Vyhláška č. 147/1948 Zb.VYHLÁŠKA ministra financí o paušálu daně z obratu u drobných zemědělců v zemích České a Moravskoslezské za kalendářní rok 1946.

Čiastka 50/1948
Platnosť od 05.06.1948
Účinnosť od 05.06.1948

OBSAH

147

VYHLÁŠKA

ministra financí

ze dne 25. května 1948

o paušálu daně z obratu u drobných zemědělců v zemích České a Moravskoslezské za kalendářní rok 1946.

Ministr financí stanoví po dohodě s ministrem zemědělství podle § 19, odst. 8 a § 36, odst. 10 zákona ze dne 21. února 1946, č. 31 Sb., o dani z obratu a podle §§ 1 a 2 vládního nařízení ze dne 12. března 1948, č. 28 Sb., kterým se vymezuje pojem drobného zemědělce pro paušalování daně z obratu, toto:


Čl. 1

(1) Drobným zemědělcům (odstavec 2) v zemích České a Moravskoslezské vyměří se daň z obratu ze zemědělství za kalendářní rok 1946 paušálem podle ustanovení této vyhlášky, pokud způsobem uvedeným v odstavci 10 nepožádají, aby jim daň z obratu ze zemědělství za rok 1946 byla vyměřena pravidelným způsobem. Sazby paušálu připadajícího při různém průměrném katastrálním výtěžku obecním (odstavec 4) na jeden hektar zemědělské půdy (odstavec 3) jsou uvedeny v připojené tabulce, která je součástí této vyhlášky; vyjadřují daň z obratu připadající na úplaty (obecné ceny) za dodávky (vlastní spotřebu) zemědělských výrobků vlastní produkce, jakož i za některé výkony souvisící s provozováním zemědělství, pokud tyto dodávky (vlastní spotřeba) a výkony jsou paušálem kryty (odstavec 6), a to za celý rok 1946.

(2) Drobnými zemědělci jsou zemědělci, kteří v r. 1946 hospodařili nejvýše na 20 ha zemědělské půdy vlastní, pachtované nebo na půdě, jíž užívali z jiného právního titulu. Jsou-li splněny ostatní podmínky této vyhlášky, mohou býti paušálem zdaněni i zemědělci, kteří sice nejsou drobnými zemědělci podle prvé věty, avšak hospodařili nejvýše na 50 ha zemědělské půdy vlastní, pachtované nebo užívané z jiného právního titulu; platí pro ně obdobně vše, co platí pro drobné zemědělce podle této vyhlášky. Jako drobní zemědělci budou zdaněni paušálem i národní správci, pokud výměra půdy závodu jimi spravovaného nebyla větší než 50 ha.

(3) Zemědělskou půdou se rozumějí podle této vyhlášky role, louky, zahrady a pastviny bez rozdílu, zda se na nich v roce 1946 skutečně hospodařilo či zda ležely ladem; za zemědělskou půdu se však nepokládají lesy, vinice, močály, jezera a rybníky, parifikační půda a všechny pozemky bez katastrálního výtěžku. Pro výklad těchto pojmů platí ustanovení § 21 katastrálního zákona č. 177/1927 Sb. Za zemědělskou půdu se též nepovažují pozemky věnované pěstování chmele a tabáku, dále pozemky, věnované pěstování zeleniny, pěstuje-li se zelenina na ploše více než deseti arů. Při dočasné změně vzdělávání (§ 66, odst. 1 katastrálního zákona) rozhoduje skutečný způsob vzdělávání dne 1. července 1946. Pro zjištění výměry obhospodařované půdy a pro otázku, kdo zaplatí paušál za celý rok 1946, jest rozhodným stav hospodaření dne 31. prosince 1946.

(4) Pro určení, jaký paušál podle připojené tabulky přichází na 1 ha zemědělské půdy v určité obci v úvahu, jest rozhodný průměrný katastrální výtěžek obecní. Ten se stanoví pro každou obec zvlášť způsobem, stanoveným v odstavcích 3 a 4 vyhlášky ministra financí ze dne 23. října 1946, č. 1942 Ú. l. I., o zdanění drobných zemědělců v zemích České a Moravskoslezské daní z obratu za kalendářní rok 1945. Berní správa sdělí stanovený průměrný katastrální výtěžek obecní úřadu místního národního výboru (místní správní komise) spolu s podstatným obsahem této vyhlášky (zejména výši paušálu). Tento úřad jest podle § 30, odst. 1 zákona o dani z obratu povinen ihned vyhlásiti toto sdělení způsobem v obci obvyklým.

(5) Jednotlivému drobnému zemědělci, který byl živelní pohromou v roce 1946, pokud měla vliv na výši obratů, prokazatelně značně poškozen nebo který v roce 1946 hospodařil na zemědělské půdě zpustošené dolováním tak, že jí nelze vůbec použíti nebo jí lze použíti jen jako pastviny, může příslušná berní správa po dohodě s Okresním sdružením Jednotného svazu českých zemědělců paušál přiměřeně snížiti, jestliže o to postižený drobný zemědělec zažádá v přiznání k dani z obratu u drobných zemědělců. Jestliže nedojde k dohodě berní správy s Okresním sdružením Jednotného svazu českých zemědělců, rozhodne o snížení paušálu zemské finanční ředitelství po dohodě s Jednotným svazem českých zemědělců.

(6) Paušálem podle připojené tabulky je kryta daň z obratu z dodávek a vlastní spotřeby výrobků, podléhajících 1 % sazbě daně z obratu, vypěstovaných drobným zemědělcem na zemědělské půdě pro paušál rozhodné (odstavec 3) včetně produkce včelařské a daň z obratu z výkonů přímo souvisících s provozováním zemědělství (na př. připouštění plemenných zvířat). U národního správce, který se podle odstavce 2 považuje za drobného zemědělce, jsou paušálem kryty i výkony záležející v národní správě zemědělského závodu. Výjimkou z této zásady není paušálem kryta daň z obratu:

a) z dodávek ovoce, zeleniny a zahradnických výpěstků, jestliže souhrn úplat přijatých za tyto dodávky v roce 1946 přesáhl částku 5.000 Kčs;

b) z výkonů povoznických (doprava dříví, kamene a pod.), jestliže souhrn úplat přijatých za tyto výkony v roce 1946 přesáhl částku 10.000 Kčs.

Úplaty za tyto dodávky a výkony je drobný zemědělec povinen přiznati v tiskopisu přiznání pro daň z obratu u drobných zemědělců (odstavec 10) odděleně. Na tomtéž tiskopisu přiznání jest drobný zemědělec povinen též odděleně uvésti i úplaty za dodávky a cenu vlastní spotřeby výrobků vypěstovaných na půdě, jež není pro paušál rozhodná (na př. lesního dříví, hroznového vína, chmele, tabáku, ryb).

(7) Při stanovení paušálu připadajícího na 1 ha zemědělské půdy bylo již přihlédnuto k osvobození vlastní spotřeby u zemědělského a lesního závodu a k osvobození ubytování, stravování a obvyklých naturálních plnění, která poskytoval zaměstnavatel zaměstnancům a dělníkům svého podniku jako náhradu za vykonané služby, platným od 1. ledna do 28. února 1946 (§ 4, č. 12 a 15 vl. nař. č. 314/1940 Sb. a čl. 30 vl. nař. č. 315/1940 Sb. ve znění dekr. č. 98/1945 Sb.). Drobný zemědělec není proto oprávněn tato osvobození uplatňovati. K uplatněnému snad osvobození se nepřihlédne.

(8) Drobní zemědělci, kteří jsou povinni plniti ze svého hospodářství naturální výměnek, mají nárok na snížení celkem vypočteného paušálu o částku odpovídající 1 % dani z obratu z ceny výrobků plněných jako naturální výměnek. Předpokladem je, že tento výměnek byl plněn po 28. únoru 1946 z vlastní produkce, a to jen do výše přípustné podle platných zásobovacích předpisů. Pro tento výpočet stanoví se ceny předmětů, plněných jako naturální výměnek, těmito paušálními částkami: 1 q pšenice 340 Kčs, 1 q žita 340 Kčs, 1 q ječmene 300 Kčs, 1 q ovsa 260 Kčs, 1 q brambor 80 Kčs, 1 litr mléka 4,20 Kčs, 1 kg másla 80 Kčs, 1 vejce 2,50 Kčs, 1 kg vepřového sádla 45 Kčs, 1 kg vepřového masa 40 Kčs, 1 kg hovězího nebo skopového masa 30 Kčs, 1 husa nebo kachna 200 Kčs, 1 kus drůbeže 50 Kčs, poskytování plné stravy 15 Kčs za den a osobu. Cenu jiných než právě uvedených předmětů plněných jako naturální výměnek stanoví berní správa při vyměření daně, při čemž přihlédne k průměrným cenám úředně stanoveným pro takové předměty. Celková částka, o kterou může býti paušál daně z obratu z důvodu plnění naturálního výměnku snížen, nesmí však přesahovati u jednoho výměnku jednu třetinu a u více výměnků jednu polovinu celkem vypočteného paušálu. K peněžním částkám plněným jako výměnek, ať byly plněny podle smlouvy nebo na místo plnění naturálního, se nepřihlíží při výpočtu částky, o kterou má býti paušál snížen.

(9) Drobní zemědělci zvolivší zdanění podle této vyhlášky jsou povinni uvésti v přiznání k dani z obratu u drobných zemědělců veškerou půdu, která ležela na území zemí České a Moravskoslezské a na které v roce 1946 hospodařili, a zaplatili daň z obratu ze zemědělství příslušnému bernímu úřadu (odstavec 14). Přitom jest nerozhodné, kde zemědělské výrobky z těchto pozemků dodali nebo spotřebovali a zda jde o zemědělskou půdu podle odstavce 3 nebo též o půdu jinou.

(10) Drobní zemědělci, kteří žádají, aby jejich obraty ze zemědělství za rok 1946 byly zdaněny podle této vyhlášky, jsou povinni podati do 31. srpna 1948 u místně příslušného úřadu místního národního výboru (místní správní komise) řádně vyplněné přiznání za r. 1946 na zvláštním úředním tiskopise určeném jen pro daň z obratu u drobných zemědělců (přiznání k dani z obratu vzor DZ). V tomto tiskopisu musí přiznati kromě údajů potřebných pro výpočet paušálu všechny obraty ze svého zemědělství, jež nejsou kryty paušálem (odstavec 6). Úřad místního národního výboru (místní správní komise) vyznačí na přiznání den jeho podání, přezkouší a potvrdí správnost přiznané výměry zemědělské a ostatní půdy a zašle všechna takto potvrzená přiznání nejpozději do 15. září 1948 berní správě, v jejímž obvodu obec je. Místně příslušným úřadem místního národního výboru (místní správní komise) je úřad obce, z jejíhož obvodu drobný zemědělec provozuje zemědělství. Drobní zemědělci, zvolivší zdanění obratu ze zemědělství paušálem, musí přiznati daň z obratu ze zemědělství na tiskopisu vzor DZ i tehdy, jestliže v roce 1946 provozovali ještě jinou podnikatelskou činnost než zemědělství (na př. řeznictví, hostinství a pod.). Obraty z této jiné podnikatelské činnosti byli však povinni přiznati na pravidelném úředním tiskopise přiznání u berní správy příslušné obce podle čl. 29 vl. nař. č. 233/1946 Sb. a ve lhůtě pro to stanovené. Drobný zemědělec, který nechce býti za rok 1946 zdaněn ze zemědělství paušálem, může do 31. srpna 1948 bez škodlivých následků podati u berní správy místně příslušné podle čl. 29 vl. nař. č. 233/1946 Sb. přiznání k dani z obratu ze zemědělství na pravidelném tiskopisu přiznání, na němž též prohlásí, že nechce býti zdaněn paušálem, po příp. v této lhůtě své dříve podané přiznání z jiné podnikatelské činnosti než ze zemědělství doplniti o zdanitelné obraty ze zemědělství.

(11) Současně s paušálem vyměří se i daň z obratu připadající na dodávky, vlastní spotřebu a výkony provedené v zemědělství, které nejsou paušálem kryty (odstavec 6). Ustanovení odstavců 12 až 14 platí pro tuto daň obdobně. Součet paušálu a této daně tvoří daň z obratu ze zemědělství.

(12) U drobného zemědělce vypočte se daň z obratu ze zemědělství takto: Celková výměra zemědělské půdy (odstavec 3) drobného zemědělce v určité obci vyjádřená v hektarech, násobí se sazbou paušálu připadající podle připojené tabulky na průměrný katastrální výtěžek obecní pro tuto obec. U drobných zemědělců, kteří v roce 1946 hospodařili na pozemcích ležících v katastrech různých obcí, nutno při výpočtu vzíti za základ sazby paušálu pro pozemky ležící v katastru každé obce zvlášť, a to podle průměrného katastrálního výtěžku obecního té obce, v jejímž pozemkovém katastru dotčené pozemky jsou zapsány nebo zaznamenány. Výměra zemědělské půdy z každé jednotlivé obce se zaokrouhluje na desetiny hektaru (desítky arů) dolů. K výsledku tohoto výpočtu (součinu) připočte se 1 % z úplat za dodávky ovoce a zeleniny v případech uvedených v odstavci 6, písm. a) a 1 % z úplat za dodávky a ceny vlastní spotřeby zemědělských a lesních výrobků vypěstovaných na půdě, jež není pro paušál rozhodná (na př. Úplat za dodávky ryb). Po odečtení 1 % z ceny naturálních výměnků (odstavec 8) zbývá 1 % daň z obratu ze zemědělství. U ostatních obratů přiznaných na tiskopisu přiznání vzor DZ, na něž se nevztahuje zdanění paušálem a které nepřicházejí v úvahu pro 1 % daň z obratu ze zemědělství, stanoví se vyměřovací základ a daň (o sazbě 2 % a 3 %) pravidelným způsobem, avšak současně s daní 1 %ní.

(13) Nepodá-li drobný zemědělec včas ani přiznání k dani z obratu u drobných zemědělců (přiznání vzor DZ) ani přiznání k pravidelné dani z obratu, vyměří mu berní správa obecně příslušná daň z obratu podle ustanovení této vyhlášky. Ustanovení § 19 zák. o d. z obr. zůstává nedotčeno, pokud jde o dodávky a výkony, které nejsou paušálem kryty.

(14) Drobní zemědělci, zdanění paušálem, jsou povinni zaplatiti daň z obratu ze zemědělství (odstavec 12) nejpozději do 30 dnů od vyrozumění o vyměření daně z obratu a paušální částky za daň z masa, vplatním lístkem poštovní spořitelny příslušnému bernímu úřadu. Současně jsou povinni zaplatiti i paušální částku za daň z masa (§ 41, odst. 6 zák. č. 30/1946 Sb. a § 16 vl. nař. č. 98/1946 Sb.). Paušální částka činí 4 Kčs z každého ha rolí a luk kromě pastvin, a to podle stavu ke dni 31. prosince 1946. Paušální částku za daň z masa neplatí drobní zemědělci, kteří provozují zároveň živnost hostinskou, řeznickou nebo uzenářskou. Drobní zemědělci, kteří daň z obratu ze zemědělství a paušální částku za daň z masa nejpozději v den splatnosti buď vůbec nebo plně nezaplatí, jsou povinni, převyšuje-li nedoplatek 200 Kčs vedle daně zaplatiti ještě 5 % zvýšení podle § 20, odst. 6 a § 36, odst. 9 zák. o d. z obr. Povinnost platiti poplatek z prodlení je tím nedotčena.

(15) Od vyměření daně z obratu ze zemědělství se upustí, nečiní-li daň z obratu ze zemědělství spolu s paušální částkou za daň z masa, které by se měly podle odstavců 12 až 14 předepsati, více než 20 Kčs.

(16) Vyrozumění drobných zemědělců o vyměření daně z obratu a paušální částky za daň z masa podle této vyhlášky může se státi místo platebním rozkazem hromadným vyměřovacím archem, v němž zemědělci potvrdí vyrozumění o výši vyměřené daně z obratu ze zemědělství a paušální částky za daň z masa vlastnoručními podpisy.

(17) Jinak platí o vyměření daně z obratu u drobných zemědělců veškerá ustanovení zákona o dani z obratu. Pokud jde o dodávky a jiná plnění, u nichž daňová povinnost vznikla před 1. březnem 1946, použije se hmotněprávních ustanovení vládních nařízení o dani z obratu č. 314 a 315/1940 Sb., ve znění dekretu presidenta republiky ze dne 13. října 1945, č. 98 Sb., o přechodných opatřeních v oboru daně z obratu (§ 36, odst. 2 zák. o d. z obr.).

(18) Drobní zemědělci, kteří jsou zdaňováni daní z obratu ze zemědělství podle ustanovení této vyhlášky, jsou za rok 1946 osvobozeni od povinnosti zaznamenávati úplaty za obraty, které nejsou kryty paušálem (odstavec 6), nejsou-li již od této povinnosti osvobozeni podle § 2 vládního nařízení ze dne 29. května 1941, č. 297 Sb., o záznamních povinnostech pro účely daňové a provozní.


Čl. 2

Tato vyhláška platí v zemích České a Moravskoslezské a nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Dr. Dolanský v. r.