214.

Zákon

ze dne 21. července 1948

o sbírkách zákonů.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


Část I.

Sbírka zákonů republiky Československé.

§ 1.

Ve „Sbírce zákonů republiky Československé“ (v dalším jen „Sbírka zákonů“), jejíž zkratka je „Sb.“, se vyhlašují:

a) zákony (§ 61, odst. 1 ústavy Československé republiky);

b) opatření předsednictva Národního shromáždění podle § 66, odst. 6 ústavy, dále usnesení Národního shromáždění, jimiž se tato opatření schvalují nebo jim schválení odpírá, jakož i vyhlášení o tom, že tato opatření pozbyla další platnosti (§ 66, odst. 8 ústavy);

c) vládní nařízení a nařízení ministrů;

d) obecné právní předpisy vydávané ministerstvy a jinými ústředními úřady a orgány, předepisuje-li zákon jejich vyhlášení ve Sbírce zákonů nebo ve sbírkách, které Sbírka zákonů nahrazuje;

e) vyhlášky vlády a ministrů o sjednání mezinárodních smluv a dohod, o jejich ratifikaci nebo výpovědi nebo o jiných otázkách jich se týkajících, je-li jejich uvedení ve známost touto cestou nutné nebo účelné;

f) jiná obecná opatření presidenta republiky, Národního shromáždění, jeho předsednictva, vlády nebo ministrů, vyžaduje-li to zákon nebo povaha věci.

§ 2.

(1) Mezinárodní smlouvy a dohody, po případě jen jejich české nebo slovenské znění nebo jen jejich český nebo slovenský překlad, se vyhlašují, je-li jejich vyhlášení nutné nebo účelné, v příloze ke Sbírce zákonů, která tvoří její součást.

(2) V příloze ke Sbírce zákonů mohou být vyhlášeny také přílohy předpisů vyhlašovaných v této sbírce.

(3) V příloze ke Sbírce zákonů se konečně uveřejňuje též úřední české znění předpisů a opatření vyhlašovaných v této sbírce slovensky.

§ 3.

Sbírka zákonů vychází současně také ve vydání slovenském pod názvem „Sbierka zákonov republiky Československej“. V tomto vydání Sbírky zákonů se jednak uveřejňuje úřední slovenské znění předpisů a opatření vyhlašovaných ve Sbírce zákonů česky, jednak se v něm přetiskuje původní znění předpisů a opatření vyhlašovaných ve Sbírce zákonů slovensky.

§ 4.

(1) Sbírka zákonů se vydává v postupně číslovaných částkách, z nichž každá obsahuje v čele označení dne, kdy byla vydána; tento den platí za den vyhlášení.

(2) Jednotlivé předpisy a opatření, vyhlašované ve Sbírce zákonů, se opatřují běžnými čísly, jejichž řada se uzavírá koncem každého kalendářního roku.

§ 5.

Pokud v předpisech nebo opatřeních samých ani jinde není stanoveno jinak, nastává jejich účinnost začátkem patnáctého dne po uplynutí dne jejich vyhlášení ve Sbírce zákonů (§ 4, odst. 1). Platí, není-li v nich stanoveno jinak, na území celého státu.

§ 6.

Vzájemný časový poměr předpisů a opatření, zařazených do Sbírky zákonů, se řídí dnem vyhlášení (§ 4, odst. 1).

§ 7.

Redakce a administrace Sbírky zákonů přísluší ministerstvu vnitra.

§ 8.

(1) Tiskové chyby a nesprávnosti ve vnitřní úpravě Sbírky zákonů se opravují v této sbírce vyhláškou ministerstva vnitra.

(2) Při opravách tiskových chyb a nesprávností ve vnitřní úpravě Sbírky zákonů se má za to, že opravené znění bylo správně vyhlášeno od počátku.

Část II.

Sbírka zákonů Slovenské národní rady.

§ 9.

Ve Sbírce zákonů Slovenské národní rady, která vychází pod názvem „Sbierka zákonov Slovenskej národnej rady“ a jejíž zkratka je „Sb.SNR“, se vyhlašují:

a) zákony Slovenské národní rady (§ 111, odst. 1 ústavy);

b) nařízení sboru pověřenců a nařízení pověřenců;

c) jiné obecné právní předpisy vydávané sborem pověřenců, pověřenci (pověřenectvy) nebo jinými orgány, jejichž působnost se vztahuje jen na území Slovenska, předepisuje-li zákon nebo zákon Slovenské národní rady jejich vyhlášení ve Sbírce zákonů Slovenské národní rady nebo ve sbírkách, které Sbírka zákonů Slovenské národní rady nahrazuje;

d) jiná obecná opatření Slovenské národní rady, sboru pověřenců nebo pověřenců, vyžaduje-li to zákon nebo povaha věci.

§ 10.

Redakce a administrace Sbírky zákonů Slovenské národní rady přísluší pověřenectvu vnitra.

§ 11.

Tiskové chyby a nesprávnosti ve vnitřní úpravě Sbírky zákonů Slovenské národní rady se opravují v této sbírce vyhláškou pověřenectva vnitra.

§ 12.

Ustanovení § 4, § 5, věty prvé, § 6 a § 8, odst. 2 se vztahují obdobně i na Sbírku zákonů Slovenské národní rady.

Část III.

Ustanovení společná a závěrečná.

§ 13.

Sbírka zákonů navazuje svým číslováním a stránkováním na dosavadní Sbírku zákonů a nařízení republiky Československé. Sbírka zákonů Slovenské národní rady navazuje obdobně na Sbírku nařízení Slovenské národní rady.

§ 14.

Obce jsou povinny opatřit si alespoň po výtisku Sbírky zákonů, obce na Slovensku pak alespoň po výtisku slovenského vydání Sbírky zákonů (§ 3) a Sbírky zákonů Slovenské národní rady, a učinit opatření, aby byly v úřadovně místního národního výboru v úředních hodinách přístupny každému, kdo o to požádá.

§ 15.

Ústava Československé republiky, jakož i ostatní předpisy a opatření vyhlášené ve „Sbírce zákonů a nařízení republiky Československé“ ode dne 9. června 1948 budou uveřejněny nebo přetištěny podle obdoby § 3 tohoto zákona dodatečně jako slovenské vydání „Sbírky zákonů a nařízení republiky Československé“.


§ 16.

Zrušují se

a) dekret presidenta republiky ze dne 23. června 1945, č. 19 Sb., o Sbírce zákonů a nařízení republiky Československé;

b) ustanovení §§ 1 až 5 nařízení Slovenské národní rady ze dne 29. listopadu 1946, č. 116 Sb. n. SNR, o vyhlašování právních předpisů.

§ 17.

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctého dne po vyhlášení; provede jej ministr vnitra.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Nosek v. r.