-li vedle pokuty uložen trest na svobodě, nesmí trest na svobodě spolu s náhradním trestem vězení (uzamčení) přesahovati 14 dnů.

§ 5

Zrušuje se platnost, po případě použivatelnost předpisů, pokud upravují stejnou věc jako tento zákon; zejména se zrušuje použivatelnost vládního nařízení ze dne 10. října 1940, č. 435 Sb., o zevním označení přísežné stráže, a zároveň zákon ze dne 21. února 1885, č. 41 čes. z. z., o zevnějším označení strážných přísežných zřízenců k ochraně zemědělství a honitby, spolu s vyhláškou místodržitele v Čechách ze dne 2. října 1885, č. 42 čes. z. z., dále zákon ze dne 29. května 1887, č. 75 mor. z. z., o zevnějším označení hlídačů, k ochraně zemědělství ustanovených a pod přísahu vzatých, a zákon ze dne 29. Května 1887, č. 33 slez. z. z., o zevnějším označení hlídačů k ochraně zemědělství ustanovených a pod přísahu vzatých, spolu s vyhláškou zemského presidenta slezského ze dne 12. července 1887, č. 34 slez. z. z., ve znění nařízení ze dne 12. června 1903, č. 39 slez. z. z., a ze dne 17. srpna 1925, č. 23 slez. z. z.


§ 6

Tento zákon nabývá účinnosti tři měsíce po vyhlášení; provede jej ministr zemědělství v dohodě se zúčastněnými ministry.

Zrušuje sa tento zákon predpisom č. 23/1962 Zb. s účinnosťou od 1. marca 1962, ak sa vzťahuje na prísažnú stráž (prísažných hájnikov) na ochranu poľovníctva.

Zrušuje sa tento zákon predpisom č. 102/1963 Zb. s účinnosťou od 19. decembra 1963, pokiaľ sa vzťahuje na prísažnú stráž (prísažných hájnikov) na ochranu rybárstva.

Zrušuje sa tento zákon predpisom č. 61/1964 Zb. s účinnosťou od 1. apríla 1964, pokiaľ sa vzťahujú na prísažnú stráz (prísažných hájnikov) na ochranu poľného majetku.


Dr. Beneš v. r.

Dr. Zenkl v. r.


Příloha k zákonu č. 12/1948 Sb.

Vyobrazení služebního odznaku přísežné stráže.